Search result for

bekämen

(50 entries)
(1.0061 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bekämen-, *bekämen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bekämen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bekämen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
One says that you have special almanacks printed where you double the ember days and vigils so that you may profit by the fasts to which you bind all your house.Der eine spricht, Ihr ließet aparte Kalender drucken, in denen die Quatember und die Fasttage doppelt ständen, damit Eure Dienstboten weniger zu essen bekämenThe Miser (1980)
What would you do if your checks were withheld for six months?Was würden Sie tun, wenn Sie ein halbes Jahr kein Gehalt bekämenSeems Like Old Times (1980)
I was hoping you could see some acceptances before you saw all these.Ich hoffte, Sie hätten einige Zusagen, bevor Sie diese alle bekämenThe Revel (1981)
My children will have a devoted stepmother.Meine Kinder bekämen eine Stiefmutter. Endless Love (1981)
My brother convinced them we could go into town... to get some stuff to put together a stew or something.Mein Bruder überzeugte sie, dass wir in der Stadt Lebensmittel für einen Eintopf oder so was bekämenLabor Pains (1983)
Do you think you could manage something intelligent?Denken Sie, Sie bekämen etwas Intelligentes hin? Water, Water Everywhere (1983)
You don't look like a candidate for legal aid.Sie sehen nicht aus, als ob Sie Sozialhilfe bekämenShort Notice (1983)
Well, you know, just in case some of our friends would also like to get their hands on Aleksei.Einfach nur für den Fall, dass einige unserer Freunde Aleksei auch gerne in die Finger bekämenThe ACM Kid (1983)
It would bring about a crisis affecting policies far beyond this present situation.Sonst bekämen wir eine Krisis und würden ein politisches Faustpfand aus der Hand geben. The Scarlet and the Black (1983)
But it is ironic... that we brought your daughter home safely... and you told us we did a sloppy job and wouldn't get paid.Aber es ist Ironie, dass wir Ihre Tochter sicher heimbrachten und Sie sagen, wir hätten schlampig gearbeitet und bekämen kein Geld. Harder Than It Looks (1984)
I didn't think you would ever get our stuff back.Ich dachte nicht, dass Sie unsere Sachen zurückbekämenIt's a Desert Out There (1984)
Yeah, looks like we got other company, too.Ja, sieht aus, als bekämen wir noch mehr Gesellschaft. Bite of the Jackal (1984)
If we can break it loose, there's no way we're gonna get it out of the country.Selbst wenn wir sie beschaffen könnten, bekämen wir sie nicht aus dem Land. Savior (1984)
It would be worrisome... if it fell in the hands of our opponents.Es wäre ein Problem, wenn unsere Gegner ihn in die Hände bekämenLe bon plaisir (1984)
Too bad.Jammerschade. Es wär auch schade, wenn Sie jetzt Ärger bekämen, Alex. Dreamscape (1984)
Could we have more powerful weapons?Bekämen wir bessere Waffen? Firestarter (1984)
We wouldn't have a shot at that platinum without them.Ohne ihn bekämen wir nicht das Platin. Knight Strike (1985)
Well, children, looks like we all get a free trip to the promised land.Tja, Kinder, sieht so aus, als bekämen wir alle ein Freiticket ins Gelobte Land. Dancer, Prancer, Donner and Steele (1985)
Wait a minute.- den Schatz bekämen. - Moment mal. The Goonies (1985)
If the Civil Service got one, they'd get one.Den jedesmal, wenn die Verwaltung mehr bekommt, bekämen Sie das automatisch auch. A Real Partnership (1986)
It wouldn't be the same if they got scholarships because of a phone call.Es wäre nicht dasselbe, wenn sie es wegen eines Telefonats bekämenBig Trouble (1986)
Listen, do you think if we can get the amulet back that he'll go back to being a...Wenn wir das Amulett zurückbekämen, würde er wieder zu einem... Hellowe'en (1987)
But I can use it out there, and I'll share the money with you.Aber ich kann etwas damit anfangen. Und Sie bekämen die Hälfte des Geldes. Root of All Evil (1987)
Echeverria, go around the front. I'll deal with you later. [Snoring] [Door Opens]Sykes würde dann für mich kämpfen, und Sie bekämen allen Whiskey und all die Huren, die Sie haben wollen. Down for the Count (1987)
Well, Joseph, it seems like we're unable to put a 2-year-old to bed.Tja, sieht so aus, als bekämen wir diese 2-Jährige nicht ins Bett. Tanner vs. Gibbler (1988)
[WHISPERING] Thank you. I guess you'd be in a lot of trouble if they knew what you were doing.Ich schätze, Sie bekämen mächtig Ärger, wenn die wüssten, was Sie tun. Arthur 2: On the Rocks (1988)
- Yeah. If we had the loans and grants that are sent to Israel, we wouldn't be losing our farms, which is the backbone of this country.Bekämen wir das Geld, das Israel erhält, würden wir unsere Farmen nicht verlieren. Talk Radio (1988)
In Paris you'd get ten times more.An der Pariser Börse bekämen Sie das Zehnfache. Chodník cez Dunaj (1989)
- I thought we were gonna have a po...- Ich dachte, wir bekämen so ein... Tooth or Consequences (1989)
We could get a magnificent apartment, car, free parking ...Wir bekämen eine wundervolle Wohnung, ein Auto, freies Parken ... Ghostbusters II (1989)
- I was not surprised what was thundering.Es würde mich nicht wundern, wenn wir ein Gewitter bekämenThe Mysterious Affair at Styles (1990)
Try it. If you were to get control, and I don't think you will, but if you did, what do you plan to do with the company?Falls Sie das Sagen über das Unternehmen bekämen was würden Sie damit machen? Pretty Woman (1990)
You get what you want in three months instead of a year, maybe two.Sie bekämen, was Sie wollen in 2 oder 3 Monaten, anstatt in 1 Jahr. Other People's Money (1991)
You might do better at auction, you know, Colonel Lacey.Bei einer Auktion bekämen Sie wohl einen besseren Preis, Colonel Lacey. The Theft of the Royal Ruby (1991)
He must figure we don't get to see a lot of handsome women out here, and someone like you might get a little more cooperation from me.Er glaubt wohl, wir bekämen hier selten schöne Frauen zu sehen und Sie könnten mich kooperationsbereiter stimmen. Unification I (1991)
You should have gone as Al. We could have gotten more stuff.Würdest du als Al gehen, bekämen wir wenigstens mehr Süßes. Haunting of Taylor House (1992)
If we were working at regular jobs, we'd get paid salary.Wenn wir einen richtigen Job hätten, bekämen wir Lohn. I'm Scheming of a White Christmas (1992)
He said if we were good, we'd get gifts.Er sagte, wenn wir brav wären, bekämen wir was. Christmas (1992)
He said you were being tough on the negotiations, but if they could get a little help and close the deal fast, it'd be good for the family.Er hat gesagt, du seist sehr hart bei den Verhandlungen, aber wenn sie Hilfe bekämen und das Geschäft schnell abschlössen, wäre das gut für den Clan. Arizona Dream (1993)
They'd be entertained and get some information too.- Sie bekämen Unterhaltung und Information. Mrs. Doubtfire (1993)
Sure if it wasn't for people like yourself helping us for free, we'd never never get anything done.Ohne freiwillige helfer wie Sie bekämen wir gar nichts gebacken. Raining Stones (1993)
I wouldn't give you a C-Note for these women.Für diese Frauen bekämen Sie keine 3 von mir. I Never Promised You a Rose Garden (1993)
You thought you could regain it by stealing it back from others.Sie dachten, Sie bekämen sie wieder, indem Sie sie von anderen zurückstehlen. Redemption: Part 2 (1993)
He welcomed my suggestions as I'm sure your Commander Sisko will welcome them, if we ever get to see him.Er begrüßte meine Vorschläge, genau wie Ihr Commander Sisko sie begrüßen würde, wenn wir ihn zu Gesicht bekämenThe Forsaken (1993)
You'd be left with a completely altered personality.Sie bekämen eine völlig veränderte Persönlichkeit. Frame of Mind (1993)
You knew that when he died, you would probably inherit a substantial sum.Sie wussten aber, dass Sie noch mehr Geld bekämen, wenn er stirbt. Hercule Poirot's Christmas (1994)
No, I want an imbecile, not a cipher or you'd have the job.Ich will einen Idioten, sonst bekämen Sie den Job. The Hudsucker Proxy (1994)
Now let's see if we can get the ship to go where we want.Wäre doch gelacht, wenn wir das Schiff nicht in den Griff bekämenEmergence (1994)
They'll come back and get both ships.Sie bekämen beide Schiffe. The Pegasus (1994)
Something tells me you'd have the connections to get great seats.Ich wette, mit Ihren Beziehungen bekämen wir tolle Plätze. E.B.E. (1994)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top