Search result for

attire

(44 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attire-, *attire*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attire[N] เครื่องแต่งกาย, See also: เครื่องแต่งตัว, เครื่องนุ่งห่ม, Syn. clothes, finery
attire[VT] แต่งกาย, See also: แต่งตัว, Syn. clothe, array
attire in[PHRV] แต่งตัว (เป็นพิเศษ), See also: ใส่เสื้อผ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attire(อะไท'เออะ) vt. แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้า. -n. เครื่องแต่งตัว,เสื้อผ้า,เขากวาง, Syn. adorn

English-Thai: Nontri Dictionary
attire(n) เสื้อผ้า,ชุด,เครื่องแต่งกาย
attire(vt) แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Also he must not be handcuffed while wearing civilian attire...ตลอดจนห้ามมีการใส่กุญแจมือ ขณะที่เขาคงสภาพเป็นพลเมืองอเมริกันอยู่ The Case of Itaewon Homicide (2009)
We'll have to change your attire and you'll need a forged disk.เราต้องให้คุณเปลี่ยนชุด ทำดิสก์ปลอม สมัยนี้ไม่ได้ทำกันง่ายนะ TRON: Legacy (2010)
This attire suits you!แต่งแบบนี้มันเหมาะกับคุณดีนะ Finding Mr. Destiny (2010)
I don't know if I even have business attire.ฉันมีชุดทำงานมั้ยนะ? Oh! My Lady (2010)
To solve the problem of your hunger and attire, I will try hard and work well.แต่เพื่อที่จะหาเลี้ยงเธอ ฉันจะตั้งใจทำงานอย่างดี Episode #1.3 (2010)
What kind of attire is this?นายใส่ชุดอะไรมาเนียะ? Episode #1.13 (2010)
This is all proper work attire. Isn't any of this suitable?นี่เป็นชุดแบบเป็นทางการทั้งหมด มีชุดไหนใช้ได้บ้างมั้ยคะ? Episode #1.13 (2010)
Interesting babysitting attire.น่าสนใจชุดเลี้ยงเด็กม๊ากมากนะ A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
Yeah. I'm--as you can tell by my casual attire,ใช่ ดูจากการแต่งตัวสบายๆของผมคุณก็รู้ All the Pretty Sources (2011)
Would you tell her that's not appropriate attire for a first day at school.บอกแกทีว่ามันไม่เหมาะกับ ไป ร.ร.วันแรก The Poor Kids Do It Everyday (2011)
Now that I've taken off formal attire, I feel so much more light-hearted.ตอนนี้ข้าถอดชุดทางการออก ข้ารู้สึกกระปรี้กระเปร่า The Princess' Man (2011)
She looks rich, but she lives there? You can't tell about a person only by their attire.ไม่เป็นไรค่ะ หนูดัดแปลงนู่นดัดแปลงนี้ได้ New Tales of the Gisaeng (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดึงดูด[v.] (deungdūt) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure   FR: attirer ; charmer
ดึงดูดใจ[v.] (deungdūtjai) EN: appeal ; attract   FR: attirer
ดึงดูดนักลงทุน[v. exp.] (deungdūt naklongthun) EN: attract investors   FR: attirer les investisseurs
ดึงดูดนักท่องเที่ยว[v. exp.] (deungdūt nakthǿngthīo) EN: attract tourists   FR: attirer les touristes
ดูด [v.] (dūt) EN: draw ; attract   FR: attirer
หาเสียง[v.] (hāsīeng) EN: campaign ; run for an election ; try to get votes ; solicit votes ; woo   FR: faire campagne ; mener campagne ; chercher à attirer les électeurs
เครื่องแต่งกาย[n.] (khreūangtaengkāi) EN: clothes ; clothing ; apparel ; attire ; dress ; garment ; garb ; costume   FR: costume [m] ; vêtement [m]
ล่อใจ[v.] (løjai) EN: tempt ; lure ; entice ; seduce ; allure ; invite ; attract   FR: tenter ; attirer ; séduire ; allécher
เรียกร้องความสนใจ[v. exp.] (rīekrøng khwām sonjai) EN: get attention   FR: attirer l'attention
ทรงเครื่อง[v.] (songkhreūang) EN: be decorated ; be adorned ; be appareled ; be attired   

CMU English Pronouncing Dictionary
ATTIRE    AH0 T AY1 ER0
ATTIRED    AH0 T AY1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attire    (v) (@1 t ai1 @ r)
attired    (v) (@1 t ai1 @ d)
attires    (v) (@1 t ai1 @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
羽織袴[はおりはかま, haorihakama] (n) Japanese male formal attire [Add to Longdo]
作り[つくり, tsukuri] (n) (1) making; producing; manufacturing; building; construction; make; structure; (2) appearance (i.e. attire, make-up); (3) build (i.e. physique); (4) (See 御作り) sashimi; (n-pref) (5) forced (smile, etc.); (P) [Add to Longdo]
僧形[そうぎょう, sougyou] (n) the form of a Buddhist priest; priestly attire [Add to Longdo]
僧体[そうたい, soutai] (n) the form of Buddhist priest; priestly attire [Add to Longdo]
服飾[ふくしょく, fukushoku] (n,adj-no) clothing and accessories; attire; (P) [Add to Longdo]
服装[ふくそう, fukusou] (n) garments; attire; (P) [Add to Longdo]
略礼服[りゃくれいふく, ryakureifuku] (n) semiformal attire; semiformal dress [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
装束[zhuāng shù, ㄓㄨㄤ ㄕㄨˋ, / ] attire; clothing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attire \At*tire"\, v. t. [imp. & p. p. {Attired}; p. pr. & vb.
   n. {Attiring}.] [OE. atiren to array, dispose, arrange, OF.
   atirier; [`a] (L. ad) + F. tire rank, order, row; of Ger.
   origin: cf. As. tier row, OHG. ziar[imac], G. zier, ornament,
   zieren to adorn. Cf. {Tire} a headdress.]
   To dress; to array; to adorn; esp., to clothe with elegant or
   splendid garments.
   [1913 Webster]
 
      Finely attired in a robe of white.    --Shak.
   [1913 Webster]
 
      With the linen miter shall he be attired. --Lev. xvi.
                          4.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attire \At*tire"\, n.
   1. Dress; clothes; headdress; anything which dresses or
    adorns; esp., ornamental clothing.
    [1913 Webster]
 
       Earth in her rich attire.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
       I 'll put myself in poor and mean attire. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Can a maid forget her ornament, or a bride her
       attire?                --Jer. ii. 32.
    [1913 Webster]
 
   2. The antlers, or antlers and scalp, of a stag or buck.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) The internal parts of a flower, included within the
    calyx and the corolla. [Obs.] --Johnson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attire
   n 1: clothing of a distinctive style or for a particular
      occasion; "formal attire"; "battle dress" [syn: {attire},
      {garb}, {dress}]
   v 1: put on special clothes to appear particularly appealing and
      attractive; "She never dresses up, even when she goes to
      the opera"; "The young girls were all fancied up for the
      party" [syn: {overdress}, {dress up}, {fig out}, {fig up},
      {deck up}, {gussy up}, {fancy up}, {trick up}, {deck out},
      {trick out}, {prink}, {attire}, {get up}, {rig out}, {tog
      up}, {tog out}] [ant: {dress down}, {underdress}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top