Search result for

authentic

(92 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -authentic-, *authentic*
English-Thai: Longdo Dictionary
authentication(n) สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่รับรองว่าเป็นของแท้หรือแสดงที่มา
authenticity(n) ความถูกต้อง เช่น To ensure the authenticity of records, organizations should implement and document policies and procedures which control creation, receipt, and transmission.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
authentic[ADJ] ของแท้, See also: แท้จริง, Syn. real, genuine
authentic[ADJ] น่าเชื่อถือ, Syn. reliable, trustworthy
authentic[ADJ] มีผลตามกฎหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
authentic(ออเธน'ทิค) adj. แท้จริง,น่าเชื่อถือ, ไม่ใช่ปลอม, ของแท้,มีหลักฐาน,จริง, Syn. real, true,factual-A. false,fake)
authenticate(ออเธน'ทิเคท) vt. ทำให้น่าเชื่อถือ,รับรองเป็นของแท้,ทำให้เกิดผล. -authentication n. -authenticator n., Syn. certify,validate ###A. falsify)
authenticity(ออเธนทิส'ซิที) n. ลักษณะของแท้,ลักษณะที่เชื่อถือได้, Syn. legitimacy

English-Thai: Nontri Dictionary
authentic(adj) จริง,แน่,น่าเชื่อถือ,แท้จริง
authenticate(vt) รับรอง,ทำให้น่าเชื่อถือ
authenticity(n) ความจริง,ของแท้,ความแน่แท้,ความน่าเชื่อถือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
authenticateพิสูจน์ว่าเป็นของแท้, รับรองว่าเป็นของแท้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
authenticationการพิสูจน์ตัวจริง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
authenticationการพิสูจน์ตัวจริง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Authentication การพิสูจน์ตัวจริง [TU Subject Heading]
Authenticity (Philosophy)ลักษณะของแท้ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
authentication unitหน่วยรับรองความน่าเชื่อถือ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Can you cook authentic szechuan?คุณทำอาหารเสฉวนได้มั้ย New Haven Can Wait (2008)
Master Flying Rhino's armor, with authentic battle damage!เกราะของเหล่าปรมาจารย์แห่งการต่อสู้ของแท้ Kung Fu Panda (2008)
I need to prove it's authentic. Makes it worth more.เครื่องยืนยันว่าเป็นของจริง Nมันมีค่ามากเลยล่ะ Gamer (2009)
The tape was in pretty rough shape when we found it, but we were able to authenticate it.เทปอยู่ในรูปทรงที่ไม่ดีเมื่อเราพบ แต่เราสามารถตรวจสอบได้ Saw VI (2009)
Because it was authentic.เพราะมันน่าเชื่อถือไง A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
Your reaction made it more authentic.ปฏิกิริยาของคุณ ทำให้น่าเชื่อมากขึ้น Today Is the Day: Part 1 (2009)
Don't you think it was more authentic that way?คุณไม่คิดว่ามันน่าเชื่อมากขึ้นเหรอ Today Is the Day: Part 1 (2009)
Your OZ account has not been authenticated, so you cannot peruse your cellular phone.คุณจึงไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ค่ะ Summer Wars (2009)
Authentic?ของจริงเหรอเนี่ย? Orutorosu no inu (2009)
One authentic Jedi Holocron and the memory crystal I was after.โฮโลครอนเจไดของแท้ กับคริสตัสความจำที่ข้าได้มาทีหลัง Holocron Heist (2009)
One authentic Jedi Holocron and the memory crystal I was after.โฮโลครอนเจไดของแท้ กับคริสตัสความจำที่ข้าได้มาทีหลัง Holocron Heist (2009)
The kite you made me lose was an authentic Patang.ว่าวที่ฉันเสียไปเป็นพาทังค์ของแท้ The Cornhusker Vortex (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
authenticHis cordiality may not be authentic.
authenticI doubt the authenticity of the document.
authenticWhen it is appraised, in order to check the authenticity and state of preservation of the painting, the real thing has to be borrowed from its owner.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แท้[ADJ] real, See also: authentic, genuine, actual, true, valid, unfeigned, Syn. จริง, Ant. ปลอม, เทียม, Example: ธนบัตรปลอมเหล่านี้ไม่ผิดกับธนบัตรแท้
ของจริง[N] authentic, See also: genuine, real thing, Syn. ของแท้, Ant. ของเทียม, ของปลอม, Example: นาฬิกาเรือนนี้เป็นของจริงแน่นอน, Thai definition: ตัวจริงของแท้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จริง[adj.] (jing ) EN: real ; true ; actual ; genuine ; authentic   FR: vrai ; véridique ; réel ; authentique ; véritable
การประเมินตามสภาพจริง[n. exp.] (kān pramoēn tām saphāp jing ) EN: authentic assessment   
ของจริง[adj.] (khøng jing ) EN: authentic   FR: authentique
ความเป็นของแท้[n. exp.] (khwām pen khøng thaē) EN: authenticity   FR: authenticité [f]
ตามสภาพจริง[adj.] (tām saphāp jing ) EN: authentic   
แท้[adj.] (thaē) EN: genuine ; true ; real ; actual ; authentic   FR: authentique ; réel ; vrai ; véritable ; original
แท้จริง[adj.] (thaējing) EN: actual ; real ; genuine ; authentic   FR: authentique ; avéré ; génuine (vx - r.)
ถูกต้อง[adj.] (thuktǿng) EN: right ; correct ; accurate ; true ; authentic ; precisely   FR: correct ; exact ; vrai ; juste ; pertinent

CMU English Pronouncing Dictionary
AUTHENTIC    AH0 TH EH1 N T IH0 K
AUTHENTIC    AO0 TH EH1 N T IH0 K
AUTHENTIC    AO0 TH EH1 N IH0 K
AUTHENTIC    AH0 TH EH1 N IH0 K
AUTHENTICATE    AO0 TH EH1 N T AH0 K EY2 T
AUTHENTICITY    AO2 TH AH0 N T IH1 S AH0 T IY0
AUTHENTICALLY    AO2 TH EH1 N T IH0 K L IY0
AUTHENTICATED    AO0 TH EH1 N T AH0 K EY2 T AH0 D
AUTHENTICALLY    AO2 TH EH1 N IH0 K L IY0
AUTHENTICATING    AO0 TH EH1 N T AH0 K EY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
authentic    (j) (oo1 th e1 n t i k)
authenticate    (v) (oo1 th e1 n t i k ei t)
authenticity    (n) (oo2 th @ n t i1 s i t ii)
authentically    (a) (oo1 th e1 n t i k l ii)
authenticated    (v) (oo1 th e1 n t i k ei t i d)
authenticates    (v) (oo1 th e1 n t i k ei t s)
authenticating    (v) (oo1 th e1 n t i k ei t i ng)
authentication    (n) (oo1 th e2 n t i k ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
authentisch {adj} | authentischer Text | authentische Interpretationauthentic | authentic text | authentic interpretation [Add to Longdo]
verbindliche Sprachregelungauthentic language [Add to Longdo]
verbürgt {adj} | eine verbürgte Tatsacheauthentic | a matter of records [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
それっぽい[, soreppoi] (exp) like that; looks real; seems authentic; (P) [Add to Longdo]
アポスティーユ;アボスティル[, aposutei-yu ; abosuteiru] (n) stamp or certificate of public document authentication in accordance with Hague Convention XII; apostille [Add to Longdo]
オーセンティシティ[, o-senteishitei] (n) authenticity [Add to Longdo]
オーセンティック[, o-senteikku] (adj-na) authentic [Add to Longdo]
カタログレゾネ[, katarogurezone] (n) catalogue with the entire works of one artist (used to check authenticity) (fre [Add to Longdo]
データ確認[データかくにん, de-ta kakunin] (n) {comp} (data) authentication [Add to Longdo]
データ発信元認証[データはっしんもとにんしょう, de-ta hasshinmotoninshou] (n) {comp} data origin authentication [Add to Longdo]
デジタル証明[デジタルしょうめい, dejitaru shoumei] (n) {comp} digital certificate; digital authentication [Add to Longdo]
トークン[, to-kun] (n) {comp} token; authentication token [Add to Longdo]
メッセージ発生源認証[メッセージはっせいげんにんしょう, messe-ji hasseigenninshou] (n) {comp} message origin authentication [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地道[dì dao, ㄉㄧˋ ㄉㄠ˙, ] authentic; genuine; typical; from a place known for the product; thorough; conscientious [Add to Longdo]
真确[zhēn què, ㄓㄣ ㄑㄩㄝˋ, / ] authentic [Add to Longdo]
真迹[zhēn jì, ㄓㄣ ㄐㄧˋ, / ] authentic (painting or calligraphy); genuine work (of famous artist) [Add to Longdo]
[què, ㄑㄩㄝˋ, ] authenticated; solid; firm [Add to Longdo]
[què, ㄑㄩㄝˋ, / ] authenticated; solid; firm; real; true [Add to Longdo]
道地[dào dì, ㄉㄠˋ ㄉㄧˋ, ] authentic; original [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ確認[データかくにん, de-ta kakunin] (data) authentication [Add to Longdo]
データ発信元認証[データはっしんもとにんしょう, de-ta hasshinmotoninshou] data origin authentication [Add to Longdo]
デジタル証明[デジタルしょうめい, dejitaru shoumei] digital certificate, digital authentication [Add to Longdo]
トークン[とーくん, to-kun] authentication token, token [Add to Longdo]
メッセージ発生源認証[メッセージはっせいげんにんしょう, messe-ji hasseigenninshou] message origin authentication [Add to Longdo]
ユーザー認証[ユーザーにんしょう, yu-za-ninshou] user authentication [Add to Longdo]
簡易認証[かんいにんしょう, kan'ininshou] simple authentication [Add to Longdo]
厳密認証[げんみつにんしょう, genmitsuninshou] strong authentication [Add to Longdo]
打診発生源認証[だしんはっせいげんにんしょう, dashinhasseigenninshou] probe origin authentication [Add to Longdo]
同位エンティティ認証[どういエンティティにんしょう, doui enteitei ninshou] peer-entity authentication [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Authentic \Au*then"tic\, a. [OE. autentik, OF. autentique, F.
   authentique, L. authenticus coming from the real author, of
   original or firsthand authority, from Gr. ?, fr. ? suicide, a
   perpetrator or real author of any act, an absolute master;
   a'yto`s self + a form "enths (not found), akin to L. sons and
   perh. orig. from the p. pr. of e'i^nai to be, root as, and
   meaning the one it really is. See {Am}, {Sin}, n., and cf.
   {Effendi}.]
   1. Having a genuine original or authority, in opposition to
    that which is false, fictitious, counterfeit, or
    apocryphal; being what it purports to be; genuine; not of
    doubtful origin; real; as, an authentic paper or register.
    [1913 Webster]
 
       To be avenged
       On him who had stole Jove's authentic fire.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Authoritative. [Obs.] --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Of approved authority; true; trustworthy; credible; as, an
    authentic writer; an authentic portrait; authentic
    information.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) Vested with all due formalities, and legally
    attested.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mus.) Having as immediate relation to the tonic, in
    distinction from plagal, which has a correspondent
    relation to the dominant in the octave below the tonic.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Authentic}, {Genuine}.
 
   Usage: These words, as here compared, have reference to
      historical documents. We call a document genuine when
      it can be traced back ultimately to the author or
      authors from whom it professes to emanate. Hence, the
      word has the meaning, "not changed from the original,
      uncorrupted, unadulterated:" as, a genuine text. We
      call a document authentic when, on the ground of its
      being thus traced back, it may be relied on as true
      and authoritative (from the primary sense of "having
      an author, vouched for"); hence its extended
      signification, in general literature, of trustworthy,
      as resting on unquestionable authority or evidence;
      as, an authentic history; an authentic report of
      facts.
      [1913 Webster]
 
         A genuine book is that which was written by the
         person whose name it bears, as the author of it.
         An authentic book is that which relates matters
         of fact as they really happened. A book may be
         genuine without being, authentic, and a book may
         be authentic without being genuine. --Bp.
                          Watson.
      [1913 Webster]
 
   Note: It may be said, however, that some writers use
      authentic (as, an authentic document) in the sense of
      "produced by its professed author, not counterfeit."
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Authentic \Au*then"tic\, n.
   An original (book or document). [Obs.] "Authentics and
   transcripts." --Fuller.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 authentic
   adj 1: conforming to fact and therefore worthy of belief; "an
       authentic account by an eyewitness"; "reliable
       information" [syn: {authentic}, {reliable}]
   2: not counterfeit or copied; "an authentic signature"; "a bona
     fide manuscript"; "an unquestionable antique"; "photographs
     taken in a veritable bull ring" [syn: {authentic}, {bona
     fide}, {unquestionable}, {veritable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top