Search result for

armieren

(52 entries)
(0.0336 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -armieren-, *armieren*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา armieren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *armieren*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Adama, we've examined the close range scans of fighter ship Delta before it collided with the Cylon vessel, and I have some alarming news.Adama, wir haben die Aufnahmen der Viper Delta bevor sie mit dem Zylonenschiff zusammengestoßen ist und haben alarmierende Nachrichten. The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
And that's why you should be alarmed.Deshalb sollte sie das auch alarmierenThe Super Scouts: Part 1 (1980)
Alarmed?AlarmierenThe Super Scouts: Part 1 (1980)
Alert rescue units every mile of the way, from here to the Rockies.Alle Rettungseinheiten von hier bis zu den Rockys alarmierenAirplane! (1980)
We've got to call the police.Wir müssen die Polizei alarmierenLa Cage aux Folles II (1980)
You can warn our embassy in Paris threaten to intervene in high places or maybe offer me some money, eh?- Ich nehme an, Sie werden Ihre Botschaft alarmieren wollen. Dass man mir auf die Finger klopft von höherer Stelle. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
I don't want to alarm you unduly, but there's still no word of Bernadette.Ich möchte Sie nicht alarmieren, aber wir haben noch nichts von Bernadette gehört. Happy Birthday to Me (1981)
That's alarming.Das ist alarmierend. Inside Out (1982)
That device will alert law enforcement officers within a 50-mile radius.Das Gerät wird alle Polizeibeamten im Umkreis von 80 km alarmierenInside Out (1982)
Alert Wolfpack squadrons, north coast.Alarmieren Sie die Flugstaffeln an der Nordküste. Firefox (1982)
Alert all missile sites.Alarmieren Sie alle Raketenstationen. Firefox (1982)
Scramble the Polar Search squadrons.Alarmieren Sie die polaren Suchstaffeln. Firefox (1982)
Alert Starfleet headquarters.Sternenflotten-Zentrale alarmierenStar Trek II: The Wrath of Khan (1982)
Captain Spock... if you don't hear from us within one hour... your orders are to restore what power you can... take the Enterprise to the nearest starbase... and alert Starfleet Command as soon as you're out of jamming range.Wenn Sie in einer Stunde nichts gehört haben, bringen Sie die Enterprise zur nächsten Basis und alarmieren Sie die Sternenflotte. Star Trek II: The Wrath of Khan (1982)
True enough, these are alarming statistics.Das sind wahrlich alarmierende Zahlen. If Thoughts Could Kill (1983)
Despite that fact, the scare has reached alarming proportions.Trotz dieser Tatsache erreichte der Schrecken ein alarmierendes Ausmaß. Cujo (1983)
-And alert the killer? -Killer?- Und den Mörder alarmierenCharity Begins at Home (1984)
-A few hundred dollars is not enough to alert the Munich police department.- Ein paar $100 reichen nicht, um die gesamte Münchner Polizei zu alarmierenOur Man in Tegernsee (1984)
Alert all combat patrols in the area.Alarmieren Sie alle Kampfeinheiten in dem Bereich. The Dissident (1984)
You have to alarm the crew.Wir muessen um jeden Fall die Besatzung alarmierenDas Arche Noah Prinzip (1984)
We did it discreetly so as not to alarm the community.Wir haben es diskret gemacht, um die Gemeinde nicht zu alarmierenBirds of a Feather (1985)
I'm sorry, Michael, but we'd better alert the military authority... before it's too late.Tut mir leid, Michael, aber wir sollten besser das Militär alarmieren, bevor es zu spät ist. Many Happy Returns (1985)
Alert all units, send in sharpshootersAlle Einheiten alarmieren, die Scharfschützen holen! Police Story (1985)
So you'd better find MacGyver.- Er kann die Polizei alarmieren. - Keine Sorge. Nightmares (1986)
Mine, too. It has to weigh less than three ounces, be accurate to five hundredths of a second and pass a metal detector.Er sollte unter 100 g wiegen, auf 500stel Sekunden genau gehen und darf keinen Detektor alarmierenThe Assassin (1986)
But Pete didn't want to alert the people at Vectrocon Systems in case Simmons wasn't the company's only bad apple.Pete wollte Vectrocon Systems nicht alarmieren. Es konnte ja sein, dass Simmons dort nicht der einzige faule Apfel war. The Eraser (1986)
Francine, also, alert the security forces and then go to the announcer's booth and tell them to start clearing the stands.Francine, alarmieren Sie auch die Sicherheitskräfte und lassen Sie durchsagen, dass die Tribünen geräumt werden sollen. Playing for Keeps (1986)
Should the Army rescue every one of them?Sollen wir bei jedem Fiffi die Army alarmierenOne of Us (1986)
Alert all officers and stations in a 50-mile radius about this wacko kid.Alarmieren Sie alle im Umkreis von 80 Kilometern wegen diesem Verrückten. Friday the 13th Part VI: Jason Lives (1986)
Alert security!Alarmieren Sie den Sicherheitsdienst! Invaders from Mars (1986)
I can't unduly alarm the parents.Ich kann die Eltern nicht unnötig alarmierenParents' Day (1987)
The noise is liable to attract more soldiers than we can handle.Die Explosion würde die Soldaten alarmierenBushmaster (1987)
If MacGyver's still alive, he could tip off the world by then.Wenn MacGyver noch lebt, wird er jemand alarmierenD. O. A.: MacGyver (1987)
And, uh, it would set off a lot of alarm bells.Außerdem würden sie damit alle Leute alarmierenOne Flew East (1987)
Uh, it's a standard Heidman-Palmer that can be cut without alerting the back-up system.Ein standardmäßiges Heidman-Palmer, das ausgeschaltet werden kann, ohne das Notsystem zu alarmierenThe Khrushchev List (1987)
Sound Away Rescue Party!Rettungsmannschaft alarmierenNo Way Out (1987)
Better summon the authorities.Ich sollte die Behörde alarmierenDaffy Duck's Quackbusters (1988)
Get your police boats ready and alert the coast guard.Machen Sie Ihre Polizeiboote bereit und alarmieren Sie die Küstenwache. Shoot to Kill (1988)
I think we should alert Inspector Japp.Ich denke, wir sollten Inspector Japp alarmierenThe Incredible Theft (1989)
Interspersed among these have been some alarming references.Daraus las ich alarmierende Hinweise ab. Pen Pals (1989)
Number One, have Security move in that way but tell them to keep their distance.Alarmieren Sie den Sicherheitsdienst. Aber sie sollen auf Abstand bleiben. The Bonding (1989)
I heard you, Captain, and the prognosis is alarming but my immediate concern is our children.Ich verstehe Sie, Captain, es ist alarmierend. Priorität haben jetzt die Kinder. Unnatural Selection (1989)
Alert the ninja.Alarmieren Sie die Ninjas. American Ninja 3: Blood Hunt (1989)
Even more alarming is the baffling and often bizarre nature of these crimes.Noch alarmierender sind aber die rätselhaften Umstände dieser Übergriffe. Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Merchandise of every size and description from skateboards to stereo systems has been disappearing from store shelves and storage areas at an alarming rate.Ware jeglicher Größe und Beschreibung, von Skateboards bis zu Stereoanlagen, ist aus den Regalen und Lagern dieser Gegend verschwunden, in alarmierendem Umfang. Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
You know, according to your service file, your behavior has become most alarming, ever since the death of this, uh...Ihrer Dienstakte zufolge ist Ihr Verhalten wirklich alarmierend geworden. Und das seit dem Tod von diesem... Obsessed (1991)
But Josie loses her heart with alarming regularity.Aber Josie verliert ihr Herz mit alarmierender Regelmäßigkeit. Episode #2.16 (1991)
Davis, notify the feds and alert Radar.- Ich sage nur... - Bundespolizei und Radar alarmierenPassenger 57 (1992)
But first, the Justice Department reports an alarming rise in the number of poisoning murders.Aber als erstes der Bericht über einen... alarmierenden Anstieg der Giftmorde. So I Married an Axe Murderer (1993)
Miss Kaden I just cannot ignore this alarming record of unsubstantiated emergency calls uncorroborated accusations and, uh, irrational public behavior.Miss Kaden, ich kann diesen alarmierenden Bericht nicht ignorieren, die grundlosen Notrufe, die unbestätigten Anschuldigungen und das irrationale Verhalten. Straitjacket (1993)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
alarmieren; beunruhigen; aufschrecken | alarmierend; beunruhigend; aufschreckend | alarmiert; beunruhigt; aufgeschrecktto alarm | alarming | alarmed [Add to Longdo]
alarmieren; warnen (vor) | alarmierend; warnend | alarmiert; gewarntto alert (to) | alerting | alerted [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top