Search result for

benote

(52 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -benote-, *benote*
Possible hiragana form: べのて
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา benote มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *benote*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Come on, I'm not gonna grade you on this.Los, ich werde es nicht benoten. The Idol (1980)
He or she is here to observe and grade you.Er oder sie soll Sie beobachten und benoten. A Class Act (1984)
- Yeah? Well, English professors have a saying too, Nick. "Don't one-up me in public.Wie Lehrer sagen: "Übertrumpf' mich nicht, bevor ich dein Projekt benote." D.O.A. (1988)
We're being graded.Wir werden benotet. Immediate Family (1989)
This is your appointment schedule, and these term papers still haven't been graded.Ihr Terminplan. Diese Arbeiten müssen benotet werden. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Uncle Jules spoke all evening like an erudite professor while my father, a certified school examiner who played checkers so well, and threw balls so well listened to him with an attentive and even ignorant air, like a pupil.Onkel Jules hatte den ganzen Abend lang doziert, wobei mein Vater, der Schulabschlussprüfungen benotete, der so gut Dame und Boule spielte, ihm aufmerksam und unwissend wie ein Schüler zugehört hatte. My Father's Glory (1990)
They haven't posted any grades yet.Sie haben uns noch nicht benotet. The Silence of the Lambs (1991)
Him and the entire class are coming over tonight to grade me.Heute Abend kommen er und die ganze Klasse, um mich zu benoten. A Man's Castle (1991)
Pick up your graded papers.Holen Sie Ihre benoteten Tests ab. School Ties (1992)
I'll be grading you on grammar and poise.Ich benote deine Grammatik und haltung. Bart's Friend Falls in Love (1992)
Are we grading on a curve?Soll ich ihn benoten? Sleepless in Seattle (1993)
right?Haben Sie es überhaupt gelesen? Ihr Assistent benotet die, nicht? Higher Learning (1995)
Did the teacher grade that paper on the Franco-Prussian War?Warte, hat der Lehrer dieses Referat über den Preußisch-Französischen Krieg benotet? The Route of All Evil (1995)
- Wait a minute. Are we graded on this?- Moment mal, werden wir dafür benotet? The Old College Try (1998)
I'm with this large pile of ungraded papers, due at three o'clock.Ich muss noch diesen Haufen Arbeiten bis drei Uhr benoten. The Initiative (1999)
Today I improved my film.Mein Film wurde heute benotet. Urban Legends: Final Cut (2000)
Though it may be hard to believe a single biology professor making in excess of $17,500 a year could find time to grade your first biology research papers, I did.Es mag ja unglaublich klingen, dass ein, äh... alleinstehender... Biologieprofessor, der knapp 17.500 Dollar im Jahr verdient, die Zeit finden konnte, eure ersten Seminararbeiten in Biologie zu benoten. Ich hab's getan. Evolution (2001)
Fred, if you feel comfortable enough grading our sincerity how about joining us for the meal?Wenn's dir schon so gut geht, dass du unsere Glaubwürdigkeit benoten kannst... kannst du vielleicht auch zusammen mit uns essen. That Vision Thing (2001)
She's being graded, so don't squash her.Sie wird noch benotet. Also nicht zerquetschen. That Damn Donna Reed (2001)
- The entire exercise was recorded, and will be properly reviewed before making a final assessment.- Die Übung wurde aufgenommen, und danach werden Sie offiziell benotet. Proving Ground (2001)
How are we being graded in all this?Wie sollen wir benotet werden? School of Rock (2003)
You gave a B to a Pottery Barn catalog.Du hast den Möbelkatalog benotet. The One Where Rachel's Sister Babysits (2003)
I'd love to, but I really have to grade these papers.Oh, ich würde ja gern, aber ich muss jetzt die Arbeiten benoten. The One Where Rachel's Sister Babysits (2003)
No grades today.Heute wird nicht benotet. Melissa P. (2005)
Cos the Nutty Professor's grading your paper. What'd he give you, anyway?Weil der verrückte Professor einfach Ihre Hausarbeit benotet hat. The Girl in the Fridge (2005)
He's grading papers right now.Er benotet gerade Arbeiten. Higher Education (2005)
Language Arts, we grade a lot of papers.Doppelter Zeilenabstand, Sprachenunterricht und wir benoten viel. Soft Eyes (2006)
They score 'em like that, and... they say we're making progress.So werden sie benotet und... dann behaupten sie, wir machen Fortschritte. Okay. Final Grades (2006)
Yeah, well, it was supposed to be, but my professor's like the toughest grader I've ever seen.Ja, nun, sollte so sein, aber meine Professorin ist die härteste Benoterin aller Zeiten. Aldrin Justice (2006)
Who do you rather have grading your papers-- a savage, man-eating jungle cat, or a purring, satisfied kitty?Wer soll eigentlich dein Dokument benoten - eine wilde, Männer verschlingende Dschungel Katze, oder eine schnurrende, zufriedene Katze? Aldrin Justice (2006)
Yeah, well, had I known I was being graded, I would have thrown in a couple barrel rolls.Hätte ich gewusst, dass ich benotet werde, hätte ich mich noch ein paar Mal überschlagen. The Eye of Jupiter (2006)
- Each rated one to five.- alles von 1 bis 5 benotet. The Test (2007)
Keith has been grading me, like, so hard lately.Keith benotet mich sehr streng. Juno (2007)
I'd give you full marks for presentation.Sie würde ich mit Eins benoten. Empties (2007)
I would very much appreciate it... to have all your papers so I can grade them.Bringen Sie Ihre Aufsätze am Freitag mit! Ich kann sie dann benoten. The Life Before Her Eyes (2007)
So if you give me your assignments, I promise that I'll have them marked for you by the...Also, wenn ihr mir eure Aufgaben geben könntet, dann verspreche ich, dass ich sie bis...benotet habe... Cassie (2007)
Now, this piece of coursework I have marked "ungraded".Nun, dieses Stück Kursarbeit habe ich mit 'unbenotet' zensiert. Sid (2007)
Ungraded?Unbenotet? Sid (2007)
I was grading papers in the schoolhouse at night and they came again.Ich benotete abends in der Schule Arbeiten, als sie wiederkamen. Crossroads: Part 1 (2007)
This Test Doesn't Grade On A Curve.Diese Prüfung wird streng benotet werden. Desperately Seeking Serena (2008)
Is this class going to be graded or pass/fail?Wir dieser Kurs benotet oder ist er "alles-oder-nichts"? Crushed (2008)
Oh, uh, graded.Oh, uh benotet. Crushed (2008)
Here every night till 10:00, grading papers, doing lesson plans.War jede nacht bis 22 Uhr hier. Benoten von Arbeiten, Erstellen eines Unterrichtsplans. True Calling (2008)
Well, prepare to be Rushified !Pizza essen. Ich muss Aufsätze benoten, trotzdem danke. I Love You, Man (2009)
Maybe you should write a short story about it and have Rachel give you notes.Vielleicht solltest du eine Kurzgeschichte schreiben und lässt sie von Rachel benoten. Carrnal Knowledge (2009)
I won't count this.Ich benote das nicht. 1981 (2009)
"There is no way a third grader "could complete such a project by themselves, "so basically you are grading the parents."Es besteht keine Chance, dass eine Drittklässlerin so ein Projekt selbst..." "vollenden kann, also benoten Sie im Grunde genommen die Eltern." Project Run Away (2009)
In my class, you will each be gradedIn meinem Kurs werdet ihr alle benotet nach der Farbe eurer Haut. Our First Day of School (2009)
Because Professor Siegal covered the same ground and was the easier grader.Denn Professor Siegal deckt denselben Stoff ab und benotet besser. Known Unknowns (2009)
Last night I graded your tests.Alles klar, gestern Nacht habe ich eure Tests benotet. Advanced Criminal Law (2009)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Benotung {f}; Benoten {n}mark; marking; grading [Add to Longdo]
zensieren; benoten (Zensuren geben)to mark; to grade [Am.] [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top