Search result for

balsas

(92 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -balsas-, *balsas*, balsa
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา balsas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *balsas*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
balsa[N] ต้นไม้เขตร้อนของอเมริกา
balsam[N] ต้นไม้ที่มีน้ำมันหอม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balsam(บอล'เซิม) n. ยางไม้หอมชนิดหนึ่ง,ขี้ผึ้งยา,ยาหม่อง, See also: balsamy adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
balsam(n) ขี้ผึ้ง,ยาหม่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
canada balsamกาวแคนาดา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Balsaminaเทียนดอก [TU Subject Heading]
Impateins balsamina Linn.เทียนบ้าน (ดอกไม้) [TU Subject Heading]
Balsams, Canadaกาวใสแคนาดาบาลซาม [การแพทย์]
Blumea Balsamiferaหนาดใหญ่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Terms are in the details, balsa boy.เงื่อนไขอยู่ในรายละเอียดนี้แล้ว เจ้าเด็กไม้ Shrek Forever After (2010)
Um... It says Count Balsamico...นายมาอยู่ที่นี้ได้ยังไง Fairy Tail: Priestess of the Phoenix (2012)
Like balsamic vinegar! Balsamico?ฉันก็เคยเป็นสมาชิกของFairy Tailไงจำไม่ได้หรอ Fairy Tail: Priestess of the Phoenix (2012)
I heard that Velveno guy is gonna show up at the Balsamico family's magical ball.ฉันมาที่นี่เพื่อเยี่ยมหลุมฝังศพของ Mavis Fairy Tail: Priestess of the Phoenix (2012)
It's a precious ring that the Balsamico family has handed down from generation to generation.สองคนนั้นนะ ไม่มีทางหรอก Fairy Tail: Priestess of the Phoenix (2012)
taking the Balsamico ring!ทำไมฉันและพี่เอลฟ์ Fairy Tail: Priestess of the Phoenix (2012)
It may look like a simple quiche and salad but the balsamic reduction and the onion glaze elevate it to something altogether more satisfying.อาจดูเหมือนคีชกับสลัดง่ายๆ แต่หัวหอมราดบัลซามิกจะช่วยชูรสให้อร่อย This Beautiful Fantastic (2016)
Rinced, toast with balsamiek from Medina.ราดด้วยน้ำ balsamic จาก Medina Transporter 3 (2008)
I'm making that,uh,that chicken with balsamic glaze,the one thing dad taught me how to make.ผมจะทำไอ ไก่ราดซอสน้ำส้มสายชู ที่พอเคยสอนใว้น่ะ Chuck Versus the First Date (2008)
I don't give a damn about your grades.Ist das Balsam auf Ihren Wunden? Nein, darauf gebe ich nichts mehr. Contamination (1980)
It is, I am told, the spirits of affection and not the distillery that comfort the soul.Es ist der Geist der Zuneigung, und nicht der Geist des Weines, der Balsam für die Seele ist. Rich and Famous (1981)
He's been embalmedEr wurde einbalsamiert... The Beast Within (1982)
Mr. Borg-Ward, how many other bodies were embalmed the same day as Carlisle's?Mr. Borg-Ward, wie viele Tote wurden am selben Tag wie Carlisle einbalsamiert? Maltese Steele (1984)
His cheeks are as a bed of spices."Seine Wangen sind wie Balsambeete." Once Upon a Time in America (1984)
The label says Burgundy, but there's cheap wine inside.Draußen steht's zwar Burgunder. Drinnen ist aber Kinderbalsam. A Cruel Romance (1984)
Shall I too be embalmed?Soll ich vielleicht auch einbalsamiert werden? God Rot Tunbridge Wells! (1985)
Played by Martin Balsam.- Gespielt von Martin Balsam. Illustrated Steele (1985)
Embalm us?Uns einbalsamieren? Re-Animator (1985)
- This vow, this solemn promise,- Ein heil'ger Balsam meinen Wunden Der fliegende Holländer (1986)
Balsa wood, plastic bullets, sparks.Balsaholz, Plastikkugeln, Funken. Santa's Got a Brand New Bag (1986)
It's still made of balsa wood.Sie sind aus Balsa-Holz. Santa's Got a Brand New Bag (1986)
Sleep is lnatulre's balm.Der Schlaf ist der Balsam der Natur. Gothic (1986)
Lip balm?Lippenbalsam? ¡Three Amigos! (1986)
- Bringing the embalmer tonight?Die Leicheneinbalsamiererin heute Abend? Blind Date (1987)
What's this all about ?Ich habe schon angefangen mit der Einbalsamierung. We're So Sorry, Uncle Albert (1988)
My what?- Ich habe Ihren Balsam für Sie. The Third Floor Flat (1989)
I am a king that find thee, and I know... 'tis not the balm, the scepter and the ball, the sword, the mace, the crown imperial, the intertissued robe of gold and pearl,Doch ich spüre dich auf, durchschaue dich, denn ich weiß als König: Nicht der Balsam ist es, das Zepter, der königliche Apfel, das Schwert des Herrschers, die Krone meines Reiches, der golddurchwirkte Mantel, bestickt mit Edelsteinen und Perlen, das Wappen, das anzeigt Macht und Anspruch, Henry V (1989)
Being embalmed, if it's any business of yours.Ich werde einbalsamiert. Geht dich nichts an. Let It Ride (1989)
"I'll have balsamic vinegar - on the side.""Bitte mit Balsamico - den aber extra." When Harry Met Sally... (1989)
We don't have to have him embalmed, but the body does have to be handled.Wir müssen ihn nicht einbalsamieren lassen. Aber der Leichnam muss behandelt werden. Two Evil Eyes (1990)
It's old man Morton's. He was using it to embalm his wife when his heart gave out.Als Morton damit seine Frau einbalsamierte, hatte er den Herzanfall. Epitaph for a Lonely Soul (1990)
Ah, some of the guys down at the morgue think Mrs. Morton was still alive when our dear old founder was embalming her.Manche behaupten, dass Mrs Morton noch lebte, als er sie einbalsamierte. Epitaph for a Lonely Soul (1990)
I thought he must have been a friend of yours because he said the damn thing just sat right up on the embalming table!Er sagte, der Leichnam sei beim Einbalsamieren aufgewacht. Epitaph for a Lonely Soul (1990)
An embalming instrument?- Ein Einbalsamierungsgerät? Epitaph for a Lonely Soul (1990)
I've rechecked the manifest, and there is a listing for a mortician's instrument known as an aspirator.Da steht was von einem Einbalsamierungsgerät. Epitaph for a Lonely Soul (1990)
Morton had a heart attack while he was embalming his wife.Morton bekam beim Einbalsamieren seiner Frau einen Herzinfarkt. Epitaph for a Lonely Soul (1990)
I blame myself for that. I didn't embalm her as carefully as I should have.Offenbar habe ich sie nicht so gut einbalsamiert. Epitaph for a Lonely Soul (1990)
And if, uh, embalmed properly, you'll last... Oh, I don't know... A lot of years.Und richtig einbalsamiert... halten Sie sich bestimmt einige Jahre. Epitaph for a Lonely Soul (1990)
She died while being embalmed.Es geschah, während man sie einbalsamierte. Repetition (1990)
Yeah, conditioners and shampoos and rinses.Pflegebalsam, Shampoo, Spülungen. Nothing More Than Feelings (1991)
As it is, It's been a damn difficult embalming job.Übrigens war es eine sehr schwierige Einbalsamierung. Dead Alive (1992)
The embalming machine should be turned off.Die Einbalsamierungsmaschine müsste ausgeschaltet sein. Dead Alive (1992)
Balsam.Balsam! Parsifal (1992)
Should the balsam not help, then Arabia hides nothing more to heal him.Hilft der Balsam nicht, Arabia birgt dann nichts mehr zu seinem Heil. Parsifal (1992)
I will try your balsam now.Den Balsam nun versuch' ich noch. Parsifal (1992)
The balsam eased the pain.Dem Balsam wich das Weh. Parsifal (1992)
And now from my wound, in holiest office, the custodian of the most divine treasure and guardian of its redeeming balmund aus der nun mir, an heiligster Stelle, dem Pfleger göttlichster Güter, des Erlösungsbalsams Hüter, Parsifal (1992)
Three miner's helmets and a tube of Chap Stick.Drei Bergmannshelme und eine Tube Lippenbalsam. City Slickers II: The Legend of Curly's Gold (1994)
I entered his room for the last time..Einbalsamierte Essenzen. Vergiftete Essenzen. JLG/JLG: Self-Portrait in December (1994)
"My beloved is gone down into his garden, to the beds of spices, to feed in the gardens and to gather lilies.""In seinen Garten ging mein Geliebter, zu den Balsambeeten, um in den Gartengründen zu weiden, um Lilien zu pflücken." Nell (1994)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทียน[N] species of balsam plant, See also: Impatiens balsamina (Balsaminaceae), Syn. ต้นเทียน, เทียนบ้าน, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Impatiens balsamina Linn. ในวงศ์ Balsaminaceae ลำต้นอวบดอกมีสีต่างๆ กัน เช่น ขาว ชมพู ม่วง
ตาตั๊กแตน[N] Impatiens balsamina, See also: Balsaminaceae, Example: แม่ใช้ให้ฉันไปซื้อตาตั๊กแตนเพื่อมาปรุงยาสมุนไพร, Thai definition: ชื่อเครื่องยาสมุนไพรจำพวกหนึ่ง ได้จากผลและเมล็ดแห้งของไม้ล้มลุก มีหลายชนิด คือ เทียนทั้ง 5 ได้แก่ เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนดำ เทียนแดง เทียนตาตั๊กแตน เทียนทั้ง 7 เพิ่ม เทียนเยาวพาณี เทียนสัตตบุษย์ เทียนทั้ง 9 เพิ่ม เทียนตากบ เทียนเกล็ดหอย
ตาตั๊กแตน[N] Impatiens balsamina, See also: Balsaminaceae, Example: แม่ใช้ให้ฉันไปซื้อตาตั๊กแตนเพื่อมาปรุงยาสมุนไพร, Thai definition: ชื่อเครื่องยาสมุนไพรจำพวกหนึ่ง ได้จากผลและเมล็ดแห้งของไม้ล้มลุก มีหลายชนิด คือ เทียนทั้ง 5 ได้แก่ เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนดำ เทียนแดง เทียนตาตั๊กแตน เทียนทั้ง 7 เพิ่ม เทียนเยาวพาณี เทียนสัตตบุษย์ เทียนทั้ง 9 เพิ่ม เทียนตากบ เทียนเกล็ดหอย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มะระ[n.] (mara) EN: balsam pear   FR: balsamine [f] ; impatiente [f]
มะระจีน [n. exp.] (mara Jīn) EN: Chinese Bitter Gourd ; Balsam Pear ; Bitter Cucumber ; Leprosy Gourd ; Bitter Gourd   
มะระขี้นก [n. exp.] (mara khīnok) EN: Wild Bitter Gourd ; Balsam Apple ; Balsam Pear ; Bitter Cucumber ; Bitter Gourd ; Carilla Fruit   

CMU English Pronouncing Dictionary
BALSA    B AO1 L S AH0
BALSAM    B AO1 L S AH0 M
BALSAMO    B AA0 L S AA1 M OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
balsa    (n) (b oo1 l s @)
balsam    (n) (b oo1 l s @ m)
balsas    (n) (b oo1 l s @ z)
balsams    (n) (b oo1 l s @ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Balsa {n}balsa [Add to Longdo]
Balsam {n}balm [Add to Longdo]
Balsam {m} (für)salve (to) [Add to Longdo]
Einbalsamierung {f} | Einbalsamierungen {pl}embalmment | embalmments [Add to Longdo]
einbalsamieren | einbalsamierend | einbalsamiert | er/sie balsamiert ein | ich/er/sie balsamierte einto embalm | embalming | embalmed | he/she embalms | I/he/she embalmed [Add to Longdo]
Balsaskreischeule {f} [ornith.]Balsas Screech Owl [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カナダバルサム[, kanadabarusamu] (n) Canada balsam (resin obtained from balsam fir) [Add to Longdo]
バルサ[, barusa] (n) balsa [Add to Longdo]
バルサミコ酢[バルサミコす, barusamiko su] (n) balsamic vinegar [Add to Longdo]
バルサム[, barusamu] (n,adj-no) balsam (resin) [Add to Longdo]
バルサムの木[バルサムのき, barusamu noki] (n) (obsc) (See バルサム樅) balsam fir (Abies balsamea) [Add to Longdo]
バルサム樅[バルサムもみ;バルサムモミ, barusamu momi ; barusamumomi] (n) (uk) balsam fir (Abies balsamea) [Add to Longdo]
鳳仙花[ほうせんか, housenka] (n) (garden) balsam; Impatiens balsamina [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苦瓜[kǔ guā, ㄎㄨˇ ㄍㄨㄚ, ] bitter melon (bitter gourd, balsam pear, balsam apple, leprosy gourd, bitter cucumber) [Add to Longdo]
香液[xiāng yè, ㄒㄧㄤ ㄧㄝˋ, ] perfume; balsam [Add to Longdo]
香脂[xiāng zhī, ㄒㄧㄤ ㄓ, ] balsam; face cream [Add to Longdo]
香醋[xiāng cù, ㄒㄧㄤ ㄘㄨˋ, ] aromatic vinegar; balsamic vinegar [Add to Longdo]
凤仙花[fèng xiān huā, ㄈㄥˋ ㄒㄧㄢ ㄏㄨㄚ, / ] balsam; Balsaminaceae (a flower family including Impatiens balsamina); touch-me-not; busy Lizzie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top