Search result for

beweinen

(46 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beweinen-, *beweinen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา beweinen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *beweinen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It is true that every day he gives us more reason to regret the death of our mother, and that....Es ist wahr, dass er uns Ursache gibt, den Tod unsrer Mutter zu beweinenThe Miser (1980)
Andrei's mother was dead then and there was no one to cry over it.Das lag in der deutschen Tradition. Die Mutter war schon gestorben, niemand konnte den Abschied beweinenOblomov (1980)
I was joyless, merely lamenting the misfortune that has long troubled my family. What did I do to you?Freudlos, das Unglück nur beweinend, das lang belastet meinen Stamm, was tat ich dir? Lohengrin (1982)
Gather up at dawn my melted wax and read in it whom to mourn, what to be proud of.Und lässt darin wen zu beweinen und auf was stolz zu sein. Nostalgia (1983)
I f so truly she has loved you if she has shed so many a tear she will not but bemoan a further victim if she cannot escape the hour of dread.Da sie Dich so treulich liebte, da sie so viele Tränen bisher vergoß, bewirke, daß sie nicht ein weiteres Opfer beweinen muß, wenn sie dem Tode nicht entgehen kann. Maria Stuarda (1988)
One more sin you have to weep over still.Dir bleibt noch eine weitere S chuld zu beweinenMaria Stuarda (1988)
I wanted to say that I don't think what were doing here is a matter of crying over the past. That doesn't interest me.Ich wollte auch sagen, dass es hier für mich nicht darum geht, die Vergangenheit zu beweinenDesembarcos (1989)
Creating our own cinematic culture is a very difficult task and for me, it has nothing to do with crying over the past.Der Aufbau einer eigenen Filmkultur braucht viel Zeit und hat nichts mit dem Beweinen der Vergangenheit zu tun. Desembarcos (1989)
Maybe later there won't be anything to cry about.Vielleicht gibt es danach nichts mehr zu beweinenMalina (1991)
You low-life skunk, ain' you got no shame laughing' at those po' women what's singin' for their mens lost in the stormDu elender Schuft, schämst du dich nicht Lachst diese armen Frauen aus, die ihre Männer beweinen die im Sturm umgekommen sind Porgy and Bess (1993)
I ain't see no sense in makin' such a fuss over a man when he's deadWozu einen Mann beweinen, wenn er schon tot ist? Porgy and Bess (1993)
But after about 20 hours she started cramping and crying about wasting her life.Aber nach 20 Stunden... bekam sie Krämpfe und fing an ihr vergeudetes Leben zu beweinenThe Wedding Repercussions (1993)
Weep for the future, Na'Toth.Beweinen Sie die Zukunft, Na'Toth. Revelations (1994)
There is no creature loves me, and if I die, no soul will pity me.Keiner liebt mich. Und wenn ich sterbe, wird niemand mich beweinenRichard III (1995)
Mostly nationalistic bluster, bemoaning the loss of empire, the necessary unity of the Slavic peoples.Nationalistisches Getöse: Beweinen der verlorengegangenen Weltmacht, notwendige Einheit der slawischen Völker. The Peacemaker (1997)
You want me to cry for them?Soll ich sie etwa beweinenTithonus (1999)
Never before has victory's wreath been so blessed. Let this lovely maiden have no regrets that Nuremberg so honors Art and its Masters."das nie, bei Neuen noch bei Alten, ward je so herrlich hoch gehalten als von der lieblich Reinen, die niemals soll beweinen daß Nürenberg mit höchstem Wert die Kunst und ihre Meister ehrt! Die Meistersinger von Nürnberg (2001)
If these poor men died, it would make me weep!Wenn sie wirklich sterben, würde ich sie doch sehr beweinenCosi Fan Tutte (2005)
Deal with it on your own time.Beweinen Sie's in der Stille. Forever (2006)
So strong and brave he was and I'll mourn his loss forever.Er war tapferund voller Mut Und ewig werd ich ihn beweinen A Song For Argyris (2006)
# He sends me gold, frankincense and myrrh# Wir beweinen noch immer das Jesusbaby I Still Pray (2008)
Then everyone would be at my side sighing.Damit andere auch mich beweinenOn the Path (2010)
No use crying over split milk.Es hat keinen Sinn, die Vergangenheit zu beweinenMother's Day (2010)
(Jonghelinck) So... This could be a group of saints... returning from the past to mourn the present fate of Flanders.Dies könnte also eine Gruppe Heiliger sein, die aus der Vergangenheit wiederkehren, das Schicksal Flanderns zu beweinenThe Mill and the Cross (2011)
Or is it our own loss that we are mourning ?Oder unser eigener Verlust, den wir beweinenThe Best Exotic Marigold Hotel (2011)
He ended up as an asshole and not the brand that everyone loves and laments.Sonst wäre er als Arschloch geoutet worden und nicht als Held, ...den alle lieben und beweinen. Egal. Eden (2012)
Your family, your beloved cousin Liodes, and all of us here have come to mourn. Your life was taken by the caprices of one man.Deine Familie, dein geliebter Cousin Liodes und wir alle hier sind gekommen, dich zu beweinen, der du durch die Laune eines Mannes aus dem Leben gerissen wurdest, Le duel (2013)
Let's stop mourning, Penelope.Hören wir auf, unsere Toten zu beweinen, Penelope. Le duel (2013)
Let us mourn Ulysses, and celebrate the marriage here, before Amphinome's pyre. The gods appreciate promises.Beweinen wir Odysseus, alsdann feiern wir Hochzeit vor Amphinoms Scheiterhaufen, denn Götter schätzen Eheversprechen angesichts von Toten. Le duel (2013)
She went there to mourn her husband's death, but fooled around with the monks.Angeblich ist sie dort, um ihren verstorbenen Mann zu beweinen. Aber in Wirklichkeit treibt sie Unzucht mit den Mönchen. Kundo: Age of the Rampant (2014)
I'm here to mourn Freddie Lounds.Ich bin hier, um Freddie Lounds zu beweinenKo No Mono (2014)
I'm just gonna spend my life crying over your broken promise?Dass ich mein Leben damit zubringe, dein gebrochenes Versprechen zu beweinenRoom 33 (2015)
Yeah, you can keep crying about Hugo... or you can make another decision.Sie können Hugo weiterhin beweinen oder sich anders entscheiden. Flaming Hot Cheetos, Literally (2017)
We leave the castle tomorrow, mourning our good friend.Morgen werden wir unseren guten Freund beweinenThe Rules of the Game (1939)
I had promised to lead them home.Du brauchst sie nicht zu beweinenUlysses (1954)
The same with her present behavior.Sie ist unfähig, das Opfer zu beweinenThe Hidden Fortress (1958)
They wanted to beat us.Viele Väter beweinen ihre Söhne. Hannibal (1959)
We don't wine about ourselves.Wir beweinen uns nicht selbst. The Third Lover (1962)
We'll weep him together. - With joy!- Wir werden ihn zusammen beweinenThe Black Tulip (1964)
- The weaver's weeping at her loom.- Sich ihr Schicksal zu beweinenThe Tale of Tsar Saltan (1967)
His friends don't feel sorry for him.Die Freunde beweinen ihn nicht. Wszystko na sprzedaz (1969)
You who will cry for me until I'm in the mood to cry for myself.An dich, die du mich beweinen wirst, bis ich die Lust verspüre, mich selbst zu beweinenThe Iron Rose (1973)
They do not lie awake in the dark and weep for their sins.Sie liegen nicht im Dunkeln wach und beweinen ihre Sünden. The Wicker Man (1973)
You can't bemoan everyone.Alle kann man nicht beweinenThey Fought for Their Country (1975)
- Her sisters are moaning...- Seine Schwestern beweinen ihn... Siberiade (1979)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
weinen; beweinen | weinend | geweint | er/sie weint | ich/er/sie weinte | er/sie hat/hatte geweintto weep {wept; wept} | weeping | wept | he/she weeps | I/he/she wept | he/she has/had wept [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top