Search result for

barré

(93 entries)
(0.0219 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barré-, *barré*
English-Thai: Longdo Dictionary
pork-barrel(n) การแบ่งสรรปันส่วน(ผลประโยชน์)ในรัฐบาลด้วยเหตุผลทางการเมือง เช่น The pork barrel was to become as central to our national political culture.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barred[N] ซึ่งมีแถบสี, Syn. banded, striped
barrel[N] ถังใส่ของเหลว, See also: ภาชนะตักเบียร์ / น้ำมัน, Syn. barreling
barrel[N] จำนวนของของเหลวต่อบาร์เร็ล, Syn. barrelful
barrel[N] จำนวนของน้ำมันหรือเบียร์ต่อบาร์เร็ล
barrel[N] ลำกล้องปืน
barrel[VT] เคลื่อนไหวด้วยความรวดเร็ว (ไม่เป็นทางการ), Syn. canon
barren[ADJ] ปราศจากพืชผล, See also: แห้งแล้ง, ขาดแคลน
barren[ADJ] เป็นหมัน, See also: ไม่มีบุตร, Syn. sterile
barren[ADJ] ไม่มีประโยชน์, See also: ไร้ค่า
barrette[N] ที่หนีบผม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barrel(บาร์'เริล) n. ถังรูปทรงกระบอก,ปริมาณมาก,ภาชนะรูปทรงกระบอก
barren(บาร์'เริน) adj. แห้งแล้ง,ปราศจากพืชผล,ไม่ได้ผล,ไม่มีบุตร,เป็นหมัน,ขาดแคลน,ไม่น่าสนใจ,ไร้ความคิด,จืดชืด, Syn. sterile ###A. fertile,creative
cracker-barrel(แครค'เคอะแบ'เรล) adj. ขึ้คุย,คุยโว
double barreln. ปืนกล้องคู่

English-Thai: Nontri Dictionary
barrel(n) ถัง,ลัง
barrel(vt) ใส่ถัง,ใส่ลัง,บรรจุถัง
barren(adj) แห้งแล้ง,ไม่ได้ผล,เป็นหมัน,ไม่มีลูก
barrenness(n) ความแห้งแล้ง,ความขาดแคลน,ความเป็นหมัน
barrette(n) กิ๊บเสียบผม,ปิ่นปักผม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
barrelกระบอกสูบ (ของกระบอกฉีดยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
barrel๑. กระบอกสูบ๒. ท่อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
barrelบาร์เรล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
barrel, porkเงินช่วยท้องถิ่นเพื่อหาคะแนนนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
barrenเป็นหมัน, ไม่อุดม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
barren interzoneชั้นว่างซากซีวินระหว่างส่วนชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
barren intrazoneชั้นว่างซากชีวินภายในส่วนชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barre'Signการอ่อนแรงของขาข้างนั้น [การแพทย์]
Barred Tree Snakesงูดอกหมากแดง [การแพทย์]
Barrelหน่วยวัดปริมาตรน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
1 บาร์เรล มีค่าเท่ากับ 158.978 ลิตร หรือ 42 ยูเอส แกลลอน หรือ 35 อิมพีเรียล แกลลอน [ปิโตรเลี่ยม]
Barrelถังเบียร์ [การแพทย์]
Barrel Oil Equivalent การปรับเทียบพลังงานชนิดต่างๆ, การปรับเทียบพลังงานชนิดต่างๆ เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ให้เทียบเท่าน้ำมันดิบ
ตัวอย่างเช่น ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลูกบาศก์ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ 174.4 บาร์เรล หรือ ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ 0.9096 บาร์เรล หรือ ถ่านหินลิกไนท์ 1 เมตริกตัน เทียบเท่าน้ำมันดิบ 2.053 บาร์เรล [ปิโตรเลี่ยม]
Barrel per Day อัตราการผลิตน้ำมันที่ผลิตได้ต่อวัน (ความหมายในแง่การผลิต) [ปิโตรเลี่ยม]
Barrel per Day ปริมาณน้ำมันที่กลั่นออกมาได้ในรอบปี หารด้วยจำนวนวันที่ปฏิบัติงานจริง, ปริมาณน้ำมันที่กลั่นออกมาได้ในรอบปี หารด้วยจำนวนวันที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับวันที่หยุดและซ่อมแซมอุปกรณ์) (ความหมายในแง่การกลั่น) [ปิโตรเลี่ยม]
Barrel Shapeลักษณะกลมเหมือนถัง,ลักษณะกลมเหมือนถัง,ขนาดใหญ่ลักณะเป็นถังน้ำ [การแพทย์]
Barrel Shelterถังเกาะพัก [การแพทย์]
Barrel-Shapedลักษณะคล้ายถังเบียร์,รูปร่างคล้ายถังเบียร์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
barre (vt ) กันไม่ให้เข้าหรือออก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาร์เรล[N] barrel, Example: ราคาน้ำมันในตลาดโลกขยับสูงถึงระดับ 28–31 เหรียญต่อบาร์เรล, Count unit: บาร์เรล, Thai definition: หน่วยวัดความจุของของเหลว ซึ่งเมื่อใช้กับการวัดปริมาตรน้ำมันปิโตรเลียม 1 บาร์เรล = 36 แกลลอน ในประเทศอังกฤษ ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกา 1 บาร์เรล = 42 แกลลอน, Notes: (อังกฤษ)
การทำหมัน[N] sterilization, See also: barrenness, Thai definition: การคุมกำเนิดโดยกรรมวิธีที่จะไม่ให้ชายหรือหญิงสามารถมีลูกอีกต่อไป
ทางกันดาร[N] extremely arid route, See also: barren route, route through arid/infertile/waste land, Syn. ทางทุรกันดาร, Example: เส้นทางสู่ภาคใต้ในสมัยก่อนยังเป็นทางกันดารพร้อมทั้งโจรผู้ร้ายชุกชุมสร้างความลำบากและความหวาดกลัวให้ผู้ที่เดินทางไปภาคใต้
ทางกันดาร[N] extremely arid route, See also: barren route, route through arid/infertile/waste land, Syn. ทางทุรกันดาร, Example: เส้นทางสู่ภาคใต้ในสมัยก่อนยังเป็นทางกันดารพร้อมทั้งโจรผู้ร้ายชุกชุมสร้างความลำบากและความหวาดกลัวให้ผู้ที่เดินทางไปภาคใต้
ทางกันดาร[N] extremely arid route, See also: barren route, route through arid/infertile/waste land, Syn. ทางทุรกันดาร, Example: เส้นทางสู่ภาคใต้ในสมัยก่อนยังเป็นทางกันดารพร้อมทั้งโจรผู้ร้ายชุกชุมสร้างความลำบากและความหวาดกลัวให้ผู้ที่เดินทางไปภาคใต้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาร์โค้ด[n. exp.] (bākhōt) EN: bar code ; barcode   FR: code à barres [m]
เช็คขีดคร่อม[n. exp.] (chek khītkhrǿm) EN: crossed cheque ; crossed check (Am.)   FR: chèque barré [m]
ด้ามปากกา[n. exp.] (dām pākkā) EN: pen holder ; barrel of a pen   
ห่านหัวลาย[n. exp.] (hān hūa lāi) EN: Bar-headed Goose   FR: Oie à tête barrée [f] ; Oie de l’Inde [f]
กัน[v.] (kan) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist   FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir
กั้น[v.] (kan) EN: bar ; dam ; intercept ; block ; separate   FR: barrer ; intercepter ; séparer
กั้ง[v.] (kang) EN: keep back   FR: barrer ; bloquer ; boucher ; obstruer
ฆ่า[v.] (khā) EN: cancel ; cross out ; delete ; erase   FR: rayer ; biffer ; barrer ; caviarder
ขั้น[n.] (khan) EN: step ; rung ; grade ; degree ; gradation ; stage ; rank ; level   FR: échelon [m] ; degré [m] ; barreau [m] ; gradation [f] ; niveau [m] ; phase [f] ; étape [f] ; pas [m]
ขั้นบันได[n. exp.] (khan bandai) EN: step   FR: marche [f] ; barreau [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BARRE    B EH1 R IY0
BARRE    B AA1 R
BARRED    B AA1 R D
BARRET    B AE1 R IH2 T
BARREN    B AE1 R AH0 N
BARREL    B AE1 R AH0 L
BARRES    B AA1 R Z
BARRELL    B AA0 R EY1 L
BARRELS    B AE1 R AH0 L Z
BARRECA    B AA2 R EH1 K AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Barre    (n) (b aa1 r)
barred    (v) (b aa1 d)
barrel    (v) (b a1 r @ l)
barren    (j) (b a1 r @ n)
Barrett    (n) (b a1 r i t)
barrels    (v) (b a1 r @ l z)
barrelled    (v) (b a1 r @ l d)
barrelling    (v) (b a1 r @ l i ng)
barrenness    (n) - (b a1 r @ n - n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
ばらまき政治;散播き政治[ばらまきせいじ, baramakiseiji] (n) (See 散播き) money politics; pork-barrel politics [Add to Longdo]
インディアンゴールドバードバタフライフィッシュ[, indeiango-rudoba-dobatafuraifisshu] (n) Indian golden-barred butterflyfish (Roa jayakari, was Chaetodon jayakari) [Add to Longdo]
ギランバレー症候群[ギランバレーしょうこうぐん, giranbare-shoukougun] (n) Guillain-Barre syndrome [Add to Longdo]
サンフェリクスバタフライフィッシュ[, sanferikusubatafuraifisshu] (n) narrow-barred butterflyfish (Amphichaetodon melbae) [Add to Longdo]
シガヌスドリアータス;バーレッド・スパインフット;バーレッドスパインフット;バードスパインフット;ベアード・スパインフット;ベアードスパインフット[, shiganusudoria-tasu ; ba-reddo . supainfutto ; ba-reddosupainfutto ; ba-dosupainfut] (n) barred spinefoot (Siganus doliatus, species of Western Pacific rabbitfish); barred rabbitfish [Add to Longdo]
シロイソハゼ[, shiroisohaze] (n) spotted fringefin goby (Eviota albolineata); white-barred pygmy-goby; whiteline pygmy goby [Add to Longdo]
スジベラ[, sujibera] (n) pale-barred coris (Coris dorsomacula) [Add to Longdo]
タイガーショベルノーズキャットフィッシュ;タイガー・ショベルノーズ・キャットフィッシュ[, taiga-shoberuno-zukyattofisshu ; taiga-. shoberuno-zu . kyattofisshu] (n) tiger shovelnose catfish (Pseudoplatystoma fasciatum); barred sorubim [Add to Longdo]
デメニギス[, demenigisu] (n) barreleye (Macropinna microstoma) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不毛[bù máo, ㄅㄨˋ ㄇㄠˊ, ] barren [Add to Longdo]
不毛之地[bù máo zhī dì, ㄅㄨˋ ㄇㄠˊ ㄓ ㄉㄧˋ, ] barren land; desert [Add to Longdo]
大桶[dà tǒng, ㄉㄚˋ ㄊㄨㄥˇ, ] barrel; vat [Add to Longdo]
戈壁荒滩[Gē bì huāng tān, ㄍㄜ ㄅㄧˋ ㄏㄨㄤ ㄊㄢ, / ] barren sands of the Gobi desert [Add to Longdo]
棒旋星系[bàng xuán xīng xì, ㄅㄤˋ ㄒㄩㄢˊ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ, ] barred spiral galaxy [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] barren; lean [Add to Longdo]
穷山恶水[qióng shān è shuǐ, ㄑㄩㄥˊ ㄕㄢ ㄜˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] barren hills and treacherous rapids (成语 saw); inhospitable natural environment [Add to Longdo]
荒岛[huāng dǎo, ㄏㄨㄤ ㄉㄠˇ, / ] barren or uninhabited island; CL:個|个[ge4],座[zuo4] [Add to Longdo]
荒漠[huāng mò, ㄏㄨㄤ ㄇㄛˋ, ] barren [Add to Longdo]
荒芜[huāng wú, ㄏㄨㄤ ˊ, / ] barren; uncultivated; waste(land) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
円筒プリンター[えんとうプリンター, entou purinta-] barrel printer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top