Search result for

bêta

(78 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bêta-, *bêta*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beta[N] อักษรตัวที่ 2 ของภาษากรีก (ตัวย่อคือ b)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beta(เบ'ทะ) n. อักษรตัวที่สองของพยัญชนะกรีก,ตำแหน่งหนึ่งของอะตอมหรือกลุ่มอะตอมในสารประกอบ,สารประกอบ isomer,อนุภาค beta
beta cellดูที่ islet cells
beta testทดสอบรอบสองหมายถึง โปรแกรมที่ทำออกมาให้ลูกค้าทำการทดสอบเป็นครั้งที่สอง (ครั้งแรกเรียกว่า alpha test) เพื่อจะดูว่า โปรแกรมดังกล่าวปฏิบัติงานตามที่ต้องการได้เรียบร้อยครบถ้วนดีแล้วหรือยัง ก่อนที่จะนำออกขายในตลาด โปรแกรมที่นำออกมาทดสอบเหล่านี้มักจะมีเขียนบอกไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ใช้รู้ว่า ยังเป็นโปรแกรมที่อยู่ในขั้นทดลองใช้ เช่น Alpha 1, Beta 5 ซึ่งหมายถึง รุ่น 1.0 หรือ 5.0 นั่นเองดู alpha test ประกอบ
betake(บิเทค') {betook,betaken,betaking,betakes} vt. ทำให้ต้องไป,ใช้,หันไปใช้วิธี, Syn. take to,take seize
hebetatevt. ทำให้ทื่อ,ทำให้ทึ่ม vi. กลายเป็นทื่อ,กลายเป็นทึ่ม. adj. ทื่อ,, See also: hebetation n. hebetative adj.
tibetan(ทิเบท'เทิน) adj.,n. (เกี่ยวกับ) ประเทศธิเบต,ชาวธิเบต,ภาษาธิเบต

English-Thai: Nontri Dictionary
betake(vt) ตรงไป,ไป,นำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beta coefficientสัมประสิทธิ์บีตา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
beta distributionการแจกแจงบีตา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
beta functionฟังก์ชันบีตา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
beta particleอนุภาคบีตา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
beta quartz; β quartzบีตาควอนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
betacyaninบีทาไซยานิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beta (ฺB - Ray) รังสีเบตา
มีกำลังแรงกว่ารังสี alpha สามารถไชเข้าไปในผิวหนังได้ลึกถึง 2 ซม. เป็นอันตรายเมื่อฝังอยู่ ณ ที่ใด ก็จะทำลายเนื้อเยื่อบริเวณนั้น เช่น 1101 I อาจสะสมที่ต่อมไทรอยด์ได้เช่นเดียวกับ iodine ที่ไม่เป็นกัมมันตรังสี สามารถชักนำให้เกิดมะเร็งได้ สิ่งที่จะกั้นรังสีbata ได้คือ แผ่นพลาสติก กระจก อะลูมิเนียม แต่พลาสติกและกระจกจะค่อยๆ เปราะ เมื่อถูกรังสีที่เข้มข้นมาก [สิ่งแวดล้อม]
Beta Blockersยาต้านเบต้า [การแพทย์]
Beta Carboxyl Groupหมู่เบต้าคารบอคซิล [การแพทย์]
Beta Caroteneเบตาคาโรทีน,เบต้าแคโรทีน [การแพทย์]
Beta Cellsเบตาเซลล์,เบตาเซลล์ [การแพทย์]
Beta Cyaninบีตาไซยานิน [การแพทย์]
Beta Cyanoalanineเบต้าไซยาโนอะลานีน [การแพทย์]
Beta Globulinsบีตาโกลบูลิน,สาร;เบตาโกลบุลิน;เบต้า-กลอบบูลิน [การแพทย์]
Beta Hemolytic Streptococciเชื้อในแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกชนิดกรัมบวก [การแพทย์]
Beta Keratinเบต้าเคอราติน [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รังสีเบตา[N] beta ray, Notes: (อังกฤษ)
บีตา[N] beta rays, Syn. เบตา, อนุภาคบีตา, อนุภาคเบตา, Example: อนุภาคแอลฟาก่อนจะแตกออกเป็นอนุภาคบีตาจะมีเวลาแตกต่างกัน, Thai definition: อนุภาคที่พุ่งออกมาจากนิวเคลียสของอะตอมกัมมันตรังสี มี 2 ชนิด คือ อิเล็กตรอน และ โพซิตรอน มักเรียกกระแสอนุภาคบีตาว่า รังสีบีตา ซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ 290,000 กิโลเมตรต่อวินาที มีอำนาจในการเจาะทะลุมากกว่ารังสีแอลฟา แต่น้อยกว่ารังสีแกมมา, Notes: (ฟิสิกส์)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุภาคเบตา[n. exp.] (anuphāk bētā) EN: beta rays   
อนุภาคบีตา[n. exp.] (anuphāk bītā) EN: beta rays   
คอกวัว[n.] (khøk wūa) EN: cowshed ; stable ; cattle pen   FR: étable [f] ; enclos à bétail [m]
รังสีเบตา[n. exp.] (rangsī bētā) EN: beta rays   FR: rayons bêta [mpl]
รังสีบีตา[n. exp.] (rangsī bītā) EN: beta rays   FR: rayons bêta [mpl]
รุ่นทดสอบสอง[n. exp.] (run thot søp søng) EN: beta version   FR: version bêta
ต้อน[v.] (tøn) EN: herd ; drive ; round up ; get   FR: mener le bétail
วัวควาย[n.] (wūa-khwāi) EN: cattle ; livestock   FR: bétail [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BETA    B EY1 T AH0
BETAR    B EH1 T AA0 R
BETAS    B EY1 T AH0 Z
BETAMAX    B EY1 T AH0 M AE0 K S
BETAVON    B EH1 T AH0 V AA0 N
BETANCUR    B AH0 T AE1 NG K ER0
BETASERON    B EY2 T AH0 S EH1 R AA2 N
BETANCOURT    B EH1 T AH0 N K AO0 R T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beta    (n) (b ii1 t @)
betas    (n) (b ii1 t @ z)
betake    (v) (b i1 t ei1 k)
betaken    (v) (b i1 t ei1 k @ n)
betakes    (v) (b i1 t ei1 k s)
betaking    (v) (b i1 t ei1 k i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
betäuben(vt) |betäubte, hat betäubt| วางยาสลบหรือฉีดยาชาก่อนทำการผ่าตัด เช่น Der Arzt betäubt ihn örtlich vor der Zahnbehandlung mit einer Spritze. = หมอฉีดยาชาให้แก่เขาก่อนจะลงมือทำฟันให้
Betäubung(n) |die, pl. Betäubungen| การวางยาสลบ หรือ การฉีดยาชาก่อนรับการผ่าตัด , See also: Betäubungsmittel
den Kummer mit Alkohol betäuben(phrase) ดื่มเหล้าปลดทุกข์ เช่น Er will seinen Kummer mit Alkohol betäuben.

Japanese-English: EDICT Dictionary
すべた[, subeta] (n) (col) bitch [Add to Longdo]
ど下手[どべた, dobeta] (n,adj-na) very unskillful; extremely awkward [Add to Longdo]
べた[, beta] (adj-na) (1) (See べた組み) things without gaps or spaces between them; something painted or printed solid; (2) {comp} plain (e.g. plain text); (3) (sl) cliched; hackneyed [Add to Longdo]
べたべた[, betabeta] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) sticky; (2) all over; (3) clinging (e.g. of a person); following around; (adj-na) (4) cliched; hackneyed; (P) [Add to Longdo]
べたんこ[, betanko] (adj-no) squished flat [Add to Longdo]
べた惚れ[べたぼれ, betabore] (n,vs) (falling) deeply in love [Add to Longdo]
べた焼き[べたやき, betayaki] (n) contact print [Add to Longdo]
べた組み[べたぐみ, betagumi] (n) solid printing; solid typesetting [Add to Longdo]
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] (n) {comp} solid interior style [Add to Longdo]
べた付く[べたつく, betatsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to be sticky; (2) to be close together [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乙种[yǐ zhǒng, ㄧˇ ㄓㄨㄥˇ, / ] beta- or type 2 [Add to Longdo]
乙种促效剂[yǐ zhǒng cù xiào jì, ㄧˇ ㄓㄨㄥˇ ㄘㄨˋ ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧˋ, / ] beta-2 agonist [Add to Longdo]
乙种射线[yǐ zhǒng shè xiàn, ㄧˇ ㄓㄨㄥˇ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] beta ray (electron stream from radioactive decay) [Add to Longdo]
乙种粒子[yǐ zhǒng lì zǐ, ㄧˇ ㄓㄨㄥˇ ㄌㄧˋ ㄗˇ, / ] beta particle (electron, esp. high speed electron emitted by radioactive nucleus) [Add to Longdo]
倍塔[bèi tǎ, ㄅㄟˋ ㄊㄚˇ, ] beta [Add to Longdo]
内酰胺酶[nèi xiān àn méi, ㄋㄟˋ ㄒㄧㄢ ㄢˋ ㄇㄟˊ, / ] beta-lactamase (a bacterial inhibitor) [Add to Longdo]
天璇[tiān xuán, ㄊㄧㄢ ㄒㄩㄢˊ, ] beta Ursae Majoris in the Big Dipper [Add to Longdo]
贝塔[bèi tǎ, ㄅㄟˋ ㄊㄚˇ, / ] beta (Greek letter Ββ) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
プリベータ[ぷりべーた, puribe-ta] pre-beta [Add to Longdo]
ベータテスト[べーたてすと, be-tatesuto] beta test [Add to Longdo]
ベータテストを実施する[ベータテストをじっしする, be-tatesuto wojisshisuru] to beta test (something) [Add to Longdo]
ベータバージョン[べーたばーじょん, be-taba-jon] beta version [Add to Longdo]
ベータ版[ベータはん, be-ta han] beta version [Add to Longdo]
β版[べたはん, betahan] beta version [Add to Longdo]
ベータ[べーた, be-ta] beta [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
麻酔[ますい, masui] Betaeubung, Narkose [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top