Search result for

befunden

(56 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -befunden-, *befunden*
Possible hiragana form: べふんでん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา befunden มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *befunden*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The judge ruled it an accident, as far as I'm concerned, that finishes it.Das Gericht hat auf Unfall befunden, also ist die Sache erledigt. Dark Night of the Scarecrow (1981)
It's all over now.Andy Norris wurde nicht für schuldig befunden, denn die Polizei konnte niemanden finden, der bezeugen konnte, was geschehen ist. Class of 1984 (1982)
Having been convicted of plotting with Fabre and the others, are they also guilty of selling their votes in a plot to slander the nation's representatives and destroy the government?Aufgrund fragloser Beteiligung an selbiger Verschwörung werden Fabre, Chabot, Delaunay, Basire und Komplizen für schuldig befunden, unter Verschleierung ihrer Ansichten an selbiger teilgenommen zu haben, um die Volksvertreter zu verleumden und die Regierung durch Bestechung zu stürzen. Richtig! So werde denn nun der Urteilsspruch verkündet. Danton (1983)
Concerning your guilt, we find you guilty by a majority of eight.Der Angeklagte wurde von mindestens 8 Stimmen für schuldig befundenL'Argent (1983)
I found myself in a most embarrassing position.Du verstehst, dass ich mich in einer sehr peinlichen Situation befunden habe. Nostalgia (1983)
Lydia has been tried and found guilty of his murder.Lydia stand vor Gericht und wurde des Mordes schuldig befundenThe Champion (1985)
In the name of the People's Republic of Poland, the court of first instance of Warsaw, after the hearing on December 6th, 1982, of the bill of indictment against Dariusz Stach, finds the defendant guiltyDas Urteil im Namen der Volksrepublik Polen. Das Landesgericht von Warschau verkündet aufgrund der Verhandlung vom 6.12.1982 gegen den Angeklagten Dariusz Socha nach derAnklageschrift folgendes Urteil: Dariusz Socha wird für schuldig befundenNo End (1985)
It's absolutely right and fair that those found guilty should pay for their periods of detention and for the information retrieval procedures used in their interrogation.Es ist absolut richtig und gerecht, dass für schuldig befundene Personen für ihre Haftzeiten zahlen müssen, wie auch für bei ihrer Befragung angewandte Informationsbeschaffungsprozeduren. Brazil (1985)
Sergeant Lawrence Opelka... you have been tried and found guilty... of war crimes against the people of Vietnam... and have been sentenced to death.Sergeant Lawrence Opelka, wir haben Sie der Kriegsverbrechen am vietnamesischen Volk für schuldig befunden. Sie wurden zum Tode verurteilt. Missing in Action 2: The Beginning (1985)
Joined the army 6.8.64, accepted special forces, specialization: Light weapons.Eintritt in die Armee am 6.8.64, für tauglich befunden, Spezialeinheit, leichte Waffen. Rambo: First Blood Part II (1985)
Delgado Fitzhugh, Garfield Cooper, you have been found guilty by this court.- Delgado Fitzhugh! Garfield Cooper! Ihr seid für schuldig befunden worden. Water (1985)
Specifically, man, chapter 782.04, which states that any person killed... while perpetrating a crime such as arson, kidnapping, burglary, sexual assault or aircraft piracy... shall be found guilty—Einbruch, Anwendung sexueller Gewalt oder Flugzeugentführung, für schuldig befunden wird... - He, Mann! - Halt ihn da fest, Mann. Better Living Through Chemistry (1986)
Jane Dudley, Guilford Dudley, you have been found guilty of high treason.Jane Dudley, Guilford Dudley, Ihr seid des Hochverrats für schuldig befundenLady Jane (1986)
Yeah, the findings of the board are that you are not entitled to dental care in this instance.Ja, der Ausschuss hat befunden, dass Sie in diesem Fall keinen Anspruch auf Zahnbehandlung haben. The Hero (1987)
And they found the woman to be old and semi-invalid, and in no condition to care for an infant.Die Frau wurde für sehr alt und unfähig befunden, unfähig, sich um ein Baby zu kümmern. Why Punish the Children? (1987)
The Court finds the defendent guilty and sentences him to thirty days loss of liberty with the obligation to do unpaid, supervised community workDer Beschuldigte wird für schuldig befunden und bekommt eine Freiheitsstrafe von 30 Tagen mit der Pflicht zu einer unbezahlten, bewachten und gemeinnützigen Arbeit. Blind Chance (1987)
But biology and the prejudices of others conspired to keep us childless.FÜR SCHULDIG BEFUNDEN So sorgten Biologie und Vorurteile dafür, daß wir kinderlos blieben. Raising Arizona (1987)
Can we start now, honey ? Objection !Wenn ich für schuldig befunden bin, akzeptiere ich das Fernsehverbot. Can I Get a Witness? (1988)
I'd like you to accept this expensive parting gift. No, thank you.Wenn es nur der Gerechtigkeit dient und ich für unschuldig befunden werde. Can I Get a Witness? (1988)
The jury has found Lou Janero guilty of murdering Paul Cirela.Die Jury hat Lou Janero des Mordes an Paul Cirela für schuldig befundenThe Dead Pool (1988)
Why was your ship combative with another Federation vessel of lesser design?Warum hat sich die Enterprise im Kampf gegen ein viel schwächeres Raumschiff der Föderation befundenPeak Performance (1989)
Of the charges of rape and unpremeditated murder PFC Diaz is found guilty sentenced to eight years' hard labour.Zu der Anklage der Vergewaltigung und des nicht-vorsätzlichen Mordes... wird PFC Diaz für schuldig befunden. Er wird zu acht Jahren Gefängnis mit Zwangsarbeit verurteilt. Casualties of War (1989)
Of the charge of rape, PFC Hatcher is found guilty and sentenced to 15 years' hard labour.Zur Anklage der Vergewaltigung wird PDC Hatcher für schuldig befunden... und zu 15 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Casualties of War (1989)
Of the charges of rape and premeditated murder Corporal Clark is found guilty sentenced to life imprisonment at hard labour.Zur Anklage der Vergewaltigung und des vorsätzlichen Mordes... wird Corporal Clark für schuldig befunden. Er wird zur lebenslänglichen Haft mit Zwangsarbeit verurteilt. Casualties of War (1989)
Of the charge of unpremeditated murder Sergeant E5 Meserve is found guilty sentenced to 10 years' hard labour.Zur Anklage des nicht-vorsätzlichen Mordes... wird Sergeant E5 Meserve für schuldig befunden. Er wird zu 10 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Casualties of War (1989)
On March 16, 1982, he was found guilty on both counts.Am 16. März 1982 wurde er in beiden Fällen für schuldig befundenReversal of Fortune (1990)
This woman, whom we all knew as a Handmaid... has been found guilty of seduction and fornication... with a member of the medical staff.Diese Frau, die wir alle als Magd kannten, wurde der Hurerei und Verführung eines Mitglieds der Sanitätsgruppe schuldig befundenThe Handmaid's Tale (1990)
This man has been convicted of the rape of a Handmaid.Dieser Mann wurde der Vergewaltigung einer Magd für schuldig befundenThe Handmaid's Tale (1990)
The jury finds you guilty of manslaughter... and sentences you to 3 years in prison.Das Gericht hat Sie im Sinne der Anklage der fahrlässigen Tötung für schuldig befunden und verurteilt Sie zu einer Haftstrafe von 3 Jahren. The Lovers on the Bridge (1991)
Last seen fighting a triad member on the street He was found guilty of murder and vandalismZwei Jahre lang kämpfte er gegen die Triaden und wurde schließlich schuldig des Mordes an einem Mann befundenRiki-Oh: The Story of Ricky (1991)
The jury has found the defendant guilty of murder in the first degree.Die Geschworenen haben den Angeklagten des Mordes für schuldig befundenStone Cold (1991)
A sworn member of the biker gang known as the Brotherhood, Owens was found guilty of brutally gunning down a Baptist minister.Owens, Mitglied der Motorrad-Bande "Die Bruderschaft", war des Mordes an einem Prediger für schuldig befunden worden. Stone Cold (1991)
That reign of terror finally ended when Pike was captured by the mysterious vigilante called the Flash and subsequently convicted of the brutal slaying of policeman Jay Allen.Der Terror endete schließlich, als Pike von dem mysteriösen roten Blitz überwältigt wurde. Anschließend wurde er des Mordes an Jay Allen für schuldig befundenFast Forward (1991)
Merlin the Magician, you've been found guilty by our Council of Judgment for the attempted murder of our sovereign, King Arthur and will be taken at once to the execution field to be burnt at the stake.Merlin, der Zauberer, Ihr seid vom Gerichtsrat des versuchten Mordes an unserem Herrscher, König Artus, für schuldig befunden worden und Ihr werdet unverzüglich zum Hinrichtungsfeld gebracht und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Good Knight MacGyver: Part 1 (1991)
Mr. LaPlante, they found you guilty.Mr. LaPlante, Sie wurden für schuldig befundenHero (1992)
You were found guilty by a jury of your peers.Sie reden hier immer von Formfehlern. Sie wurden für schuldig befundenHero (1992)
And, uh, he was found innocent and set free... ..and, uh... they caught the real guy.Er wurde fur nicht schuldig befunden und freigelassen... ..und, aeh... sie haben den Richtigen geschnappt. My Cousin Vinny (1992)
Having been found guilty of the crime of murder it is the judgment of this court that you be sentenced to die by lethal injection.Des Mordes für schuldig befunden, kommt dieses Gericht zu dem Schluss, Sie zum Tod durch Injektion zu verurteilen. Point of No Return (1993)
"You, John Robert Sommersby..." ...having been found guilty of the murder of Charles Conklin are hereby sentenced to be hanged by the neck until dead."Sie, John Robert Sommersby des Mordes an Charles Conklin für schuldig befunden werden zum Tod durch den Strang verurteilt. Sommersby (1993)
Detillo was convicted for the beating of Leon Watson.Detillo wurde für schuldig befunden, Leon Watson verprügelt zu haben. Striking Distance (1993)
He was convicted by a jury of his peers and is sentenced to die.Okay, die Geschworenen haben ihn für schuldig befunden... und zum Tode verurteilt. Slaughter of the Innocents (1993)
Croden has already been declared guilty in absentia for myriad crimes on this world.Croden wurde bereits in absentia unzähliger Verbrechen auf dieser Welt schuldig befundenVortex (1993)
Mr. Josephson, if Mr. Hammond is innocent... why was he found guilty beyond a reasonable doubt by a jury?Wenn Mr. Hammond unschuldig ist, wieso haben ihn die Geschworenen dann einstimmig für schuldig befundenThe Chase (1994)
After only a slight punishment he received great blessings because God had tested him and found him worthy of it!Nach nur geringer Züchtigung empfing er große Wohltaten, denn Gott hat ihn geprüft und ihn seiner würdig befundenFelidae (1994)
But your boyfriend was convicted of killing 12 people.Aber ihr Freund wurde für schuldig befunden, 12 Menschen getötet zu haben. Serial Mom (1994)
- He's been found guilty.- Aber er wurde schuldig befundenThe Quality of Mercy (1994)
The offender, Miles O'Brien, human, officer of the Federation Starfleet, has been found guilty of aiding and abetting acts against the state.Der Straftäter, Miles O'Brien, Humanoid, Mitglied der Föderationssternenflotte, wurde der Beihilfe zu aufwieglerischen Aktionen für schuldig befundenTribunal (1994)
He's been found guilty.Man hat ihn für schuldig befundenTribunal (1994)
They're spraying DDT-- a chemical the government did release and determined to be safe.Sie sprühen DDT. Staatlich zugelassen und für sicher befundenBlood (1994)
But those hormones have been proven safe. They've been cleared by the FDA.Aber die Hormone sind für sicher befunden worden. Red Museum (1994)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
befundenadjudged [Add to Longdo]
befundenfound of results [Add to Longdo]
Gelesen und für gut befunden, aber ohne KommentarRAEBNC : Read and enjoyed, but no comment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  befunden [bəfundən]
     adjudged; found of results
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top