Search result for

articles

(64 entries)
(0.736 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -articles-, *articles*, article
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
articles of agreementข้อความในข้อตกลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
articles of associationข้อบังคับของบริษัทจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
articles of incorporationข้อบังคับในการก่อตั้งและดำเนินงานของบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
articles of the peaceคำร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งคุ้มครองความปลอดภัย (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
articles of warบทบัญญัติว่าด้วยระเบียบวินัยกองทัพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
articles of warกฎว่าด้วยยุทธวินัย (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Articlesบทความ [การแพทย์]
Articles of associationข้อบังคับของบริษัท [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
articles of association (n ) ข้อบังคับบริษัท

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Newspaper articles, television interviews, and the story of the village.ข่าวในหนังสือพิมพ์, สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์, และเรื่องราวของหมู่บ้าน. Episode #1.8 (2008)
- I'm not. - I feel it every day that you read Sebastian's articles.-ฉันรู้สึกอยู่ทุกวัน ว่าคุณแอบอ่านงานของเซบาสเตียน Marley & Me (2008)
Why haven't you published any of those articles?ทำไมคุณไม่ตีพิมพ์เรื่องพวกนั้น ออกมาเลยละ? Hey! Mr. Pibb! (2009)
There are tons of articles about people who had a premonition about a disaster they saved themselves and then they died.พบบทความเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้อีกเพียบเลย คนที่มีลางสังหรณ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุ ช่วยตัวเองเอาไว้ได้ The Final Destination (2009)
If our unsub is like Bakunas, then he needs the genuine articles to complete the fantasy.ไปดูกันเถอะ อาบิเกล แฮนเซ่น Cold Comfort (2009)
All those newspaper articles.กับข่าวหนังสือพิมพ์ทั้งหมดนั้น Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
In accordance to the administrative agreement between two nations, the investigators must comply to several articles during investigation of Robert J. Pearson.ตามข้อตกลงทางการฑูต ของทั้ง 2 ประเทศแล้ว พนักงานสืบสวนจะต้องทำตามกฏ 2-3 ข้อ ระหว่างทำการสอบสวน คุณ โรเบิร์ต เจ เพียร์สัน The Case of Itaewon Homicide (2009)
But I don't see my name in any of these articles.อ๋อ.. แต่ฉันไม่เห็นชื่อตัวเอง\ ในบทความพวกนี้เลย Sherlock Holmes (2009)
And ask the respondent to stipulate that the articles of incorporation state the ownership as follows:ร้องขอให้จำเลยกำหนดเงื่อนไข การแบ่งสรรปันส่วนของบริษัท The Social Network (2010)
Thanks for the articles. They really helped.ขอบคุณสำหรับบทความนะ ช่วยได้เยอะเลย Unpleasantville (2010)
The articles of war?บทความเกี่ยวกับสงครามเหรอครับ? Melbourne (2010)
Piercings,ewelry, distinctive articles of clothing?คมเข้ม หน้าใส ส่วมใส่เสื้อผ้าที่มีจุดเด่นอะไร Green Light (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
articlesArticles bought here will be delivered free of charge.
articlesDo you have any tax-free articles?
articlesI clipped some articles out of the newspaper.
articlesI write articles regularly.
articlesMen are absolutely not allowed to post or reply to articles.
articlesNot a few people think that all foreign-made articles are superior to ones made in this country.
articlesThe articles of incorporation have finally been completed for our Digital Groove Club.
articlesThe factory produced ten finished articles an hour.
articlesThe next issue will feature articles on divorce.
articlesThe precision ratio is an index that indicates how many articles meet the search criteria out of the all of the articles retrieved.
articlesThere are a variety of articles in her purse.
articlesThere are many articles in her purse.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุภาคนาโน[n.] (anuphāk nānō) EN: nanoparticles   FR: nanoparticule [f] ; microparticule [f]
บริขาร[n.] (børikhān) EN: eight necessary articles required by a Buddhist priest   FR: les huit objets d'un bonze
ครุภัณฑ์[n.] (kharuphan) EN: durable articles ; durable goods ; equipment ; furniture ; major items   
ของ[n.] (khøng) EN: thing ; stuff ; possessions ; object ; articles ; belongings ; effects ; property   FR: chose [f] ; objet [m] ; article [m] ; effets [mpl] ; machin [m]
ของใช้[n.] (khøngchai) EN: wares ; utensils ; stuff ; articles ; equipment ; implement   FR: ustensiles [mpl]
ประจำวัน[n. exp.] (khøngchai prajamwan) EN: articles of daily use   FR: ustensiles d'usage quotidien [mpl]
ของกำนัล[n.] (khøngkamnan) EN: gift ; present ; articles for giving   FR: cadeau [m] ; présent [m] ; article-cadeau [m]
ของต้องห้าม[n. exp.] (khøng tǿng hām) EN: prohibited goods ; prohibited articles   
ของต้องพิกัด[n. exp.] (khøng tǿng phikat) EN: dutiable articles   
เครื่องต้น[X] (khreūang ton) EN: dresses and articles used by the sovereign or a prince   FR: objets et habits royaux

CMU English Pronouncing Dictionary
ARTICLES    AA1 R T AH0 K AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
articles    (v) (aa1 t i k l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausbildungsvertrag {m}articles of apprenticeship [Add to Longdo]
Gesellschaftsvertrag {m}; Gesellschaftervertrag {m}articles of partnership; partnership agreement [Add to Longdo]
Gründungsurkunde {f} einer AGarticles of incorporation [Add to Longdo]
Satzung {f} einer AGarticles of association [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゃあ(P);じゃ(P)[, jaa (P); ja (P)] (conj,int) (1) (See では) then; well; so; well then; (2) (See で・1,で・2,で・3,で・4,は) combination of 'de' and 'wa' particles; (aux) (3) (じゃ only) (ksb [Add to Longdo]
ゴロ新聞[ゴロしんぶん, goro shinbun] (n) racketeering newspaper; journal that demands money in return for favourable articles [Add to Longdo]
テフラ[, tefura] (n) tephra (particles ejected by an eruption) [Add to Longdo]
遺品[いひん, ihin] (n) articles of the deceased; article left by the deceased; things that belonged to the deceased; (P) [Add to Longdo]
遺留品[いりゅうひん, iryuuhin] (n) lost articles [Add to Longdo]
化粧品[けしょうひん, keshouhin] (n) cosmetics; toilet articles [Add to Longdo]
仮定款[かりていかん, kariteikan] (n) provisional articles [Add to Longdo]
家庭用品[かていようひん, kateiyouhin] (n) household articles [Add to Longdo]
箇条[かじょう, kajou] (n) items; errors; articles [Add to Longdo]
開運商法[かいうんしょうほう, kaiunshouhou] (n) (See 霊感商法) fraudulent way of business, cajoling people into buying articles for an extremely high price by claiming they will bring good luck [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
日用品[rì yòng pǐn, ㄖˋ ㄩㄥˋ ㄆㄧㄣˇ, ] articles for daily use [Add to Longdo]
物品[wù pǐn, ˋ ㄆㄧㄣˇ, ] articles; goods; materials [Add to Longdo]
用品[yòng pǐn, ㄩㄥˋ ㄆㄧㄣˇ, ] articles for use; products; goods [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ポスト[ぽすと, posuto] to post (articles to a newsgroup) (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chapiter \Chap"i*ter\, n. [OF. chapitel, F. chapiteau, from L.
   capitellum, dim. of caput head. Cf. {Capital}, {Chapter}.]
   1. (Arch.) A capital [Obs.] See {Chapital}. --Ex. xxxvi. 38.
    [1913 Webster]
 
   2. (Old Eng. Law) A summary in writing of such matters as are
    to be inquired of or presented before justices in eyre, or
    justices of assize, or of the peace, in their sessions; --
    also called {articles}. --Jacob.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top