Search result for

atrophies

(84 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atrophies-, *atrophies*, atrophie , atrophy
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา atrophies มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *atrophies*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atrophied(เอ'ทระฟีดฺ) adj. ฝ่อลีบ,หดเหี่ยว,เสื่อมถอย, Syn. wasted,withered)

English-Thai: Nontri Dictionary
atrophic(adj) แคระ,แกร็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
panatrophy; pantatrophia; pantatrophyการฝ่อลีบทั้งตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pantatrophia; panatrophy; pantatrophyการฝ่อลีบทั้งตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pantatrophy; panatrophy; pantatrophiaการฝ่อลีบทั้งตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhinitis, atrophicเยื่อจมูกอักเสบฝ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recession, atrophic gingival; ulatrophyเหงือกฝ่อร่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splenatrophia; splenatrophyม้ามฝ่อลีบ, ม้ามเหี่ยว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splenatrophy; splenatrophiaม้ามฝ่อลีบ, ม้ามเหี่ยว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
onychatrophy; onychatrophiaเล็บเหี่ยว, เล็บฝ่อลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
onychatrophia; onychatrophyเล็บเหี่ยว, เล็บฝ่อลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atrophicเหี่ยว, ฝ่อ, ลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atrophic candidiasis; candidiasis, erythematousโรคราแคนดิดาชนิดผื่นแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atrophic gingival recession; ulatrophyเหงือกฝ่อร่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atrophic rhinitisเยื่อจมูกอักเสบฝ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atrophic ulatrophy; ulatrophy, ischaemic; ulatrophy, ischemicเหงือกฝ่อร่นเหตุขาดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
metratrophiaมดลูกฝ่อลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
candidiasis, atrophic; candidiasis, erythematousโรคราแคนดิดาชนิดผื่นแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
candidiasis, erythematous; candidiasis, atrophicโรคราแคนดิดาชนิดผื่นแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
erythematous candidiasis; candidiasis, atrophicโรคราแคนดิดาชนิดผื่นแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ischaemic ulatrophy; ulatrophy, atrophic; ulatrophy, ischemicเหงือกฝ่อร่นเหตุขาดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ischemic ulatrophy; ulatrophy, atrophic; ulatrophy, ischaemicเหงือกฝ่อร่นเหตุขาดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ulatrophy; recession, atrophic gingivalเหงือกฝ่อร่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ulatrophy, atrophic; ulatrophy, ischaemic; ulatrophy, ischemicเหงือกฝ่อร่นเหตุขาดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ulatrophy, ischaemic; ulatrophy, atrophic; ulatrophy, ischemicเหงือกฝ่อร่นเหตุขาดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ulatrophy, ischemic; ulatrophy, atrophic; ulatrophy, ischaemicเหงือกฝ่อร่นเหตุขาดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atrophicฝ่อ, แบนลง, ฝ่อลง, บางลง [การแพทย์]
Atrophic Changeการเปลี่ยนแปลงฝ่อลง, การเสื่อมสลายของสมอง [การแพทย์]
Atrophic Processการฝ่อของขั้วประสาทตา [การแพทย์]
Atrophic Stageระยะเหี่ยว [การแพทย์]
Endometrium, Atrophicเยื่อบุโพรงมดลูกฝ่อ,การเหี่ยวของเยื่อบุโพรงมดลูก [การแพทย์]
Gastritis, Atrophicอะโทรฟิคแก็สไทรติส, [การแพทย์]
Glossitis, Atrophicลิ้นเลี่ยน, [การแพทย์]
Myotonia Atrophicaไมโอโทเนีย อาโทรฟิกา, โรค; มัยโอโทเนีย อะโทรฟีคา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We tried using dead virus combined with atrophins to boost immune response.เราลองใช้ ไวรัสตายรวมกับ อะโทรฟินส์ เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน Contagion (2011)
And the longer we wait, the more that my vascularity diminishes, the more the nerves die, the more the muscle atrophies, and then there's only one option left!และยิ่งเรารอมากเท่าไหร่ เส้นเลือดก็จะตีบมากขึ้น และ เส้นประสาทตายมากขึ้น และกล้ามเนื้อตายมากขึ้น Remember the Time (2012)
My muscles have atrophied, and the pain from not wearing my brace has me on the verge of passing out, but I've never been happier in my whole life.กล้ามเนื้อชั้นกำลังฝ่อ และไอ้ความทรมานจากการไม่ใส่เฝือก กำลังจะทำให้ชั้นจะเป็นลมอยู่แล้ว Chainsaw (2015)
And constipated. Trash, he's a doctor too.Dieser asthmatische, asthenische und atrophische Teufel... Buddy Goes West (1981)
Apparently, your body was in a state of advanced atrophy due to a period of extreme inactivity.Ihr Körper war in einem Stadium fortgeschrittener Atrophie... auf Grund extremer physiologischer Unterbelastung. Seinfeld (1989)
Nerve connections were blocked and infiltrated and atrophied. So, the brain couldn't give orders anymore.Nervenbahnen wurden blockiert, infiltriert und atrophierten, so dass das Gehirn keine Befehle mehr erteilen konnte. Naked Lunch (1991)
Apparently, your body was in a state of advanced atrophy due to a period of extreme inactivity.Ihr Körper war in einem Stadium fortgeschrittener Atrophie... auf Grund extremer physiologischer Unterbelastung. The Summer of George (1997)
We're gonna prevent any substantial atrophy ofyour good leg with this... and it works your quadriceps.Wir verhindern eine Atrophie des gesunden Beins mit dem Gerät. Das stärkt den Quadriceps. Unbreakable (2000)
It prevents atrophy by--Es verhindert eine Atrophie durch... Unbreakable (2000)
Which I believe is what's repairing the nerve damage and reversing the atrophy in my legs.Und genau die reparieren jetzt meine Nervenzellen und wirken gegen die Atrophie. Rising (2001)
No. Sounds like an atrophy.Nein, klingt nach einer Atrophie. Closer (2004)
They can hardly see but like dogs they hear well.Ihre Augen sind atrophiert, aber ihr Gehör ist empfindlich wie das eines Hundes. Marebito (2004)
Maybe her vocal cords are impaired from being inactive.Masuoka. Vielleicht sind ihre Stimmbänder atrophiert und funktionieren nicht mehr. Marebito (2004)
Her muscular and neural stems are deterioratingAußer an Muskelschwund leidet sie auch an einer Atrophie der Luftröhre. Sie droht jederzeit ins Koma zu fallen. Silk (2006)
Cerebral cortex atrophies in coma patients.Großhirnrindenatrophie bei Komapatienten. Distractions (2006)
The baby's intestine shows slight villous atrophy.Die Biopsie zeigt eine leichte Zottenatrophie. Forever (2006)
We're here to experience, evolve the little toe, atrophy.Wir erleben hier die Entwicklung des kleinen Zehs, er ist atrophiert. Torn (2006)
- I've got spinal muscular atrophy.Ich hab eine spinale Muskelatrophie. Merry Little Christmas (2006)
The patient has spinal muscular atrophy.Der Patient hat Spinale Muskelatrophie. 97 Seconds (2007)
Donations have atrophied to the point you've fallen far behind the curve in Research, Pediatrics, Oncology and MRI.Spendeneingänge sind so weit atrophiert, dass die Bereiche Forschung, Pädiatrie, Onkologie und MRT weit unter den Erwartungen liegen. The Bucket List (2007)
My fear is that is a type-two degenerative brain disease like Sandhoff disease that his enzymes aren't clearing lipids from his brain, causing atrophy.Ich befürchte, dass es eine degenerative Hirnerkrankung ist... wie etwa die Sandhoff-Krankheit. Seine Enzyme entfernen Lipide nicht aus dem Gehirn, so entsteht eine Atrophie. The X Files: I Want to Believe (2008)
You probably can't move yet, Eugene. You have atrophy!Du kannst dich nicht bewegen, du hast eine Atrophie! Miss March (2009)
Your body is in an extreme state of atrophy, but you're in surprisingly good shape for someone who's been in a coma for four years.Ihr Körper ist in einem extremen Zustand, einer Atrophie, aber für einen, der vier Jahre im Koma lag, sind Sie in erstaunlich guter Verfassung. Miss March (2009)
I have atrophy!Ich hab doch 'ne Atrophie. Miss March (2009)
How's that atrophy coming?Geht's deiner Atrophie schon besser? Miss March (2009)
Took up cuddy's offer of time off.Ihre Muskulatur wäre nicht atrophiert. Simple Explanation (2009)
High abnormal activity in the temporal lobesHier sehen wir, dass Violet hohe abnormale Hirnaktivitäten in den Schläfenlappen hat, ebenso wie Atrophie im Ammonshorn. War (2010)
Atrophy in right vastus lateralis suggesting early Parkinson's.Die rechte Oberschenkelmuskulatur ist atrophiert. Erste Anzeichen von Parkinson. We Are What We Are (2013)
By the time you start showing symptoms, the atrophy's done its damage, brain mass has decreased.Wenn die ersten Symptome auftauchen, hat die Atrophie schon gewütet. Die Hirnmasse ist kleiner. Dying of the Light (2014)
Both those spots are showing signs of atrophy.Beide Punkte zeigen Anzeichen von Atrophie. Riddled (2014)
- Atrophy.- Atrophie. Riddled (2014)
It causes your muscles to waste away until you can't breathe anymore.Spinale Muskelatrophie. Davon schwinden die Muskeln, bis man nicht mehr atmen kann. Single Point of Failure (2014)
There is no evidence of discoloration or historical trauma.Es gibt keine Beweise für Verfärbungen... oder ältere Wunden, keine generalisierte Atrophie. Episode #1.8 (2015)
Other side effects include acne, testicular atrophy and prostate swelling.Andere Nebenwirkungen sind Akne, Hodenatrophie und Prostataschwellungen. The Saint (2017)
What if May suffers from permanent cognitive dysfunction or cerebral atrophy?Was, wenn May eine permanente kognitive Dysfunktion hat oder Hirnatrophie? The Man Behind the Shield (2017)
Look, lady, on the card have since my kid is atrophied.Hier steht, mein Kind leidet an Atrophie. - Es ist gehbehindert. Death of a Bureaucrat (1966)
Go to the table 42 But, miss, they'll fix what stunted?Die kümmern sich um Atrophiefälle. Death of a Bureaucrat (1966)
She was on the Enterprise.Er ist fast atrophisch. Sie muss es getan haben. Spock's Brain (1968)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลีบ[ADJ] lean, See also: atrophic, withered, undeveloped, Syn. แฟบ, Ant. เต่ง, พอง, อวบ, Example: คุณต้องใช้เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบของข้าวลูกผสมระหว่างชนิดทั้งสามนี้เป็นหลัก, Thai definition: ลักษณะแฟบเพราะไม่เจริญเติบโตตามธรรมดาที่ควรเป็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลีบ[adj.] (līp) EN: stunted ; dwarf ; blighted ; lean; atrophic ; withered ; undeveloped   FR: émacié ; décharné ; maigre ; rachitique ; rabougri ; atrophié ; flétri

CMU English Pronouncing Dictionary
ATROPHIED    AE1 T R AH0 F IY0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
atrophied    (v) (a1 t r @ f i d)
atrophies    (v) (a1 t r @ f i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verkümmerung {f} | Verkümmerungen {pl}atrophy | atrophies [Add to Longdo]
atrophischatrophic [Add to Longdo]
verkümmern | verkümmernd | verkümmertto atrophy | atrophying | atrophied [Add to Longdo]
Atrophie {f}; Gewebsschwund {m} [med.]atrophy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
萎縮性鼻炎[いしゅくせいびえん, ishukuseibien] (n) atrophic rhinitis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top