Search result for

bedbug

(32 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bedbug-, *bedbug*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bedbug[N] ตัวเรือด, See also: ตัวไร, Syn. chinch, parasite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bedbug(เบด'บัก) n. ตัวเรือด

English-Thai: Nontri Dictionary
bedbug(n) ตัวเรือด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bedbugเรือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bedbugsเรือด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You can't even donate one to charity. Lice, bedbugs-- I looked it up online!คุณจะบริจาคก็ไม่ได้ ทั้งตัวเรือด ตัวไร ผมอ่านจากเน็ต! Mattress (2009)
Elizabeth, don't let the bedbugs bite.นอนหลับฝันดีนะครับ Bad Teacher (2011)
Oh. Bedbugs?โอ้ ตัวเลือดเรอะ Pilot (2012)
We have bedbug DNA...-เรายังมีดีเอ็นเอตัวเลือด Pilot (2012)
- like crabs and bedbugs?คล้ายๆ กับปูและตัวเรือด See Ya (2012)
You know, I have not stepped foot inside a Manhattan movie theater since the bedbug scare.รู้ไหม ฉันยังไม่เคยก้าวเท้าเข้าไป ในโรงละครแมนฮัตตันเลยนะ เพราะกลัวตัวเรือด Makeover (2012)
Don't let the bedbugs bite your head off.ขออย่าให้ตัวเรือดกัดนะ ไม่เอาน้า Who Are You, Really? (2013)
Because you know rumors of cheating and bullshit can affect these sites like fucking bedbugs and you can never get rid of it.เพราะคุณรู้ว่าข่าวลือ ของการโกงและพล่าม จะมีผลต่อเว็บไซต์เหล่าน ชอบ bedbugs ร่วมเพศ และคุณไม่สามารถ กำจัดมัน. Runner Runner (2013)
Don't let those bedbugs bite.อย่าให้ยุงกัดล่ะ Frailty (2001)
You go check if Cooper's got bedbugs.ส่วนแก ไปเช็คเตียงแมลงของคูปเปอร์ Everybody Loves a Clown (2006)
She's crazy as a bedbug.น้องเขาแบ๊วนิดหน่อย Strange Love (2008)
Poor girl is crazy as a bedbug.ซุกกี้สติแตกแล้ว Cold Ground (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรือด[N] bedbug, Example: เวลาเรือดกัดเราจะรู้สึกคันๆ เจ็บๆ, Thai definition: แมลงในวงศ์ Cimicidae ลำตัวแบนราบรูปไข่ ไม่มีปีก ยาว 4-5 มิลลิเมตร กว้างประมาณ 3 มิลลิเมตร สีน้ำตาลแดง อาศัยอยู่ตามที่นอนหมอนมุ้ง ร่องกระดาน เตียงนอน และพื้นบ้าน ดูดกินเลือดคนและสัตว์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรือด[n.] (reūat) EN: bedbug   FR: punaise [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BEDBUG    B EH1 D B AH0 G
BEDBUGS    B EH1 D B AH0 G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bedbug    (n) (b e1 d b uh g)
bedbugs    (n) (b e1 d b uh g z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wanze {f} | Wanzen {pl}bedbug | bedbugs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
床虱[とこじらみ, tokojirami] (n) bedbug [Add to Longdo]
寝台虫[しんだいむし, shindaimushi] (n) bedbug [Add to Longdo]
南京虫[なんきんむし, nankinmushi] (n) bedbug [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
臭虫[chòu chóng, ㄔㄡˋ ㄔㄨㄥˊ, ] bedbug (Cimex lectularius) [Add to Longdo]
[chūn, ㄔㄨㄣ, ] bedbug [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bedbug \Bed"bug`\, n. (Zool.)
   A wingless, bloodsucking, hemipterous insect ({Cimex
   Lectularius}), sometimes infesting houses and especially
   beds. See Illustration in Appendix.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bug \Bug\ (b[u^]g), n. [OE. bugge, fr. W. bwg, bwgan, hobgoblin,
   scarecrow, bugbear. Cf. {Bogey}, {Boggle}.]
   1. A bugbear; anything which terrifies. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Sir, spare your threats:
       The bug which you would fright me with I seek.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A general name applied to various insects
    belonging to the Hemiptera; as, the squash bug; the chinch
    bug, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) An insect of the genus {Cimex}, especially the
    bedbug ({Cimex lectularius}). See {Bedbug}.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) One of various species of Coleoptera; as, the
    ladybug; potato bug, etc.; loosely, any beetle.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) One of certain kinds of Crustacea; as, the sow
    bug; pill bug; bait bug; salve bug, etc.
    [1913 Webster]
 
   Note: According to popular usage in England and among
      housekeepers in America around 1900, bug, when not
      joined with some qualifying word, was used specifically
      for {bedbug}. As a general term it is now used very
      loosely in America as a colloquial term to mean any
      small crawling thing, such as an insect or arachnid,
      and was formerly used still more loosely in England.
      "God's rare workmanship in the ant, the poorest bug
      that creeps." --Rogers (--Naaman). "This bug with
      gilded wings." --Pope.
      [1913 Webster +PJC]
 
   6. (Computers) An error in the coding of a computer program,
    especially one causing the program to malfunction or fail.
    See, for example, {year 2000 bug}. "That's not a bug, it's
    a feature!"
    [PJC]
 
   7. Any unexpected defect or flaw, such as in a machine or a
    plan.
    [PJC]
 
   8. A hidden electronic listening device, used to hear or
    record conversations surreptitiously.
    [PJC]
 
   9. An infectious microorganism; a germ[4]. [Colloq.]
    [PJC]
 
   10. An undiagnosed illness, usually mild, believed to be
     caused by an infectious organism. [Colloq.]
 
   Note: In some communities in the 1990's, the incidence of
      AIDS is high and AIDS is referred to colloquially as
      "the bug".
      [PJC]
 
   11. An enthusiast; -- used mostly in combination, as a camera
     bug. [Colloq.]
     [PJC]
 
   {Bait bug}. See under {Bait}.
 
   {Bug word}, swaggering or threatening language. [Obs.]
    --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bedbug
   n 1: bug of temperate regions that infests especially beds and
      feeds on human blood [syn: {bedbug}, {bed bug}, {chinch},
      {Cimex lectularius}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top