Search result for

bacs

(801 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bacs-, *bacs*, bac
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bacs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bacs*)
Longdo Dictionary ภาษาโปรตุเกส (PT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
bacalhau (n ) ปลาค็อด
See also: S. codfish, salted dried codfish,

English-Thai: Longdo Dictionary
laid-back(adj) สบายๆ, รู้สึกสบายผ่อนคลาย เช่น I can't be laid-back. I can't be cool. ฉันไม่สามารถรู้สึกสบายปลอดโปร่งได้ ฉันไม่สามารถใจเย็นไว้ได้
payback period(n) ระยะเวลาคืนทุน
back-to-back(adj) อย่างต่อเนื่อง, ติดๆกัน เช่น Japanese people are shocked by many back-to-back crimes against children., back-to-back meetings , S. consecutive
back off(vi) ถอยหลัง, หมุนย้อนกลับ เช่น Back off! ถอยไป
backorder(n vt) การสั่งซื้อสินค้าซึ่งยังไม่สามารถส่งมอบได้ในขณะนั้นเนื่องจากสินค้าหมด และผู้ขายจะส่งมอบได้เมื่อมีสินค้าพร้อมส่ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bach[VI] (ผู้ชาย) ทำอาหาร&ดูแลบ้านเอง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ใช้ชีวิตอย่างชายโสด, อยู่เป็นโสด
back[N] หลัง (ส่วนของร่างกาย), See also: แผ่นหลัง, Syn. posterior, rear, Ant. front
back[N] กระดูกสันหลัง, Syn. rear
back[N] ส่วนหลัง, See also: ด้านหลัง, ส่วนท้าย, ด้านท้าย, Syn. rear, Ant. front, fore
back[N] พนักเก้าอี้, See also: ที่พิง, พนักพิง
back[N] กองหลัง, Syn. fullback, halfback, Ant. forward
back[VT] ถอยหลัง, See also: ถอย (รถ), Syn. reverse, Ant. forward
back[VT] สนับสนุน, See also: หนุนหลัง, ผลักดัน, Syn. support
back[VT] เดินทางกลับ, See also: กลับมา
back[VT] หันหลังพิงกัน, See also: หันหลังชิด
back[VT] เขียนสลักหลัง, See also: สลักหลัง (เช็ค), เขียนบันทึกกำกับ
back[VT] วางเดิมพัน, Syn. bet
back[ADJ] ซึ่งผ่านมาแล้ว
back[ADJ] ค้างชำระ, See also: ค้างจ่าย
back[ADJ] ซึ่งอยู่ด้านหลัง
back[ADV] กลับคืนไปที่เดิม (หรือสภาพเดิม)
back[ADV] หันไปข้างหลัง
back[ADV] หวนกลับคืนมา, See also: ย้อนกลับ
back[ADV] ตอบกลับ, See also: ตอบรับ, ตอบโต้
back[ADV] ผ่านมา, See also: ผ่านมาแล้ว, ในอดีต
aback[ADV] งงงวย
aback[ADV] ถอยหลัง, Syn. back, backward
baccy[N] บุหรี่ (คำสแลง), Syn. tobacco
bacon[N] ส่วนเนื้อด้านหลังและข้างของหมูที่ใส่เกลือรมควัน, See also: เนื้อซี่โครงหมูเค็ม
abacus[N] ลูกคิด
abbacy[N] อำนาจของอธิการในวัดวาอาราม
backer[N] พรรคพวก, See also: ผู้สนับสนุน, Syn. sponsor, benefactor
backup[N] สนับสนุน, See also: ตัวแทน, ผู้สนับสนุน, ผู้ช่วย, Syn. reinforcement, support
backup[ADJ] สำรอง
baccara[N] การเล่นไพ่แบ็กคาระ (นิยมในประเทศฝรั่งเศษ), Syn. baccarat
bacilli[N] แบ็กทีเรียบาซิลลัส (คำพหูพจน์ของ bacillus), Syn. bacteria
back up[PHRV] สนับสนุน, See also: ช่วยเหลือ
back up[PHRV] กั้นขวาง, See also: กีดขวาง
back-up[ADJ] โดยสำรอง, See also: โดยการเก็บสำรองไว้
backhoe[N] รถขุดหรือรถเจาะ
backing[N] ความช่วยเหลือ, See also: การสนับสนุน, Syn. encouragement, subsidy
backing[N] ผู้ช่วยเหลือ, See also: ผู้สนับสนุน
backing[N] ของที่บุหรือรองสิ่งของอื่น
backlog[VT] เก็บรวบรวมไว้, See also: ้สำรองไว้, Syn. reserve
backlog[N] งานคั่งค้าง, See also: งานที่ยังทำไม่เสร็จ, Syn. accumulation, reserve
backlog[N] ท่อนไม้ใหญ่สำหรับเล่นแคมป์ไฟ
backsaw[N] เลื่อยขนาดเล็ก, See also: เลื่อย, Syn. saw
be back[PHRV] กลับ, See also: กลับไป, Syn. go back
be back[PHRV] กลับมานิยมอีก, Syn. put back
be back[PHRV] กลับมาอยู่ที่, See also: เก็บที่เดิม
cutback[N] การลดจำนวนลง, Syn. reduction
fatback[N] เนื้อหมูติดมันจากด้านข้างลำตัว
flyback[N] การกลับทิศทางมาที่จุดเริ่มต้นของลำแสงอิเล็กตรอน
go back[PHRV] ถอยไป, See also: ถอยกลับไป, ถอยออกไป, Syn. move back
go back[PHRV] กลับไปยัง (สถานที่), Syn. be back, come again

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abaca(อาบา' คะ, อา' บาคะ) n. พืชจำพวก Musa textilis ในฟิลิปปินส์ ใช้ในการทำเชือก
abaci(แอบ' บะไซ) n. พหูพจน์ของ abacus
aback(อะแบค') adj.,adv. ถอยหลัง, งงงวย, ตกตะลึง, แล่นเรือทวนลม. -taken aback ประหลาดใจและยุ่งใจ (-S backward)
abacus(แอบ'บะเคิส, อะแบค'เคิส) (pl. abacuses, abaci) ลูกคิด, Syn. counting board)
abbacy(แอบ' บะซี) n. ตำแหน่งสิทธิเหนืออำนาจของอธิการในวัดวาอาราม (of an abbot)
acetobactorเชื้อพวกแอโรบิคแบคทีเรีย ซึ่งอยู่ในตระกูล Pseudomonadacae
albacore(แอล' บะคอร์) n., (pl. -core, -cores) ปลาทูนาชนิดหนึ่งจำพวก Germa alalunga (a tuna)
bacabbr. blood alcohol concentration
baccalaureate(แบคคะลอ'รีเอท) n. บัณฑิตปริญญาตรี,พิธีศาสนาสำหรับบัณฑิตจบใหม่,คำสวดมนต์ในพิธีดังกล่าว
bacchanal(บาคะนาล') n. ผู้ชอบดื่มสุรามาก,งานดื่มสุราหาความสำราญ,การรื่นเริงฉลองเทพเจ้าเมรัย, Syn. drunken reveler
bachelor(แบช'ชะเลอะ) n. ชายโสด,ผู้ได้รับปริญญาตรี,อัศวินหนุ่ม,สัตว์ตัวผู้ที่ไม่มีเมีย, See also: bachelordom n. bachelorhood n. ดูbachelor bachelorism n. ดูbachelor, Syn. unmarried man -Conf. spinster
bacillus(บะซิล'ลัส) n. เชื้อแบคทีเรียรูปท่อนยาว -pl. bacilli
back(แบค) {backed,backing,backs} n.,adj.,vi.,vt.,adv. หลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง,ด้านหลัง,กองหลัง,ที่เปลี่ยว,กลับคืน,ตรงกันข้าม,ค้างจ่าย,กลับ,ถอย,สนับสนุน,ถือหาง,วางเดิมพันใน, Syn. rear -Conf. re-
back ordern. รายการสั่งซื้อล่วงหน้าที่ต้องส่งของในอนาคต
back roadn. ทางเล็ก ๆ ที่ไม่ได้ราดยาง,ถนนชนบท
back seat)n. ที่นั่งข้างหลัง
backache(แบค'เอค) n. อาการปวดหลัง
backbend(แบค'เบนดฺ) n. การงอตัวมาข้างหลังจนมือทั้งสองแตะพื้น, Syn. acrobatic feat
backbite(แบค'ไบทฺ) {backbit,backbitten,backbiting,backbites} vi.,vt. ลอบกัด, See also: backbiter n. ดูbackbite, Syn. slander
backbone(แบค'โบน) n. กระดูกสันหลัง, Syn. vertebrate,spine
backbone network(แบค' โบน เนทเวิร์ค) n. ส่วนของเครือข่ายอันกว้างใหญ่ที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายท้องถิ่น
backbreakingadj. ต้องใช้ความพยายามมาก,เหน็ดเหนื่อยมาก, See also: backbreaker n.
backcountryn. เขตทุรกันดาร,เขตที่อยู่ห่างไกล
backdoor(-ดอร์) adj. ด้วยวิถีทางที่ผิดกฎหมาย หรือลึกลับ, Syn. illicit,secret
backed(แบคดฺ) adj. ซึ่งมีส่วนหลัง,ซึ่งได้รับการสนับสนุน
backend(แบค'เอนดฺ) n. ส่วนหลัง
backer(แบค'เคอะ) n. ผู้สนับสนุน,ผ้าใบค้ำหรือหนุนส่วนหลัง, Syn. sponsor
backfire(แบค'ไฟเออะ) {backfired,backfiring,backfires} vi.,n. (การ) ระเบิดถัง (เครื่องยนต์ที่มีเชื้อเพลิงเผาไหม้ไม่สมบูรณ์) ,เผาบริเวณหนึ่งเพื่อสกัดการลุกลามของไฟที่กำลังมา,เกิดผลที่ไม่ต้องการให้เกิด, Syn. boomerang ###A. succeed
background(แบค'กราวน์ดฺ) n. พื้น,ส่วนที่อยู่ข้างหลัง,ถิ่นที่มา,ภูมิหลัง, Syn. past,environment
backhand(แบค'แฮนดฺ) n. การตีลูกบอลทางด้านตรงข้ามกับมือที่ถือไม้ตี,การเขียนไปทางซ้าย, See also: backhandness n. ดูbackhand
backing(แบค'คิง) n. ความช่วยเหลือ,การสนับสนุน,ผู้สนับสนุน,สิ่งหนุน, Syn. support ###A. ill-will
backing storeหน่วยเก็บหนุนหน่วยเก็บข้อมูล ที่ใช้เป็นที่เก็บหนุน หรือเก็บข้อมูลสำรองไว้ ในกรณีที่หน่วยเก็บที่ใช้งานอยู่เกิดขัดข้อง หรือเสียหาย ก็อาจใช้หน่วยเก็บหนุนนี้แทนได้ โดยทั่วไปก็จะหมายถึงหน่วยเก็บความจำอื่น ๆ นอกไปจากหน่วยความจำหลัก (main memory) เป็นต้นว่าสื่อต่าง ๆ เช่น แถบบันทึก (tape) หรือจานบันทึก (disk) มีความหมายเหมือน auxiliary storage หรือ backup storage
backrestพนัก
backside(แบค'ไซดฺ) n. ด้านหลัง,ส่วนหลัง
backslash\ (อักขระ) <เครื่องหมาย>หมายถึงสัญลักษณ์ \ เครื่องหมายนี้ดูเผิน ๆ คล้ายกับ / (slash) แต่กลับทิศทางกัน บางคนคิดว่าเหมือนกัน แต่ความหมายจะแตกต่างกันมาก ในระบบดอส สัญลักษณ์นี้ใช้แยกระหว่างชื่อสารบบ (directory) กับชื่อแฟ้มข้อมูล (file) เช่น DIR C:\Taksina\June.xlsคำสั่งข้างบนนี้เป็นคำสั่งให้แสดงแฟ้มข้อมูลชื่อ June.xls ซึ่งอยู่ภายใต้สารบบชื่อ Taksina และเก็บอยู่ในหน่วยบันทึก C:
backspace keyปุ่มย้อนถอยหลัง <คำแปล>เป็นแป้น ๆ หนึ่งบนแผงแป้นอักขระ บางทีมีขนาดยาวกว่าแป้นพิมพ์อื่น บางทีมีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกศรหันหัวลูกศรไปทางซ้าย (บางทีมีคำ BS) โปรแกรมสำเร็จหลายโปรแกรมกำหนดไว้ว่า การกดแป้นนี้ทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ถอยไปทางซ้าย 1 ตัวอักษร และลบตัวอักษรทางซ้ายนั้นออกให้ด้วย
backstroke(แบค'สโทรค) {backstroked,backstroking,backstrokes} vt.,n. พลิกมือตบหรือตี,ว่ายน้ำท่าหงายหลัง
backup(แบค'อัพ) n. ผู้สนับสนุน,สิ่งค้ำจุน,การท่วมหรือสะสมเพราะอุดตัน,ตัวสำรอง,ตัวแทน
backup storageหน่วยเก็บสำรอง <คำแปล>หมายถึง หน่วยเก็บข้อมูลที่ใช้เป็นที่เก็บหนุน หรือเก็บข้อมูลสำรองไว้ ในกรณีที่หน่วยเก็บที่ใช้งานอยู่เกิดขัดข้อง หรือเสียหาย ก็อาจใช้หน่วยเก็บสำรองแทนได้ โดยทั่วไปก็จะหมายถึงหน่วยความจำอื่น ๆ นอกไปจากหน่วยความจำหลัก (main memory) เป็นต้นว่าสื่อต่าง ๆ เช่น แถบบันทึก (tape) หรือจานบันทึก (disk) มีความหมายเหมือน auxiliary storage หรือ backing store
backwardadv.,adj. ไปข้างหลัง,ย้อนกลับ,สู่อดีต,ล้าหลัง, See also: backwardness n., Syn. slow ###A. forward
backwardsadv.,adj. ไปข้างหลัง,ย้อนกลับ,สู่อดีต,ล้าหลัง, See also: backwardness n., Syn. slow ###A. forward
backwater(แบค'วอเทอะ) n. น้ำไหลกลับ,กระแสที่ไหลกลับ,ห้วย,หนอง,ลำคลองที่ติดกับแม่น้ำสายใหญ่
backwoods(แบค'วูดซ) n.,pl. เขตป่าที่อยู่ไกล,ไร้ชื่อเสียง
backwoodsmann. คนอยู่ในป่า
backwoodsy(แบค'วูดซี) adj. หยาบ,ไม่สุภาพลักษณะคนอยู่ป่า
backyard(แบค'เยิร์ด) n. สนามหลังบ้าน,ลานบ้าน,ด้านหลัง,ความไม่โสมมข้างใน
bacnuabbr. carmustine
bacon(เบ'เคิน) n. ชิ้นเนื้อด้านหลังและข้างของสุกรที่ทำให้เค็ม,หมูเค็ม,เนื้อหมูอบ
bacteria(แบคที'เรีย) n. เชื้อแบคทีเรีย, See also: bacterial adj. -pl. bacterium
bactericide(แบคเทีย'ริไซดฺ) n. สิ่งหรือยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย, See also: bactericidal adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
aback(adv) ทางด้านหลัง,ผงะ,งง,ถอยหลัง
abacus(n) ลูกคิด
abbacy(n) ตำแหน่งเจ้าอาวาส,ตำแหน่งอธิการวัด
bachelor(n) ชายโสด,ปริญญาตรี,ผู้ได้รับปริญญาตรี
back(adj) ด้านหลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง
back(adv) ถอยหลัง,ย้อนหลัง,กลับ
back(n) หลัง,ส่วนหลัง,ด้านหลัง,ข้างหลัง
back(vt) สนับสนุน,หนุนหลัง,ถือหาง,วางเดิมพัน
backbite(vt) ลอบกัด
backbone(n) กระดูกสันหลัง
backcountry(n) เขตทุรกันดาร
backdoor(adj) ลับ,ผิดกฎหมาย
backdrop(n) ฉากหลัง,ม่านหลังเวที
backer(n) ผู้สนับสนุน,ผู้หนุนหลัง
background(n) ภูมิหลัง,พื้นหลัง,ประวัติ,ข้างหลัง
backhanded(adj) หลังมือ,ไปด้านซ้าย,คดโกง
backing(n) การสนับสนุน,ความช่วยเหลือ,การหนุน
backseat(n) ที่นั่งข้างหลัง,ที่นั่งตอนหลัง
backside(n) ส่วนหลัง,ด้านหลัง,ข้างหลัง
backslide(vi) ถอยกลับ,เสื่อม,ย้อนกลับ
backstage(adv) หลังเวที,หลังฉาก,อย่างลับๆ,ส่วนตัว
backstairs(adj) ลับๆ,สกปรก
backstairs(n) บันไดหลัง
backstroke(n) การว่ายน้ำท่ากรรเชียง
backup(n) ผู้สนับสนุน,การค้ำจุน,การสะสม
backward(adv) ย้อนกลับ,ไปข้างหลัง,ล้าหลัง
backwardness(n) การย้อนกลับ,ความล้าหลัง
backwards(adv) ย้อนกลับ,ไปข้างหลัง,ล้าหลัง
backwater(n) น้ำนิ่ง,ความคงที่
backwoods(n) ป่าชัฎ
backwoodsman(n) คนป่า
backyard(n) ความเป็นศัตรู,ความเกลียดชัง,ความไม่เป็นมิตร
bacon(n) เนื้อหมูอบ,เนื้อหมูเค็ม,หมูเบคอน
bacteria(n) บัคเตรี,แบคทีเรีย,เชื้อโรค
bacterial(adj) เกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรีย
bacteriologist(n) นักบัคเตรี
celibacy(n) ความเป็นโสด,ชีวิตโสด
drawback(n) ความเสียเปรียบ,ข้อบกพร่อง,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,การคืนเงิน,การถอนเงิน
feedback(n) การไหลกลับ,ผลสะท้อนกลับ,การตอบกลับ
horseback(adv) บนหลังม้า
horseback(n) หลังม้า,เนินทราย
humpback(n) หลังโกง,หลังค่อม
hunchback(n) คนหลังโกง,คนหลังค่อม
sebaceous(adj) เกี่ยวกับไขมัน
SET set back(vt) ขวางกั้น,ขัดขวาง,ทำให้สะดุด
setback(n) ความล้มเหลว,การถอยหลัง,ความพ่ายแพ้
tobacco(n) ยาสูบ,ยาเส้น,ใบยา,บุหรี่
tobacconist(n) พ่อค้ายาสูบ,คนขายบุหรี่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plow backจัดสรรกำไรเพื่อลงทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
popping back; blow-back; pop-back; spit-backการเผาไหม้ย้อนกลับ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
popping back; blow-back; pop-back; spit backการเผาไหม้ย้อนกลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pop-back; blow-back; popping back; spit-backการเผาไหม้ย้อนกลับ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
pop-back; blow-back; popping back; spit backการเผาไหม้ย้อนกลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
permanent backingแผ่นรองเชื่อมถาวร [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
permanent backing ringแหวนรองเชื่อมถาวร [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pathogenic bacteriaแบคทีเรียก่อโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, backความดันท้นกลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
piggybackอาศัยไปด้วย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
leasebackการเช่าคืนทรัพย์ที่ขายไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liftbackรถเก๋งท้ายยก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lordosis; hollow-backหลังแอ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reversing light; backup lightไฟถอยหลัง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rightward welding; backhand welding; backward weldingการเชื่อมถอยหลัง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
rachiocyphosis; humpback; hunchback; kyphosis; rachiokyphosisหลังโกง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rachiokyphosis; humpback; hunchback; kyphosis; rachiocyphosisหลังโกง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
root concavity; suck-back; underwashingรอยเว้าที่ฐาน, รอยเว้าที่ราก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
relation backการมีผลย้อนหลัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suck-back; root concavity; underwashingรอยเว้าที่ฐาน, รอยเว้าที่ราก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
sealing run; backing runเที่ยวเชื่อมปิดหลัง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
subacuteกึ่งเฉียบพลัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subacuteกึ่งเฉียบพลัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
subacute inflammationการอักเสบกึ่งเฉียบพลัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
swayback nose; nose, saddle; nose, saddle-backจมูกแฟบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sale and leasebackขายแล้วเช่าคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
saddle-back nose; nose, saddle; nose, swaybackจมูกแฟบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subherbaceousกึ่งล้มลุก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sebaceous-ไข, -ไขมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sebaceous follicleต่อมไขมันโคนขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sebaceous gland; gland, sebiferousต่อมไขมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sebiferous gland; gland, sebaceousต่อมไขมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spit-back; blow-back; pop-back; popping backการเผาไหม้ย้อนกลับ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
spit-back; blow-back; pop-back; popping backการเผาไหม้ย้อนกลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
steering feedbackผลป้อนกลับที่พวงมาลัย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
steering kickbackพวงมาลัยตีกลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sustained backfireไฟย้อนกลับติด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
saddle nose; nose, saddle-back; nose, swaybackจมูกแฟบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abactionการลักต้อนปศุสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abactorผู้ลักต้อนปศุสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abacusแป้นหัวเสา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abacusลูกคิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
amoebacide; amebacide; amebicide; amoebicideสารฆ่าอะมีบา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amoebicide; amebacide; amebicide; amoebacideสารฆ่าอะมีบา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acid-fast bacteriaแบคทีเรียติดสีทนกรด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amebicide; amebacide; amoebacide; amoebicideสารฆ่าอะมีบา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amebacide; amebicide; amoebacide; amoebicideสารฆ่าอะมีบา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antibackfire valve; backfire-suppressor valve; gulp valveลิ้นกันการจุดระเบิดย้อนกลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
antibacterial๑. สารต้านแบคทีเรีย๒. -ต้านแบคทีเรีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abacterialไร้แบคทีเรีย, ไร้บัคเตรี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Back fileฉบับล่วงเวลา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Back issueฉบับล่วงเวลา

คำว่าฉบับล่วงเวลา (Back issue) หมายถึง วารสารฉบับพิมพ์ในรูปแบบตัวเล่มที่เป็นฉบับเก่า ไม่ใช่ฉบับปัจจุบันที่สำนักพิมพ์ตีพิมพ์หรือผลิตออกมา

วารสารเป็นสิ่งพิมพ์ ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนึ่ง ที่มีความสำคัญต่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ในการเป็นช่องทางเสนอ เผยแพร่ และติดตาม ข้อมูลผลงานวิจัยและวิชาการที่ทันสมัยและรวดเร็ว

การให้บริการวารสารในรูปแบบฉบับพิมพ์ โดยทั่วไป มี 2 รูปแบบ คือ วารสารฉบับใหม่ และ วารสารฉบับล่วงเวลา (ฉบับเก่า)

วารสารฉบับใหม่ ให้บริการในระบบชั้นเปิด จัดวางไว้ที่ชั้นวารสารใหม่ จัดเรียงตามลำดับตัวอักษร โดยแยกเป็นวารสารภาษาไทย และ วารสารภาษาอังกฤษ

วารสารฉบับล่วงเวลา ขึ้นอยู่ว่าเป็นวารสารฉบับเก่าแค่ไหน หากย้อนหลังไม่มาก ให้บริการที่ชั้นวารสารล่วงเวลา จัดเรียงตามลำดับตัวอักษร โดยแยกเป็นวารสารภาษาไทย และ วารสารภาษาอังกฤษ เช่นเดียวกัน หากฉบับเก่ามาก มักให้บริการในระบบชั้นปิด ผู้ใช้บริการที่ต้องการ ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อหยิบให้บริการ

วารสารฉบับล่วงเวลา อาจมีทั้งฉบับปลีก และเย็บเล่ม

ทั้งนี้ห้องสมุดส่วนใหญ่มีระเบียบกำหนดไว้ ไม่ให้บริการยืมวารสารออกนอกห้องสมุด โดยเฉพาะวารสารฉบับปัจจุบัน วัตถุประสงค์เพื่อให้หมุนเวียนกันใช้อย่างทั่วถึง แต่บางแห่งก็ให้บริการยืมออกได้ แต่ระยะเวลาการยืมจะสั้นกว่าสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันห้องสมุดส่วนใหญ่ได้บอกรับวารสารในรูปแบบออนไลน์หรืออิเล็กทรอนิกส์หรือฐานข้อมูล นอกเหนือจากวารสารฉบับพิมพ์มากขึ้น ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง สืบค้นข้อมูล ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว อีกทั้งยังลดภาระห้องสมุดในการบริหารจัดการตัวเล่ม และประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บวารสารฉบับล่วงเวลาเหล่านั้นด้วย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Paperbackหนังสือปกอ่อน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Backlogหนังสือค้าง
ออสบอร์น [1] และ ปิเตอร์นิค [2] ได้ให้คำจำกัดความของรายการที่ค้างดำเนินการ (Arrear of Cataloging) ไว้ดังนี้ เป็นรายการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดที่ไม่ได้รับการดำเนินการตามขั้นตอนใดๆ เลย ซึ่งอาจได้แก่ หนังสือที่ห้องสมุดได้รับบริจาคมาเป็นจำนวนมากๆ หรือเป็นหนังสือที่ได้รับการดำเนินการช้าเกินควรหรือเป็นหนังสือที่ได้รับการทำบัตรรายการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จนถึงยังมิได้ดำเนินการในขั้นตอนใดเลย นับตั้งแต่ได้รับหนังสือมา หรือ หมายถึง หนังสือที่ไม่ได้รับการทำบัตรรายการ ซึ่งอาจเนื่องจากลักษณะภายนอกของหนังสือ (accident) หรือเพราะเป็นผลมาจากเหตุการณ์บางอย่างที่เป็นอุปสรรค (circumstance) ซึ่งสามารถสรุปสาเหตุที่สำคัญๆ [3]ได้ดังนี้

1. บุคลากร

1.1จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ

1.2มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร บุคลากรใหม่ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านทำรายการ

1.3มีเวลาในการปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา ต้องปฏิบัติงานด้านอื่นๆ อีกด้วย

1.4ไม่เข้าใจรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ทำให้ได้งานน้อยและล่าช้า

1.5ไม่มีความชำนาญในภาษาและเนื้อหาวิชาเฉพาะ

2. การจัดหาหนังสือ

2.1 การจัดซื้อหนังสือเป็นปริมาณมากๆ

2.2 การรับบริจาคหนังสือ (Gift) และหนังสืออภินันทนาการ (Donations) จำนวนมากๆ และห้องสมุดไม่สามารถดำเนินการได้ทันท่วงที

2.3 ปริมาณการจัดหาหนังสือและกำลังคนไม่สัมพันธ์กัน มีการจัดหาหนังสือเป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นทุกปี ขณะที่บุคลากรที่ทำหน้าที่วิเคราะห์และลงรายการไม่ได้เพิ่มขึ้น หรือไม่ได้สัดส่วนกัน

3. ปัญหาการลงรายการ

ผู้ปฏิบัติงานนำกฎเกณฑ์มาใช้โดยไม่มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับเงื่อนไขต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป และการลงรายการตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด ทำให้เกิดเป็นข้อจำกัด และเป็นอุปสรรค์ต่อการเร่งดำเนินการลงรายการให้ทัน

4. การจัดหมวดหมู่หนังสือ

ความไม่สามารถวิเคราะห์หมวดหมู่ของหนังสือ เนื่องจาก เป็นหนังสือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ หรือ เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเฉพาะวิชา ที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้

รายการอ้างอิง

[1] Osborn, A.D. 1951. "Arrearages-Ugly word." Library Journal 76 (November 15, 1951) : 1863-1867.

[2] Piternick, George. 1969. "University library arrearages." Library Resources & Technical Services 13,1 (Winter 1969) : 102-114.

[3] นันทพร แก้วบูชา. การดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสือค้างในขั้นตอนงานทำบัตรรายการและจัดหมู่หนังสือของห้องสมุดมหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธ์ อ.ม.] -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทย่าลัย, 2531. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Bacteriaแบคทีเรีย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Lactic acid bacteriaแบคทีเรียกรดแล็กติก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Acetobacterแบคทีเรียกรดอะซิคิก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Backup systemระบบจัดการการสำรองข้อมูล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pathogenic bacteriaแบคทีเรียก่อโรค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gram-positive bacteriaแบคทีเรียแกรมบวก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gram-megative bacteriaแบคทีเรียแกรมลบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Phytopathogenic bacteriaแบคทีเรียโรคพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Photosynthetic bacteriaแบคทีเรียสังเคราะห์แสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rhizobacteriaไรโซแบคทีเรีย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Buy-back arrangementการจัดซื้อคืน [เศรษฐศาสตร์]
Background radiationรังสีพื้นหลัง, รังสีจากสิ่งแวดล้อมซึ่งมีที่มาจากหลายแหล่ง เช่น รังสีคอสมิกจากอวกาศ รังสีจากสารกัมมันตรังสีตามธรรมชาติที่มีอยู่ในดิน น้ำ อากาศ อาหาร รวมทั้งที่มีอยู่ในร่างกายมนุษย์ (ดู natural exposure ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Cyanobacteriaไซยาโนแบคทีเรีย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
feedbackป้อนกลับ [คอมพิวเตอร์]
Abacusลูกคิด [TU Subject Heading]
Acetobacterอะซีโตแบคเตอร์ [TU Subject Heading]
Background Noise Levelระดับเสียงพื้นฐาน
ค่าระดับเสียงที่ตรวจวัดขณะไม่มีแหล่งกำเนิดเสียง [สิ่งแวดล้อม]
Acinetobacter baumanniiอะซิเนโตแบคเตอร์ โบแมนนี [TU Subject Heading]
Acinetobacter infectionsการติดเชื้ออะซิเนโตแบคเตอร์ [TU Subject Heading]
Anti-bacterial agents ; Antibioticsปฏิชีวนะ [TU Subject Heading]
Asset-backed financingตราสารสินเชื่อ [TU Subject Heading]
Baccalaureate addressสุนทรพจน์ในวันรับปริญญา [TU Subject Heading]
Bacillus sphaericusบาซิลลัส สฟีริคัส [TU Subject Heading]
Backหลัง [TU Subject Heading]
Back painปวดหลัง [TU Subject Heading]
Back propagation (Artificial intelligence)แบ็ค พรอพาเกชั่น (ปัญญาประดิษฐ์) [TU Subject Heading]
Backpackingการเดินทางแบบแบ็กแพ็ก [TU Subject Heading]
Baconเบคอน [TU Subject Heading]
Bacteremiaแบคทีรีเมีย [TU Subject Heading]
Bacteriaแบคทีเรีย [TU Subject Heading]
Bacteria, Aerobicแบคทีเรียกลุ่มแอโรบ [TU Subject Heading]
Bacteria, Anaerobicแบคทีเรียกลุ่มแอนแอโรบ [TU Subject Heading]
Bacterial infectionsการติดเชื้อแบคทีเรีย [TU Subject Heading]
Bacterial pollution of waterมลพิษของแบคทีเรียในน้ำ [TU Subject Heading]
Bacteriological Techniquesเทคนิคแบคทีเรีย [TU Subject Heading]
Bacteriology ; Medical bacteriologyวิทยาแบคทีเรีย [TU Subject Heading]
Bacteriuriaภาวะแบคทีเรียในปัสสาวะ [TU Subject Heading]
Biofeedback (Psychology)การสนองตอบทางชีวภาพ (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Drug resistance, Bacterialการดื้อยาของแบคทีเรีย [TU Subject Heading]
Endocarditis, Bacterialเยื่อบุหัวใจอักเสบจากแบคทีเรีย [TU Subject Heading]
Enterobacteriaceaeเอ็นเทอร์โรแบคทีเรียซี [TU Subject Heading]
Feedback (Electronics)ระบบป้อนกลับ (อิเล็กทรอนิกส์) [TU Subject Heading]
Feedback control systemsระบบควบคุมป้อนกลับ [TU Subject Heading]
Feedback oscillatorsออสซิลเลเตอร์ระบบป้อนกลับ [TU Subject Heading]
Flue-cured tobaccoยาสูบฟลูเคียว [TU Subject Heading]
Helicobacter infectionsการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
against the backdrops ofสภาพทัวๆไป
Bachelor of Education (n ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต
back then (adv ) ในขณะนั้น
back-end (adj) ส่วนหลัง
Backdoor account (n ) บัญชีลับหรือประตูหลัง ในภาษาทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง รูรั่วของระบบหรือซอฟแวร์ นักพัฒนาระบบจงใจสร้างทิ้งไว้ เพื่อให้ซอฟแวร์คอยส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ที่มันติดตั้งอยู่ กลับไปหาโปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนา หรือเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้
Backplane {f} [comp.] (n ) ด้านหลัง
ben over backward (vi phrase) พยายามอย่างมาก
bend over backwards (phrase ) พยายามอย่างมากเพื่อที่จะทำให้คนอื่นพอใจ
dates back toมีมาตั้งแต่
drying tobaccoบ่มยาสูบ
equal access share buy backสิทธิ์ในการซื้อหุ้นคืนในราคาที่เท่ากัน
fallback (n) บุคคลหรือสิ่งที่เป็นทางเผื่อเลือก สำหรับกรณีตัวเลือกหลักนั้นขาดหายหรือไม่สามารถใช้การได้
feedback[คำ-ติ-ชม] (n ) คำติชม
flesh eating bacteria (n ) แบคทีเรียกินเนื้อมนุษย์ เป็นแบคทีเรียเติบโตในบริเวณที่มีออกซิเจนน้อย จะเป็นจุดที่แบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดี หรือ เมื่อติดเชื้อแบคทีเรียนี้แล้วออกซิเจนและการหมุนเวียนของเลือดจะชลอการแบ่งตัวของแบคทีเรีย
holla back (slang ) โทรกลับมา / ติดต่อกลับมา
hollaback girl (slang ) ผู้หญิงที่ยอมผู้ชายทุกอย่าง
leaseback[ลิซแบ็ค] (n ) นิติกรรมซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งขายทรัพย์สินแก่ผู้ซื้อ และผู้ซื้อได้นำทรัพย์สินออกให้ผู้ขายเช่าทันที นิติกรรมเช่นนี้ทำให้ผู้ซื้อมีกรรมสิทธิ์เต็มที่ในทรัพย์สิน แต่ไม่ต้องมีภาระทางการเงิน ส่วนใหญ่มักทำนิติกรรมนี้กันเพื่อผลประโยชน์ทางภาษี บางทีก็เรียกว่า sale and leaseback
mowing tobacco seedling (n) เพาะปลูกกล้ายาสูบ
pass back and forthส่งผ่านกลับไปกลับมา
small of the back (n ) กระเบนเหน็บ
step back ( ) หยุดทำกิจกรรม/การงาน โดยเฉพาะเพื่อพิจารณาว่าจะทำอะไรต่อไป to pause in an activity, esp. to consider what to do next. We need to step back and look at all our options.
ิback of beyondไกลมากๆๆๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
On portside.Backbord, Kurs 30. Pirates of the 20th Century (1980)
In the stream I have looked at my own image, and now I behold it again.Im Bach erblickt' ich mein eigen Bild Und jetzt gewahr' ich es wieder Die Walküre (1980)
I don't know, some type of primitive scanning device:Ich weiß nicht, ein primitives Beobachtungsgerät. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
We're being observed.Wir werden beobachtet. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
I mean, it looks easy. I've been watching him.Es ist ganz einfach, ich habe ihn beobachtet. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
And you're going to look a little foolish, but the Air Force is watching us.Und ihr werdet etwas dumm dastehen, aber die Air Force beobachtet uns. Spaceball (1980)
The Polecats trying to make a comeback:Die Polecats versuchen ein Comeback. Spaceball (1980)
Ladies and gentlemen, this is the most amazing comeback this reporter has ever seen:Ladies und Gentlemen, das ist das erstaunlichste Comeback, das ich jemals sah. Spaceball (1980)
It will undoubtedly be observed by Earth's defense system.Das Verteidigungssystem der Erde wird das beobachten. The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
Every observatory in the world has spotted it.Jedes Observatorium beobachtet es. The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
He's been monitoring that special frequency as you asked.Er beobachtet die Sonderfrequenz. The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
Every observatory in the world has spotted it.Jedes Observatorium beobachtet es. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
ARNIE: Good. Tell them I'm baking a real surprise in here.Gut. sagt ihnen, ich backe eine Überraschung. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
Now, have you ever met anyone more curious or observant than a Boy Scout on an encampment?Aber kenne sie jemanden, der neugieriger ist und besser beobachten kann als ein Pfadfinder? The Super Scouts: Part 1 (1980)
Did any of you see anything like that?Haben sie zufällig irgendwas beobachtet? The Super Scouts: Part 1 (1980)
It will save a single child's life, and give us better opportunity to observe our Earth brothers.Das Leben eines Kindes wird gerettet, und wir haben viel bessere Möglichkeiten, die Erdbewohner zu beobachten. The Super Scouts: Part 2 (1980)
Carry me back to old VirginnyCarry me back to old Virginny The Furlough (1980)
[PLAYING "CARRY ME BACK TO OLD VIRGINNY"](SPIELT "CARRY ME BACK TO OLD VIRGINNY") The Furlough (1980)
Carry me back to old VirginnyCarry me back to old Virginny The Furlough (1980)
[SINGING] Carry me back(SINGT) Carry me bacThe Furlough (1980)
It's sister. She refuses to go bird-watching with me.Meine Schwester will mit mir keine Vögel mehr beobachten gehen. The Inspiration (1980)
- I just made it this afternoon.- Den habe ich heute gebacken. The Last Straw (1980)
Well, I guess I just always thought I'd come home to the smell of baked bread.Ich dachte wohl immer, ich würde irgendwann gebackenes Brot riechen. The Outrage: Part 1 (1980)
Rose baked them fresh this morning.Die hat Rose frisch für dich gebacken. The Outrage: Part 2 (1980)
I always bake him his favorite chocolate cake for his birthday but I know it would never reach him on time.Ich backe ihm zum Geburtstag immer seinen Lieblingsschokoladenkuchen, aber ich weiß, dass er ihn nie rechtzeitig bekäme. The Pledge (1980)
I hope you will bake it."Ich hoffe, Sie backen ihn." The Pledge (1980)
Now you get to make him a new one.Jetzt musst du einen Neuen backen. The Pledge (1980)
- Elizabeth made it for Jason.- Den hat Elizabeth für Jason gebacken. The Pledge (1980)
She sent the recipe and I merely followed the instructions.Sie hat das Rezept geschickt, ich habe ihn einfach danach gebacken. The Pledge (1980)
We didn't make that cake just for you, you know.Wir haben den Kuchen ja nicht nur für Sie gebacken. The Pledge (1980)
I baked some cookies for John-Boy.Ich habe Kekse für John-Boy gebacken. The Prodigals (1980)
Now the wool upon that ram's back It hung down to the groundNow the wool upon that ram's back It hung down to the ground The Remembrance (1980)
We could never have made it if they hadn't let us have extra sugar.Ohne die Extraration Zucker der beiden hätten wir den nie backen können. The Triumph (1980)
I haven't even got to the baked goods yet.Von den Backwaren ganz zu schweigen. The Unthinkable (1980)
My whole career is going down the drain because the PM is unable to reach me on the telephone.Meine Karriere geht den Bach runter und ist für immer im Eimer, weil der Premierminister von England mich telefonisch einfach nicht erreichen kann. Open Government (1980)
Mr. Upstart, you who assume the man of consequence, it is no business of yours.Ihr neugebackener Haushofmeister, was geht Euch das an? The Miser (1980)
But it is with glasses that we look at the stars and I maintain and uphold that you are a star. The most beautiful and in the land of stars.Aber man beobachtet ja auch mit Gläsern die Gestirne und Ihr seid ein Stern, ein Stern erster Größe, der schönste im ganzen Sternenreich, The Miser (1980)
Did you look at his face?Hast' sein Gesicht dabei beobachtet? The Conductor (1980)
It's hot!Ich ließ ihn extra backen. Oblomov (1980)
I told him to watch that oil temperature.Ich sagte ihm doch, die Öltemperatur zu beobachten. Airplane! (1980)
Well, somebody's gotta keep on eye on you two sorcerers.Jemand muss euch 2 Zauberer beobachten. Altered States (1980)
I'm no longer observing.Ich beobachte nicht mehr. Altered States (1980)
I observed instances of predation... which involved the unmistakable behavior of hunters.Ich beobachtete Raubszenen, die eindeutig Jagdverhalten zeigten. Altered States (1980)
- Bernie's baccarat.Bernie macht Baccara. Atlantic City (1980)
I watch you.- Ich beobachte Sie. Atlantic City (1980)
The place where we live...In unserem Gebäude beobachte ich Sie. Atlantic City (1980)
What do you do when you watch me?Was machen Sie, wenn Sie mich beobachten? Atlantic City (1980)
they all watch you.Sie alle beobachten euch. Atlantic City (1980)
We are constantly in isolation... watching... spying on everyone and everything around us.Wir sind permanent isoliert, wir beobachten, spionieren alles und jeden um uns herum aus. Bad Timing (1980)
call it what you will... watching.Heimlichkeit und Spionage, oder, wenn Sie so wollen, "Beobachten". Bad Timing (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bacWe entered the room by the back door.
bacWhen he tried to back into the garage, he mistakenly gave her the gun and backed into the wall.
bacGet off his back.
bacHe'll be back in two hours; in the meantime let's prepare dinner.
bacPlease wait until 3:00, she will be back.
bacPlease come back at once.
bacPlease come back as soon as possible.
bacWhen the shooting died down a bit, Daddy ran over to our flat and brought us back some sandwiches.
bacWe are to pay back the money within this week.
bacSo you are back again.
bacI'm sure he is holding back something from us.
bacCould you give me back my valuables?
bacI'll be back in ten minutes.
bacThis blouse buttons at the back.
bacThey're all clamoring to get their money back.
bacJohn turned his back on the company and started on his own.
bacI think everyone looks back on their childhood with some regret.
bacEven a rabbit, if badgered into a corner, will fight back.
bacI suppose he will be back soon.
bacHe will be back in a couple of days.
bacJim went back to London for the purpose of seeing her.
bacHe took her cubs, and ran up the mountain without looking back.
bacWould you like bacon or sausage?
bacI noticed him sitting with his back against the wall.
bacPlease walk back a few steps.
bacShe's been having trouble with back pain for years.
bacThere's no telling when she'll stab you in the back.
bacMay I put my seat back?
bacGet off my back about my personal life!
bacHe came back from Canada.
bacJapan is a famous come-back story after Would War II.
bacHe will be back before long.
bacThere is a small pond at the back of my house.
bacWhen I think back on what I did, I feel pretty stupid.
bacYou scratch my back and I'll scratch yours.
bacThe company has a monopoly on the nation's tobacco business.
bacWith this as background I turn now to an account of the present state of evolutionary biology.
bacThe boy entered by the back door.
bacI was stabbed in the back by my subordinate.
bacYou should not talk back to your parents like that.
bacIt may seem like a hassle but I think you ought to go back to the basics and start over. Haste makes waste they say.
bacI hope you'll get the backing of him.
bacMary stared back at him in surprise.
bacThe summer vacation has come to an end, and we will have to go back to school.
bacI'll give you back the money tomorrow.
bacFrom a humble background, John achieved worldwide fame.
bacI can't straighten out my back.
bacIs there a paperback edition of this book?
bacTom lay on his back.
bacWhatever I say, he has a comeback ready. You can't get a word in edgewise.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พืชผักสวนครัว[N] backyard garden, See also: home-grown vegetable, Syn. ผักสวนครัว, Example: บ้านคนไทยนิยมปลูกพืชผักสวนครัวไว้หลังบ้าน ช่วยให้มีอาหารรับประทานสะดวกและเป็นการประหยัด, Count unit: ชนิด, Thai definition: พืชที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้
ย้อนกลับ[V] turn back, See also: return, retrace, go back, Syn. ย้อน, ย้อนกลับไป, ย้อนกลับมา, Ant. เลยไป, Example: ผมขับรถเกือบจะถึงจุดหมายอยู่แล้ว แต่ต้องย้อนกลับบ้านเพราะลืมเอกสารสำคัญ, Thai definition: คืนสู่ที่เดิมตามทางเดิม
หวนคืน[V] return, See also: come back to, Syn. หวนกลับ, Example: สถานการณ์สู้รบหวนคืนสู่ชายแดนภาคใต้อีกคำ, Thai definition: กลับคืนสู่สภาพเดิมอีกครั้ง
กลืนน้ำลายตัวเอง[V] go back on one's word, Syn. กลับคำ, คืนคำ, Example: เหตุการณ์ที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า เธอมักพูดไม่อยู่กับร่องกับรอย และมักจะกลืนน้ำลายตัวเองบ่อยๆ, Thai definition: พูดแล้วไม่เป็นตามพูด
แกนนำ[N] mainstay, See also: backbone, Example: การนัดพบหรือหารือกันลับๆ ของแกนนำกลุ่มนี้ มีขึ้นที่ห้องทำงานของหัวหน้าพรรค, Thai definition: ตัวหลักสำคัญในการเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในทางการเมือง
คืนจอ[V] return to movies screen, See also: come back, Example: นางเอกตลอดกาลคืนจออีกครั้งหลังจากหลบไปเก็บตัวที่ต่างประเทศ, Thai definition: หวนกลับมาแสดงภาพยนตร์อีกครั้ง, Notes: (ปาก)
ตอกกลับ[V] retort, See also: reply, react, repose, answer back, Syn. โต้กลับ, ตอบโต้, สวนกลับ, สวนตอบ, ย้อนกลับ, ย้อน, Example: ฝ่ายรัฐบาลตอกกลับว่านักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังจริงๆ ของการทุจริตคือพรรคฝ่ายค้านนั่นเอง, Thai definition: พูดโต้ตอบกลับไปด้วยแง่มุมที่เหนือกว่า
ท่ามาก[V] hesitate, See also: hold back affectedly, hedge, turn aside, linger, delay, tarry, dally, Syn. กระบิดกระบวน, Example: หญิงสาวมัวแต่ท่ามากหนุ่มๆ จึงหนีหายหมด, Thai definition: ทำกระบิดกระบวน
แทงข้างหลัง[V] betray, See also: stab someone in the back, Syn. หักหลัง, ทรยศ, Example: ที่นี่หากใครชอบแทงข้างหลังเพื่อนร่วมงาน ก็จะโดนใบแดงถูกไล่ออก, Thai definition: ทำร้ายบุคคลที่ไว้ใจตัว, Notes: (สำนวน)
ผิดคำพูด[V] break one's word, See also: go back on one's word, Syn. ผิดสัญญา, Example: นายกรัฐมนตรีไม่ควรผิดคำพูดกับประชาชน, Thai definition: ไม่ทำตามสัญญา
พลิกลิ้น[V] break one's word, See also: go back on one's word, revoke one's word, Syn. กลับคำ, Example: ผู้ต้องหาพลิกลิ้นไม่ยอมรับคำให้การ ทำให้คดียืดเยื้อออกไป
น.บ.[N] Bachelor of Civil Law, See also: B.C.L., Syn. นิติศาสตรบัณฑิต
นศ.บ.[N] Bachelor of Arts in Mass Communication, Syn. นิเทศศาสตรบัณฑิต
พณ.บ.[N] Bachelor of Commerce, Syn. พาณิชยศาสตรบัณฑิต
ร.บ.[N] bachelor of public administration, Syn. รัฐศาสตรบัณฑิต
วท.บ.[N] bachelor of science, See also: B.Sc., B.S., Syn. วิทยาศาสตรบัณฑิต
ศ.บ.[N] bachelor of fine arts, See also: B.F.A., Syn. ศิลปบัณฑิต
ศศ.บ.[N] bachelor of liberal arts, Syn. ศิลปศาสตรบัณฑิต
อ.บ.[N] bachelor of arts, See also: B.A., Syn. อักษรศาสตรบัณฑิต
อักษรศาสตรบัณฑิต[N] bachelor of arts, See also: B.A.
ผู้เล่นกองหลัง[N] back
หดกลับ[V] withdraw, See also: draw something back, pull back, Ant. ยืดออก, Example: พวกมาเฟียยื่นขวดเหล้าออกนอกหน้าต่าง แล้วหดกลับเข้ามากรอกลงคอตัวเอง, Thai definition: สั้นเข้า, ย่นเข้า
หันกลับ[V] turn around, See also: turn back, Example: ผมไม่เชื่อในสิ่งที่ได้เห็นเมื่อครู่นี้ ผมจึงหันกลับไปดูอีกครั้ง, Thai definition: กลับมายังทิศทางเดิม
หนังสือปกแข็ง[N] hardback, See also: hardcover, Ant. หนังสือปกอ่อน, Example: สำนักพิมพ์จัดทำเรื่องสั้นชุดนี้รวมเล่มเป็นหนังสือปกแข็งมาล่อใจท่านผู้ซื้อกันแล้ว, Count unit: เล่ม, Thai definition: หนังสือที่มีปกหุ้มทำมาจากกระดาษแข็ง
คืนเงิน[V] pay back, Example: ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้กับลูกค้าที่ไม่พอใจสินค้าภายใน 7 วัน, Thai definition: ให้เงินกลับไป
สงเคราะห์[V] support, See also: assist, back up, Syn. ช่วยเหลือ, อนุเคราะห์, เกื้อหนุน, สนับสนุน
สงวน[V] reserve, See also: keep back, store up, set apart for, Syn. รักษา
สปอนเซอร์[N] sponsor, See also: backer, patron, Syn. ผู้สนับสนุน, ผู้ช่วยเหลือ, ผู้เกื้อหนุน
สำรอง[V] reserve, See also: keep back, store up, Syn. เตรียมไว้, เผื่อไว้
คืนทุน[V] pay back, Example: หลอดไฟคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ แม้ต้นทุนจะแพง แต่จะสามารถคืนทุนให้ผู้ขายได้ภายใน 7 เดือน, Thai definition: ไดทุนที่ลงทุนไปกลับคืนมา
หน่วง[V] delay, See also: retard, bog down, detain, hinder, hold back, impede, hold up, slow up, Syn. ถ่วง, เหนี่ยว, ดึง, รั้ง, Example: พม่าพยายามหน่วงเวลามิให้ไทยเข้าโจมตีในขณะพม่ายังกังวลศึกด้านอื่น โดยการส่งทูตมาเจริญพระราชไมตรี, Thai definition: ดึงไว้แต่น้อยๆ, เหนี่ยวไว้, ทำให้ช้า
หยุดยั้ง[V] stop, See also: cease, halt, intercept, prevent, hinder, hold back, impede, restrain, Syn. หยุด, ยับยั้ง, สกัดกั้น, สกัด, ระงับ, ห้าม, Ant. ปล่อย, Example: เจ้าหน้าที่ป่าไม้พยายามหยุดยั้งไม่ให้ชาวบ้านบุกรุกเข้ามาในแนวกันชนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
โอบอุ้ม[V] support, See also: foster, prop up, back up, bring up, patronize, Example: สหรัฐอเมริกาหันมาสนับสนุนและโอบอุ้มประเทศไทยเต็มที่ หลังจากที่ไทยได้เดินตามแผนของไอเอ็มเอฟอย่างเคร่งครัด, Thai definition: อุ้มชู, อุดหนุน, ชุบเลี้ยง, สนับสนุน
หน่วงเหนี่ยว[V] hold (someone) back, See also: stop, prevent, obstruct, delay, Syn. รั้ง, ถ่วง, เหนี่ยวรั้ง, ยื้อ, หน่วง, ฉุดรั้ง, Example: เธออย่าไปหน่วงเหนี่ยวเขาไว้เลย มันไม่มีประโยชน์อะไรกับคนที่ไม่รักเรา, Thai definition: ดึงถ่วงไว้, ฉุดรั้งเอาไว้
วกกลับ[V] return, See also: turn back, Syn. หวนกลับ, Ant. มุ่งหน้า, เลยไป, Example: เราวกกลับเข้าธรรมศาสตร์ตรงประตูหอประชุมเล็ก เพื่อชมปืนใหญ่ที่ตั้งเรียงรายอยู่, Thai definition: หักเลี้ยวกลับ
เทียวไปเทียวมา[ADV] to and fro, See also: back and forth, Example: เขาเดินเทียวไปเทียวมาอยู่หน้าโรงหนัง เพราะหงุดหงิดที่เพื่อนไม่มาตามนัด, Thai definition: ไปมาบ่อยๆ
แบคทีเรีย[N] bacteria, Syn. บักเตรี, Example: แบคทีเรียเป็นแสนเป็นล้านตัวจะทำให้ฟางกลายเป็นปุ๋ยได้, Count unit: ตัว, Thai definition: พืชชั้นต่ำเซลล์เดียว ไม่มีผนังห่อหุ้มนิวเคลียส ไม่มีคลอโรฟีลล์ มีรูปร่างกลม เป็นท่อน โค้ง หรือ เป็นเกลียว, Notes: (อังกฤษ)
หลังบ้าน[N] backyard, See also: behind the house, Syn. ข้างหลังบ้าน, Ant. หน้าบ้าน, Example: เขาขวนขวายจนเรียนจบปริญญาเอก หลังจากนั้นก็ปักหลักปักฐานอยู่กับหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงฉบับหนึ่ง, Thai definition: พื้นที่บริเวณด้านหลังของตัวบ้าน
แก้ลำ[V] get back at someone, See also: avenge, revenge, vindicate, take vengeance on, retaliate, Syn. แก้เผ็ด, Example: มหาเธร์ปฏิเสธเรื่องการคอรัปชั่นและการเล่นพ้องเล่นพวก พร้อมทั้งแก้ลำด้วยการเผยรายชื่อผู้ที่ได้รับสัมปทานงานหลวง, Thai definition: ใช้ชั้นเชิงตอบโต้ให้เท่าทียมกันหรือหนักมือขึ้น
มองเหลียวหลัง[V] look back, Syn. แลหลัง, Example: เขามองเหลียวหลังไปดูจึงทราบว่ามีคนติดตามเขามา
ร่น[V] move back, See also: move closer, retreat, curtail, shorten, recede, Example: เจือทองจำต้องร่นเนื้อที่ของห้องนี้เข้ามา เพราะมันติดรั้วบ้านเกินไป, Thai definition: ขยับถอยให้ชิดเข้ามาหรือให้ห่างออกไป
ล้มลุกคลุกคลาน[V] struggle along, See also: suffer many setbacks, fall down and scramble up again, Syn. ซวดเซ, ตั้งตัวไม่ติด, กระเสือกกระสน, Example: บริษัทล้มลุกคลุกคลานเรื่อยมาจนกระทั่งไปไม่ไหวต้องปิดตัวลง, Notes: (สำนวน)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต[N] Bachelor of Science in Engineering, Example: พี่ยอดจบการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เมื่อปี 2533
สยดสยอง[V] be horrified, See also: be horrible, be dreadful, recoil, draw back interior, Syn. น่ากลัว, ขนพองสยองเกล้า, สยองขวัญ, Example: เขากำลังจ้องมองภาพอันสยดสยองของเหยื่อ จากอุ้งมือฆาตกร, Thai definition: ที่เกี่ยวกับการสยดโดยมีอาการขนลุกขนพองตามมาด้วย
ส่าย[V] swing, See also: swerve, sway, shake, rock, swish back and forth, Syn. แกว่งไกว, Example: ว่าวส่ายเพราะลมแรง, Thai definition: แกว่งไปมา, ย้ายไปมา
หด[V] shrink, See also: contract, retract, draw back, withdraw, huddle, shorten, reduce, Syn. สั้นเข้า, ย่นเข้า, ลดลง, Ant. ยืด, Example: แมวหดเล็บของมัน
รำลึก[V] recall, See also: recollect, bring back to one's mind, call to mind, remember, think back, Syn. ระลึก, คิดถึง, คำนึง, Example: จิตแพทย์ปล่อยให้ผู้ป่วยได้รำลึกและระบายความรู้สึกที่แท้จริงเกี่ยวกับตัวเองโดยอิสระเสรี, Thai definition: คิดถึงเกี่ยวกับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว
รำลึกถึง[V] recall, See also: recollect, bring back to one's mind, call to mind, remember, think back, Syn. ระลึกถึง, Example: คนแก่คนเฒ่ายังรำลึกถึงเหตุการณ์วิกฤตครั้งนั้นได้ดี, Thai definition: คิดถึงเกี่ยวกับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว
รื้อ[V] revive, See also: resurrect, reintroduce, restore, bring back, Syn. หยิบยก, Example: หัวหน้าสั่งให้พวกเรารื้อเรื่องที่ระงับไว้ขึ้นมาอีกครั้ง, Thai definition: เอาขึ้นมาใหม่
รื้อฟื้น[V] resurrect, See also: bring back, renew, revive, reintroduce, Example: ประเทศที่ได้รับอิสรภาพใหม่ๆ รื้อฟื้นภาษาของตนเองขึ้นเป็นภาษาประจำชาติ, Thai definition: เอาขึ้นมาทำใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag   FR: être recourbé
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress   FR: restreindre ; limiter
อ่าง[n.] (āng) EN: basin ; bowl ; tub ; shallow bowl   FR: bassine [f] ; bac [m] ; baquet [m] ; cuve [f] ; bassinet [m] ; auge [f] ; bassin [m] ; cuvette [f]
อนุเคราะห์[v.] (anukhrǿ) EN: help ; aid ; favor ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize   FR: favoriser ; aider
อนุกูล[v.] (anukūn) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend   FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
อาวุธเชื้อโรค[n. exp.] (āwut cheūarōk) EN: bacteriological weapon   FR: arme bactériologique [f]
แบก[v.] (baēk) EN: shoulder ; carry on the back ; bear   FR: porter sur l'épaule ; transporter
แบกหาม[v. exp.] (baēk hām) EN: carry on the back ; shoulder   FR: transporter sur le dos
แบคทีเรีย[n.] (baēkthīrīa) EN: bacterium ; bacteria [pl]   FR: bactérie [f]
ใบระกา[n.] (bairakā) EN: toothlike ridges on the sloping edges of a gable (representing the fin on the back of Naga)   
ใบยา[n. exp.] (bai yā) EN: tobacco leaf   FR: feuille de tabac [f]
ใบยาสูบ[n. exp.] (bai yāsūp) EN: tobacco leaf   FR: feuille de tabac [f]
ใบยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนีย[n. exp.] (bai yāsūp phan Woējinīa) EN: Virginia tobacco   
บักเตรี[n.] (baktērī) EN: bacteria   FR: bactérie [f]
บานไม่รู้โรย[n.] (bānmairūrōi) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga   FR: immortelle [f]
เบคอน[n.] (bēkhøn) EN: bacon   FR: bacon [m] ; filet de porc fumé et maigre [m]
เบน[v.] (bēn) EN: turn around ; shift ; turn back ; turn away ; veer ; incline ; lean   FR: tourner ; détourner
บ่มใบยา[v. exp.] (bom bai yā) EN: cure tobacco   
บริหารธุรกิจบัณฑิต[n. exp.] (børihān thurakit bandit) EN: Bachelor of Business Administration   
บูรณาการย้อนกลับ(ทางเศรษฐกิจ)[n. exp.] (būranā kān yønklap (thāng sētthakit)) EN: backward integration   
ใช้คืน[v.] (chaikheūn) EN: pay back ; pay money back ; make reparation ; reimburse ; compensate ; repay ; remunerate ; refund ; recompose   FR: rembourser
ใช้เงินคืน[v. exp.] (chai ngoen kheūn) EN: pay money back   
ชายโสด[n. exp.] (chāi sōt) EN: bachelor ; single man   FR: célibataire [m]
ฉาก[n.] (chāk) EN: curtain ; screen ; backdrop ; scene   FR: scène [f] ; décor [m] ; rideau [m] ; écran [m]
ฉากหลัง[n. exp.] (chāk lang) EN: background ; backdrop   
ชำระคืน[v.] (chamrakheūn) EN: compensate ; pay back ; reimburse ; repay ; refund ; disburse   
ชำระหนี้[v. exp.] (chamra nī) EN: pay one's debt ; pay back one's debt ; settle a debt ; pay a debt ; discharge a debt ; disburse ; repay   FR: effacer une dette ; rembourser une dette ; s'acquitter d'une dette
ชาวป่า[n. exp.] (chāo pā) EN: backwoodsmen ; bushmen ; woodcutters   
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: germ ; infection ; bacterium ; bacteria [pl.]   FR: germe [m] ; infection [f] ; bactérie [f]
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: lineage ; blood ; family ; ancestry ; origin ; backgroud ; descent ; descendant ; relative ; scion   FR: lignée [f] ; famille [f] ; sang [m] ; descendance [m]
เชื้อแบคทีเรีย[n.] (cheūa baēkthīrīa) EN: bacterium ; bacteria [pl]   FR: bactérie [f]
เชื้อโรค[n.] (cheūarōk) EN: bacteria ; germ   FR: bactérie [f] ; germe [m]
ชุ่ย[adj.] (chui) EN: slipshod ; careless ; sloppy ; slovenly ; casual   FR: bâclé ; négligé ; peu soigné ; qui manque de rigueur
ได้คืน[v. exp.] (dāi kheūn) EN: regain ; get back   FR: récupérer ; ravoir
ได้ท้าย[v. exp.] (dāi thāi) EN: have the support of ; get the backing of   
ด้านหลัง[n.] (dān lang) EN: backside ; backyard ; rear ; behind   FR: derrière [m] ; envers [m] ; verso [m]
ด้านล่าง[adv.] (dān lāng) EN: below ; beneath ; under ; at the back ; in the back   FR: derrière ; dessous
เด้ง[v.] (deng) EN: bounce ; spring back ; recoil ; rebound ; leap ; bound   FR: rebondir
ดีกัน[v.] (dīkan) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled   FR: se réconcilier ; être en bons termes (avec qqn)
เดินไป[v. exp.] (doēn pai) EN: walk on ; walk up and down ; walk back and forth   FR: être à pied ; aller à pied
ด้นถอยหลัง[v.] (donthøilang) EN: backstitch   FR: coudre en point arière
ดวด[n.] (dūat) EN: backgammon   FR: backgammon [m]
ไฟถอยหลัง[n. exp.] (fai thøilang) EN: back lights   FR: feu de recul [m]
ฟื้นคืนชีพ[v. exp.] (feūn kheūnchīp) EN: resurrect ; revive ; bring back   
ฟีดแบ็ค[X] (fītbaek) EN: feedback   
หาง[n.] (hāng) EN: tail ; end ; back ; rear   FR: queue [f] ; appendice [m]
หันกลับ[v. exp.] (han klap) EN: turn back ; turn around   FR: faire demi-tour ; se retourner ; faire volte-face
หันหลัง[v. exp.] (han lang) EN: turn one's back towards   FR: tourner le dos
หด[v.] (hot) EN: draw back ; withdraw   FR: retirer ; ôter

CMU English Pronouncing Dictionary
BACK    B AE1 K
BACH    B AA1 K
BACA    B AE1 K AH0
BACKS    B AE1 K S
BACIK    B AA1 CH IH0 K
BACCI    B AA1 CH IY0
BACUS    B AE1 K AH0 S
BACHE    B EY1 CH
BACOT    B EY1 K AE0 T
BACOT    B AE1 K AH0 T
BACHE    B AE1 CH
BACHA    B AE1 CH AH0
IBACH    IH1 B AA0 K
BACON    B EY1 K AH0 N
BACKE    B AE1 K
AMBAC    AE1 M B AE0 K
ABACK    AH0 B AE1 K
ABACO    AE1 B AH0 K OW2
BACKUS    B AE1 K AH0 S
BACKUP    B AE1 K AH2 P
URBACH    ER1 B AA0 K
TOBACK    CH UW1 B AE0 K
ROBACK    R OW1 B AE2 K
BACKES    B AE1 K S
RYBACK    R AY1 B AE2 K
REBACK    R IY1 B AE0 K
ORBACH    AO1 R B AA0 K
BACHUS    B AE1 CH AH0 S
BACHER    B AA1 K ER0
BACOTE    B AH0 K OW1 T
BACHAR    B AA1 K ER0
BACINO    B AA0 CH IY1 N OW0
ALBACH    AE1 L B AA0 K
HOBACK    HH OW1 B AE2 K
BACKED    B AE1 K T
BACORN    B AE1 K ER0 N
ABACHA    AE1 B AH0 K AH0
BACKER    B AE1 K ER0
BACALL    B AH0 K AO1 L
BOBACK    B OW1 B AE2 K
RUBACK    R UW1 B AE2 K
ABACUS    AE1 B AH0 K AH0 S
BACCHI    B AE1 K IY0
UMBACH    AH1 M B AA2 K
DUBACH    D AH1 B AA0 K
BACCUS    B AE1 K AH0 S
BACKUPS    B AE1 K AH2 P S
BACHAND    B AE1 CH AH0 N D
BACON'S    B EY1 K AH0 N Z
BACHNER    B AA1 K N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
back    (v) (b a1 k)
Bache    (n) (b a1 k)
Bacup    (n) (b ei1 k @ p)
abaci    (n) (a1 b @ s ai)
aback    (a) (@1 b a1 k)
baccy    (n) (b a1 k ii)
backs    (v) (b a1 k s)
bacon    (n) (b ei1 k @ n)
backup    (n) (b a1 k uh p)
abacus    (n) (a1 b @ k @ s)
backed    (v) (b a1 k t)
backer    (n) (b a1 k @ r)
debacle    (n) (d ei b uh1 k @ l)
bacilli    (n) (b @1 s i1 l ai)
back-up    (n) - (b a1 k - uh p)
backbit    (v) (b a1 k b i t)
backers    (n) (b a1 k @ z)
backing    (v) (b a1 k i ng)
backlog    (n) (b a1 k l o g)
cutback    (n) (k uh1 t b a k)
outback    (n) (au1 t b a k)
setback    (n) (s e1 t b a k)
tobacco    (n) (t @1 b a1 k ou)
Feshbach    (n) (f e1 sh b a k)
Sandbach    (n) (s a1 n b a ch)
abacuses    (n) (a1 b @ k @ s i z)
baccarat    (n) (b a1 k @ r aa)
bachelor    (n) (b a1 ch @ l @ r)
bacillus    (n) (b @1 s i1 l @ s)
back-ups    (n) - (b a1 k - uh p s)
backache    (n) (b a1 k ei k)
backband    (n) (b a1 k b a n d)
backbite    (v) (b a1 k b ai t)
backbone    (n) (b a1 k b ou n)
backchat    (n) (b a1 k ch a t)
backdate    (v) (b a1 k d ei1 t)
backdoor    (n) (b a1 k d oo1 r)
backdrop    (n) (b a1 k d r o p)
backfire    (v) (b a1 k f ai1 @ r)
backhand    (j) (b a1 k h a n d)
backings    (n) (b a1 k i ng z)
backlash    (n) (b a1 k l a sh)
backless    (j) (b a1 k l @ s)
backlogs    (n) (b a1 k l o g z)
backmost    (j) (b a1 k m ou s t)
backroom    (n) (b a1 k r uu m)
backseat    (n) (b a1 k s ii1 t)
backside    (n) (b a1 k s ai d)
backslid    (v) (b a1 k s l i1 d)
backtalk    (n) (b a1 k t oo k)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
振り返る[ふりかえる, furikaeru] Thai: มองย้อนหลังไปในอดีต English: to look back
下げる[さげる, sageru] Thai: เก็บ(ถ้วยชามภาชนะ)กลับคืน English: to move back
帰る[かえる, kaeru] Thai: กลับ English: to go back
背負う[せおう, seou] Thai: แบก English: to carry on back or shoulder
戻す[もどす, modosu] Thai: เอากลับคืนที่เดิม English: to put back
戻る[もどる, modoru] Thai: กลับมา English: to turn back
取り戻す[とりもどす, torimodosu] Thai: เอาคืน English: to take back
返る[かえる, kaeru] Thai: กลับมา English: come back
返る[かえる, kaeru] Thai: กลับไป English: go back
遡る[さかのぼる, sakanoboru] Thai: ย้อนหลังไป English: to go back
控える[ひかえる, hikaeru] Thai: รั้งไว้ English: to hold back

German-Thai: Longdo Dictionary
backen(vi) |bäckt/backt, backte/veraltet buk, hat gebacken| อบขนม
beobachten(vt) |beobachtete, hat beobachtet| สังเกตการณ์, คอยเฝ้ามอง, See also: merken
Bach(n) |der, pl. Bäche| ธารน้ำเล็กๆ, ลำห้วย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Backstein {m}brick [Add to Longdo]
Abgasgegendruck {m}exhaust gas back pressure [Add to Longdo]
Ablaufverfolgung {f}backtrace [Add to Longdo]
Abspielanlage {f}playback equipment [Add to Longdo]
Abstellgleis {n}; Seitengleis {n} | Abstellgleise; Seitengleise {pl} | aufs Abstellgleis geschoben werdensiding | sidings | to put sb. in a backwater [Add to Longdo]
Achterstag {n} [naut.]backstay [Add to Longdo]
Amtswürde {f}abbacies [Add to Longdo]
Anschüttung {f}; Hinterfüllung {f}; aufgeschütteter Bodenbackfill [Add to Longdo]
Argusaugen {pl} | etw. mit Argusaugen beobachteneagle-eyes | to watch sth. like a hawk [Add to Longdo]
Arsch {m} [ugs.] | jdm. in den Arsch kriechen [ugs.] | sich den Arsch aufreißen | am Arsch der Welt | am Arsch der Welt | (total) im Arsch | (total) im Arscharse [Br.]; ass [Am.] [coll.] | to suck up to sb.; to kiss sb.'s ass | to work one's balls off | at the back of beyond; out in the sticks | in the boondocks | (all) messed up | (all) fucked up [slang] [Add to Longdo]
Auffüllung {f}back filling [Add to Longdo]
Auftragsbestand {m}business backlog [Add to Longdo]
Auftragsrückstand {m}back orders [Add to Longdo]
Auftragsüberhang {m}backlog [Add to Longdo]
Aushub {m}excavation; digging; back-dirt [Add to Longdo]
Bacchus {m}bacchus [Add to Longdo]
Bach {m} | Bäche {pl}brook | brooks [Add to Longdo]
Bach {m}stream [Add to Longdo]
Bach {m} | Bäche {pl}rivulet | rivulets [Add to Longdo]
Bach {m}; Wildbach {m}beck [Br.] [Add to Longdo]
Bach {m}runnel [Add to Longdo]
Bachlauf {m}course of the stream [Add to Longdo]
Bachkrebs {m}crawfish [Add to Longdo]
Bachstelze {f} | Bachstelzen {pl}wagtail | wagtails [Add to Longdo]
Bachufer {n}brookside [Add to Longdo]
Backaroma {n} [cook.]extracts (for baking) [Add to Longdo]
Back-Office {n}; technische Abwicklung von Büro-Vorgängenback-office [Add to Longdo]
Backblech {n} | Backbleche {pl}baking sheet; baking tin | baking tins [Add to Longdo]
Backbone {n}backbone [Add to Longdo]
Backbord {n} | backbord; backbords {adv}port; port side | on the port side [Add to Longdo]
Backbord {n}; backbordlarboard [Add to Longdo]
Backenbart {m} | mit einem Backenbartwhisker; whiskers | whiskered [Add to Longdo]
Backenbrecher {m}jawcrusher [Add to Longdo]
Backenknochen {m}cheekbone [Add to Longdo]
Backenknochen {m}; Kinnbackenknochen {m} [anat.]maxillary bone [Add to Longdo]
Backenzahn {m} [anat.] | Backenzähne {pl} | vorderer Backenzahnmolar; back tooth; grinder | molars | bicuspid [Add to Longdo]
Backfett {n}shortening [Add to Longdo]
Backform {f}baking dish [Add to Longdo]
Backgammon {n}backgammon [Add to Longdo]
Backofen {m} | Backöfen {pl}baking oven | baking ovens [Add to Longdo]
Backofen {m}; heißer Raumfurnace [Add to Longdo]
Backpapier {n}baking pan liner paper; baking parchment; baking paper [Add to Longdo]
Backpflaume {f}; Pflaume {f} | Backpflaumen {pl}; Pflaumen {pl}prune | prunes [Add to Longdo]
Backplane {f} [comp.]backplane [Add to Longdo]
Backpulver {n}; Natron {n} [cook.]baking soda; baking powder [Add to Longdo]
Backslash {m}; zurückgelehnter Schrägstrichbackslash [Add to Longdo]
Backspace {m}backspace [Add to Longdo]
Backstag {n} [naut.]preventer; running backstay [Add to Longdo]
Backtriebmittel {n} [cook.] | Backtriebmittel {pl}baking agent | baking agents [Add to Longdo]
Backware {f}; Backwaren {pl}pastries; baked goods [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふき, fuki] (n) (obsc) turned-back hem of a kimono [Add to Longdo]
BCG[ビーシージー, bi-shi-ji-] (n) Bacille Calmette-Guerin (tuberculosis vaccine); BCG [Add to Longdo]
BGM[ビージーエム, bi-ji-emu] (n) background music; BGM; (P) [Add to Longdo]
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
NIMBY[ニンビー, ninbi-] (n) NIMBY (not in my back yard); Nimby [Add to Longdo]
Oバック[オーバック, o-bakku] (n) O-back; skirt with peek-a-boo hole in rump [Add to Longdo]
Q熱[キューねつ, kyu-netsu] (n) Q fever (extremely contagious bacterial disease with flu-like symptoms) [Add to Longdo]
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business [Add to Longdo]
SSPE[エスエスピーイー, esuesupi-i-] (n) (See 亜急性硬化性全脳炎) subacute sclerosing panencephalitis; SSPE [Add to Longdo]
Tバック[ティーバック, tei-bakku] (n) T-back; bikini thong; (P) [Add to Longdo]
ああ言えばこう言う[ああいえばこういう, aaiebakouiu] (exp) to have a comeback (i.e. a reason, or rationalization) for every remark [Add to Longdo]
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
いって来る;行って来る;行ってくる[いってくる, ittekuru] (vk) (1) (See 行ってきます) I'm off; see you later; (2) to go (and then come back) [Add to Longdo]
おさげ髪;お下げ髪[おさげがみ, osagegami] (n) pigtails; two plaits hanging about one's shoulders; two plaits hanging down one's back; queue [Add to Longdo]
お蔭;御蔭;お陰;御陰[おかげ, okage] (n) (your) backing; assistance; thanks or owing to [Add to Longdo]
お蔭様;御蔭様[おかげさま, okagesama] (n) (your) backing; assistance [Add to Longdo]
お釜を掘る;御釜を掘る[おかまをほる, okamawohoru] (exp,v5r) (1) (See 釜を掘る・1) to perform anal sex; to bugger; to sodomize; to sodomise; (2) to crash a car into the back of another (usu. used in the passive voice); to rear-end [Add to Longdo]
お腰;御腰[おこし, okoshi] (n) (1) (hon) (See 腰・1) buttocks; lower back; waist; hips; (2) (fem) (See 腰巻) kimono underskirt [Add to Longdo]
お神輿(P);お御輿;御神輿;お神興(iK)[おみこし, omikoshi] (n) (1) (pol) (See 御輿・1) portable shrine (carried in festivals); (2) (uk) (See 腰・こし・1) buttocks; lower back; waist; hips; (P) [Add to Longdo]
お百度;御百度[おひゃくど, ohyakudo] (n) hundred times worship (e.g. walking back and forth a hundred times before a shrine offering a prayer each time) [Add to Longdo]
かばち[, kabachi] (n) (col) (See 屁理屈) quibble (in Hiroshima dialect) [Add to Longdo]
ぎっくり腰;ギックリ腰[ぎっくりごし(ぎっくり腰);ギックリごし(ギックリ腰), gikkurigoshi ( gikkuri koshi ); gikkuri goshi ( gikkuri koshi )] (n) strained back; slipped disk; lumbosacral strain [Add to Longdo]
くたばっちまえ[, kutabacchimae] (exp) (X) (vulg) (ktb [Add to Longdo]
くねる[, kuneru] (v5r,vi) to bend loosely back and forth [Add to Longdo]
こま飛び;齣飛び[こまとび, komatobi] (n) (obsc) frame skipping (e.g. during video playback) [Add to Longdo]
しゃっきり[, shakkiri] (adv) (See しゃきっと,すっきり) crisp; straight (back); unwavering attitude; brisk [Add to Longdo]
じっと見返す[じっとみかえす, jittomikaesu] (v5s) to gaze back at [Add to Longdo]
じゅるり[, jururi] (n) (m-sl) sound effect for slurping back up excess saliva (e.g. as stimulated by desire for food) [Add to Longdo]
すっこむ[, sukkomu] (v5m) (See 引っ込む) to draw back; to leave (the area) [Add to Longdo]
せき止める;堰き止める(oK);塞き止める[せきとめる, sekitomeru] (v1,vt) (1) to dam up; to hold back; to keep back; to bring to a halt; to intercept; (2) to check [Add to Longdo]
たばこ税;タバコ税[たばこぜい(たばこ税);タバコぜい(タバコ税), tabakozei ( tabako zei ); tabako zei ( tabako zei )] (n) tobacco tax; cigarette tax [Add to Longdo]
たま蜂;癭蜂(oK)[たまばち;タマバチ, tamabachi ; tamabachi] (n) (uk) gall wasp (any insect of family Cynipidae) [Add to Longdo]
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
ついさっき[, tsuisakki] (n) just now; a little while back; a short time ago [Add to Longdo]
にこぽん[, nikopon] (n) (1) backslapping; a smile and a tap on the shoulder; (2) backslapper; someone who smiles and gives you a slap on the shoulder; someone who wins people over [Add to Longdo]
はっと;ハッと[, hatto ; hatsu to] (adv,n,vs) (on-mim) taken aback [Add to Longdo]
ばい菌(P);黴菌[ばいきん, baikin] (n) (1) (col) germ; germs; bacteria; mold (mould); (2) something harmful (used figuratively); vermin; (P) [Add to Longdo]
ばしばし[, bashibashi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (from the sound of beating or striking) violently; without holding anything back; (2) (on-mim) firmly; resolutely [Add to Longdo]
ばちゃん;バチャン[, bachan ; bachan] (adv,adv-to) (on-mim) with a splash [Add to Longdo]
ばちん[, bachin] (adv-to) (on-mim) (with a) slap; smack [Add to Longdo]
ばっちい[, bacchii] (adj-i) (sl) dirty (word used by kids); unclean [Add to Longdo]
ばっちり[, bacchiri] (adv) perfectly; properly; right on the mark; sure thing [Add to Longdo]
ふっかーつ[, fukka-tsu] (int) (See 復活) I'm back! Revived! [Add to Longdo]
ぶっちゃけ[, bucchake] (n) speaking one's mind and holding nothing back [Add to Longdo]
ぶり返す[ぶりかえす, burikaesu] (v5s,vi) to come back; to return; to recur [Add to Longdo]
へたる[, hetaru] (v5r) (See へたばる,尻餅) to fall on one's backside; to be exhausted; to lose strength; to lose one's abilities [Add to Longdo]
へっぴり腰;屁っ放り腰;屁っぴり腰[へっぴりごし, heppirigoshi] (n) (1) bent back; prone posture; (2) weak-kneed; timidity; lack of nerve [Add to Longdo]
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] (n) {comp} truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
ぺこん;ぺこり;ぺこりん[, pekon ; pekori ; pekorin] (adv,adv-to) (1) sound of thin metal or plastic surface caving in and springing back; (2) action of quickly bowing or lowering one's head; (with a) bob of the head [Add to Longdo]
ほっといて[, hottoite] (exp) (See 放って置く,放っとく) back off!; leave me alone!; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上杆[shàng gān, ㄕㄤˋ ㄍㄢ, / ] backswing (golf) [Add to Longdo]
下旋[xià xuán, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄩㄢˊ, ] (sport) backspin [Add to Longdo]
下游[xià yóu, ㄒㄧㄚˋ ㄧㄡˊ, / ] lower reaches; backward position [Add to Longdo]
不怕[bù pà, ㄅㄨˋ ㄆㄚˋ, ] fearless; not worried (by setbacks or difficulties) [Add to Longdo]
不过[bù guò, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ, / ] only; merely; no more than; but; however; anyway (to get back to a previous topic) [Add to Longdo]
中俄伊犁条约[Zhōng É Yī lí tiáo yuē, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄧ ㄌㄧˊ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] Treaty of Saint Petersburg of 1881, whereby Russia handed back Yili province to Qing China in exchange for compensation payment and unequal treaty rights [Add to Longdo]
中俄改订条约[Zhōng É gǎi dìng tiáo yuē, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄍㄞˇ ㄉㄧㄥˋ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] Treaty of Saint Petersburg of 1881, whereby Russia handed back Yili province to Qing China in exchange for compensation payment and unequal treaty rights [Add to Longdo]
主干网路[zhǔ gàn wǎng lù, ㄓㄨˇ ㄍㄢˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] core network; backbone network [Add to Longdo]
主干线[zhǔ gàn xiàn, ㄓㄨˇ ㄍㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] backbone (cable) [Add to Longdo]
乳突[rǔ tū, ㄖㄨˇ ㄊㄨ, ] mastoid process (posterior part of temporal bone, at back of middle ear) [Add to Longdo]
乳突窦[rǔ tū dòu, ㄖㄨˇ ㄊㄨ ㄉㄡˋ, / ] mastoid antrum (bones at the back of tympanic chamber) [Add to Longdo]
乳酸菌[rǔ suān jūn, ㄖㄨˇ ㄙㄨㄢ ㄐㄩㄣ, ] lactic acid bacteria [Add to Longdo]
了如指掌[liǎo rú zhǐ zhǎng, ㄌㄧㄠˇ ㄖㄨˊ ㄓˇ ㄓㄤˇ, ] to understand sth thoroughly (like the back of one's hand) [Add to Longdo]
五花腌猪肉[wǔ huā yān zhū ròu, ˇ ㄏㄨㄚ ㄧㄢ ㄓㄨ ㄖㄡˋ, / ] streaky bacon [Add to Longdo]
交还[jiāo huán, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˊ, / ] to return sth; to hand back [Add to Longdo]
仗腰[zhàng yāo, ㄓㄤˋ ㄧㄠ, ] to back sb up; to support (from the rear) [Add to Longdo]
仰泳[yǎng yǒng, ㄧㄤˇ ㄩㄥˇ, ] backstroke [Add to Longdo]
[zhù, ㄓㄨˋ, / ] wait; look towards; turn one's back on [Add to Longdo]
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, ] carry on the back [Add to Longdo]
作主[zuò zhǔ, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄨˇ, ] to decide; to make decisions; to back up sb; support [Add to Longdo]
[huái, ㄏㄨㄞˊ, ] irresolute; move back and forth [Add to Longdo]
来回[lái huí, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄟˊ, / ] to make a round trip; return journey; back and forth; to and fro; repeatedly [Add to Longdo]
来回来去[lái huí lái qù, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞˊ ㄑㄩˋ, / ] repeatedly; back and forth again and again [Add to Longdo]
来回来去地[lái huí lái qù de, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞˊ ㄑㄩˋ ㄉㄜ˙, / ] backwards and forwards [Add to Longdo]
来路不明[lái lù bù míng, ㄌㄞˊ ㄌㄨˋ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] unidentified origin; no-one knows where it comes from; of dubious background [Add to Longdo]
保留[bǎo liú, ㄅㄠˇ ㄌㄧㄡˊ, ] to retain; to continue to have; to preserve; to maintain; to reserve; reservations; to hold back (approval or acceptance) [Add to Longdo]
倒叙[dào xù, ㄉㄠˋ ㄒㄩˋ, / ] a flash-back (in novel or film) [Add to Longdo]
倒数[dào shǔ, ㄉㄠˋ ㄕㄨˇ, / ] to count backwards (from 10 down to 0); to count down; from the bottom (lines on a page); from the back (rows of seats) [Add to Longdo]
倒栽葱[dào zāi cōng, ㄉㄠˋ ㄗㄞ ㄘㄨㄥ, / ] to fall headlong; fig. a disastrous setback [Add to Longdo]
倒流[dào liú, ㄉㄠˋ ㄌㄧㄡˊ, ] reverse flow (e.g. sewage backs up into the house because of a blockage) [Add to Longdo]
倒灌[dào guàn, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄢˋ, ] backup; reverse flow; waterway backs up from downstream to upstream (because of blockage, tide, wind, earthquake etc) [Add to Longdo]
倒背如流[dào bèi rú liú, ㄉㄠˋ ㄅㄟˋ ㄖㄨˊ ㄌㄧㄡˊ, ] to know by heart (so well that you can recite it backwards) [Add to Longdo]
倒背手[dào bèi shǒu, ㄉㄠˋ ㄅㄟˋ ㄕㄡˇ, ] with one's hands behind one's back [Add to Longdo]
倒背手儿[dào bèi shǒu r, ㄉㄠˋ ㄅㄟˋ ㄕㄡˇ ㄖ˙, / ] erhua variant of 倒背手, with one's hands behind one's back [Add to Longdo]
倒行逆施[dào xíng nì shī, ㄉㄠˋ ㄒㄧㄥˊ ㄋㄧˋ ㄕ, ] to go against the tide (成语 saw); to do things all wrong; to try to turn back history; a perverse way of doing things [Add to Longdo]
倒车[dào chē, ㄉㄠˋ ㄔㄜ, / ] to reverse (a vehicle); to drive backwards [Add to Longdo]
倒退[dào tuì, ㄉㄠˋ ㄊㄨㄟˋ, 退] to fall back; to go in reverse [Add to Longdo]
倒过儿[dào guò r, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄛˋ ㄖ˙, / ] the wrong way round (back-to-front, inside out etc) [Add to Longdo]
倒开[dào kāi, ㄉㄠˋ ㄎㄞ, / ] to reverse a vehicle; to drive backwards [Add to Longdo]
做主[zuò zhǔ, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄨˇ, ] make the decision; take charge of; back up; support; be host [Add to Longdo]
[bèi, ㄅㄟˋ, ] disobey; stand back-to-back [Add to Longdo]
备份[bèi fèn, ㄅㄟˋ ㄈㄣˋ, / ] backup [Add to Longdo]
备用[bèi yòng, ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ, / ] reserve; spare; alternate; backup [Add to Longdo]
备用二级头呼吸器[bèi yòng èr jí tóu hū xī qì, ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ ㄦˋ ㄐㄧˊ ㄊㄡˊ ㄏㄨ ㄒㄧ ㄑㄧˋ, / ] backup regulator; octopus (diving) [Add to Longdo]
备用环[bèi yòng huán, ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ ㄏㄨㄢˊ, / ] backup ring [Add to Longdo]
[yǔ, ㄩˇ, / ] hunchbacked [Add to Longdo]
[lóu, ㄌㄡˊ, / ] hunchback [Add to Longdo]
[cháng, ㄔㄤˊ, / ] to compensate; pay back; to recompense [Add to Longdo]
光棍[guāng gùn, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄣˋ, ] gangster; hoodlum; a single person; bachelor [Add to Longdo]
光棍儿[guāng gùn r, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄣˋ ㄖ˙, / ] single person; bachelor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
インクリメンタルバックアップ[いんくりめんたるばっくあっぷ, inkurimentarubakkuappu] incremental backup [Add to Longdo]
キャンパスバックボーン[きゃんぱすばっくぼーん, kyanpasubakkubo-n] campus backbone [Add to Longdo]
クランクバック[くらんくばっく, kurankubakku] crankback [Add to Longdo]
ジョブ回復制御ファイル[じょぶかいふくせいぎょファイル, jobukaifukuseigyo fairu] backup file, job-recovery control file [Add to Longdo]
セルループバック試験[セルループバックしけん, seruru-pubakku shiken] cell loopback test [Add to Longdo]
テープバックアップ[てーぷばっくあっぷ, te-pubakkuappu] tape backup [Add to Longdo]
トランザクションロールバック[とらんざくしょんろーるばっく, toranzakushonro-rubakku] transaction rollback, rollback [Add to Longdo]
バックアップ[ばっくあっぷ, bakkuappu] backup [Add to Longdo]
バックアップディスケット[ばっくあっぷでいすけっと, bakkuappudeisuketto] backup diskette [Add to Longdo]
バックアップファイル[ばっくあっぷふぁいる, bakkuappufairu] backup file, job-recovery control file [Add to Longdo]
バックアップルート[ばっくあっぷるーと, bakkuappuru-to] backup route [Add to Longdo]
バックエンド[ばっくえんど, bakkuendo] back-end [Add to Longdo]
バックエンドプロセッサ[ばっくえんどぷろせっさ, bakkuendopurosessa] back-end processor [Add to Longdo]
バックエンド処理[バックエンドしょり, bakkuendo shori] back-end processing [Add to Longdo]
バッククォート[ばっくくおーと, bakkukuo-to] backquote (character) [Add to Longdo]
バックグラウンドジョブ[ばっくぐらうんどじょぶ, bakkuguraundojobu] background job [Add to Longdo]
バックグランド[ばっくぐらんど, bakkugurando] background [Add to Longdo]
バックスペース[ばっくすぺーす, bakkusupe-su] backspace character (BS) [Add to Longdo]
バックトラック[ばっくとらっく, bakkutorakku] backtrack (vs) [Add to Longdo]
バックプレーン[ばっくぷれーん, bakkupure-n] backplane [Add to Longdo]
バックボーン[ばっくぼーん, bakkubo-n] backbone (of a network) [Add to Longdo]
バックボーンネットワーク[ばっくぼーんねっとわーく, bakkubo-nnettowa-ku] backbone network [Add to Longdo]
バックワード回復[バックワードかいふく, bakkuwa-do kaifuku] backward recovery [Add to Longdo]
バッチファイル[ばっちふぁいる, bacchifairu] batch file [Add to Longdo]
バッチ型オンライン処理プログラム[バッチけいオンラインしょりプログラム, bacchi kei onrain shori puroguramu] BMP, Batch Message Processing Program [Add to Longdo]
バッチ見出し文書[ばっちみだしぶんしょ, bacchimidashibunsho] batch-header document [Add to Longdo]
バッチ処理[ばっちしょり, bacchishori] batch processing [Add to Longdo]
ピッギーバックボード[ぴっぎーばっくぼーど, piggi-bakkubo-do] piggyback board [Add to Longdo]
ファイルバックアップ[ふぁいるばっくあっぷ, fairubakkuappu] file backup [Add to Longdo]
フィードバック[ふぃーどばっく, fi-dobakku] feedback [Add to Longdo]
フォールバック[ふぉーるばっく, fo-rubakku] fall back [Add to Longdo]
フルバックアップ[ふるばっくあっぷ, furubakkuappu] full backup [Add to Longdo]
リアパネル[りあぱねる, riapaneru] back panel [Add to Longdo]
リモートデジタルループバック[りもーとでじたるるーぷばっく, rimo-todejitaruru-pubakku] remote digital loopback [Add to Longdo]
ループバック[るーぷばっく, ru-pubakku] loopback [Add to Longdo]
ループバック試験[ループバックしけん, ru-pubakku shiken] loopback test [Add to Longdo]
ロールバック[ろーるばっく, ro-rubakku] transaction rollback, rollback [Add to Longdo]
ロールバック起動サービスプリミティブ[ロールバックきどうサービスプリミティブ, ro-rubakku kidou sa-bisupurimiteibu] Rollback-initiating service primitive [Add to Longdo]
ロールバック起動指示[ロールバックきどうしじ, ro-rubakku kidoushiji] rollback-initiating indication [Add to Longdo]
ロールバック起動要求[ロールバックきどうようきゅう, ro-rubakku kidouyoukyuu] rollback-initiating request [Add to Longdo]
円記号[えんきごう, enkigou] yen sign, back slash [Add to Longdo]
遠隔バッチ処理[えんかくばっちしょり, enkakubacchishori] remote batch processing [Add to Longdo]
遠隔バッチ入力[えんかくばっちにゅうりょく, enkakubacchinyuuryoku] remote batch entry [Add to Longdo]
帰還[きかん, kikan] feedback, return [Add to Longdo]
記録再生[きろくさいせい, kirokusaisei] record and playback [Add to Longdo]
逆読み[ぎゃくよみ, gyakuyomi] backward reading [Add to Longdo]
逆方向LANチャネル[ぎゃくほうこうLANチャネル, gyakuhoukou LAN chaneru] backward LAN channel [Add to Longdo]
逆方向通信路[ぎゃくほうこうつうしんろ, gyakuhoukoutsuushinro] backward channel [Add to Longdo]
逆方向読取り[ぎゃくほうこうよみとり, gyakuhoukouyomitori] backward reading [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
すり鉢[すりばち, suribachi] (irdener) Moerser [Add to Longdo]
小川[おがわ, ogawa] -Bach [Add to Longdo]
植木鉢[うえきばち, uekibachi] Blumentopf [Add to Longdo]
渓流[けいりゅう, keiryuu] Gebirgsbach [Add to Longdo]
火鉢[ひばち, hibachi] altjapanisches_Kohlebecken [Add to Longdo]
焼く[やく, yaku] (etwas)(ver)brennen, braten, roesten, backen [Add to Longdo]
罰当たり[ばちあたり, bachiatari] verdammt, verflucht, gottlos [Add to Longdo]
観察[かんさつ, kansatsu] Beobachtung, Betrachtung [Add to Longdo]
観測[かんそく, kansoku] Beobachtung, Observation [Add to Longdo]
谷川[たにがわ, tanigawa] Fluss_in_einem_Tal, Bach_in_einem_Tal [Add to Longdo]
返咲き[かえりざき, kaerizaki] das_Wiederaufbluehen, Comeback [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top