Search result for

appréciations

(68 entries)
(1.3879 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appréciations-, *appréciations*, appréciation
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา appréciations มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *appréciations*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appreciation[N] การประเมินค่า, Syn. evaluation
appreciation[N] การมีค่าเพิ่มขึ้น
appreciation[N] ความสำนึกบุญคุณ, See also: ความขอบคุณ, ความกตัญญู, Syn. thankfulness, recognition, gratefulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appreciation(อะพรี'ชีเอ'เชิน) n. ความรู้คุณค่า,ความกตัญญู, การประเมินค่า,การตระหนัก, การหยั่งรู้,การเพิ่มขึ้นของราคา,การวิจารณ์,บทวิจารณ์, Syn. esteem, acknowledgment, advance ###A. disregard, depreciation)
computer appreciationคอมพิวเตอร์วิจักขณ์หมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer education

English-Thai: Nontri Dictionary
appreciation(n) การเห็นคุณค่า,การยกย่อง,การชมเชย,การสำนึกบุญคุณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
art appreciationศิลปวิจักษณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
computer appreciationคอมพิวเตอร์วิจักขณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appreciationความนิยม [TU Subject Heading]
Art appreciationศิลปวิจักษณ์ [TU Subject Heading]
Music appreciationสังคีตนิยม [TU Subject Heading]
Appreciation การเพิ่มค่า
โดยทั่วไป หมายถึงการเพิ่มค่าของเงินตราสกุลหนึ่ง เมื่อเทียบกับเงินตราสกุล อื่น ๆ เช่น ค่าเงินเยนญี่ปุ่นได้เพิ่มค่าขึ้นจาก อัตรา 110 เยน ต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ เป็น 100 เยน ต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ การเพิ่มค่าเงินเป็นการสะท้อน ให้เห็นถึงสถานะทางด้านดุลการชำระเงินระหว่างประเทศด้วยกัน ประเทศที่มีดุลการชำระเงินเกินดุลมากๆ ติดต่อกันก็จะส่งผลให้ค่าของเงินตราประเทศนั้น เพิ่มค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินของประเทศอื่นๆ การเพิ่มค่านี้อาจใช้กับสิ่งของและสินทรัพย์ต่างๆ นอกจาเงินตราได้ เช่น มูลค่าตลาดของหุ้นที่มีอยู่ในบริษัทต่างๆ ที่ดิน หรือเครื่องประดับเพชรพลอย [สิ่งแวดล้อม]
Currency Appreciation การเพิ่มค่าของเงิน
การเพิ่มค่าขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตรา สกุลอื่นๆ คำว่า การเพิ่มค่าของเงินหรือในภาษาอังกฤษใช้คำว่า "appreciation" จะใช้กับการแลกเปลียนเงินตราในระบบลอยตัว หรือการแลกเปลี่ยนเงินตราในตลาดเงินเสรี ส่วนการเพิ่มค่า ของเงินในระบบการแลกเปลี่ยนคงที่ ที่มีการประกาศขึ้นค่าของเงินอย่างเป็นทางการในภาษาอังกฤษใช้คำว่า "Revaluation" [สิ่งแวดล้อม]
Appreciationชื่นชมยินดีในผลงาน [การแพทย์]
Appreciationการแปล [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
appreciationค่าเพิ่ม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศิลปนิยม[N] art appreciation, Example: เขาศึกษาคุณค่าของศิลปนิยมอย่างจริงจังตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่ม, Thai definition: ความนิยมชมชอบในทางศิลปะ
สุนทรียภาพ[N] arts and appreciation
คำนิยม[N] appreciation, See also: eulogy, praise, good opinion, favourable comment, admiring words, Syn. คำชมเชย, คำสรรเสริญ, Example: เขาโทรศัพท์มาให้ผมเขียนคำนิยมให้กับหนังของเขา
คำชมเชย[N] appreciation, See also: eulogy, praise, good opinion, favourable comment, admiring words, Syn. คำชม, คำยกย่อง, คำเยินยอ, Example: รองประธานรัฐสภาได้รับคำชมเชยจากสื่อมวลชนถึงการวางตัวเป็นกลางในการอภิปราย
ปฏิการะ[N] gratitude, See also: appreciation, repaying a kindness, Syn. ปฏิการ, แทนคุณ, ทดแทน, ชดเชย, การสนองคุณ, การตอบแทนคุณ, Ant. อุปการะ, อุปการคุณ
กตเวทิตา[N] gratitude, See also: thankfulness, appreciation, gratefulness, Example: บุตรและธิดาทั้งหลายต้องมีกตเวทิตาคือตอบแทนพระคุณของท่าน โดยเลี้ยงดูอุปการะท่านให้มีความสุข, Thai definition: ความเป็นผู้สนองคุณท่าน
ความซึ้ง[N] impressiveness, See also: appreciation, profoundness, Syn. ความซึ้งใจ, ความซาบซึ้งใจ
ความนิยมชมชอบ[N] popularity, See also: liking, appreciation, favor, approval, Syn. ความนิยม, ความชื่นชม, ความชื่นชอบ, Example: หนังสือของเขาได้รับความนิยมชมชอบจากมหาชน
ความนิยม[N] favor, See also: appreciation, popularity, liking, approval, Syn. ความชอบ, ความชื่นชอบ, ความชื่นชม, Ant. ความเกลียด, ความรังเกียจ, Example: ความนิยมที่ผู้ชมมีต่อนักร้องคนนี้ช่างมากมายเหลือเกิน
ความชื่นชม[N] appreciation, See also: admiration, satisfaction, Syn. ความชื่นชอบ, ความชื่นชมยินดี, Ant. ความรังเกียจ, Thai definition: ความปีติยินดี
การสำนึก[N] consciousness, See also: penitence, contrition, repentance, awareness, appreciation, perception, realization (of on, Syn. การรู้สึก, Thai definition: การรู้ตัวว่าผิดแล้วไม่คิดจะทำต่อไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่นชม[n.] (cheūnchom) EN: appreciation   FR: appréciation [f]
กตัญญู[n.] (katanyū) EN: gratefulness ; gratitude ; sense of obligation ; appreciation ; filial devotion ; piety   FR: gratitude [f] ; dévotion [f] ; reconnaissance [f]
คำนิยม[n.] (khamniyom) EN: appreciation ; eulogy ; praise ; good opinion ; favourable comment ; admiring words ; encomium   
ของชำร่วย[n. exp.] (khøng chamrūay) EN: gift ; present ; keepsake ; small token of one's appreciation ; souvenir ; memento   
ความเห็น[n.] (khwāmhen) EN: opinion ; view ; viewpoint ; idea ; suggestion ; assumption ; belief ; thought ; understanding   FR: opinion [f] ; avis [m] ; idée [f] ; jugement [m] ; appréciation [f] ; point de vue [m]
ความนิยม[n.] (khwām niyom) EN: favour ; favor (Am.) ; appreciation ; popularity ; liking ; approval   FR: popularité [f]
ความนิยมชมชอบ[n. exp.] (khwām niyom chomchøp) EN: popularity ; liking ; appreciation ; favour = favor (Am.) ; approval   
ความสำนึกบุญคุณ[n. exp.] (khwām samneuk bunkhun) EN: appreciation   

CMU English Pronouncing Dictionary
APPRECIATION    AH0 P R IY2 SH IY0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appreciation    (n) (@1 p r ii2 sh i ei1 sh @ n)
appreciations    (n) (@1 p r ii2 sh i ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
web拍手;ウェブ拍手[ウェブはくしゅ, uebu hakushu] (n) (sometimes abbr. to 拍手) system for showing appreciation to the author of a web-site (lit [Add to Longdo]
意識一般[いしきいっぱん, ishikiippan] (n) transcendental appreciation [Add to Longdo]
円高ドル安[えんだかドルやす, endaka doru yasu] (n) appreciation of the yen against the (American) dollar [Add to Longdo]
会得[えとく, etoku] (n,vs) understanding; comprehension; grasp; perception; appreciation; mastery (of an art or skill) [Add to Longdo]
感謝の印[かんしゃのしるし, kanshanoshirushi] (n) token of appreciation [Add to Longdo]
感佩[かんぱい, kanpai] (n,vs) deep gratitude; heartfelt appreciation; not forgetting to express one's gratitude. [Add to Longdo]
鑑賞[かんしょう, kanshou] (n,vs) appreciation (e.g. of art); aesthetic sense; (P) [Add to Longdo]
鑑賞眼[かんしょうがん, kanshougan] (n) appreciation (e.g. of art) [Add to Longdo]
玩味[がんみ, ganmi] (n,vs) relish; appreciation [Add to Longdo]
思いやり予算[おもいやりよさん, omoiyariyosan] (n) omoiyari yosan; appreciation payment; financial support towards welfare benefits and allowances of U.S. forces stationed in Japan [Add to Longdo]
詩眼[しがん, shigan] (n) poetic appreciation; poetic taste [Add to Longdo]
熟読玩味[じゅくどくがんみ, jukudokuganmi] (n,vs) reading carefully with appreciation; giving (something) a careful perusal [Add to Longdo]
賞玩;賞翫[しょうがん, shougan] (n,vs) appreciation; admiration; enjoyment [Add to Longdo]
賞美[しょうび, shoubi] (n,vs) admiration; praise; prizing; appreciation [Add to Longdo]
賞味[しょうみ, shoumi] (n,vs) relish; gusto; appreciation [Add to Longdo]
審美[しんび, shinbi] (n) aesthetic appreciation [Add to Longdo]
深謝[しんしゃ, shinsha] (n,vs) deep appreciation or gratitude; sincere apology [Add to Longdo]
寸志[すんし, sunshi] (n) small present; small token of appreciation [Add to Longdo]
騰貴[とうき, touki] (n,vs) rise (in price or value); inflation; appreciation (economic); (P) [Add to Longdo]
薄志[はくし, hakushi] (n) weak-willed; a small token of appreciation [Add to Longdo]
風流韻事[ふうりゅういんじ, fuuryuuinji] (n) elegant appreciation of nature through artistic pursuits such as poetry, painting and calligraphy [Add to Longdo]
物の哀れ[もののあわれ, mononoaware] (n) strong aesthetic sense; appreciation of the fleeting nature of beauty; pathos of things [Add to Longdo]
理解[りかい, rikai] (n,vs) understanding; comprehension; appreciation; sympathy; (P) [Add to Longdo]
了知[りょうち, ryouchi] (n,vs) knowing; understanding; appreciation [Add to Longdo]
労い;犒い[ねぎらい, negirai] (n) appreciation; thanks; gratitude [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[en, ㄣ˙, ] interjection indicating approval, appreciation or agreement [Add to Longdo]
增值[zēng zhí, ㄗㄥ ㄓˊ, ] appreciation (of a car, house etc); to increase in value [Add to Longdo]
耐看[nài kàn, ㄋㄞˋ ㄎㄢˋ, ] able to withstand careful appreciation; well worth a second look [Add to Longdo]
赏识[shǎng shí, ㄕㄤˇ ㄕˊ, / ] appreciation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top