Search result for

banne

(75 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -banne-, *banne*
Possible hiragana form: ばんね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
banner[N] ธง, See also: ผืนธง, ร่มธง, Syn. flag
banner[ADJ] ที่ดีหรือเด่นเป็นพิเศษ, See also: ที่ประสบผลสำเร็จ
banner[N] พาดหัวข่าว, Syn. headline

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
banner(แบน'เนอะ) n.ธง,ร่มธง,สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ adj. ชั้นแนวหน้า, Syn. motto
star-spangled bannern. ธงชาติอเมริกัน,เพลงชาติอเมริกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
banner(adj) เด่น,ชั้นนำ,ชั้นแนวหน้า
banner(n) ธง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
banner headingพาดตัวยักษ์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
banner; screamerตัวยักษ์พาดตลอดหน้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
banner; standard; vexillumกลีบกลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Banned bookหนังสือต้องห้าม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Banned bookหนังสือต้องห้าม
Banned book หมายถึง หนังสือต้องห้าม เป็นหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่ถูกห้ามหรือถูกระงับโดยสถาบันทางศาสนาหรือโดยรัฐบาลด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง เนื่องจากมีเนื้อหาที่ต้องคัดค้านหรือเป็นอันตราย โดยทั่วไปเป็นด้วยเหตุผลทางศาสนา ทางการเมือง หรือทางสังคม (เช่น The Grapes of Wrath, Leaves of Grass การปฏิวัติของจีน หลักลัทธิเลนิน) หนังสือต้องห้ามเป็นหนังสือที่ถูกห้ามนำเข้าไปไว้ในห้องสมุด ร้านหนังสือ หรือห้องเรียน เนื่องจากมีเนื้อหาที่ก่อให้เกิดการโต้แย้ง การท้าทายในทางการเมือง ทางศาสนา หรือทางสังคม ในอดีตหนังสือต้องห้ามหลาย ๆ เล่มถูกเผาหรือถูกปฏิเสธการพิมพ์ การครอบครองหนังสือต้องห้ามถูกมองว่าเป็นการกระทำที่เป็นกบฏ หรือเป็นผู้มีความคิดเห็นนอกรีต ซึ่งบางครั้งอาจมีโทษทางกฎหมายถ้าละเมิด อย่างไรก็ตาม บางครั้งการห้ามก็อาจได้รับการยกเลิกได้เมื่อมีการท้าทายกันในศาล และศาลมีคำสั่งให้ยกเลิกการห้าม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Banner cloudเมฆรูปธง หรือเมฆขนนก [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
His books were banned.เป็นหนังสือต้องห้าม The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Ladies and gentlemen, here to sing The Star-Spangled Banner, mother of Leafs' center Darren Roanoke, Lillian Roanoke.ท่านสุภาพบุรุษและสตรี นี่คือผู้ที่จะร้องเพลงชาติอเมริกา แม่ของกองกลางทีมลีฟส์ ดารร์เรน โรอาโน้ค, ลิลเลียน โรอาโน้ค The Love Guru (2008)
- where dogs aren't banned.-ที่ไม่ห้ามเอาหมาเข้ามา Marley & Me (2008)
- It should be banned from the airwaves. - So. Not FROSTY THE SNOWMAN.-มันควรจะถูกห้ามออกอากาศ ฉะนั้น ไม่ใช้เพลงตุ๊กตาหิมะ Doubt (2008)
For Piccolo of this world be banned... you must find the Dragon Balls, for Eclipse.จะขับไล่พิคโคโล่ออกไปจากโลกนี้ เจ้าต้องหาดราก้อนบอลให้เจอ ก่อนสุริยคราส.. Dragonball: Evolution (2009)
Unless we find the Dragon Balls... and our desire to Piccolo of the world banned... otherwise we will not defend voted against the Warlord.จนกว่าเราจะค้นพบดราก้อนบอล และใช้คำอธิษฐาน เพื่อเนรเทศมารพิคโคโล่ไปจากโลกนี้ เราจะไม่มีทางรอดพ้น จากการถูกฆ่าล้างโลก Dragonball: Evolution (2009)
You'll wrap the newborn in Besiktas banner for me, will you?ฝากห่มผ้า เจ้าตัวเล็ก ให้ผมด้วยนะ.. The Breath (2009)
You banned my people from their own land.แกกีดกันเสรีภาพ.. จากแผ่นดินที่ควรจะเป็นของฉัน! The Breath (2009)
The traditional pagan worship in the city now coexisted with the Jews, and an unstoppable religion up to now banned, Christianity.พวกเพกินซึ่งในขณะนี้ อยู่ในเมืองร่วมกับ... พวกยิว, และศาสนาที่ไม่สามารถยับยั้งได้ ซึ่งกลายเป็นศานาต้องห้าม คริสเตียน Agora (2009)
She's banned from my house!เธอถูกห้ามไม่ให้มาที่บ้านผม! Episode #1.7 (2009)
Do you want to get banned?แล้วเธออยากจะถูกห้ามเหมือนกันไหม? Episode #1.7 (2009)
Not anyone else-- you got them banned from the yearbook.ѧҡس Mattress (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
banneAfter the accident, he was banned from driving.
banneFight under the banner of freedom.
banneIt's my view that guns should be banned.
banneLike the banner, the design was based around the colour white.
banneSmoking is banned in the train.
banneSmoking is now banned on all domestic plane flights.
banneYou are banned from entering this place.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธวัช[N] flag, See also: banner, standard, pennant, insignia, Syn. ธง, Notes: (สันสกฤต)
ธุช[N] flag, See also: banner, standard, pennon, streamer, colors, ensign, buntings, pennant, Syn. ธง, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ป้าย[n.] (pāi) EN: sign ; signboard ; poster ; notice ; banner ; label   FR: panneau [m] ; pancarte [f] ; plaque [f] ; tableau [m] ; bannière [f] ; banderole [f]
ป้ายเส้นชัย[n. exp.] (pāi sen chai) EN: finish banner   FR: banderole d'arrivée [f]
พาดหัว[n.] (phāt hūa) EN: newspaper banner ; streamer   
พาดหัว[v. exp.] (phāt hūa) EN: write a banner   
แถบโฆษณา[n. exp.] (thaēp khōsanā) EN: ad banner   FR: bandeau publicitaire [m]
ธง[n.] (thong) EN: flag ; standard ; banner ; pennant ; ensign ; colours   FR: drapeau [m] ; étendard [m] ; bannière [f] ; enseigne [f] (litt.) ; couleurs [fpl] ; pavillon [m]
ถูกห้าม[v. exp.] (thūk hām) EN: be banned   FR: être interdit

CMU English Pronouncing Dictionary
BANNED    B AE1 N D
BANNER    B AE1 N ER0
BANNERS    B AE1 N ER0 Z
BANNER'S    B AE1 N ER0 Z
BANNERMAN    B AE1 N ER0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
banned    (v) (b a1 n d)
banner    (n) (b a1 n @ r)
banners    (n) (b a1 n @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Banner {n}; Transparent {n} | Banner {pl}banner | banners [Add to Longdo]
Bannerwerbung {f}; Balkenwerbung {f}banner ad [Add to Longdo]
Bannermanturako {m} [ornith.]Bannerman's Turaco [Add to Longdo]
Bannermannektarvogel {m} [ornith.]Bannerman's Sunbird [Add to Longdo]
Bannermanweber {m} [ornith.]Bannerman's Weaver [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセス禁止[アクセスきんし, akusesu kinshi] (exp) {comp} (See アク禁) banned from access (e.g. from a web forum, etc.) [Add to Longdo]
アク禁[アクきん, aku kin] (n) (col) (abbr) {comp} (See アクセス禁止) banned from access (e.g. from a web forum, etc.) [Add to Longdo]
インディアンバナーフィッシュ[, indeianbana-fisshu] (n) phantom bannerfish (Heniochus pleurotaenia); Indian Ocean bannerfish [Add to Longdo]
オニハタタテダイ[, onihatatatedai] (n) masked bannerfish (Heniochus monoceros); pennant coralfish [Add to Longdo]
シマハタタテダイ[, shimahatatatedai] (n) singular bannerfish (Heniochus singularius) [Add to Longdo]
ツノハタタテダイ[, tsunohatatatedai] (n) horned bannerfish (Heniochus varius); hunchbacked coralfish [Add to Longdo]
ハタタテダイ[, hatatatedai] (n) pennant coralfish (Heniochus acuminatus); common bannerfish; feather-fin bullfish; featherfin coralfish; longfin bannerfish; reef bannerfish [Add to Longdo]
バナー[, bana-] (n) (1) banner; (2) {comp} (See リンクバナー) banner (graphic provided to link to site) [Add to Longdo]
バナー広告[バナーこうこく, bana-koukoku] (n) {comp} ad banner [Add to Longdo]
ヒロポン[, hiropon] (n) Philopon (banned Japanese brand-name methamphetamine) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fān, ㄈㄢ, ] banner [Add to Longdo]
广告条幅[guǎng gào tiáo fú, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄊㄧㄠˊ ㄈㄨˊ, 广 / ] banner advertisement [Add to Longdo]
徽帜[huī zhì, ㄏㄨㄟ ㄓˋ, / ] banner [Add to Longdo]
[máo, ㄇㄠˊ, ] banner decorated with animal's tail [Add to Longdo]
[jīng, ㄐㄧㄥ, ] banner; make manifest [Add to Longdo]
[zhào, ㄓㄠˋ, ] banner [Add to Longdo]
[qí, ㄑㄧˊ, ] banner; flag; (in Qing times) refers to Manchurian ruling class, from 八旗 eight banners; administrative subdivision in inner Mongolia equivalent to 縣|县 county [Add to Longdo]
[guài, ㄍㄨㄞˋ, ] banner, flag, streamer; insignia [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] banner with falcons; mussed up hair [Add to Longdo]
条幅广告[tiáo fú guǎng gào, ㄊㄧㄠˊ ㄈㄨˊ ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ, 广 / ] banner advertisment [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
晩年[ばんねん, bannen] Lebensabend [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top