Search result for

ausmalen

(52 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ausmalen-, *ausmalen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ausmalen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ausmalen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I would just hate to think what the other potential clients in the Mart would say... if the Remington Steele Agency failed to retrieve that film.Ich will mir nicht ausmalen, was Ihre potenziellen Kunden sagen, wenn die Steele-Agentur den Film nicht beschafft. Steele Threads (1983)
At this rate, do you realize where you'll be at the end of the year?Kannst du dir ausmalen, wo wir am Ende des Jahres sein können? We're in the Money (1989)
Oh, man, I can see it now.Oh, Mann, ich kann es mir ausmalenThose Better Not Be the Days (1990)
Let me paint you a picture.Ich will Ihnen etwas ausmalenEpisode #2.11 (1990)
Hey, I was going for that one!Das wollte ich ausmalenAir America (1990)
It's true that my movies show things that others won't show, things that some people say are shocking, things that some people are scared to even imagine.Nein, es stimmt, dass meine Filme Dinge zeigen, die andere nicht zeigen... Dinge, die manche schockierend finden. Dinge, die sich manche Leute gar nicht ausmalen wollen. Matinee (1993)
- Well, do you wanna-- do you wanna-- to color?- Und, willst du... willst du es ausmalenSchizopolis (1996)
Is it color-by-number?Oder war es Ausmalen nach Zahlen? Good Will Hunting (1997)
When they imagine the worst, guess what they to think.Wenn sie sich das Schlimmste ausmalen, weißt du, was ihnen daran gefällt? Train of Life (1998)
Hell, you might even think about it for yourself.Sie können sich das doch selbst ausmalenAnd All My Dreams, Torn Asunder (1998)
He can only guess at the dimensions of this conspiracy, but he thinks you're part of it.Er kann sich die Dimensionen dieser Verschwörung nur ausmalen, aber er denkt, Sie gehören dazu. Travelers (1998)
He was proud, impassive... but I imagined the pain he must have felt in feeling isolated and different... among those people he loved and respected.RegungsIos und stolz stand er da. Doch ich konnte mir seinen Schmerz darüber ausmalen, sich inmitten des volkes, das er doch liebte und verehrte, isoliert zu fühlen. Luchino Visconti (1999)
Everything turned out to be far worse than what I had expected.alles aber kam viel schlimmer, aIs ich es mir je hätte ausmalen können: Luchino Visconti (1999)
I remember decorating little Lapps and reindeer...Wir kriegten immer solche Fotokopien, die wir bunt ausmalen sollten. Detector (2000)
Well, I don't even want to think about losing.Ich darf mir gar nicht ausmalen, zu verlieren. Snatch (2000)
At least I can make up lives for them, like maybe Johnny's a fashion photographer, or an architect.So kann ich mir wenigstens ausmalen, dass Johnny vielleicht Fotograf oder Architekt geworden ist. Pilot (2000)
She was afraid. and her fear killed her in the worst possible way that she could imagine.Sie hatte Angst. Und die tötete sie auf die schlimmste Weise, die sie sich ausmalen konnte. X-Cops (2000)
I have not been able to imagine until now the offense I have given.Bis jetzt konnte ich mir die Beleidigung... Ihnen gegenüber nicht ausmalenCaptain Corelli's Mandolin (2001)
But... I could not have imagined the depths of humiliation...Aber ich konnte mir das Ausmaß der Demütigung nicht ausmalenWit (2001)
I can only imagine what else this thing knows about us.Ich kann mir nur ausmalen, was das Ding noch über uns weiß. Dead Stop (2002)
Oy, what these people must think when they look at us.Oh je, ich will mir ja gar nicht ausmalen, was die denken, wenn die uns sehen. Window Pain (2002)
Imagining the cold steel of the deleterious 'dozers separating his upper half from his lower, he ordered his troops back in a slow and orderly retreat.Sich ausmalend, wie der Stahl der Todes-Traktoren seinen Oberkörper vom Unterkörper trennen würde, befahl er seinen Männern den langsamen und geordneten Rückzug. George of the Jungle 2 (2003)
I can make you die with more pain than you ever imagined.Ich kann sie einen schmerzhafteren Tod sterben lassen, als Sie sich ausmalenDay 2: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2003)
Horrors your classmates can scarcely imagine.Grauen, das deine Schulkameraden sich gar nicht ausmalen können. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Can you imagine the troubles?Kannst du dir Probleme ausmalenHouse of Voices (2004)
Wait and try and figure out exactly what you want to tell your...Warten und sich genau ausmalen, was man seinem... A Hole in the World (2004)
And as for Aggy... it's unimaginable.Und wie es für Aggy würde, das kann man sich nicht ausmalenNanny McPhee (2005)
But, oh, boy, I'm gonna be thinking about what I would've done... if we weren't in a relationship, though that would mean... I wouldn't be in this position in the first place.Aber ich werde mir ausmalen, was ich getan hätte, wenn wir nicht zusammen wären, auch wenn das bedeutet, dass ich dann niemals in diese Lage gekommen wäre. But I'm a Gilmore! (2005)
Lady, even I couldn't make this stuff up.Nicht mal im Traum könnte ich mir so was ausmalenViuda Negra (2005)
I can't imagine the damage a second sip might do.Ich will mir nicht ausmalen, was nach dem zweiten Schluck passiert. A Good Year (2006)
I can only imagine what you could do if you had a couch.Kann mir nur ausmalen, was Sie mit einer Couch tun könnten. Partings (2006)
You know, I can imagine it, and in that picture,Ich kann's mir ausmalenThat's What You Get, Folks, for Makin' Whoopee (2006)
You don't get to fill them with your favorite colors.Du kannst sie nicht mit Lieblingsfarben ausmalenThe Kite Runner (2007)
I can't. I can't imagine. I can't imagine.Oh, das kann ich mir gar nicht ausmalen28 Weeks Later (2007)
I was reduced to imagining the period.So musste ich mir diese Zeit ausmalen, so wie ich mir einen Bruder ausgedacht hatte. A Secret (2007)
Amazing, isn't it, where some people's minds will go?Aufregend, oder, was sich so manche Leute ausmalenNo Fits, No Fights, No Feuds (2007)
Here, now you just fill it in.So, nun ausmalenShelter (2007)
I can't open it any wider.Das will ich mir lieber nicht ausmalenBattlestar Galactica: Razor (2007)
No one is allowed to imagine the death of the king.Weil sich niemand den Tod des Königs ausmalen soll. Look to God First (2007)
I DON'T KNOW WHAT HAPPENED.Ich weiß nicht, aus welchem schlechten Film Sie diese Vorstellung haben und wie Sie sich das Ende ausmalenGood Cop, Dead Cop (2008)
I want every detail, because I don't want to be left sitting alone to imagine.Ich will Einzelheiten! Ich will nicht hier sitzen und es mir ausmalen müssen. Jake and Amy: Week Two (2008)
I can't even think about it.Man mag sich's nicht ausmalenRed Hair and Silver Tape (2008)
Even in your own building, what goes on may remain a mystery.Manchmal kann man sich nicht mal ausmalen, was hinter der Fassade seines eigenen Hauses läuft. Des chrysanthèmes pour Bernard (2008)
Then you cannot possibly imagine how painful it was.Dann können Sie sich nicht ausmalen, wie schmerzhaft es war. Third Girl (2008)
I could just picture that front porch.Ich könnte mir einfach die Veranda ausmalenThe Front Porch (2009)
Once in Paris, my report will destroy you!Sie können sich schon mal ausmalen, was ich über sie berichten werde, wenn ich zurück in Paris bin. Safari (2009)
Well, I hate to think what can happen if he finds out where she lives.Nun, ich will mir gar nicht ausmalen, wenn er rausfindet, wo sie wohnt. Adam Raised a Cain (2009)
I can't begin to fathom the damage... you'd have done to the program had you broken it.Ich will mir gar nicht die Auswirkungen ausmalen, wenn ihr ihn kaputt gemacht hättet. Showmance (2009)
I can only imagine your surprise.Ich kann mir Ihre Überraschung kaum ausmalenMiss Red (2009)
Now could you imagine what would happen if I did that kind of shoddy work in my business?Kannst du dir jetzt ausmalen, was passieren würde, wenn ich so eine schlampige Arbeit in meinem Geschäft mache? To Sext or Not to Sext (2009)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sich vorstellen; sich ausmalento prefigure [Add to Longdo]
sich vorstellen; sich ausmalento picture to oneself [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top