Search result for

automations

(74 entries)
(1.9863 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -automations-, *automations*, automation
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา automations มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *automations*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
automation[N] การนำเครื่องจักรมาใช้แทนคนในการทำงาน, Syn. mechanization, industrialization

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
automation(ออโทเม'เชิน) n. ขบวนการอัตโนมัติ,ภาวะอัตโนมัติ,อัตโนมัติ,ลักษณะอัตโน
office automationการอัตโนมัติสำนักงานใช้ตัวย่อว่า OA (อ่านว่า โอเอ) หมายถึง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เพื่อให้ดำเนินการไปโดยอัตโนมัติ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติด้วยมือให้มากที่สุด เป็นต้นว่า การทำจดหมายเวียน (ข้อความในจดหมายเหมือน ๆ กัน แต่ส่งถึงชื่อคนหลายคน) ในกรณีนี้ หากใช้คอมพิวเตอร์ทำ ก็จะประหยัดเวลาได้มาก เพราะสามารถสั่งทีเดียวได้เลย ส่วนในความหมายของคำแปลที่ว่า "สำนักงานอัตโนมัติ" นั้น อธิบายง่าย ๆ ได้ว่า หมายถึง สำนักงานที่ใช้เครื่อวคอมพิวเตอร์นั่นเอง (ในภาษาอังกฤษ บางทีใช้ automated office)

English-Thai: Nontri Dictionary
automation(n) เครื่องจักรอัตโนมัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
office automation (OA)การอัตโนมัติสำนักงาน (โอเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
office automation (OA)การอัตโนมัติสำนักงาน (โอเอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
office automation systemระบบการอัตโนมัติสำนักงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
OA (office automation)โอเอ (การอัตโนมัติสำนักงาน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
OA (office automation)โอเอ (การอัตโนมัติสำนักงาน) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
automationการทำให้เป็นอัตโนมัติ, การอัตโนมัติ, การวางระบบอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automationอัตโนมัติกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
automationการทำให้เป็นอัตโนมัติ, การอัตโนมัติ, การวางระบบอัตโนมัติ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Library automationห้องสมุดอัตโนมัติ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Industrial control and automationการควบคุมและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Automationการทำให้เป็นอัตโนมัติ [เศรษฐศาสตร์]
Office Automation การสำนักงานอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์]
Automationการใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Effect of automation onผลกระทบของการใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Home automationบ้านอัจฉริยะ [TU Subject Heading]
Office practice--Automationสำนักงานอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Automation, Fullเครื่องมืออัตโนมัติ [การแพทย์]
Office Automation( OA)ระบบสำนักงานอัตโนมัติ, ระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์และระบบเครือข่าย ช่วยในงานที่เกี่ยวกับเอกสาร การโอนย้ายแลกเปลี่ยนไฟล์ การควบคุมเอกสารและส่งเอกสารไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการส่งอีเมล ผู้ใช้งานอาจอยู่ภายในอาคารเดียวกันหรืออยู่คนละเมืองก็ได้ การส่งข้อมู [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No. Disengage automation.ไม่ ยกเลิกระบบอัตโนมัติ Resident Evil: The Final Chapter (2016)
Modeled after mine but with no filters, no automation.วางตามแบบฉัน แต่ไม่มีตัวกรอง ไม่อัตโนมัติ Snowden (2016)
I believe that the transition from traditional handwork to automation is less physical and brings less exhaustion. and an intellectual profit for the workers.Ich glaube, dass der Übergang von der traditionellen Handarbeit zur Automation weniger körperliche Erschöpfung brachte und einen intellektuellen Gewinn für die Arbeiter darstellte. La seconda volta (1995)
Likewise, if automation and machinery was so technologically advanced, as to relieve human beings of labor there would be no reason to have a job.In gleichem Maße gäbe es keinen Grund einen Job zu haben, wenn Automation und Maschinerie technisch so fortgeschritten wären, dass sie die Menschen von ihrer Arbeit befreien könnten. Zeitgeist: Addendum (2008)
If we look back at history, we see a very clear pattern of machine automation slowly replacing human labour.Wenn wir in die Geschichte zurückblicken, sehen wir ein sehr klares Muster, nach dem maschinelle Automation langsam menschliche Arbeit ersetzt: Zeitgeist: Addendum (2008)
From the disappearance of the elevator man to the near full automation of an automobile production plant, the fact is, as technology grows the need for humans in the work force will continually be diminished.Vom Verschwinden des Fahrstuhl-Boys bis zur nahezu vollständigen Automation einer Auto-Produktions-Anlage. Tatsache ist, in dem Maße, in dem sich die Technologie entwickelt, wird sich die Notwendigkeit von Menschen im Personalbestand kontinuierlich verringern. Zeitgeist: Addendum (2008)
Hive security fully activated and automated.Nein! Keine AutomationResident Evil: The Final Chapter (2016)
That leaves United Automation and Jephcott Products Limited.Es bleibt uns also United Automation und Jephcott Products Limited. The Cybernauts (1965)
- What about United Automation?Und ich vermutete Sie bei der United AutomationThe Cybernauts (1965)
- Tell me about United Automation.Ich möchte wissen, was bei United Automation vorgeht? The Cybernauts (1965)
- United Automation?United AutomationThe Cybernauts (1965)
I'm playing ajournalist writing about automation :Ich interessiere mich brennend für die Automation in der modernen Gesellschaft. The Cybernauts (1965)
Admission by appointment only and don't forget your punch card.United Automation ist uneinnehmbar. Empfang nur nach Verabredung. Vergessen Sie Ihre Lochkarte nicht. The Cybernauts (1965)
- Automated government.Regierung durch AutomationThe Cybernauts (1965)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
automationAutomation is bound to have important social consequences.

CMU English Pronouncing Dictionary
AUTOMATION    AO0 T AH0 M EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
automation    (n) (oo2 t @ m ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Automation {f}automation [Add to Longdo]
Automation {f}; Automatisierung {f} | Automatisierungen {pl}automation | automations [Add to Longdo]
Automationstheorie {f}automatics [Add to Longdo]
Automatisierung {f} | Automatisierung {f} technischer Prozesse | dezentrale Automatisierung {f}automation | automation of technical processes | decentral automation [Add to Longdo]
Automatisierungstechnik {f}automation; automation engineering [Add to Longdo]
Büroautomation {f}office automation [Add to Longdo]
Gebäudeautomatisierung {f}building automation [Add to Longdo]
Prozessautomatisierung {f}process automation [Add to Longdo]
umstellend auf Automationautomating [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
OA[オーエー, o-e-] (n) (See オフィスオートメーション) office automation; OA [Add to Longdo]
オーエー[, o-e-] (n) (abbr) {comp} OA; office automation; (P) [Add to Longdo]
オートメ[, o-tome] (n) (abbr) automation [Add to Longdo]
オートメーション[, o-tome-shon] (n) automation; (P) [Add to Longdo]
オフィスオートメーション[, ofisuo-tome-shon] (n) office automation [Add to Longdo]
ビジネスオートメーション[, bijinesuo-tome-shon] (n) business automation [Add to Longdo]
ビルディングオートメーション[, birudeinguo-tome-shon] (n) building automation [Add to Longdo]
ファクトリーオートメーション[, fakutori-o-tome-shon] (n) factory automation [Add to Longdo]
ファクトリオートメーション[, fakutorio-tome-shon] (n) {comp} factory automation; FA [Add to Longdo]
ホームオートメーション[, ho-muo-tome-shon] (n) home automation; HA [Add to Longdo]
メカニカルオートメーション[, mekanikaruo-tome-shon] (n) mechanical automation [Add to Longdo]
ラボラトリーオートメーション[, raboratori-o-tome-shon] (n) laboratory automation; LA [Add to Longdo]
事務機械化[じむきかいか, jimukikaika] (n) {comp} office automation; OA [Add to Longdo]
自動化(P);自働化(iK)[じどうか, jidouka] (n,vs) automation; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保安自动化[bǎo ān zì dòng huà, ㄅㄠˇ ㄢ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] security automation [Add to Longdo]
楼宇自动化[lóu yǔ zì dòng huà, ㄌㄡˊ ㄩˇ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] building automation [Add to Longdo]
自动化[zì dòng huà, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] automation [Add to Longdo]
自动化技术[zì dòng huà jì shù, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] automation [Add to Longdo]
贝加莱[Bèi jiā lái, ㄅㄟˋ ㄐㄧㄚ ㄌㄞˊ, / ] B&R Industrial Automation International Trade (Shanghai) Co., Ltd. [Add to Longdo]
办公自动化[bàn gōng zì dòng huà, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] office automation [Add to Longdo]
通讯自动化[tōng xùn zì dòng huà, ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] communications automation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オートメーション[おーとめーしょん, o-tome-shon] automation [Add to Longdo]
ホームオートメーション[ほーむおーとめーしょん, ho-muo-tome-shon] home automation, HA [Add to Longdo]
ラボラトリーオートメーション[らぼらとりーおーとめーしょん, raboratori-o-tome-shon] laboratory automation, LA [Add to Longdo]
自動化[じどうか, jidouka] automation (vs) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top