Search result for

bebt

(53 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bebt-, *bebt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bebt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bebt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oblomov, seeing his mother, who had been dead for years, even in his sleep, felt a tremor of joy and ardent love for her,Oblomow, der die längst verstorbene Mutter erblickte, erbebte selbst im Traum vor heißer Liebe zu ihr, Oblomov (1980)
"At half past five, he said the lake shook three times, the ripples coming from the edge of the lake towards the centre, the reverse of what would happen if you threw a stone into the water.""Um halb sechs, sagte er, bebte der See drei Mal, die Wellen kamen vom Rand des Sees und rollten nach innen hin, das Gegenteil von dem, was passiert, wirft man einen Stein ins Wasser." The Falls (1980)
Shey was walking to work the midnight shift on the evening of the Violent Unknown Event when the warning bell rang and the bridge shook as though struck by a barge.Shey befand sich am Abend des GUE auf dem Weg zur Mitternachtsschicht, als die Alarmglocke läutete und die Brücke erbebte, als hätte sie ein Schlepper gerammt. The Falls (1980)
Whenever I came near you you used to shake and quiver.Wenn ich dir früher nahe kam... du hast gezittert und gebebtSeems Like Old Times (1980)
Yet my breast is torn with doubt!lm Zweifel doch erbebt des Herzens Grund! Lohengrin (1982)
Yet my breast is torn with doubt!lm Zweifel doch erbebt des Herzens Grund! Lohengrin (1982)
But I were in the market for a heart stopping, teeth rattling... eye rolling fling...Aber wäre ich auf der Suche nach einer Affäre, dass mir das Herz bebt... Tempered Steele (1982)
Crom was angered and the earth shook.Crom war erzürnt, und die Erde bebte. Conan the Barbarian (1982)
Everything broke loose and went crazy, and everything was shaking.Alles bewegte sich plötzlich, und es bebte. The Entity (1982)
I'll stay and check if it changes in couple of hours.Ich bleibe. Mal sehen, ob in 2 Stunden die Erde bebtThe Party 2 (1982)
Not exactly, but I could feel her lips tremble with feeling.Nicht direkt, aber ihre Lippen bebten. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
Did the earth move for you?Hat es bei dir gebebtPoltergeist (1982)
- Slight tremor. Must have been an earthquake.Es bebt leicht, wohl ein Erdbeben. A Steele at Any Price (1983)
"Her hips twitched and trembled as each fireball from Oliver's powerful cannon erupted like molten lava into the quivering mouth of her ever-fluttering..."Ihre Hüften zuckten und bebten, als jeder Feuerball aus Olivers mächtigem Geschütz wie geschmolzene Lava detonierte im zitternden Mund ihrer bebenden... The Lonely Guy (1984)
They could feel the earth shake."Alle spüren, dass die Erde bebtNo End (1985)
His sobs shook his body.Sein Körper bebte. Détective (1985)
Remember what old Jack Burton does when the earth quakes and the poison arrows fall from the sky and the pillars of heaven shake.Denkt daran, was Jack tut, wenn die Erde bebt wenn Giftpfeile niederprasseln und die Säulen des Firmaments wanken. Big Trouble in Little China (1986)
When the Earth shook, they had lost their home.Als die Erde bebte, verloren sie ihre Bleibe. The Clan of the Cave Bear (1986)
The Earth moved.- Die Erde bebtCritters (1986)
I want all of you to rock the house.Ich will, dass der Laden bebtHeartbreak Ridge (1986)
Hmm, you know, for 75$, I'll suck you till your asshole rumbles like a volcano.Für 75 Mäuse lutsch ich ihn dir, dass dein Arschloch bebt wie ein Vulkan. Barfly (1987)
A single one upsets my nose a-quivering, and a-quaking... a-shimmying and a-shaking, and I don't like it!Eine einzelne reizt meine Nase und sie zittert und zuckt und bebt und flattert und ich mag das nicht! The True Bride (1988)
Pots and pans started rattling, the walls shimmering and the floorboards lifting.Töpfe und Pfannen schepperten, die Wände wackelten und der Boden bebte. The Great Outdoors (1988)
THE EARTH TREMBLES - EPISODE OF THE SEADIE ERDE BEBT Cinema Paradiso (1988)
The ground never stopped shaking.Der Boden unter uns bebte. The Survivors (1989)
What the hell was that?- Vorsicht, der Boden bebt. - Oh nein. Midnight Riders (1990)
You that look pale and tremble at this chance: Had I but time... as this fell sergeant, death, is strict in his arrest...Ihr, die erblasst und bebt bei diesem Fall, hätt ich nur Zeit - der grause Scherge Tod verhaftet schleunig. Hamlet (1990)
I said, what was it like?Hat die Erde gebebtThe Handmaid's Tale (1990)
The world trembled at the sound of our rockets.Die Welt erbebte beim Klang unserer Raketen. The Hunt for Red October (1990)
In Quebec everybody says it.Als Kind habe ich in Quebec gebebtLa Belle Noiseuse (1991)
I've never seen that.Ich habe das noch nie erbebtLa Belle Noiseuse (1991)
How everything trembles, quakes and quivers in sinful desire!Wie alles schauert, bebt und zuckt in sündigem Verlangen! Parsifal (1992)
The Earth moved!Die Erde bebte! 12:01 (1993)
But when the Spirit of St Louis landed in Paris, 331/2 hours after take-off, I yelled so loud the windows shook.Aber als die Spirit of St Louis 33,5 Stunden nach dem Start in Paris landete, schrie ich so laut, dass die Fenster bebten. King of the Hill (1993)
It's still shaking.Es bebt immer noch. Matinee (1993)
You made walls fall, Jack!- Die Welt bebt vor dir, Jack! The Nightmare Before Christmas (1993)
At the sound of his own name the old man was so furious that he stamped his foot, shaking the entire kingdom, and he broke in two and disappeared.Und als er seinen Namen hörte, war der alte Wicht so böse, dass er so mit dem Fuß aufstapfte, dass das ganze Königreich bebte, und er riss sich entzwei und verschwand. If Wishes Were Horses (1993)
...and his thumping great sandal came right down on top of Gaul."Auch ganz Gallien bebte unter den Marschsandalen seiner Legionäre." Asterix in America (1994)
Jefferson, the earth is moving for me.Jefferson, die Erde bebtHow Green Was My Apple (1994)
We're getting tremors off the sea floor.- Der Meeresboden bebtGreed for a Pirate's Dream (1994)
You can't imagine afternoon tea while the earth is shaking.Man kann den Nachmittagstee nicht genießen, wenn die Erde bebtSub Rosa (1994)
(voice quivers) He was my father.(Stimme bebt) Er war mein Vater. Beyond the Sea (1994)
Shake the very ground.Da bebt der Boden. Braveheart (1995)
And life shivers, shivers.Und das Leben bebt und bebtCyclo (1995)
The earth is trembling, child.Die Erde bebtPocahontas (1995)
My father's gonna be really upset. And when my father gets upset, the ground shakes.Mein Vater wird wütend auf euch werden, und dann erbebt die Erde. Twelve Monkeys (1995)
You that look pale and tremble at this chance that are but mutes or audience to this act had I but time--Ihr, die erblasst und bebt bei diesem Fall, und seid ihr nur stumme Hörer dieser Handlung. Hätt ich nur Zeit... Hamlet (1996)
A little shake and they runnin'.Kaum bebt's, sind sie sind weg. Independence Day (1996)
My heart aches and beats so fastMein Herz krampft sich zusammen und bebt Ruslan and Lyudmila (1996)
But her heart is quivering and pounding a smile flutters about her dear lipsAber ihr Herz bebt und schlägt ein Lächeln umspielt ihre Lippen Ruslan and Lyudmila (1996)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beben | bebend | bebt | bebteto quake; to tremor | quaking | quakes | quaked [Add to Longdo]
zittern; beben | zitternd; bebend | gezittert; gebebt | zittert; bebt | zitterte; bebteto quiver; to quake | quivering | quivered | quivers | quivered [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  bebt [beːpt]
     quakes
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top