Search result for

besagen

(56 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -besagen-, *besagen*
Possible hiragana form: べさげん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา besagen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *besagen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Theories indicate these planets would most likely be life-supportive, even though there is no positive evidence of extraterrestrial life.Theorien besagen, dass sie Leben ermöglichen auch wenn es keine Hinweise auf extraterrestrisches Leben gibt. The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
The... the cargo manifest states unequivocally that you, Peter Stanchek, are the sole owner of the car.Die, äh... Die Frachtpapiere besagen eindeutig, daß Sie, Peter Stanchek, Eigentümer des Wagens sind. Herbie Goes Bananas (1980)
And those rules say that the Sabbath is his.Und diese Regeln besagen, dass der Sonntag ihm gehört. Chariots of Fire (1981)
The truth is, he's in pursuit of an immodest amount of that weed... which you and your school chums seem to find so fascinating... and of which, it is rumored, you are the town's leading merchant.Die Wahrheit ist, er ist auf der Suche nach einer ziemlich großen Menge von dem Zeug von dem du und deine Kumpels scheinbar so begeistert seid. Gerüchte besagen, du hast den Markt in dieser Stadt in den Händen. Dead & Buried (1981)
By----by----breeze tomorro Where the baromotic pressure Is 30.18 and steady.Und diese besagen außerdem, dass wir dann doch wieder... mit günstigerem Wetterzu rechnen haben. The Osterman Weekend (1983)
It is conservatively Estimated that over $12 billion in illegal accounts Resides deep In the secret vaults Of the 520 banks of this,Vorsichtige Schätzungen besagen, dass über 12 Milliarden Dollar... auf illegalen Konten tief in den geheimen Tresorkammern der 520 Banken... dieser geldorientiertesten Stadt der Welt lagern. The Osterman Weekend (1983)
...it's a follow-up to reports from an undisclosed source saying that my mother and father were double agents during the war.Es sind Berichte aus einer unbekannten Quelle, die besagen, dass meine Eltern während des Krieges Doppelagenten waren. Unfinished Business (1986)
Hey, the rules say there's got to be a way in besides using a sledge hammer.Hey, die Regeln besagen, dass es einen Weg geben muss, die Tür auch ohne Vorschlaghammer zu öffnen. Hell Week (1987)
- From the usual sources.Das besagen die Gerüchte. Und das sagen unsere gemeinsamen Freunde. The Loner (1987)
The figures we have say every family in Israel... gets over $10, 000 of our taxes.Die Zahlen, die wir haben, besagen, dass jede Familie in Israel mehr als 10.000 Dollar unserer Steuergelder kriegt. Talk Radio (1988)
Weren't there stories about the Overseer destroying those who offended him?Die Legenden vom Hüter besagen doch, dass vernichtet wird, wer ihn erzürnt? Who Watches the Watchers (1989)
...early reports that the Montana encountered a Soviet fast attack sub prior to its sinking and the Kremlin continues to deny any involvement.Erste Berichte besagen, dass die Montana auf ein sowjetisches Angriffs-U-Boot traf. der Kreml bestreitet weiterhin jede Beteiligung. The Abyss (1989)
In fact, some researchers say it could start with a defective gene.Forschungsergebnisse besagen, es könnte an einem defekten Gen liegen. Twenty Questions (1990)
The next of kin must avenge himDie Regeln besagen, dass ein Familienmitglied seinen Tod rächen muss. Riki-Oh: The Story of Ricky (1991)
The record shows that Captain Kirk once held the rank of Admiral and he was broken for taking matters into his own hands.Seine Unterlagen besagen, dass er früher Admiral war... und sich eigenmächtig über Vorschriften hinwegsetzte. Star Trek VI: The Undiscovered Country (1991)
If it had been only one or two oddities, I might have let it go, but all of them together...Es waren ja nur kleine Abweichungen, die nichts besagen, aber nimmt man alles zusammen. Yes, No, or Maybe? (1991)
Mine say otherwise.Meine besagen was anderes. The Wasteland (1991)
- Your report will reflect these facts.- Ihr Bericht wird dies besagenFallen Angel (1993)
The rules say you must leave your sword behind.Die Regeln besagen, dass du dein Schwert zurücklassen musst. '94 du bi dao zhi qing (1994)
Word on the street is you're dealing with Murphy.Gerüchte auf der Straße besagen, dass du Geschäfte mit Murphy machst. Fly Hard (1994)
Every intelligence report that I get from Starfleet suggests that the Maquis are eager to expand their strikes.Alle Geheimdienstberichte von der Sternenflotte besagen, dass die Maquis ihre Offensive erweitern wollen. Preemptive Strike (1994)
What did these reports say?Was genau besagen die Berichte? 3 Ninjas Knuckle Up (1995)
That doesn't agree with our records.Unsere Aufzeichnungen besagen etwas anderes. Past Tense: Part I (1995)
The ancient chronicles say the sky once went red.Die alten Chroniken besagen, dass sich damals der Himmel knallrot färbte. Gamera 2: Attack of the Legion (1996)
There are theories which pose that our bodies... _.are simply vehicles for genes needing to replicate.Manche Theorien besagen, dass unsere Körper... ..nur Gefäße für Gene sind, die sich vermehren wollen. Home (1996)
You see, that doesn't mean anything.Das will nichts besagenSame Old Song (1997)
Our figures indicate the fallout should have dissipated by then.Unsere Zahlen besagen, daß sich der radioaktive Niederschlag aufgelöst hat. The Peacemaker (1997)
You know the prophecies. The prophecies of Delenn III said that the Anla'shok, the Rangers would come again to the Earth in her greatest hour of need and rebuild what was once the cradle of Sheridan and the Alliance.Denn siehst du, die Prophezeiungen, die DeIenn III. gemacht hat, besagen, dass die AnIa'shok, die Rangers, zu unserer Erde zurückkehren werden. The Deconstruction of Falling Stars (1997)
These are all the records of where every single piece of Honeybraun Industries ended up after liquidation.Dies sind alle Unterlagen, die besagen, wer Teile von Honeybraun Industrien nach der Liquidation kaufte. AKA Superman (1997)
Though no official word has been given, sources say that Mrs. Devlin has learned of an affair between--Obwohl es keine offizielle Stellungnahme gab, besagen Quellen, dass Mrs. Devlin von einer Affaire zwischen ... Straight Life (1997)
General, first reports out of Ike's people at SHAEF said the 101 st is scattered all to hell and gone.General, die Berichte von Ikes Leuten bei SHAEF besagen, die 1 01 ste ist in alle Winde verstreut. Saving Private Ryan (1998)
Our records also indicate that while she was there... the Vorlons altered her, increased her ability.Die Aufzeichnungen besagen auch, dass die Vorlonen sie modifizierten, während sie dort war, ihre Fähigkeiten steigerten. Babylon 5: Thirdspace (1998)
Our accurate information says you're destined to die.Wir haben Informationen, die besagen, dass Sie bald sterben müssen. Jaguimo (1998)
It's rumored that President Sheridan and Delenn will be leaving aboard that ship for the newly completed ISA headquarters located on Minbar.Gerüchte besagen, dass Präsident Sheridan und Delenn an Bord des Schiffes zum neuen ISA-Hauptquartier fliegen, das auf Minbar liegt. Objects at Rest (1998)
He's just like they said! He'll kill us as well!Es ist genau, wie die Gerüchte besagenEscape from Pain (1998)
But the word is out that you're talking to a shrink.Gerüchte besagen, dass du zu 'nem Psychiater gehst. Analyze This (1999)
- That's what the laws say.- Das besagen doch die Gesetze. Only the Lonely (1999)
But there is a tale of the ancestors. That on the second day of the fire rain there was a distant thunder,... ..and the horizon burned as though the sun never set.Aber die Geschichten der Ahnen besagen, dass es nach dem Feuerregen donnerte... ..und der Horizont glutrot brannte. A Hundred Days (2000)
She would tell me to run, not walk to the Waldorf because all the signs point to me getting married.Dass ich schnell ins Waldorf gehe! Alle Zeichen besagen: Ich soll heiraten! Serendipity (2001)
The rules say to react to all events appropriately.Die Vorschriften, die besagen, laut Professor Thon, dass wir auf alle Ereignisse angemessen reagieren sollen? The Experiment (2001)
- The rules say...- Die Regeln besagen... Blinded by the Whitelighter (2001)
The rules say a charge's call takes precedent.Die Regeln besagen, der Ruf eines Mündels hat Vorrang. Blinded by the Whitelighter (2001)
Long enough for us to investigate reports that you'd crossed over to the other side.Lang genug, um Berichte zu studieren, die besagen, dass du zur anderen Seite übergelaufen bist. Exit Strategy (2001)
"Certain spiritual traditions believe that a great evil or great injustice can be cursed into a time loop until righted.""Manche spirituelle Glauben besagen, dass etwas Böses oder Ungerechtes in eine Zeitschleife verflucht werden kann, bis es berichtigt wird." The Good, the Bad and the Cursed (2001)
Rumor is, cocksucker's got a good chance of getting out.Gerüchte besagen, dass dieser Schwanzlutscher eine gute Chance auf Freiheit hat. Famous Last Words (2001)
Do you know that 78 percent of chicks that have fake tits... who are involved in boating accidents do not drown?Statistiken besagen, dass 78 % aller Hühner mit manipulierten Titten, beim Schiffsuntergang nicht ertrinken. Poolhall Junkies (2002)
"The Rules of Acquisition say ""Expand or die."""Die Erwerbsregeln besagen: "Wer nicht expandiert, ist tot." Acquisition (2002)
You'll have to appear before a magistrate on Tandar Prime.Sie besagen, dass Sie auf Tandar Prime vor Gericht müssen. Detained (2002)
The information I was given says that you buy high grade bio-toxins... and sell them to anyone who will meet your price.Meine Informationen besagen, dass Sie hochgiftige Biotoxine kaufen und sie an jeden verkaufen, der Ihren Preis zahlt. The Seventh (2002)
Uh...an extra hundred bucks a week says I do.100 Dollar extra die Woche besagen das Gegenteil. Holy Mackerel (2002)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
besagen; bedeuten; schließen lassen auf | besagend; implizierendto imply | implying [Add to Longdo]
beweisen; beglaubigen; erproben; prüfen; besagen | beweisend | bewiesen | er/sie beweist | ich/er/sie bewies | er/sie hat/hatte bewiesento prove {proved; proved, proven} | proving | proved; proven | he/she proves | I/he/she proved | he/she has/had proven [Add to Longdo]
dasselbe besagendtautological [Add to Longdo]
sagen; besagen | sagend | gesagt | er/sie sagt | ich/er/sie sagte | er/sie hat/hatte gesagt | ich/er/sie sagte | (jdm.) guten Tag sagen | wie er zu sagen pflegteto say {said; said} | saying | said | he/she says (saith [obs.]) | I/he/she said | he/she has/had said | I/he/she would say | to say hello (to someone) | as he was wont to say [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  besagen [bəzaːgən]
     proved; proven}; to prove {proved
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top