Search result for

belle

(68 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -belle-, *belle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
belle[N] คนสวยที่สุดในที่นั้น
belles-letters[N] วรรณคดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
belle(เบล) n. สาวสวย,หญิงสวย, Syn. beauty
belles-lettres(เบลเล'ทระ) n.,pl. วรรณคดี,วรรณวิจิตร, See also: belletrist n. นักรรณคดี,นักวรรณวิจิตร -belletristic adj. เกี่ยวกับรรณคดี,เกี่ยวกับวรรณวิจิตร
libeller(ไล'บะเลอะ) n. ผู้หมิ่นประมาท,ผู้ใส่ร้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
belle(n) หญิงงาม,สาวงาม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Belle.เบล Dark Hollow (2013)
Summer quoted a song by the Scottish band Belle and Sebastian... in her high school yearbook.ซัมเมอร์ได้อ้างอิงเนื้อเพลงของ แบลล์ แอนด์ เซบาสเตียน วงดนตรีจากสก็อตแลนด์... ลงในหนังสือรุ่นของเธอ 500 Days of Summer (2009)
Hi, Belle.ไฮ เบลล์ Sex and Violence (2009)
- Yep. Said he brought a stripper home named Belle.เขาว่าเขาพาแม่เสือสาวที่ชื่อ เบลล์ กลับบ้าน 2-3 ชม. Sex and Violence (2009)
Belle, of course, went M.I.A.หายเข้ากลีบเมฆ ตามระเบียบ เดี๋ยวนะ ฆ่าแม่ตัวเองเรอะ ? Sex and Violence (2009)
Detective Bellefleur, you come dance with me.นักสืบเบลเฟลอร์ มาแดนซ์กับฉันหน่อย Keep This Party Going (2009)
Thinking Andy Bellefleur got better shit to do,ฉันว่าแอนดี้ น่าจะมีอะไรดีๆทำมากกว่านี้ Scratches (2009)
Detective Bellefleur?นักสืบ Bellefleur Scratches (2009)
Are you telling me you date-raped Terry Bellefleur?นี่เธอจะบอกว่า หล่อนข่มขืนเทอร์รี่ เบลเฟลอร์? Release Me (2009)
Terry Bellefleur.เทอร์รี่ เบลเฟลอร์ Release Me (2009)
But, what about Andy Bellefleur?แต่ว่า แล้วแอนดี้ เบลเฟลอร์ล่ะ? Timebomb (2009)
Hey there, Detective Bellefleur.ว่าไง สายสืบเบลเฟลอร์ Frenzy (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กัลยา[N] beautiful woman, See also: belle, Syn. กัลยาณี, นางงาม, Example: หล่อนงามพร้อมสมกับเป็นเบญจกัลยา, Count unit: คน, Thai definition: หญิงงาม
กัลยาณี[N] beautiful girl, See also: belle, Syn. กัลยา, นางงาม, หญิงงาม, Example: หมู่บ้านนี้มีกัลยาณีหลายคนพอจะส่งเข้าประกวดนางงามได้, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ่าหน้า[v.] (jānā) EN: address ; write down   FR: adresser ; libeller l'adrese ; écrire l'adresse
จ่าหน้าซอง[v. exp.] (jānā søng) EN: address ; address an enveloppe   FR: adresser ; libeller l'adrese ; écrire l'adresse
กบฏ[n.] (kabot) EN: rebel ; insurgent ; revolutionary   FR: rebelle [m] ; insurgé [m]
ขบถ[v.] (khabot) EN: rebel ; revolt ; mutiny ; betray   FR: se révolter ; se rebeller ; s'insurger ; se soulever
ขยะมูลฝอย[n. exp.] (khayamūnføi) EN: litter ; trash ; waste   FR: poubelle [f]
คนสวย[n. exp.] (khon sūay) EN: belle ; beauty   FR: beauté [f] ; belle [f]
เครื่องมือกระจุกกระจิก[n. exp.] (khreūangmeū krajuk-krajik) EN: gadget   FR: gadget [m] ; bebelle = bébelle [f] (Québ.)
กระด้าง[adj.] (kradāng) EN: hard ; obstinate ; unyielding ; rebellious ; mutinous ; rigid ; abrasive   FR: obstiné ; rebelle ; insoumis
กรอก[v.] (krøk) EN: stuff ; fill in ; fill with ; complete ; fill up   FR: remplir ; compléter ; libeller ; gaver
กรอกเช็ค[v. exp.] (krøk chek) EN: fill out a cheque   FR: libeller un chèque

CMU English Pronouncing Dictionary
BELLE    B EH1 L
BELLES    B EH1 L Z
BELLEW    B EH0 L UW1
BELLER    B EH1 L ER0
BELLEAU    B EH0 L OW1
BELLEVUE    B EH1 L V Y UW2
BELLEMARE    B EH2 L AH0 M EH1 R
BELLEROSE    B EH1 L ER0 AH0 Z
BELLEVILLE    B AH0 L V IH1 L
BELLEFEUILLE    B EH2 L AH0 F IY0 UW1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Belle    (n) (b e1 l)
belle    (n) (b e1 l)
belled    (v) (b e1 l d)
belles    (n) (b e1 l z)
belles-lettres    (n) - (b e2 l - l e1 t r @)

German-Thai: Longdo Dictionary
Tabellenhandbuch(n) |das, pl. Tabellenhandbücher| หนังสือที่มีข้อมูลแสดงไว้ในรูปแบบของตาราง สำหรับเปิดดูค่าต่างๆ ที่ต้องการ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bellen {n}; Heulen {n}bay [Add to Longdo]
Bellen {n}bark [Add to Longdo]
Beller {m} | Beller {pl}barker | barkers [Add to Longdo]
Belletrist {m}; Belletristin {f}fiction writer [Add to Longdo]
Belletristik {f}; schöngeistige Literatur {f}(poetry and) fiction; belles lettres [Add to Longdo]
Belletristik {f}book of fiction; fiction book [Add to Longdo]
Dorfschönheit {f}belle of the village [Add to Longdo]
Schönheit {f} | Schönheiten {pl}; Schönen {pl}belle | belles [Add to Longdo]
bellen | bellend | gebellt | bellt | bellteto bark | barking | barked | barks | barked [Add to Longdo]
bellen; heulen | bellend | gebellt | bellteto bay | baying | bayed | bayed [Add to Longdo]
Bellende Hunde beißen nicht. [übtr.]His bark is worse than his bite. [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
beau,beaux,bel,belle(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง bel, f. belle, m/pl. beaux| สวย, งาม เช่น un bel hôtel โรงแรมที่สวยดูดี, un beau jour วันที่สวยงาม , See also: A. laid, mal,

Japanese-English: EDICT Dictionary
社交界の花[しゃこうかいのはな, shakoukainohana] (exp) belle of society; queen of high society [Add to Longdo]
純文学[じゅんぶんがく, junbungaku] (n) pure literature; belles-lettres; (P) [Add to Longdo]
小町[こまち, komachi] (n) a belle; town beauty [Add to Longdo]
文芸(P);文藝[ぶんげい, bungei] (n,adj-no) literature; art and literature; belles-lettres; (P) [Add to Longdo]
文字盤[もじばん, mojiban] (n) dial (i.e. labelled face of a timepiece or other measuring device) [Add to Longdo]
名前付き[なまえつき, namaetsuki] (adj-f) {comp} named; labelled; labeled [Add to Longdo]
麗人[れいじん, reijin] (n) beautiful woman; beauty; belle [Add to Longdo]
烙印を押される[らくいんをおされる, rakuinwoosareru] (exp,v1) to be branded a ...; to be labelled a ... [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Belle \Belle\ (b[e^]l), n. [F. belle, fem. of bel, beau,
   beautiful, fine. See {Beau}.]
   A young lady of superior beauty and attractions; a handsome
   lady, or one who attracts notice in society; a fair lady.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 belle
   n 1: a young woman who is the most charming and beautiful of
      several rivals; "she was the belle of the ball"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top