Search result for

appetite

(61 entries)
(0.0714 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appetite-, *appetite*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appetite[N] ความอยาก, See also: ความปรารถนา, Syn. appetence, desire, appetency
appetite[N] ความอยากอาหาร, See also: ความกระหาย, ความหิว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appetite(แอพ'พิไททฺ) n. ความอยากอาหารหรือเครื่องดื่ม,ความต้องการของร่างกาย,ความปรารถนา,ความชอบ, Syn. desire,craving, relish, liking ###A. aversion, distaste)

English-Thai: Nontri Dictionary
appetite(n) ความหิว,ความกระหาย,ความอยากอาหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
appetiteความอยากอาหาร, ความอยาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
appetiteอภิจฉา, ความทะยานอยาก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appetiteความอยาก, ความอยากอาหาร, อยากรับประทานอาหาร, ความรู้สึกอยากอาหาร [การแพทย์]
Appetite Control Centerศูนย์รับความรู้สึกต่อการรับประทานในสมอง [การแพทย์]
Appetite depressantsยากดความอยากอาหาร [TU Subject Heading]
Appetite Depressantsยากดความอยากอาหาร, ยาลดความอยากอาหาร, การใช้ยาลดความอยากอาหาร [การแพทย์]
Appetite Disordersการเบื่ออาหาร [การแพทย์]
Appetite Stimulantsกระตุ้นให้อยากรับประทานอาหาร [การแพทย์]
Appetite, Excessiveรับประทานอาหารจุ [การแพทย์]
Appetite, Poorการเบื่ออาหาร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I hear you got a big appetite, Lardass.ได้ยินว่า นายตะกระมากเลย ไอ้ตูดหมู Stand by Me (1986)
Stop eating those. You'll spoil your appetite. Lilah?อย่ากินขนมมาก เดี๋ยวอิ่ม Punchline (1988)
He has good appetite.เขาเจริญอาหารดีนะ The Joy Luck Club (1993)
nausea, mood swings, appetite fluctuation, irritability, morning--คลื่นไส้ อารมณ์แปรปรวน อยากอาหาร หงุดหงิด Junior (1994)
- Sleepiness, sexual appetite.- ง่วงนอน ต้องการทางเพศ Junior (1994)
- Sexual appetite?- ต้องการทางเพศเหรอ Junior (1994)
I'm no longer encumbered by sexual appetites.ไม่มีทางถูกยั่วยุด้วย ความต้องการทางเพศอีกต่อไป Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
and therefore is not by any to be enterprised lightly, or wantonly, to satisfy man's carnal lusts and appetites, but reverently, discreetly, advisedly, soberly, and in the fear of God, duly considering the causes for which matrimony was ordained.และในขณะนี้ถ้าไม่มีใครหาญกล้า เข้ามาอย่างไม่จริงจังหรือพิเรนทร์ เพื่อที่จะคัดค้านด้วยความปรารถนา ในทางกามาและความกระหาย แต่ด้วยความเคารพ ด้วยการไตร่ตรอง การมีสติ ความสุขุม Episode #1.6 (1995)
Appetites aren't as big as your noses, huh?กินทางจมูกด้วยหรือ ฮึ As Good as It Gets (1997)
You got an appetite?คุณหิวมั้ย? City of Angels (1998)
I have no appetite for food.ข้าไม่กิน The Man in the Iron Mask (1998)
I hope that... whets your appetite somewhat.ผมหวังว่าจะช่วย... กระตุ้นความกระหายของท่านได้บ้าง The Red Violin (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appetiteA good appetite is a good sauce. [Proverb]
appetiteA good appetite, sound sleep, and regular motions are the three signs of good health.
appetiteA little walk will give you a good appetite for breakfast.
appetiteA short stroll along the beach gave me a good appetite for breakfast.
appetiteHe had no appetite because of the heat.
appetiteHe has a good appetite.
appetiteHe has little appetite for lack of exercise.
appetiteHe was weak as a rat, and had no appetite.
appetiteI cannot help admiring his appetite.
appetiteI don't lose my appetite when I get stressed, rather I can't calm down unless I eat something.
appetiteI have a good appetite.
appetiteI have a good appetite this morning.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื่ออาหาร[v. exp.] (beūa āhān) EN: have a poor appetite   FR: avoir peu d'appétit ; manquer d'appétit
เจริญอาหาร[v. exp.] (jaroēn āhān) EN: have a good appetite ; promote the appetite ; act as a tonic   FR: avoir bon appétit ; ouvrir l'appétit
ความอยากอาหาร[n. exp.] (khwām yāk āhān) EN: appetite   FR: appétit [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
APPETITE    AE1 P AH0 T AY2 T
APPETITES    AE1 P AH0 T AY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appetite    (n) (a1 p i t ai t)
appetites    (n) (a1 p i t ai t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Appetitzügler {n}appetite suppressant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アパタイト[, apataito] (n) appetite [Add to Longdo]
ダイエットふりかけ[, daietto furikake] (n) (col) (See ふりかけ) furikake put on rice to make it blue, which is said to act as an appetite suppressant [Add to Longdo]
意地[いじ, iji] (n) disposition; spirit; willpower; obstinacy; backbone; appetite; (P) [Add to Longdo]
快食[かいしょく, kaishoku] (n) good appetite [Add to Longdo]
快食快便[かいしょくかいべん, kaishokukaiben] (n) good appetite and good bowel movements; enjoying one's food and having regular stools [Add to Longdo]
快食快眠[かいしょくかいみん, kaishokukaimin] (n) good appetite and pleasant sleep; enjoying one's food and sleeping well [Add to Longdo]
口腹[こうふく, koufuku] (n) (1) appetite; (2) distinction between what is thought and what is said [Add to Longdo]
色欲;色慾[しきよく, shikiyoku] (n) lust; sexual appetite [Add to Longdo]
食い気[くいけ, kuike] (n) appetite [Add to Longdo]
食が細い[しょくがほそい, shokugahosoi] (exp) (See 食の細い) eating only a little; having a small appetite [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胃口[wèi kǒu, ㄨㄟˋ ㄎㄡˇ, ] appetite [Add to Longdo]
食欲[shí yù, ㄕˊ ㄩˋ, / ] appetite [Add to Longdo]
食色性也[shí sè xìng yě, ㄕˊ ㄙㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄧㄝˇ, ] Appetite and lust are only natural (Mencius 6A:4).; By nature we desire food and sex. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appetite \Ap"pe*tite\, n. [OE. appetit, F. app['e]tit, fr. L.
   appetitus, fr. appetere to strive after, long for; ad +
   petere to seek. See {Petition}, and cf. {Appetence}.]
   1. The desire for some personal gratification, either of the
    body or of the mind.
    [1913 Webster]
 
       The object of appetite it whatsoever sensible good
       may be wished for; the object of will is that good
       which reason does lead us to seek.  --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. Desire for, or relish of, food or drink; hunger.
    [1913 Webster]
 
       Men must have appetite before they will eat.
                          --Buckle.
    [1913 Webster]
 
   3. Any strong desire; an eagerness or longing.
    [1913 Webster]
 
       It God had given to eagles an appetite to swim.
                          --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       To gratify the vulgar appetite for the marvelous.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. Tendency; appetency. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       In all bodies there as an appetite of union.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   5. The thing desired. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Power being the natural appetite of princes.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   Note: In old authors, appetite is followed by to or of, but
      regularly it should be followed by for before the
      object; as, an appetite for pleasure.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Craving; longing; desire; appetency; passion.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appetite
   n 1: a feeling of craving something; "an appetite for life";
      "the object of life is to satisfy as many appetencies as
      possible"- Granville Hicks [syn: {appetite}, {appetency},
      {appetence}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top