Search result for

auto

(190 entries)
(0.0077 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -auto-, *auto*
Possible hiragana form: あうと
English-Thai: Longdo Dictionary
automotive engineering(n) วิศวกรรมยานยนต์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
auto[PRF] ตัวเอง, Syn. self
auto[N] รถ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. automobile, car, vehicle
auto[PRF] โดยตัวเอง, See also: ตัวเอง, โดยอัตโนมัติ
autopsy[N] การชันสูตรศพ, See also: การตรวจสอบหาสาเหตุการตาย, Syn. postmortem, autopsy, necroscopy, inquest
autopsy[N] การตรวจสอบอย่างละเอียด, Syn. examination
autocrat[N] ผู้มีอำนาจเด็ดขาด, See also: ผู้ปกครองที่มีอำนาจเด็ดขาด, Syn. dictator, despot, absolute ruler
autonomy[N] การปกครองตนเอง, See also: เอกราช, Syn. self government
autocracy[N] อัตตาธิปไตย, See also: เอกาธิปไตย, Syn. dictatorship
autograph[N] ลายเซ็น, Syn. signature
automatic[ADJ] อัตโนมัติ, See also: เป็นไปโดยอัตโนมัติ, Syn. self-operating, automated, self-acting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auto(ออ'โท) n., (pl. autos) รถ, Syn. automobile)
auto de fe(ออโทเดฟี') n., (pl. autos de fe) auto-da-fe แบบสเปน
auto-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า'ตัวเอง' 'รถ'
auto-da-fe(ออโทคะเฟ') n. การตัดสินคดีของศาสนาโรมันคาธอลิคในยุคกลางที่เผด็จการ มีการลงโทษใช้ไฟเผาพวกต่างศาสนา
autobahn(ออ'ทะมาน') n.,German ซุปเปอร์ไฮเวย์ (a superhighway)
autobiographic(al) (ออโทไบโอกราฟ'ฟิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับประสบการณ์หรือชีวประวัติของตัวเอง,เกี่ยวกับอัตชีวประวัติ
autobiography(ออโทไบออก'กระฟี) n. ชีวประวัติของตัวเอง,อัตชีวประวัติ,อัตประวัติ.
autoboat(ออ'โทโบทฺ) n. เรือยนต์
autobus(ออ'โทบัส) n., (pl. buses, busses) รถเมล์ (bus)
autocad(ออโตแคด) เป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ในการออกแบบที่โด่งดังมากที่สุดในยุคนี้ ได้รับการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่าสิบปีแล้ว สามารถสร้างแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติได้ สร้างแบบจำลอง (model) ได้โดยทำให้เหมือนจริง หมุนดูทิศทางต่าง ๆ ได้ นิยมใช้ในการออกแบบโครงสร้างอาคาร รถยนต์ เรือ เครื่องบิน ฯ เมื่อจะแสดงผลในกระดาษ ต้องใช้กับเครื่องวาด (plotter) ดู CAD ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
auto(n) รถยนต์
autobiographer(n) ผู้เขียนอัตชีวประวัติ
autobiographic(adj) เกี่ยวกับอัตชีวประวัติ
autobiography(n) อัตชีวประวัติ,อัตประวัติ
autobus(n) รถเมล์,รถประจำทาง
autocade(n) ขบวนรถยนต์
autocoder(n) เครื่องคิดเลขอัตโนมัติ,เครื่องเรียงเลขอัตโนมัติ
autocracy(n) ระบอบเผด็จการ
autocrat(n) ผู้มีอำนาจเด็ดขาด
autocratic(adj) เผด็จการ,มีอำนาจเด็ดขาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
auto mechanic; automotive mechanicช่างยนต์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
auto-answerรับ(โทรศัพท์)อัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
auto-answerรับ(โทรศัพท์)อัตโนมัติ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
auto-callเรียกอัตโนมัติ [มีความหมายเหมือนกับ automatic calling unit (ACU)] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
auto-callเรียกอัตโนมัติ [มีความหมายเหมือนกับ automatic calling unit (ACU)] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
auto-dialต่อเลขหมายอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
auto-dialต่อเลขหมายอัตโนมัติ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
auto-dialing modemโมเด็มต่อเลขหมายอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
auto-dialing modemโมเด็มต่อเลขหมายอัตโนมัติ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
auto-restartเริ่มทำต่ออัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Auto-Immune Reactionปฏิกิริยาออโตอิมมูน [การแพทย์]
Auto-Immunityภูมิคุ้มกันอัตโนมัติ [การแพทย์]
Auto-Inoculationเป็นตุ่มตามรอยเกา [การแพทย์]
Autoamputationขาดหลุดไปเอง [การแพทย์]
Autoanalyzersเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ [การแพทย์]
Autoantibodiesออโตแอนติบอดีย์ [TU Subject Heading]
Autoantibodiesออโตแอนติบอดี, สาร; ภูมิต้านเนื้อเยื่อตนเอง; ภูมิคุ้มกันต่อเนื้อเยื่อตนเอง; ออโตแอนติบอดี; ออโตแอนติบอดี้; ออโตแอนติบอดีย์ [การแพทย์]
Autoantigensออโตแอนติเจน, แอนติเจนตัวเอง [การแพทย์]
Autobiographical fictionนวนิยายอัตชีวประวัติ [TU Subject Heading]
Autobiographyอัตชีวประวัติ [เทคโนโลยีการศึกษา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
automaker (n ) ตลาดรถยนต์
Automated Meteorological Data Acquisition System (jargon ) ระบบรับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาโดยอัตโนมัติ
autopart (n ) ชิ้นส่วนรถยนต์/ชิ้นส่วนยานยนต์
autopilot (n ) เครื่องยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ
autorickshaw (n) รถสามล้อเครื่อง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Autoimmune disease.โรคแพ้ภูมิตัวเอง ส่งตรวจ ANA Not Cancer (2008)
A.N.A. At autopsy of all four victims were normal.ผลการชันสูตรศพเหยื่อทั้งหมด เป็นปกติ Not Cancer (2008)
Four autopsies and about 1,000 lab tests say It's not cancer.ผลชันสูตรศพทั้ง 4 ประมาณ 1,000 ผลการทดสอบในห้องแลบ บอกชัดเจนว่า มันไม่ใช่มะเร็ง Not Cancer (2008)
Redo the thousand tests and the four autopsies.ทดสอบทั้ง 1,000 เทสนั่นใหม่ แล้วก็ชันสูตรทั้ง 4 ศพนั่นด้วย Not Cancer (2008)
Don't need consent for an autopsy.ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารให้ความยินยอมกับการชันสูตร Not Cancer (2008)
What if it is autoimmune?จะเป็นอย่างไรถ้ามันเป็นออโตอิมมูน Not Cancer (2008)
Drug b is an autoimmune treatment.ยา บี ใช้รักษาออโตอิมมูน Adverse Events (2008)
That could signal autoimmune or some kind of dystrophy as the underlying cause.เป็นอาการของ ออโต้อิมมูน หรือdystrophyบางชนิด เหมือนเป็นอาการหลอก Lucky Thirteen (2008)
16 doesn't automatically mean a risky lifestyle.อายุ 16 ไม่ได้หมายความว่า จะมีการใช้ชีวิตที่เสี่ยงโดยอัตโนมัต Emancipation (2008)
Show it to an immunologist, they'll see autoimmune.เอามันไปให้นักภูมิคุ้มกันวิทยาดู เขาอาจจะเห็นว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง Dying Changes Everything (2008)
Full auto, laser scopes.อัตโนมัติเต็มรูปแบบ วิถีเล็งด้วยเลเซอร์ Pilot (2008)
Autowriting! I should have seen this.เขียนเลย ฉันดูอยู่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
autoAutomobile production has peaked out.
autoThe automobile runs on electricity.
autoThe autocrat strove in vain to deal with the awkward situation.
autoIn the United States the automobile is a necessity and not a luxury.
autoAutomatic vending machine is over there.
autoThe prices of Japanese automobiles are still comparatively high.
autoThe door locks automatically.
autoIt's fun to take a trip in an automobile.
autoThis factory produces 500 automobiles a day.
autoThe automobile is a wonderful invention.
autoWe supply parts to the auto manufacturer.
autoBecause of the problem of air pollution, the bicycle may some day replace the automobile.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถยนต์เกียร์อัตโนมัติ[N] automatic transmission car, Syn. รถยนต์เกียร์ออโต้, รถเกียร์ออโต้, Ant. รถยนต์เกียร์ธรรมดา, รถยนต์เกียร์กระปุก, Example: รถยนต์เกียร์อัตโนมัติมีราคาสูงกว่ารถยนต์เกียร์ธรรมดา, Count unit: คัน, Thai definition: รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติ
ตู้เอทีเอ็ม[N] Automatic Teller Machine, See also: ATM booth, ATM outlet, Example: มีผู้ร้ายบุกทุบตู้เอทีเอ็มเพื่อหวังขโมยเงินสด, Thai definition: ตู้กดเงินอัตโนมัติ
ภาษีรถยนต์[N] motor-vehicle tax, See also: automobile tax, Thai definition: เงินที่รัฐเรียกเก็บจากผู้ที่มีรถยนต์อยู่ในครอบครอง
ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ[N] automatic telephone system, Example: ท่านสามารถเลือกฟังข่าวสารได้จากระบบโทรศัพท์อัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง, Count unit: ระบบ, Thai definition: ระบบโทรศัพท์ที่มีกลไกทำหน้าที่ต่างๆ ได้เอง
เอทีเอ็ม[N] ATM, See also: automated teller machine, cash machine, Syn. เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ
เขตปกครองตนเอง[N] autonomous region, Example: ฉู่สยุงเป็นแคว้นที่มีเขตปกครองตนเอง และใช้ภาษาหยีกับภาษาจีนกลางปะปนกัน, Count unit: เขต
อัตชีวประวัติ[N] autobiography, Example: นายไอเอค็อกกาได้เขียนอัตชีวประวัติไว้เล่มหนึ่ง ซึ่งได้รับความนิยมสูงมาก, Thai definition: ประวัติชีวิตที่เจ้าของเขียนหรือเล่าด้วยตนเอง, Notes: (บาลี)
รถยนต์[N] automobile, See also: motorcar, car, auto, Example: สมัยตอนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผมเคยโดนรถยนต์ทับขาแต่กระดูกไม่หัก, Count unit: คัน, Thai definition: รถที่มีล้อตั้งแต่ 3 ล้อและเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น ยกเว้นที่เดินบนราง, Notes: (กฎหมาย)
หุ่นยนต์[N] robot, See also: automaton, Syn. หุ่นสมองกล, Example: นักศึกษากลุ่มนี้ได้รับรางวัลการประดิษฐ์หุ่นยนต์ระดับประเทศ, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องกลไกบังคับให้เดินหรือทำงานได้
อัตประวัติ[N] autobiography, Syn. อัตชีวประวัติ, ชีวประวัติ, ประวัติบุคคล, Example: จากอัตประวัติของท่านทำให้ผู้อ่านได้ทราบแหล่งที่ตั้งบ้านเรือนของท่าน เมื่อท่านยังเด็ก, Thai definition: ประวัติชีวิตที่เจ้าของเขียนหรือเล่าด้วยตนเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery   FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate   FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
อนุญาต[n.] (anuyāt) EN: permission ; permit ; authorization   FR: autorisation [f] ; permis [m] ; droit [m]
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission   FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
อนุญาตให้ถ่ายรูป[v. exp.] (anuyāt hai thāirūp) EN: be allowed to take a picture   FR: être autorisé à prendre des photos
อัตชีวประวัติ[n.] (attachīwaprawat) EN: autobiography   
อัตโนมัติ[adj.] (attanōmat) EN: automatic ; self-acting ; automated   FR: automatique ; automatisé
ใบอนุญาต[n.] (bai anuyāt) EN: permit ; licence ; licence (Am.) ; authorization   FR: permis [m] ; autorisation [f] ; licence [f]
บัตรอนุญาต[n. exp.] (bat anuyāt) EN: permit ; pass   FR: permis [m] ; autorisation [f]
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach   FR: pénétrer ; s'introduire sans autorisation ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir

CMU English Pronouncing Dictionary
AUTO    AO1 T OW0
AUTOS    AO1 T OW0 Z
AUTON    AO1 T AH0 N
AUTO'S    AO1 T OW0 Z
AUTORAD    AO1 T OW0 R AE2 D
AUTOBON    AA1 T AH0 B AA2 N
AUTOPSY    AO1 T AA2 P S IY0
AUTOMAP    AO1 T OW0 M AE2 P
AUTODIE    AO1 T OW0 D AY2
AUTOSPA    AO1 T OW0 S P AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
auto    (n) (oo1 t ou)
auto-    (j) - (oo2 t ou -)
autos    (n) (oo1 t ou z)
automat    (n) (oo1 t @ m a t)
autopsy    (n) (oo1 t o p s ii)
autobahn    (n) (oo1 t @ b aa n)
autocrat    (n) (oo1 t @ k r a t)
autogiro    (n) (oo2 t ou jh ai1 @ r ou)
autogyro    (n) (oo2 t ou jh ai1 @ r ou)
automata    (n) (oo1 t o1 m @ t @)

German-Thai: Longdo Dictionary
Auto(n) |das, pl. Autos| รถยนต์, See also: der Wagen
Autobahn(n) |die, pl. Autobahnen| ทางด่วน, ถนนแบบมีสองฝั่ง รถสวนกันวิ่งคนละฝั่ง ไม่มีสี่แยกไฟแดงหรือรถเลี้ยวตัด ทางแยกออก หรือแยกเข้า จะทำเป็นทางยกระดับ หรือไม่ก็ลอดใต้ดินไป รถวิ่งได้ตลอดไม่มีหยุด เริ่มสร้างครั้งแรกในประเทศเยอรมนี ปัจจุบันในประเทศอื่นๆ เรียกกันด้วยชื่อต่างๆ กันไป เช่น Express way (ทางด่วน), Motorway (ทางสำหรับรถ), Freeway (แปลตรงตัวคือ ทางที่วิ่งแล้วไม่ต้องเสียตังค์), Tollway (แปลตรงตัวก็คือวิ่งแล้วต้องเสียต้งค์), highway, superhighway
Autofahren(n) |das, nur Sing.| การขับรถยนต์
Automat(n) |der, pl. Automaten| เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, ตู้อัตโนมัติ เช่น der Zigarettenautomat, der Fahrausweisautomat
Autor(n) |der, pl. Autoren| ผู้ประพันธ์, ผู้แต่งหนังสือ
mit dem Auto fahren(vi) ไปด้วยรถยนต์
Geldautomat(n) |der, pl. Geldautomaten| ตู้จ่ายเงินอัตโนมัติ หรือตู้เอทีเอ็ม (ATM: automatic teller machine)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
autobiographie (n ) (die) อัตชีวประวัติ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
automatische Anrufbeantwortung {f}automatic answering; auto answer; auto answering [Add to Longdo]
automatische Anrufwiederholung {f}automatic redialing [Add to Longdo]
automatische Ansage {f}recorded message [Add to Longdo]
automatische Anschaltleitungstrennung {f}automatic answer disconnect [Add to Longdo]
automatische Anschaltleitungstrennung {f}automatic answer hang up [Add to Longdo]
automatischer Antwortbetriebauto answer mode [Add to Longdo]
automatische Ausschaltung {f}automatic cutout [Add to Longdo]
Auto {n}; Wagen {m} | Autos {pl}; Wagen {pl} | mit dem Auto fahren | ein richtiges Autocar | cars | to go by car; to travel by car | a car with a capital C [Add to Longdo]
Auto {n}auto [Add to Longdo]
Auto {n} | Autos {pl}automobile | automobiles [Add to Longdo]
Auto {n}motorcar [Add to Longdo]
Autoaufkleber {m}bumper sticker [Add to Longdo]
Autoausstellung {f}motor show [Add to Longdo]
Autobahn {f}motorway [Br.]; interstate (highway) [Am.]; expressway [Add to Longdo]
Autobahn {f} | Autobahnen {pl}autobahn | motorways [Br.]; interstate highways [Am.] [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
autour de(prep) รอบๆ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Autour du jardin, il y a un vieux mur. รอบๆสวนมีกำแพงเก่าอยู่
faire de l'auto-stopโบกรถให้หยุด

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADESS[アデス, adesu] (n) Automated Data Editing and Switching System; ADESS [Add to Longdo]
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ) [Add to Longdo]
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ [Add to Longdo]
OA[オーエー, o-e-] (n) (See オフィスオートメーション) office automation; OA [Add to Longdo]
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord [Add to Longdo]
からくり時計;絡繰り時計[からくりどけい;からくりとけい, karakuridokei ; karakuritokei] (n) automaton clock; marionette clock [Add to Longdo]
からくり人形;絡繰り人形;絡繰人形(io);機関人形[からくりにんぎょう, karakuriningyou] (n) mechanical doll; automaton; string puppet; marionette; person who follows orders blindly [Add to Longdo]
アーム[, a-mu] (n) (1) arm; (2) automated retroactive minimal moderation; ARMM; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内燃机车[nèi rán jī chē, ㄋㄟˋ ㄖㄢˊ ㄐㄧ ㄔㄜ, / ] automobile [Add to Longdo]
单源多倍体[dān yuán duō bèi tǐ, ㄉㄢ ㄩㄢˊ ㄉㄨㄛ ㄅㄟˋ ㄊㄧˇ, / ] autopolyploid (polyploid with chromosomes of single species) [Add to Longdo]
专制[zhuān zhì, ㄓㄨㄢ ㄓˋ, / ] autocracy; dictatorship [Add to Longdo]
专权[zhuān quán, ㄓㄨㄢ ㄑㄩㄢˊ, / ] autocracy; dictatorship [Add to Longdo]
尸检[shī jiǎn, ㄕ ㄐㄧㄢˇ, / ] autopsy [Add to Longdo]
尸体剖检[shī tǐ pōu jiǎn, ㄕ ㄊㄧˇ ㄆㄡ ㄐㄧㄢˇ, / ] autopsy [Add to Longdo]
尸体解剖[shī tǐ jiě pōu, ㄕ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄝˇ ㄆㄡ, / ] autopsy; postmortem [Add to Longdo]
生产者[shēng chǎn zhě, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄓㄜˇ, / ] autotroph [Add to Longdo]
自主系统[zì zhǔ xì tǒng, ㄗˋ ㄓㄨˇ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] autonomous system [Add to Longdo]
自传[zì zhuàn, ㄗˋ ㄓㄨㄢˋ, / ] autobiography [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アウトソーシング[あうとそーしんぐ, autoso-shingu] outsourcing [Add to Longdo]
アウトプットポート[あうとぷっとぽーと, autoputtopo-to] output port [Add to Longdo]
アウトラインフォント[あうとらいんふぉんと, autorainfonto] outline font [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アウトラインユーティリティ[あうとらいにゅーていりてい, autorainyu-teiritei] outline utility [Add to Longdo]
オートインクリメント[おーといんくりめんと, o-toinkurimento] auto-increment [Add to Longdo]
オートスケーリング[おーとすけーりんぐ, o-tosuke-ringu] autoscaling [Add to Longdo]
オートデクリメント[おーとでくりめんと, o-todekurimento] auto-decrement [Add to Longdo]
オートマウント[おーとまうんと, o-tomaunto] automount [Add to Longdo]
オートメーション[おーとめーしょん, o-tome-shon] automation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[い, i] AUTORITAET, WUERDE, DROHUNG, BEDROHUNG [Add to Longdo]
権威[けんい, ken'i] Autoritaet, -Macht, Einfluss [Add to Longdo]
自動車[じどうしゃ, jidousha] Auto, Wagen [Add to Longdo]
自叙伝[じじょでん, jijoden] Autobiographie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Automobile \Au"to*mo*bile`\, n. [F.]
   a self-propelled vehicle used for transporting passengers,
   suitable for use on a street or roadway. Many diferent models
   of automobiles have beenbuilt and sold commercially,
   possessing varied features such as a retractable roof (in a
   {convertible}), different braking systems, different
   propulsion systems, and varied styling. Most models have four
   wheels but some have been built with three wheels.
   Automobiles are usually propelled by internal combustion
   engines (using volatile inflammable liquids, as gasoline or
   petrol, alcohol, naphtha, etc.), and sometimes by steam
   engines, or electric motors. The power of the driving motor
   varies from under 50 H. P. for earlier models to over 200 H.
   P. larger models or high-performance sports or racing cars.
   An automobile is commonly called a {car} or an {auto}, and
   generally in British usage, {motor cars}.
 
   Syn: car, auto, machine, motorcar.
     [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 auto- \au"to-\ [Gr. ? self.]
   1. A combining form, with the meaning of self, one's self,
    one's own, itself, its own.
    [1913 Webster]
 
   2. a prefix with the meaning of self-moving, self-propelling;
    as, an autocar, an autocarriage, an autotruck, etc., an
    automobile car, carriage, truck, etc.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 auto \au"to\, n. [Gr. ? self.]
   An abbreviation of {automobile}.
 
   Syn: car, automobile, machine, motorcar
     [Webster 1913 Suppl. WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 auto \au"to\, a.
   of or pertaining to an automobile; as, an auto mechanic.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 auto
   n 1: a motor vehicle with four wheels; usually propelled by an
      internal combustion engine; "he needs a car to get to work"
      [syn: {car}, {auto}, {automobile}, {machine}, {motorcar}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 auto [oto]
   car
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 auto
   car
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 auto [ɑuto]
   car
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 auto
    car
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Auto [autoː] (n) , s.(n )
   auto; automobile; car; motorcar
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Auto-) [autoː]
   queue; [Am.] line
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top