Search result for

atomares

(62 entries)
(2.2552 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atomares-, *atomares*, atomare
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา atomares มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *atomares*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Atomic.AtomarShort Fuse (2010)
My one on the theories of brother worlds and atomic travel?Über meine Theorien über Weltraumreisen mit atomarem Antrieb? Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
The atomic device was said to have the destructive force...Der atomare Sprengkörper soll eine Zerstörungskraft The Last Ten Days (1981)
Well, the independent deterrent. its against the French!Dafür haben wir doch unsere atomare Abschreckung. Die soll uns doch vor den Franzosen schützen. The Challenge (1982)
He can lift 400-pound atomic loads all day and night.Der kann 400 Pfund schwere atomare Ladung nächtelang heben. Blade Runner (1982)
It is a process whereby molecular structure... is reorganized at the subatomic level... into life-generating matter of equal mass.Bei diesem Prozess werden Molekülstrukturen auf atomarer Ebene umgebaut, um Leben zu generieren. Star Trek II: The Wrath of Khan (1982)
Hey, we were just getting into the significance of nuclear love!Hey, wir waren doch gerade mit atomarer Liebe beschäftigt. Steele Eligible (1984)
Were you two engaged in a little nuclear love?War das auch eine Art atomare Liebe? Steele Eligible (1984)
Been advocating a first strike against this country for years.Er befürwortete jahrelang einen atomaren Erstschlag gegen dieses Land. Playing Possum (1984)
-A first strike?- Einen atomaren Erstschlag? Playing Possum (1984)
All that will change tomorrow when your government is reduced to radioactive waste.Das wird sich morgen aber alles ändern, wenn Ihre Regierung auf atomaren Abfall reduziert wird. Playing Possum (1984)
As a result of mental disturbance dating from my experiences in the atomic wars, I was a willing subject of Goldstein's influence.Mein durch die Erfahrungen der atomaren Kriege gestörter Geisteszustand machte mich zum willigen Opfer von Goldsteins Einfluss. 1984 (1984)
Today I want the missile launch codes for that atomic sardine can--Heute will ich die Startcodes für die atomaren Raketen... J. Edgar's Ghost (1985)
How hard to believe in the common good, when every fibre of my being tells me that the awesome forces I've helped to create, have been put into the hands of mad men!Doch da ist kein Glaube an das Wohl aller. Denn jede Faser meines Seins klagt mich an, denn die atomaren Mittel, die ich half zu entwickeln, gab ich unwissend in die Hände von Wahnsinnigen. The Quiet Earth (1985)
Until recently, all microchips were susceptible to damage from the intense magnetic pulse of a nuclear explosion.Bis vor kurzem waren alle Mikrochips sehr anfällig für den intensiven magnetischen Impuls einer atomaren Explosion. A View to a Kill (1985)
Nuclear warheads?Atomare Sprengköpfe? Need to Know (1986)
Why would they want a nuclear detonator?Wozu brauchen die einen atomaren Sprengzünder? Three Little Spies (1986)
- Pam Jentry is using Food for Flight to smuggle nuclear detonators out of the country.- Pam Jentry benutzt Food for Flight, um atomare Zünder außer Landes zu schaffen. Three Little Spies (1986)
30 inches of thigh-slappin', blood-pumpin' nuclear brain damage!30 Super-Zoll für den absoluten, atomaren Gehirnschlag! Ruthless People (1986)
God is that glue that holds matter together, and... matter is material, and materialism... is the accumulation of matter, and I love matter!Alle subatomaren Partikel im Universum werden davon zusammengehalten, von dieser Art Kleber, von diesem Superkleber. Amen... Send Money (1987)
Our government has 7829 nuclear warheads pointed at the Soviet Union.Unsere Regierung hat 7.829 atomare Sprengköpfe auf die Sowjetunion gerichtet. One Flew East (1987)
If an atomic bomb explodes on an american base they'll be blamed For a nuclear accident.Wenn auf einem amerikanischen Stützpunkt eine Atombombe explodiert, dann wird man England die Schuld an diesem atomaren Unfall zuschreiben. The Fourth Protocol (1987)
The post-atomic horror.Die post-atomare Schreckenszeit. Encounter at Farpoint (1987)
And because the summit has failed we have no choice but to strive to be second to none in the nuclear arms race.Und da das Gipfeltreffen gescheitert ist, haben wir keine andere Wahl, als beim atomaren Wettrüsten in Führung zu gehen. Superman IV: The Quest for Peace (1987)
And because the summit has failed we have no choice but to strive to be second to none in the nuclear arms race.Und da das Gipfeltreffen gescheitert ist, haben wir keine andere Wahl, als beim atomaren Wettrüsten in Führung zu gehen. Superman IV: The Quest for Peace (1987)
And I can't stand idly by and watch us stumble into the madness of possible nuclear destruction.Ich kann nicht untätig mit ansehen, wie wir uns dem Wahnsinn einer atomaren Zerstörung hingeben. Superman IV: The Quest for Peace (1987)
Nuclear holocaust.Atomarer Holocaust, The Witches of Eastwick (1987)
Good luck, Commander.KATEGORIE SUBATOMAR LEBENSFORMTEST ERGEBNISLOS - Viel Glück, Commander. A Matter of Honor (1989)
The substance appears to be a rare form of subatomic bacteria capable of doubling itself in size every 15 minutes.Es scheint eine seltene Form subatomarer Bakterien zu sein, mit der Fähigkeit, sich alle 15 Minuten zu verdoppeln. A Matter of Honor (1989)
I'm picking up subatomic fluctuations.Ich empfange subatomare Fluktuationen. The Price (1989)
Nuclear peace for 40 years.40 Jahre atomarer Frieden. The Russia House (1990)
What if someone got in with a briefcase full of atomic secrets?Was, wenn jemand mit atomarem Spionagematerial da mitfährt? Gremlins 2: The New Batch (1990)
...so instead of spending 2.5 billion dollars on research into nuclear waste disposal,...anstatt also 2,5 Milliarden Dollar für die Erforschung der Entsorgungmaßnahmen atomarer Abfälle auszugeben, The Naked Gun 2½: The Smell of Fear (1991)
They're like nuclear warheads.Das ist wie bei atomaren Sprengköpfen. Other People's Money (1991)
If the atomic core melts down Star Labs will turn into a miniature nuclear warhead.Wenn der atomare Kern schmilzt, wird das Labor zu einer Art Miniatombombe. Fast Forward (1991)
A breakdown of the atomic cohesive structure.Ein Zusammenbruch der atomaren Kohäsionsstruktur. The Drumhead (1991)
An analysis of the subatomic structure revealed an almost undetectable residual pattern.Durch Analyse der subatomaren Struktur wurde ein Restmuster gefunden. The Mind's Eye (1991)
If the semi set curved into the subatomic,... the infinities might cancel each other out.Wenn das Semiset in das Subatomare gekrümmt wäre,... ..würden sich die Unendlichkeiten vielleicht gegenseitig aufheben. The Nth Degree (1991)
Accustomed as we are today to think of magnetism as the vector of spins and orbits of subatomic particles it is often with astonishment that we discover how different men viewed the set of phenomena that we group together under the term "magnetism."So wie wir heute daran gewöhnt sind, Magnetismus als Vektor der Spins und Orbits subatomarer Partikel zu sehen, entdecken wir oft mit Erstaunen, wie unterschiedlich die Menschheit die Reihe der Phänomene betrachtet, die wir unter dem Begriff Magnetismus zusammenfassen. Memoirs of an Invisible Man (1992)
The bulkhead has been altered on a subatomic level.Die Trennwandstruktur wurde subatomar verändert. Schisms (1992)
We're all just complicated arrangements of atoms and subatomic particles, we don't live.Wir alle sind nur eine komplizierte Anordnung von Atomen und subatomarer Teilchen. Wir leben nicht. Bad Boy Bubby (1993)
But more terrible still are the effects of atomic mutation.Aber noch schrecklicher sind die Folgen atomarer Mutation. Matinee (1993)
He's with the office of unforeseen atomic events in Washington.Er arbeitet für das Büro für unerwartete atomare Ereignisse in Washington. Matinee (1993)
Once we so cleverly let that atomic genie out of its bottle, there is no putting it back, gentlemen.Wenn wir den atomaren Geist erst mal ach so klugerweise aus der Flasche gelassen haben... kann man ihn nicht wieder zurücktun, meine Herren. Matinee (1993)
And so a sigh of relief around the world... as two of the great powers pull back from the nuclear abyss.Ein kollektives Aufatmen auf der ganzen Welt... nachdem zwei Weltmächte sich vom atomaren Abgrund zurückziehen. Matinee (1993)
The Nuclear Explosion has ruined the city.Die atomare Explosion hatte die Stadt zerstört. Heroic Trio 2: Executioners (1993)
How long do the Nuclear Catastrophes last?Wie lange wird die atomare Katastrophe andauern? Heroic Trio 2: Executioners (1993)
I have found the quantum flux in Worf's cellular RNA extends to the subatomic level.Der Quantenfluss in Worfs zellularer RNA reicht in das subatomare Niveau. Parallels (1993)
Dad, most of your colleagues around here are dedicated to a programme of armed nuclear destruction.Dad, die meisten deiner Kollegen hier arbeiten an einem Proiekt, das atomare Vernichtung zum Inhalt hat. Blue Sky (1994)
When I was in Nevada, I decided I could no longer contribute to nuclear warfare.Nach Nevada konnte ich atomare KriegsfÜhrung nicht mehr unterstützen. Blue Sky (1994)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ABC-Waffen {pl}; atomare, biologische und chemische Waffen [mil.]nuclear, biological, and chemical weapons [Add to Longdo]
Anziehungskraft {f} | atomare Anziehungskraftattraction | nuclear attraction [Add to Longdo]
atomaratomic [Add to Longdo]
atomar {adv}atomically [Add to Longdo]
UNSCEAR : Wissenschaftlicher Ausschuß der Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen atomarer StrahlungUNSCEAR : United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一纏まり;一まとまり[ひとまとまり, hitomatomari] (n) (See 一纏) (a) bunch; (a) bundle [Add to Longdo]
血が止まる[ちがとまる, chigatomaru] (exp,v5r) to stop bleeding [Add to Longdo]
纏まり[まとまり, matomari] (n) (1) unity; coherence; consistency; coordination; (2) settlement; conclusion; completion [Add to Longdo]
纏まる[まとまる, matomaru] (v5r,vi) to be collected; to be settled; to be in order; (P) [Add to Longdo]
目がとまる;目が留まる[めがとまる, megatomaru] (exp,v5r) have one's eye caught on something [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
核燃料[かくねんりょう, kakunenryou] atomarer_Brennstoff [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  atomares [atoːmaːrəs]
     atomically
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top