Search result for

artery

(42 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -artery-, *artery*
English-Thai: Longdo Dictionary
coronary artery disease(n phrase) โรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจอุดตัน, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ย่อด้วย CAD, S. Coronary heart disease (CHD)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
artery[N] เส้นทางหลัก, Syn. highway, main road
artery[N] เส้นเลือดแดงที่นำเลือดแดงออกจากหัวใจ, See also: เส้นโลหิต, หลอดเลือดแดง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artery(อาร์'เทอรี) n. เส้นโลหิตแดง,หลอดโลหิตแดง,ทางสำคัญ, Syn. main channel)
coronary arteryหลอดเลือดแดงใหญ่ที่หัวใจ
renal arteryเลือดที่ไปเลี้ยงไต

English-Thai: Nontri Dictionary
artery(n) เส้นเลือดแดง,ทางสำคัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arteryหลอดเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
artery forcepsคีมหลอดเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
artery, smallหลอดเลือดแดงเล็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
arteryหลอดเลือดอาร์เตอรี่, หลอดเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจไปสู่เนื้อเยื่อต่าง ๆ มีผนังเหนียวและยืดหยุ่นได้ มีกล้ามเนี้อเรียบ  ทำให้หดตัวหรือขยายตัวได้ดี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No reason it couldn't cause an artery in the brain to spasm.ไม่มีเหตุผลที่จะทำได้ เส้นเลือดใหญ่ในสมองเกร็ง Emancipation (2008)
Foreman, give her ergonovine to cause vasospasms, and run an MRI to see which artery's dancing.โฟร์แมนให้เออโกโนวีนเธอเพื่อให้หลอดเลือดเกร็ง แล้วเอาไปตรวจใน เอ็มอาร์ไอ ซึ่งจะเห็นเส้นเลือดเต้นระบำ Emancipation (2008)
Left middle cerebral artery looks good.เส้นเลือดตรงกลางซ้ายของ ซิลิบรัมดูดี Emancipation (2008)
Nothing around the vertebral artery.ไม่มีอะไรรอบๆ เส้นเลือดเวอทิบรัล Emancipation (2008)
The weapon... went through the brain stem, perforated the internal carotid artery.อาวุธนี่... ตรงผ่านเข้าไปในก้านสมอง เจาะทะลุหลอดเลือดแดงอินเทอร์นัลคาโรติด And How Does That Make You Kill? (2008)
The bullet lacerated his pulmonary artery and lodged in his thoracic region.กระสุนตัดทะลุปอด ผ่านเส้นเเลือดแดงในช่องอก Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Well, sometimes an artery in the neck is twisted.- อย่างเช่น - คือ Some Kinda Love (2009)
She did? BRENDA: In the carotid artery.มีน่าเป็นแบบนั้น Some Kinda Love (2009)
Geoff Hale--cause of death was a single deep, smooth cut that severed the carotid artery.เจฟฟ ถูกฆ่าโดยการเฉือนลงไปทีเดียว หลอดลมถูกตัดขาด Bloodline (2009)
Shallow wounds that punctured the carotid artery.เป็นรอยเจาะผ่านหลอดลม Bloodline (2009)
The bullet's dug in just over your femoral artery.กระสุนฝังใน อยู่ใกล้กับเส้นเสือดแดง The Good Wound (2009)
If the artery gets nicked, how long do i have?ถ้าเส้นเลือดแดงขาด ฉันมีเวลาเท่าไร? The Good Wound (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เส้นโลหิต[N] blood vessel, See also: artery, vein, capillary, Syn. เส้นเลือด, หลอดเลือด, Example: การได้รับพิษตะกั่วติดต่อกันเป็นเวลานาน จะทำให้เกิดการเสื่อมสลายของเส้นโลหิตฝอย และเส้นโลหิตอื่นๆ ในสมอง, Count unit: เส้น, Thai definition: ทางเดินเลือดไปสู่หรือออกจากอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลอดเลือดแดง[n.] (løtleūat daēng) EN: artery   FR: artère [f]
เส้นเลือดแดง[n. exp.] (senleūat daēng) EN: artery   FR: artère [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARTERY    AA1 R T ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
artery    (n) (aa1 t @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arterie {f}; Hauptader {f}; Schlagader {f} [anat.] | Arterien {pl} | eine Hauptader betreffendartery | arteries | arterial [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーテリ[, a-teri] (n) artery [Add to Longdo]
外頸動脈[がいけいどうみゃく, gaikeidoumyaku] (n) (See 内頸動脈) external carotid artery [Add to Longdo]
顎動脈[がくどうみゃく, gakudoumyaku] (n) maxillary artery [Add to Longdo]
冠状動脈[かんじょうどうみゃく, kanjoudoumyaku] (n,adj-no) coronary artery [Add to Longdo]
冠状動脈疾患[かんじょうどうみゃくしっかん, kanjoudoumyakushikkan] (n) coronary-artery disease [Add to Longdo]
冠動脈[かんどうみゃく, kandoumyaku] (n) coronary artery [Add to Longdo]
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P) [Add to Longdo]
固有肝動脈[こゆうかんどうみゃく, koyuukandoumyaku] (n) arteria hepatica propria; hepatic artery proper; proper hepatic artery [Add to Longdo]
鎖骨下動脈[さこつかどうみゃく, sakotsukadoumyaku] (n) subclavian artery [Add to Longdo]
止血鉗子[しけつかんし, shiketsukanshi] (n) artery forceps; hemostatic forceps [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动脉[dòng mài, ㄉㄨㄥˋ ㄇㄞˋ, / ] artery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Artery \Ar"ter*y\, n.; pl. {Arteries}. [L. arteria windpipe,
   artery, Gr. ?.]
   1. The trachea or windpipe. [Obs.] "Under the artery, or
    windpipe, is the mouth of the stomach." --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anat.) One of the vessels or tubes which carry either
    venous or arterial blood from the heart. They have tricker
    and more muscular walls than veins, and are connected with
    them by capillaries.
    [1913 Webster]
 
   Note: In man and other mammals, the arteries which contain
      arterialized blood receive it from the left ventricle
      of the heart through the aorta. See {Aorta}. The
      pulmonary artery conveys the venous blood from the
      right ventricle to the lungs, whence the arterialized
      blood is returned through the pulmonary veins.
      [1913 Webster]
 
   3. Hence: Any continuous or ramified channel of
    communication; as, arteries of trade or commerce.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 artery
   n 1: a blood vessel that carries blood from the heart to the
      body [syn: {artery}, {arteria}, {arterial blood vessel}]
   2: a major thoroughfare that bears important traffic

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top