Search result for

armé

(97 entries)
(0.0365 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -armé-, *armé*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
armed[ADJ] ติดอาวุธ, Syn. equipped, outfitted, loaded, Ant. unarmed, unprotected
armed[ADJ] ที่มีแขน
armed forces[N] กองทัพทุกเหล่าทัพ
armed to the teeth[IDM] ติดอาวุธ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armed forcesกองทัพบก เรือและอากาศ (โดยเฉพาะของชาติ ๆ หนึ่ง) ,เหล่าทัพต่าง ๆ
armenia(อาร์มี'เนีย) n. ส่วนหนึ่งของรัสเซียทางเอเชียตะวันตก -Armenian adj.,n.
carmelite nพระโรมันคาทอลิกนิกายหนึ่งที่สวมเสื้อขาว
charmeuse(ชาร์'มูซ) n. ผ้าต่วน,แพรเลี่ยน
farmer(ฟาร์ม'เมอะ) n. ชาวนา,ชาวไร่,เจ้าของฟาร์ม,ผู้รับเลี้ยง (เด็ก), Syn. grower
garment(การ์'เมินทฺ) n. เสื้อผ้าอาภรณ์. vt. สวมเสื้อผ้าอาภรณ์, Syn. clothing,clothes
gendarme(ซาน'ดาร์ม') n.,Fr. ตำรวจ,ทหาร
gendarmerie(ซานดาร'มะรี) n.,Fr ตำรวจ,ทหาร
unarmed(อันอาร์มดฺ') adj. ไม่มีอาวุธ,ไม่ได้ติดอาวุธ,ไม่มีเขี้ยวเล็บ,ไม่มีหนาม
underarmed(-อาร์มดฺ) adj. มีอาวุธไม่เพียงพอ

English-Thai: Nontri Dictionary
charmer(n) คนเจ้าเสน่ห์
charmeuse(n) ผ้าแพร,ผ้าต่วน
endearment(n) ความเป็นที่รัก,การแสดงความรัก
farmer(n) ชาวนา,ชาวไร่,เจ้าภาษี,เจ้าของฟาร์ม
garment(n) เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งหุ่ม,เครื่องแต่งกาย,เครื่องปกคลุม
gendarme(n) ตำรวจภูธร
gendarmerie(n) กองตำรวจภูธร,ทหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
armed-หนาม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
armed forcesกำลังรบ, กองกำลังติดอาวุธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
armed forcesกำลังรบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
armed neutralityความเป็นกลางโดยมีกำลังรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
armed neutralityความเป็นกลางโดยมีกำลังรบ (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
armed peaceสันติภาพโดยมีกำลังรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
armed peaceสันติภาพโดยเตรียมรบ (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
armed robberyการลักทรัพย์โดยมีอาวุธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Armed forcesเหล่าทัพ [เศรษฐศาสตร์]
Armed Forcesกองทัพ [TU Subject Heading]
Armed forcesกองทัพ, [เศรษฐศาสตร์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทัพบก[N] army, See also: armed force, soldiers, troops, military, Syn. กองทัพบก, Example: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายใปลัดกระทรวงกลาโหมบังคับบัญชาดูแลบก.สูงสุดโดยมีทัพบก ทัพเรือและทัพอากาศเป็นหน่วยขึ้นตรงบก.สูงสุด, Thai definition: กองกำลังทหารที่ทำการรบภาคพื้นดิน
ทางการทหาร[N] military, See also: armed forces, army force, Example: คอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญในทางการทหารเพราะอาวุธสมัยใหม่จะมีคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ควบคุมทำให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ, Thai definition: ด้านการทหาร
มือปืน[N] body-guard with a gun, See also: armed guard, Syn. ผู้คุ้มกัน, ผู้คุ้มครอง, Example: ไม่ว่าเขาจะไปที่ใดก็ต้องมีมือปืนคอยคุ้มกัน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่คอยคุ้มกัน
แสนยานุภาพ[N] military force, See also: armed force, Example: ฝ่ายพันธมิตรได้ทุ่มเทแสนยานุภาพทางอากาศ โจมตีอิรักอย่างหนัก, Thai definition: อำนาจทางทหาร, อานุภาพทางทหาร
ติดอาวุธ[ADJ] armed, See also: carrying weapons, equipped, Example: ชาวเซิร์บมีหน่วยติดอาวุธพร้อมจะสู้ตายราว 40,000 คน ไม่รวมอาวุธทันสมัยอีกหลายชนิด, Thai definition: มีอาวุธประจำ
ทัพ[N] troops, See also: armed forces, army, forces, Syn. กองทัพ, กองทหาร, Example: นโปเลียนยกทัพไปตีรุสเซีย, Count unit: กอง, ทัพ
การทหาร[N] military, See also: armed forces, army, Example: การทหารควรแยกออกจากการเมืองอย่างเด็ดขาด
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ[N] special detachment, See also: armed spies, special operating agency, commando, Syn. นปพ., Thai definition: หน่วยปฏิบัติการที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านการสืบสวนหาข่าว และปฏิบัติการอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และในด้านที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาปืนขู่[v. exp.] (ao peūn khū) FR: menacer d'une arme
อาวุธ[n.] (āwut) EN: weapon ; arms ; weaponry   FR: arme [f]
อาวุธเชื้อโรค[n. exp.] (āwut cheūarōk) EN: bacteriological weapon   FR: arme bactériologique [f]
อาวุธชีวภาพ[n. prop.] (āwut chīwaphāp) EN: biological weapon   FR: arme biologique [f]
อาวุธเคมี[n. exp.] (āwut khēmī) EN: chemical weapon   FR: arme chimique [f]
อาวุธครบมือ[adj.] (āwut khrop meū) EN: fully armed   FR: armé jusqu'aux dents
อาวุธลับ[n. exp.] (āwut lap) FR: arme secrète [f]
อาวุธนิวเคลียร์[n. exp.] (āwut niūkhlīa) FR: arme nucléaire [f]
อาวุธปืน[n. exp.] (āwut peūn) EN: firearm   FR: arme à feu [f]
อาวุธสงคราม[n. exp.] (āwut songkhrām) EN: weapons of war   FR: arme de guerre [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARMED    AA1 R M D
ARMEL    AA0 R M EH1 L
ARMER    AA1 R M ER0
ARMEN    AA1 R M AH0 N
ARMEY    AA1 R M IY0
ARMES    AA1 R M Z
ARMENT    AA1 R M AH0 N T
ARMENIA    AA0 R M IY1 N IY0 AH0
ARMENTA    AA0 R M EH1 N T AH0
ARMETTA    AA0 R M EH1 T AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
armed    (v) (aa1 m d)
Armenia    (n) (aa m ii1 n i @)
Armenian    (n) (aa1 m i n i@ n)
Armenians    (n) (aa m ii1 n i @ n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Armer Kerl!(n) โถ น่าสงสาร (ใช้พูดถึงผู้ชายหรือเด็กหนุ่ม ซึ่งแปลตรงๆ คือ ชายหนุ่มที่น่าสงสาร)
Wärme(n) |die| ความอุ่น ความร้อน
Wärmekapazität(n) |die, pl. Wärmekapazitäten| ความร้อนจำเพาะ
Wärmeleitfähigkeit(n) |die| ความสามารถในการนำความร้อน
sich erbarmen(vi) |sich erbarmte, hat sich erbarmt| เมตตา สงสาร เห็นใจ
Lüftungswärmeverlust(n) |der, pl. Lüftungswärmeverluste| การสูญเสียความร้อนจากการนำพาความร้อนของอากาศ
solare Wärme(n) |die| พลังงานความร้อนที่ตึกหรืออาคารได้รับจากการแสงอาทิตย์
Wärmeleitfähigkeit(n ) |die, pl. Wärmeleitfähigkeiten| ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFE条約[シーエフイーじょうやく, shi-efui-jouyaku] (n) (See 欧州通常戦力制限条約) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE Treaty [Add to Longdo]
お百姓さん[おひゃくしょうさん, ohyakushousan] (n) farmer [Add to Longdo]
かさねの色目;襲の色目[かさねのいろめ, kasanenoirome] (n) (See 襲) combination of colors created by layering of garments (colours) [Add to Longdo]
ほっかいろ[, hokkairo] (n) (See 懐炉) (chemical) body warmer [Add to Longdo]
アームウォマー[, a-muuoma-] (n) arm warmer; knitted sleeve, analogous to a leg warmer [Add to Longdo]
アルメニア[, arumenia] (n) Armenia (Armyanskaya) [Add to Longdo]
アルメニア教会[アルメニアきょうかい, arumenia kyoukai] (n) Armenian Church; Armenian Apostolic Orthodox Church [Add to Longdo]
アルメニア語[アルメニアご, arumenia go] (n) Armenian (language) [Add to Longdo]
アルメニア語派[アルメニアごは, arumenia goha] (n) Armenian (branch of languages) [Add to Longdo]
ウォーマー;ウオーマー[, uo-ma-; uo-ma-] (n) warmer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚美尼亚[Yà měi ní yà, ㄧㄚˋ ㄇㄟˇ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Armenia, former Soviet republic in Caucasus and region of northern Turkey [Add to Longdo]
叛乱[pàn luàn, ㄆㄢˋ ㄌㄨㄢˋ, / ] armed rebellion [Add to Longdo]
持枪抢劫[chí qiāng qiāng jié, ㄔˊ ㄑㄧㄤ ㄑㄧㄤ ㄐㄧㄝˊ, / ] armed robbery [Add to Longdo]
武装分子[wǔ zhuāng fèn zǐ, ˇ ㄓㄨㄤ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] armed elements; gunmen [Add to Longdo]
武装力量[wǔ zhuāng lì liàng, ˇ ㄓㄨㄤ ㄌㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] armed force [Add to Longdo]
武装冲突[wǔ zhuāng chōng tū, ˇ ㄓㄨㄤ ㄔㄨㄥ ㄊㄨ, / ] armed conflict [Add to Longdo]
武装部队[wǔ zhuāng bù duì, ˇ ㄓㄨㄤ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] armed forces [Add to Longdo]
武警[wǔ jǐng, ˇ ㄐㄧㄥˇ, ] armed police [Add to Longdo]
激进武装[jī jìn wǔ zhuāng, ㄐㄧ ㄐㄧㄣˋ ˇ ㄓㄨㄤ, / ] armed extremists [Add to Longdo]
激进武装分子[jī jìn wǔ zhuāng fèn zǐ, ㄐㄧ ㄐㄧㄣˋ ˇ ㄓㄨㄤ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] armed extremists [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
寒村[かんそん, kanson] armes_Dorf, einsames_Dorf [Add to Longdo]
[ぐん, gun] Armee, Heer, Krieg [Add to Longdo]
陸軍[りくぐん, rikugun] Armee, Heer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

  armé
     army
  

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

  armé
     army
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top