Search result for

barge

(76 entries)
(0.0112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barge-, *barge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barge[N] เรือบรรทุก, See also: เรือบรรทุกลำเลียงขนส่ง, เรือท้องแบน, เรือกัญญา, Syn. freight boat, canal boat
barge[N] เรือที่ใช้ในพิธีการต่างๆ, See also: เรือที่ใช้ในราชพิธี
barge[VT] เร่งรีบ
barge[VI] ผลักดันอย่างแรง
barge[VT] ขนส่งทางเรือ
bargee[N] คนพายเรือ barge, Syn. bargeman
barge in[PHRV] โผล่พรวด (คำไม่เป็นทางการ), See also: พรวดพราดเข้ามา
barge in[PHRV] ขัดจังหวะอย่างไม่สุภาพ (คำไม่เป็นทางการ)
bargeman[N] คนพายเรือ barge, Syn. bargee
bargepole[N] เสายาวใช้จูงหรือดุนให้เรือแล่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barge(บาร์จฺ) n. เรือท้องแบน,เรือบรรทุก vt. ใช้เรือบรรทุกหรือขนส่ง vi. เคลื่อนไปอย่างช้า ๆ ชนกัน,ถลา,โผล่พรวดเข้าไป, Syn. boat

English-Thai: Nontri Dictionary
barge(n) เรือ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bargeแท่นเจาะในทะเล
มีลักษณะเป็นเรือท้องแบน อุปกรณ์การเจาะติดตั้งอยู่บนตัวเรือ เดิมพัฒนาเพื่อใช้ในการเจาะบริเวณชายฝั่ง น้ำตื้น และบริเวณทะเลสาบ [ปิโตรเลี่ยม]
Barges เรือท้องแบน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sir, I'm sorry to barge in here,ท่านครับ ผมขอโทษที่พรวดพราดเข้ามาแบบนี้ Safe and Sound (2008)
So you just barge in here without asking?นายเลยเข้ามาได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตงั้นสิ Blow Out (2008)
hey, I'm, uh, sorry to barge in.อืม ฉันขอโทษที่อยู่ดี ๆ ก็เข้ามา Rose's Turn (2009)
We played... We played chess in the Barge pub.เราเล่น เราไปเล่นเชสที่บาร์จผับ Harry Brown (2009)
Oh, so sorry to barge in... but you know it really is a great story to tell the kids.โอ้ ต้องขอโทษที่บุกเข้ามา... แต่คุณรู้ไหมว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆ เอาไว้เล่าให้เด็กๆฟัง Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
And you had to barge in and wake us up...และนายต้องบุกเข้ามา The Einstein Approximation (2010)
Hey. Sorry to barge in, but I did a test run,ขอโทษที่บุกเข้ามา ฉันเพิ่งทำเสร็จ The Ballad of Booth (2010)
What would have happened if he barged in here a half hour ago?จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเขาโผล่พรวดมา เมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้ว First Blood (2010)
However, that woman... is not the same woman who would barge into my thoughts and hurt my pride.ไม่ว่ายังไง ผู้หญิงคนนั้น ก็ไม่ใช่ผู้หญิงแบบที่เข้ามาในความคิดของฉัน และทำให้เกียรติยศของฉันเสื่อมเสียได้ Episode #1.2 (2010)
He gathered the lesser states and barged in with the ships, didn't he?เขารวบรวมแว่นแคว้นที่มีกำลังน้อยและล่องเรือมา ไม่ใช่หรือ Kim Soo Ro (2010)
Now the "colossus" that you're seeing in the background is actually a working barge.ตอนนี้ "โคลอสซุส" นั่น ที่คุณกำลังเห็นอยู่ด้านหลัง เป็นเรือที่ใช้งานได้จริง The Pacific (2010)
And onto the barge, we've built the partial back end of an L.S.T.และเราได้สร้างด้านหน้า และด้านหลังบางส่วนของเรือบรรทุกรถถัง The Pacific (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bargeA young man barged in unexpectedly.
bargeTo our great annoyance, he barged in on our party.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โป๊ะ[N] barge, See also: lighter, boat, Syn. เรือโป๊ะจ้าย, โป๊ะจ้าย, Example: ทุกคนต้องห่อข้าวไปเองในการออกเรือไปในทะเลโดยใช้เรือโป๊ะไปเที่ยวกันจนถึงเกาะสิงห์โต, Count unit: ลำ, Thai definition: เรือลำเลียงหรือบรรทุกของชนิดหนึ่ง เป็นเรือขนาดใหญ่ ต่ออย่างแบบตะวันตก แต่มีเสาเพลาใบเป็นอย่างสำเภา
ถ่อ[N] pole, See also: barge pole, punt-pole, Syn. ไม้ถ่อ, ไม้ค้ำ, Example: น้ำมากอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ถ่อ เพียงใบพายธรรมดาก็พาให้เรือแล่นไปได้เร็วกว่าเกวียนหลายเท่า, Thai definition: ไม้สำหรับยันแล้วดันให้เรือเดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขบวนพยุหยาตรา[n. exp.] (khabūan phayuhayāttrā) EN: royal barge procession   
กระบวนพยุหยาตราชลมารค[n. prop.] (Krabūan Phayuhayāttrā Chonlamāk) EN: Royal Barge Procession   
นกชายเลนปากแอ่น[n. exp.] (nok chāilēn pāk aēn) EN: Terek Sandpiper   FR: Chevalier bargette [m] ; Bargette du (de) Térek [f] ; Chevalier du Térek [m]
นกปากแอ่นหางดำ[n. exp.] (nok pāk aen hāng dam) EN: Black-tailed Godwit   FR: Barge à queue noire [f] ; Barge égocéphale [f] ; Grande Barge [f] ; Barge commune [f]
นกปากแอ่นหางลาย[n. exp.] (nok pāk aen hāng lāi) EN: Bar-tailed Godwit   FR: Barge rousse [f] ; Barge de Laponie [f] ; Barge à queue barrée [f] ; Barge moyenne [f]
โป๊ะ[n.] (po) EN: barge ; lighter; boat   
เรือ[n.] (reūa) EN: boat ; ship ; barge ; barque ; bark ; craft ; vessel   FR: bateau [m] ; navire [m] ; embarcation [f] ; barque [f] ; pirogue [f]
เรือพ่วง[n.] (reūaphūang) EN: tugboat ; barge   FR: remorqueur [m]
เรือท้องแบน[n.] (reūa thøng baēn) EN: pontoon ; barge   FR: barge [f]
ยื่นมือ[v. exp.] (yeūnmeū) EN: interfere ; intervene ; barge in   FR: interférer

CMU English Pronouncing Dictionary
BARGE    B AA1 R JH
BARGED    B AA1 R JH D
BARGER    B AA1 R JH ER0
BARGES    B AA1 R JH AH0 Z
BARGERON    B AA1 R G ER0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barge    (v) (b aa1 jh)
barged    (v) (b aa1 jh d)
bargee    (n) (b aa1 jh ii1)
barges    (v) (b aa1 jh i z)
bargees    (n) (b aa1 jh ii1 z)
bargepole    (n) (b aa1 jh p ou l)
bargepoles    (n) (b aa1 jh p ou l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bargeld {n} | Bargeld einnehmencash | to take in cash [Add to Longdo]
Bargeld {n}hardcash [Add to Longdo]
Bargeldumstellung {f}conversion of notes and coins [Add to Longdo]
Bargeschäft {n}spot business [Add to Longdo]
Kahn {m}; Schute {f} | Kähne {pl}; Schuten {pl}barge | barges [Add to Longdo]
bargeldloscashless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
荷足り船[にたりぶね, nitaribune] (n) a barge; a lighter [Add to Longdo]
似たり;荷足り[にたり, nitari] (n) (1) (似たり only) fake; copy; (2) barge; lighter [Add to Longdo]
達磨船[だるません, darumasen] (n) barge; lighter [Add to Longdo]
茶船[ちゃぶね, chabune] (n) (1) (See 瀬取り船) small boat used for transport on rivers (Edo period); barge; boat used for unloading goods from a large anchored boat; (2) boat with a roof used for boating on a river; (3) (arch) small boat selling food and drinks on a river [Add to Longdo]
通船[つうせん, tsuusen] (n) ferry boat; barge [Add to Longdo]
乱入[らんにゅう, rannyuu] (n) (1) trespassing; intrusion; (vs) (2) to barge into; to burst into; to trespass [Add to Longdo]
[はしけ, hashike] (n) barge [Add to Longdo]
艀船[はしけぶね;ふせん, hashikebune ; fusen] (n) (See 艀) barge [Add to Longdo]
鐺;璫;木尻;小尻[こじり, kojiri] (n) (1) (鐺, 璫, 小尻 only) (ornamental) tip of a scabbard; (2) (鐺, 璫, 木尻 only) bottom of a bargeboard or cantilever [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拖驳[tuō bó, ㄊㄨㄛ ㄅㄛˊ, / ] barge; lighter (pulled by a tugboat) [Add to Longdo]
[gě, ㄍㄜˇ, ] barge [Add to Longdo]
游艇[yóu tǐng, ㄧㄡˊ ㄊㄧㄥˇ, / ] barge; yacht [Add to Longdo]
驳船[bó chuán, ㄅㄛˊ ㄔㄨㄢˊ, / ] barge; lighter [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
即金[そっきん, sokkin] Bargeld, Barzahlung [Add to Longdo]
現金[げんきん, genkin] Bargeld [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Barge \Barge\, n. [OF. barge, F. berge, fr. LL. barca, for
   barica (not found), prob. fr. L. baris an Egyptian rowboat,
   fr. Gr. ?, prob. fr. Egyptian: cf. Coptic bari a boat. Cf.
   {Bark} a vessel.]
   1. A pleasure boat; a vessel or boat of state, elegantly
    furnished and decorated.
    [1913 Webster]
 
   2. A large, roomy boat for the conveyance of passengers or
    goods; as, a ship's barge; a charcoal barge.
    [1913 Webster]
 
   3. A large boat used by flag officers.
    [1913 Webster]
 
   4. A double-decked passenger or freight vessel, towed by a
    steamboat. [U.S.]
    [1913 Webster]
 
   5. A large omnibus used for excursions. [Local, U.S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 barge
   n 1: a flatbottom boat for carrying heavy loads (especially on
      canals) [syn: {barge}, {flatboat}, {hoy}, {lighter}]
   v 1: push one's way; "she barged into the meeting room" [syn:
      {barge}, {thrust ahead}, {push forward}]
   2: transport by barge on a body of water

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 barge [barʒ]
   barge
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top