Search result for

beagle

(27 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beagle-, *beagle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beagle[N] สุนัขพันธุ์เล็กขาสั้น ใช้ในการล่าสัตว์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beagle(บี'เกิล) n. สุนัขพันธุ์หนึ่งที่มีหูยาว ขาสั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
beagle(n) สุนัขไล่เนื้อชนิดหนึ่ง,สายลับ,สายสืบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beagle Bitchesสุนัขพันธุ์บีเกิลเพศเมีย [การแพทย์]
Beagle Expedition (1831-1836)การสำรวจของเรือบีเกิล (ค.ศ.1831-1836) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lowry, we'll put you in two with Beagle.โลว์รี... อยู่ห้อง 2 กับบีเกิล Flyboys (2006)
- All right, Beagle. - Go get them.- เร่งเครื่องเต็มที่ Flyboys (2006)
Beagle.บีเกิล Flyboys (2006)
The target, Beagle.ยิงเป้า บีเกิล Flyboys (2006)
Come on, Beagle. The target, Beagle! Go.บีเกิล ไม่เอาน่า ยิงให้เข้าเป้า Flyboys (2006)
I want you to go up with Beagle and teach him how to shoot.ขึ้นบินกับบีเกิล สอนให้เขายิง Flyboys (2006)
Beagle, you need to use more right rudder when you dive.บีเกิล แพนหางดิ่งขวามากหน่อย ตอนปักหัวลงยิง Flyboys (2006)
All right. Beagle, put it down over there.เอาละ บีเกิล หย่อนลงตรงนั้น Flyboys (2006)
Beagle, get here.บีเกิล มานี่ Flyboys (2006)
You ever think about trying to miss, Beagle? You might do better.เคยคิดจะตั้งใจยิงพลาดไหม บีเกิล เผื่อจะได้ผลงานดีกว่านี้ Flyboys (2006)
There's something not right about Beagle, you know?บีเกิลไม่ใคร่ชอบมาพากล รู้ไหม Flyboys (2006)
- You hear about Beagle?ได้ยินข่าวบีเกิลหรือยัง Flyboys (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
BEAGLE    B IY1 G AH0 L
BEAGLES    B IY1 G AH0 L Z
BEAGLEY    B IY1 G L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beagle    (n) (b ii1 g l)
beagles    (n) (b ii1 g l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニシネズミザメ;ニシモウカサメ;モウカザメ[, nishinezumizame ; nishimoukasame ; moukazame] (n) porbeagle (Lamna nasus, species of mackerel shark) [Add to Longdo]
ビーグル(P);ヴィーグル(ik)[, bi-guru (P); vi-guru (ik)] (n) beagle; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beagle \Bea"gle\, n. [OE. begele; perh. of Celtic origin; cf.
   Ir. & Gael. beag small, little, W. bach. F. bigle is from
   English.]
   1. A small hound, or hunting dog, twelve to fifteen inches
    high, used in hunting hares and other small game. See
    Illustration in Appendix.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: A spy or detective; a constable.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dog \Dog\ (d[add]g or d[o^]g), n. [AS. docga; akin to D. dog
   mastiff, Dan. dogge, Sw. dogg.]
   1. (Zool.) A quadruped of the genus {Canis}, esp. the
    domestic dog ({Canis familiaris}).
 
   Note: The dog is distinguished above all others of the
      inferior animals for intelligence, docility, and
      attachment to man. There are numerous carefully bred
      varieties, as the {akita}, {beagle}, {bloodhound},
      {bulldog}, {coachdog}, {collie}, {Danish dog},
      {foxhound}, {greyhound}, {mastiff}, {pointer},
      {poodle}, {St. Bernard}, {setter}, {spaniel}, {spitz},
      {terrier}, {German shepherd}, {pit bull}, {Chihuahua},
      etc. There are also many mixed breeds, and partially
      domesticated varieties, as well as wild dogs, like the
      dingo and dhole. (See these names in the Vocabulary.)
      [1913 Webster +PJC]
 
   2. A mean, worthless fellow; a wretch.
    [1913 Webster]
 
       What is thy servant, which is but a dog, that he
       should do this great thing?      -- 2 Kings
                          viii. 13 (Rev.
                          Ver. )
    [1913 Webster]
 
   3. A fellow; -- used humorously or contemptuously; as, a sly
    dog; a lazy dog. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   4. (Astron.) One of the two constellations, Canis Major and
    Canis Minor, or the Greater Dog and the Lesser Dog. Canis
    Major contains the Dog Star (Sirius).
    [1913 Webster]
 
   5. An iron for holding wood in a fireplace; a firedog; an
    andiron.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mech.)
    (a) A grappling iron, with a claw or claws, for fastening
      into wood or other heavy articles, for the purpose of
      raising or moving them.
    (b) An iron with fangs fastening a log in a saw pit, or on
      the carriage of a sawmill.
    (c) A piece in machinery acting as a catch or clutch;
      especially, the carrier of a lathe, also, an
      adjustable stop to change motion, as in a machine
      tool.
      [1913 Webster]
 
   7. an ugly or crude person, especially an ugly woman. [slang]
    [PJC]
 
   8. a {hot dog}. [slang]
    [PJC]
 
   Note: Dog is used adjectively or in composition, commonly in
      the sense of relating to, or characteristic of, a dog.
      It is also used to denote a male; as, dog fox or g-fox,
      a male fox; dog otter or dog-otter, dog wolf, etc.; --
      also to denote a thing of cheap or mean quality; as,
      dog Latin.
      [1913 Webster]
 
   {A dead dog}, a thing of no use or value. --1 Sam. xxiv. 14.
 
   {A dog in the manger}, an ugly-natured person who prevents
    others from enjoying what would be an advantage to them
    but is none to him.
 
   {Dog ape} (Zool.), a male ape.
 
   {Dog cabbage}, or {Dog's cabbage} (Bot.), a succulent herb,
    native to the Mediterranean region ({Thelygonum
    Cynocrambe}).
 
   {Dog cheap}, very cheap. See under {Cheap}.
 
   {Dog ear} (Arch.), an acroterium. [Colloq.]
 
   {Dog flea} (Zool.), a species of flea ({Pulex canis}) which
    infests dogs and cats, and is often troublesome to man. In
    America it is the common flea. See {Flea}, and
    {Aphaniptera}.
 
   {Dog grass} (Bot.), a grass ({Triticum caninum}) of the same
    genus as wheat.
 
   {Dog Latin}, barbarous Latin; as, the dog Latin of pharmacy.
    
 
   {Dog lichen} (Bot.), a kind of lichen ({Peltigera canina})
    growing on earth, rocks, and tree trunks, -- a lobed
    expansion, dingy green above and whitish with fuscous
    veins beneath.
 
   {Dog louse} (Zool.), a louse that infests the dog, esp.
    {H[ae]matopinus piliferus}; another species is
    {Trichodectes latus}.
 
   {Dog power}, a machine operated by the weight of a dog
    traveling in a drum, or on an endless track, as for
    churning.
 
   {Dog salmon} (Zool.), a salmon of northwest America and
    northern Asia; -- the {gorbuscha}; -- called also {holia},
    and {hone}.
 
   {Dog shark}. (Zool.) See {Dogfish}.
 
   {Dog's meat}, meat fit only for dogs; refuse; offal.
 
   {Dog Star}. See in the Vocabulary.
 
   {Dog wheat} (Bot.), Dog grass.
 
   {Dog whelk} (Zool.), any species of univalve shells of the
    family {Nassid[ae]}, esp. the {Nassa reticulata} of
    England.
 
   {To give to the dogs}, or {To throw to the dogs}, to throw
    away as useless. "Throw physic to the dogs; I'll none of
    it." --Shak.
 
   {To go to the dogs}, to go to ruin; to be ruined.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beagle
   n 1: a small short-legged smooth-coated breed of hound

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top