Search result for

benoten

(50 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -benoten-, *benoten*
Possible hiragana form: べのてん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา benoten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *benoten*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Come on, I'm not gonna grade you on this.Los, ich werde es nicht benotenThe Idol (1980)
He or she is here to observe and grade you.Er oder sie soll Sie beobachten und benotenA Class Act (1984)
Him and the entire class are coming over tonight to grade me.Heute Abend kommen er und die ganze Klasse, um mich zu benotenA Man's Castle (1991)
Are we grading on a curve?Soll ich ihn benotenSleepless in Seattle (1993)
I'm with this large pile of ungraded papers, due at three o'clock.Ich muss noch diesen Haufen Arbeiten bis drei Uhr benotenThe Initiative (1999)
Though it may be hard to believe a single biology professor making in excess of $17,500 a year could find time to grade your first biology research papers, I did.Es mag ja unglaublich klingen, dass ein, äh... alleinstehender... Biologieprofessor, der knapp 17.500 Dollar im Jahr verdient, die Zeit finden konnte, eure ersten Seminararbeiten in Biologie zu benoten. Ich hab's getan. Evolution (2001)
Fred, if you feel comfortable enough grading our sincerity how about joining us for the meal?Wenn's dir schon so gut geht, dass du unsere Glaubwürdigkeit benoten kannst... kannst du vielleicht auch zusammen mit uns essen. That Vision Thing (2001)
I'd love to, but I really have to grade these papers.Oh, ich würde ja gern, aber ich muss jetzt die Arbeiten benotenThe One Where Rachel's Sister Babysits (2003)
Language Arts, we grade a lot of papers.Doppelter Zeilenabstand, Sprachenunterricht und wir benoten viel. Soft Eyes (2006)
Who do you rather have grading your papers-- a savage, man-eating jungle cat, or a purring, satisfied kitty?Wer soll eigentlich dein Dokument benoten - eine wilde, Männer verschlingende Dschungel Katze, oder eine schnurrende, zufriedene Katze? Aldrin Justice (2006)
I'd give you full marks for presentation.Sie würde ich mit Eins benotenEmpties (2007)
I would very much appreciate it... to have all your papers so I can grade them.Bringen Sie Ihre Aufsätze am Freitag mit! Ich kann sie dann benotenThe Life Before Her Eyes (2007)
Here every night till 10:00, grading papers, doing lesson plans.War jede nacht bis 22 Uhr hier. Benoten von Arbeiten, Erstellen eines Unterrichtsplans. True Calling (2008)
Well, prepare to be Rushified !Pizza essen. Ich muss Aufsätze benoten, trotzdem danke. I Love You, Man (2009)
Maybe you should write a short story about it and have Rachel give you notes.Vielleicht solltest du eine Kurzgeschichte schreiben und lässt sie von Rachel benotenCarrnal Knowledge (2009)
"There is no way a third grader "could complete such a project by themselves, "so basically you are grading the parents."Es besteht keine Chance, dass eine Drittklässlerin so ein Projekt selbst..." "vollenden kann, also benoten Sie im Grunde genommen die Eltern." Project Run Away (2009)
- So is it hard to grade papers?- Ist es schwer, Arbeiten zu benotenThe Sexless Innkeeper (2009)
I would say, - if I had to grade us.I-ich würde sagen, wenn ich uns benoten müsste ... The Lady Vanished (2010)
And what grade do you give that decision?Wie würden Sie diese Entscheidung benotenInside Job (2010)
I don't know if I would give that one a B as well.Ich weiß nicht, ob ich die auch mit einer Zwei benoten würde. Inside Job (2010)
And then find time to grade papers and write lectures and go to PTA meetings, and...Und dann müssen wir noch Zeit finden, um Arbeiten zu benoten, - und Vorlesungen schreiben und zum Elternabend... Keep Your Friends Close (2010)
It could be fun, we could... vote!Das könnte Spaß machen, wir könnten es... benotenThe Entire History of You (2011)
how you like me now, rumbly thumbly?Wie benoten sie mich jetzt, Rumbly-Thumbly? Detention of the Dead (2012)
Newspapers.Hausarbeiten benotenDead Before Dawn 3D (2012)
I know what you're thinking, and yes, you can also grade wit.Ich weiß, was du denkst, und ja, Humor kann man auch benotenPoetic Injustice (2012)
I'm sorry, I got to get back to grading some papers.Tut mir leid, ich muss noch einige Arbeiten benotenFugitive at 17 (2012)
Well, don't tell anybody, but I will have some pop quizzes to grade.Nun, erzähl's keinem, aber ich muss ein paar Pop-Quize benotenBirds of a Feather (2012)
I got, like, 50 exams to grade.- Ich muss 50 Klausuren benotenSeeing Red (2013)
If she's petty enough to grade you in bed, she's petty enough to take it out on Sam if you break up with her.Wenn sie schon so kleinlich ist, dich im Bett zu benoten, ist sie sicherlich auch kleinlich genug, dass an Sam auszulassen, wenn du mit ihr Schluss machst. Charlie Dates a Teacher (2013)
Show students Death on the Highway in Room 12 and grade papers in shed."Vorführung Tod auf dem Highway in Raum 12 und Arbeiten benoten." All for One (2013)
Grade my papers, drive me around at all hours of the day. I-IMeine Arbeiten benoten... mich um jede Tageszeit herumfahren... Blindness (2013)
Break into groups, grade each other's papers, and please enjoy the seven-disc edition of Planet Earth.Gruppen bilden, gegenseitig Benoten lassen... und: Genießt die sieben Disk-Edition von Planet Earth. Introduction to Teaching (2014)
Anyway, I would love to stay and talk art, but I should go grade some papers.Wie auch immer, ich würde gerne noch bleiben und über Kunst reden, aber ich muss einige Schularbeiten benotenMako Tanida (No. 83) (2014)
I have essays to mark.Ich muss Aufsätze benotenThere's Something Else Going On (2014)
I would, Harold, except you're not the only one with homework to grade.Würde ich, Harold, aber Sie sind nicht der Einzige, der Hausarbeiten zu benoten hat. Point of Origin (2014)
It's not as if Professor Whistler doesn't have a stack of abysmal midterms to grade.Es ist ja nicht so, dass Professor Whistler keinen Haufen miserabler Halbsemesterarbeiten zu benoten hätte. Honor Among Thieves (2014)
Grading on the curve, huh?Benoten auf Alkohol, was? The World Has Turned and Left Me Here (2014)
Especially cruel and strict ones that grade you in sex-ed.Auf die fiesen, die streng zu dir sind und dich für Sex benotenSuck Me Shakespeer 2 (2015)
Grading exams.Arbeiten benotenGuilty (2015)
Everything, including our kiss, was a mistake.- Was? - Ich muss weiter benotenLove Hurts (2015)
Don't tell me-- you've bailed on your shift, and you're headed here to help me grade papers.Sag nichts. Du hast deine Schicht geschmissen und kommst her, um mir beim Benoten zu helfen. I'd Leave My Happy Home for You (2015)
But you know what, he can eat cafeteria food, because I have got a ton of papers to grade before second period.Aber weißt du was, er kann ruhig in der Kantine essen, denn ich muss einen Haufen Klausuren benoten, bevor die zweite Stunde anfängt. Asylum (2015)
Shouldn't you be grading exams, finding out about your tenure, packing?Um die Haare ging's drei Fragen zuvor. Musst du nicht Prüfungen benoten, dich nach deiner Stelle erkundigen, packen? Beast Interrupted (2016)
I have to-- I just-- this girl... is an idiot and I have to grade her paper.Diese Studentin ist so blöd und ich muss ihre Arbeit benotenJust the Facts (2016)
Ramona, I found it very demeaning to rate dancers with a score, but people seem to like it.Ramona, ich finde es entwürdigend, irgendwelche Tänzer zu benoten. Aber es gefällt den Leuten anscheinend. Doggy Daddy (2016)
I have papers to grade.Ich muss Arbeiten benoten. Bye-bye. Worth Several Cities (2016)
Michael, if I just needed someone to grade papers and take attendance, I could've got a trained monkey to do that.Michael, wenn ich bloß jemanden bräuchte, um Tests zu benoten und um die Anwesenheit zu kontrollieren, dafür könnte ich einen trainierten Affen einsetzen können. She's Gone (2017)
Mr. Williams, I'm afraid I can't give you any marks, [screaming] so I won't be able to recommend you for hospital.Mr. Williams, ich fürchte, ich kann Sie nicht benoten... deshalb kann ich Sie nicht in die Klinik überweisen. Party Political Broadcast (1974)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Benotung {f}; Benoten {n}mark; marking; grading [Add to Longdo]
zensieren; benoten (Zensuren geben)to mark; to grade [Am.] [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top