Search result for

beginnt

(59 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beginnt-, *beginnt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา beginnt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *beginnt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Begin!BeginntLibertus (2012)
It would appear it's suddenly wasting away. Proceed while there's something left to burn.Beginnt, ehe er sein Leben schon vorher aushaucht! Unidentified Flying Oddball (1979)
Good. Practice starts tomorrow.Gut, morgen beginnt dein Training. The Incredible Kung Fu Master (1979)
And now the game starts.Und nun beginnt die Partie. Terror Express (1980)
The ebb tide is due in two hours now.In zwei Stunden beginnt die Flut. Pirates of the 20th Century (1980)
Factoring coordinates for sixty microns and counting:Koordinaten festgestellt und programmiert, Countdown beginntThe Super Scouts: Part 2 (1980)
The show starts at 7:00, let's go!Die Show beginnt um 19 Uhr. Los jetzt! The Outrage: Part 2 (1980)
"Economy begins at home, Minister".Zu Hause beginnt das Sparen, Minister. The Economy Drive (1980)
Economy begins at home?Zu Hause beginnt das Sparen. The Economy Drive (1980)
"Economy begins at home" said Jim Hacker today, as he set an example to Britain's pampered army of bowler hatted bureaucrats".Zuhaus beginnt das Sparen, sagte Jim Hacker heute, als er ein Beispiel gab, für Großbritanniens Gourmandarmee Melone tragender Bürokraten. The Economy Drive (1980)
Life begins at 40.Mit 40 beginnt erst das Leben. Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
If it's not fed, it will melt, wither!Wenn sie nicht genährt wird, beginnt sie zu schmelzen, zu sterben! Oblomov (1980)
Because we're both naive with sexy eyes and chins.Der Siegeszug beginnt!" "Weil wir zu gleichen Teilen naiv und sexy sind." Solo Sunny (1980)
From there, the poison works on the central nervous system, causing severe muscle spasms, followed by the inevitable drooling.Dann beginnt das Gift, auf das zentrale Nervensystem zu wirken und verursacht schwere Krämpfe, gefolgt von unvermeidlichem Sabbeln. Airplane! (1980)
It takes effect in about a minute and she'll trip out for about half an hour.In einer Minute beginnt die Wirkung und sie wird eine halbe Stunde halluzinieren. Altered States (1980)
- What time does it start?- Um wie viel Uhr beginnt es? Bad Timing (1980)
Folks it's fifteen minutes until the final bout between Billy Kiss Jerry KwanMeine Damen und Herren, in 15 Minuten beginnt der Endkampf: Billy "der Küsser" gegen Jerry Kwan. Battle Creek Brawl (1980)
You start wars and let other people fight them.Ihr beginnt Kriege und lässt andere dafür kämpfen. Brubaker (1980)
Let us beginDas Fest beginntCity of Women (1980)
when the lights are dimmed in the morning, I know it´s rehearsal time.Wenn morgens das Licht dunkler wird, weiß ich, dass die Probe beginntThe Last Metro (1980)
At the furthest end, you´re in the Free zone.Am Ende des Grundstücks beginnt die freie Zone. The Last Metro (1980)
- Will he finish what he begins?- Vollendet er, was er beginntStar Wars: The Empire Strikes Back (1980)
It starts at midnight, so you better check it out with your mom.Es beginnt um Mitternacht, frag also lieber deine Mutter. Fame (1980)
And right now, I don't like having two civilians on my ship when I'm about to do battle.Und ich will nicht 2 Zivilisten hier haben, wo jeden Moment der Kampf beginntThe Final Countdown (1980)
Your Joyous Time has come.Deine Freudenzeit beginntFlash Gordon (1980)
It's midnight and we've just started into the witching hour.Es ist Mitternacht und die Geisterstunde beginntThe Fog (1980)
The room always starts spinning...Der Raum beginnt sich zu drehen... The Fog (1980)
The ceremonies are under way at Shelby Square and we'll have the candlelight procession in an hour.Die Feierlichkeiten haben auf dem Shelby Square begonnen, und in einer Stunde beginnt die Lichterprozession. The Fog (1980)
- There's a La Maze class tonight.- Heute beginnt ein La-Maze-Kurs. The Hunter (1980)
I'm in command here and I say that nobody, but nobody's gonna open peace negotiations with those guys until I say so.Ich führe hier das Kommando, und ich sage, dass niemand Friedensverhandlungen beginnt, bis ich es erlaube. The Last Flight of Noah's Ark (1980)
Come, let's tell the others to start fishing.Kommt. Wir sagen den anderen, der Fang beginntThe Last Flight of Noah's Ark (1980)
but it fits the picture.Das Puzzle beginnt zusammenzupassen. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
I am sorry your stay began with this awful incident.Ich bedaure, dass Ihr Aufenthalt mit diesem Zwischenfall beginntPatrick Still Lives (1980)
- The race is gonna start.- Das Rennen beginntPopeye (1980)
When they arrive, its gonna be the dawn of a whole new civilization.Mit ihrer Ankunft beginnt eine völlig neue Zivilisation. Stardust Memories (1980)
Leading off for Glenboro Prison is New Yorker Skip Donahue doing time for making a withdrawal without having an account.Es beginnt für Glenboro der New York er Skip Donahue. Er sitzt, weil er Geld abgehoben hat, ohne ein Konto zu haben. Stir Crazy (1980)
Why should the dead come back to life and walk around?Warum beginnt die Natur plötzlich, ihre eigenen Gesetze zu brechen? Hell of the Living Dead (1980)
Life begins and ends right here, isn't that about the size of it?Das Leben beginnt und endet hier, hab ich nicht recht? The Move (1981)
I wonder if we could have a private chat.Ja, überaus angenehm. - Können wir ein paar private Worte wechseln, bevor die Sitzung beginntDoing the Honours (1981)
Now, all I want to know... is what famous film star begins with "C"?Ich möchte nichts weiter wissen als: Welcher berühmte Filmstar beginnt mit einem "C"? Time Bandits (1981)
The challenge will commence on the...- Der Lauf beginnt beim... - Abrahams... Chariots of Fire (1981)
The challenge commences on the stroke of one.Der Lauf beginnt beim ersten Glockenschlag. Chariots of Fire (1981)
On Monday morning, you're gonna be starting a whole new life.Montag Morgen beginnt dann ein ganz neues Leben für dich. Endless Love (1981)
The next show is in two hours.Die nächste Vorstellung beginnt in zwei Stunden. The Funhouse (1981)
For now begins the Inquisition.Denn jetzt beginnt die Inquisition. History of the World: Part I (1981)
The meeting begins.Die Versammlung beginntHistory of the World: Part I (1981)
Seven years before the end of WW2 began the story of a song that conquered the world.Dort beginnt die Geschichte eines Liedes, das die Welt erobert. "Lili Marleen" ist so bekannt wie "Stille Nacht, heilige Nacht". Lili Marleen (1981)
Uh-oh. Here come the jungle.Oh oh, jetzt beginnt der Dschungel. The Nesting (1981)
I admit that science is only beginning to understand its own discoveries.Und dass die Wissenschaft erst damit beginnt, die eigenen Entdeckungen zu verstehen. The Nesting (1981)
A meeting about the front. Scheduled for six minutes, sir.Die Sitzung über die Front beginnt exakt in sechs Minuten, Herr General. The Skin (1981)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anfangen; beginnen; anbrechen | anfangend; beginnend; anbrechend | angefangen; begonnen; angebrochen | ich fange an; ich beginne | er/sie fängt an; er/sie beginnt | ich/er/sie begann | er/sie hat/hatte angefangen; er/sie hat/hatte begonnen | ich/er/sie fänge an; ich/er/sie begönne (begänne)to begin {began; begun} | beginning | begun | I begin | he/she begins | I/he/she began | he/she has/had begun | I/he/she would begin [Add to Longdo]
beginnen; anfangen | beginnend; anfangend | begonnen; angefangen | beginnt | begannto commence | commencing | commenced | commences | commenced [Add to Longdo]
beginnen | beginnend | beginntto initiate | initiating | initiates [Add to Longdo]
beginnt wiederrecommences [Add to Longdo]
beginnt wiederreconvenes [Add to Longdo]
Die Vorstellung beginnt um 8.The curtain will rise at 8. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  beginnt [bəgint]
     begins; commences; initiates
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top