Search result for

beteten

(51 entries)
(1.363 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beteten-, *beteten*
Possible hiragana form: べててん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา beteten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *beteten*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, monsieur, you did not adore her, you adored her money.Sie beteten nicht sie an, sondern ihr Geld. Evil Under the Sun (1982)
I celebrated Christmas on January 5.Beteten in einer russisch-orthodoxen Kirche. Proof Through the Night (1984)
We prayed to Siva to help us find the stone.Wir beteten zu Shiva, uns Hilfe zu schicken, um den Stein zu finden. Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
They called their village to the devil they worshiped.So nannten sie ihr Dorf. Nach dem Teufel, den sie anbetetenCromm Cruac (1986)
They weren't saying the rosary.Denken Sie etwa, dass sie betetenYear of Enlightment (1986)
He often spends the whole night beneath the balcony of the one he lovesBisweilen verbringt er ganye Nachte vor den Balkonen seiner Angebeteten Il trovatore (1988)
You worshipped a man who didn't love you...Sie beteten einen Mann an, dem Sie egal waren. La discrète (1990)
Women adored him.Frauen beteten ihn an. Chaplin (1992)
Gramps says this is where the Indians used to pray to the gods.Mein Opa sagt, die Indianer beteten hier ihre Götter an. The Tommyknockers (1993)
Child, bless me of your small hands which asked God.Kind, segne mich mit deinen Händen, die zu Gott betetenThe Baby of Mâcon (1993)
You remember that time we prayed, Forrest?Erinnerst du dich an damals, als wir beteten, Forrest? Forrest Gump (1994)
We prayed for God to turn me into a bird so I could fly far away?Wir beteten zu Gott, dass er aus mir einen Vogel macht? Forrest Gump (1994)
I used to command 2,000 troops, who worshipped the ground I walked on.Ich kommandierte 2.000 Mann, die den Boden, auf dem ich stand, anbeteten'Twas the Night Before Chaos (1994)
And they would sing and they would chant.Sie beteten und sangen in Sprechchören. Die Hand Die Verletzt (1995)
I told them about the four frightened boys who prayed to Father Bobby's God for help that never came.Ich erzählte ihnen von den vier verängstigten Jungen, die zu Pater Bobbys Gott beteten, der ihnen niemals zur Hilfe kam. Sleepers (1996)
Seemed like every Bajoran on the station was there to pray for the Emissary.Alle Bajoraner der Station beteten für den Abgesandten. Rapture (1996)
Hoping and praying for invitations to my parties.Hofften und beteten um Einladungen. Midnight in the Garden of Good and Evil (1997)
They would weep... they would pray, they would say goodbye to their loved ones... then throw themselves... without fear or hesitation... at the very face of death itself.Sie weinten, sie beteten, sie verabschiedeten sich von ihren Familien... und dann sahen sie, ohne Angst und ohne zu zögern, dem Tod direkt ins Auge. Babylon 5: In the Beginning (1998)
We prayed together many times.Wir beteten oft zusammen. Covenant (1998)
- Did you ever pray with him alone?- Beteten Sie auch mit ihm allein. Covenant (1998)
Day after day they clustered in their temples and prayed for deliverance, and night after night, they planted bombs outside of our homes.Tag für Tag gingen sie in ihre Tempel und beteten für ihre Befreiung, und Nacht für Nacht versteckten sie Bomben vor unseren Häusern. Waltz (1998)
- We prayed to God and he pitied us.- Wir beteten zu Gott und er vergab uns. O Brother, Where Art Thou? (2000)
The road was full of believers prostrating themselves.Alle Gläubigen warfen sich nieder und betetenDôlè (2000)
Were you... praying?- Beteten Sie eben? Flesh and Blood (2000)
Sobekites were reptile worshippers.Die Sobeken beteten Reptilien an. Shadow (2000)
They bowed their heads and said a prayer.Sie verneigten sich und betetenRed Sky (2001)
When Jews prayed in synagogues... the prayers were sad ones.Wenn die Juden in Synagogen beteten, waren das traurige Gebete. Broken Silence (2002)
Twelve thousand cycles ago, Arnesskan priests worshipped.Vor zwölftausend Zyklen beteten hier arnesskanische Priester. What Was Lost: Part 1 - Sacrifice (2002)
But its prayers were answered when you survived.Wir alle beteten um lhr Überleben. Day 3: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2003)
Six worlds prayed to her.Sechs Welten beteten zu ihr. Prayer (2003)
Look kindly on our homeward steps and smile upon our backs.Großer Zeus, wir beteten dich an im Blut. Wache nun gütig und mit einem Lächeln... über unseren Heimweg. Alexander (2004)
And the people, the little kids that were misbehaving, that were not saying their prayers, Pedro would leave a little toy donkey on their windows.Und die Leute, die Kinder, die ungezogen waren, die nicht beteten, bei denen ließ Pedro einen kleinen Spielzeugesel am Fenster zurück. Collateral (2004)
We knelt and prayed together, remember?Wir knieten und betetenEnduring Love (2004)
We have been praying for our husbands' welfare, whose speed we hope the better for our words.Wir beteten für unser Männer WohIfahrt, und hoffen, unsre Worte fördern sie. The Merchant of Venice (2004)
The people danced to give gratitude to Tatanka, and prayed that he would live again and again in the great circle of life,Die Leute tanzten, um Tatanka zu danken. Sie beteten, dass er immer wieder im Lebenskreislauf aufersteht. Wheel to the Stars (2005)
And I could feel every one of them praying with me.Und ich spürte auf einmal, wie sie alle mit mir betetenMunich (2005)
"of whom some he transformed into apes and swine, those who worshipped evil.""wen er in Affen und Schweine verwandelte, die beteten das Böse an". Al-Faitha (2005)
When we pray to the Gods, do they hear us, Mitchell?Als wir die Götter anbeteten... haben sie uns da erhört, Mitchell? Babylon (2005)
When do you and your old lady head down to Florida?Wann geht's mit deiner Angebeteten runter nach Florida? Clerks II (2006)
Some of his students worshipped him.Einige seiner Schüler beteten ihn an. TKKG: The Secret of the Mysterious Mind Machine (2006)
So we prayed for a miracle.Also beteten wir für ein Wunder. Faith (2006)
In the Old Testament when Moses comes down Mount Sinai with the 10 Commandments, he is very upset to see his people worshiping a golden bull calf.Im Alten Testament, als Moses mit den 10 Geboten vom Berg Sinai kam, hat er sich sehr darüber aufgeregt, als er sah, dass seine Leute ein goldenes Stierkälbchen anbetetenZeitgeist (2007)
Most Biblical scholars would attribute this anger to the fact that the Israelites were worshiping a false idol, or something to that effect.Die meisten Bibel-Geleehrten schreiben diesen Zorn der Tatsache zu, dass die Israeliten ein falsches Götzenbild oder etwas dergleichen anbetetenZeitgeist (2007)
And we would just pray. Please, please let it just go away.Wir beteten, dass es verschwindet. Paranormal Activity (2007)
People worshipped him.Die Leute beteten ihn an. I'm Not There (2007)
If faithful husbands who envy us knew how unhappy we are... when their wives, who we idolized, yield to us.Wüssten die treuen, neidischen Ehemänner von unserem Unglück, wenn ihre Frauen, die wir anbeteten, uns erhören! The Last Mistress (2007)
Me and my mom, we said a prayer for him.Ich und meine Mom beteten für ihn. We Own the Night (2007)
Did anybody talk in tongues today? Well, we prayed, and we felt a great rush of the Holy Spirit, so...Wir beteten und fühlten uns vom Heiligen Geist berauscht. The Life Before Her Eyes (2007)
Then they discovered that if regular humans worshipped them, that made them more powerful.Dann fanden sie heraus, dass sie mächtiger wurden... wenn normale Menschen sie anbetetenLine in the Sand (2007)
* Was blind,but now I see * it's so good to have you back,dennis.Ich war blind, aber nun sehe ich Wie schön, dass Sie wieder hier sind. Wir beteten für Sie. Family Man (2008)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  beteten [beːtətən]
     prayed
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top