Search result for

apodes

(94 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apodes-, *apodes*, apode
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา apodes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *apodes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apod[N] ที่ไม่มีขาหรือเท้า, Syn. apodal
apod[N] สัตว์ที่ไม่มีขาหรือเท้า
apodal[ADJ] ที่ไม่มีขาหรือเท้า, Syn. apod
hexapod[ADJ] ซึ่งมี 6 ขา, Syn. hexapodous
hexapod[N] แมลง
apodosis[N] อนุประโยคแสดงผลในประโยคเงื่อนไข
myriapod[N] สัตวประเภทตะขาบ
apodictic[ADJ] ไม่เป็นที่สงสัย, Syn. apodeictic
apodeictic[ADJ] ไม่เป็นที่สงสัย, Syn. apodictic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apodal(แอพ'พะดัล) adj. ไม่มีเท้าที่เด่นชัด,, Syn. apodous (no distinct feet)
apodeictic(แอพพะดิค'ทิค) adj. ไม่เป็นที่สงสัย, ยืนยันอย่างเด็ดขาด, ไม่สามารถโต้แย้งได้ (incontestable)
apodis(z) ation (แอพโพไดเซ'ชน) n. การตัดเท้าออก
apodosis(อะพอด'ดะซิส) n., (pl. -ses) อนุประโยคสรุปผลที่ตามมาในประโยคเงื่อนไข
hexapodn. แมลง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apodiaไม่มีเท้าแต่กำเนิด [การแพทย์]
Apodia, Bilateralเท้าหายไปทั้งสองข้าง [การแพทย์]
Apodia, Unilateralเท้าหายไปเพียงข้างเดียว [การแพทย์]
Class Hexapodaชั้นเฮกซาโปดา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sapodillaละมุด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Here are some of the many things we don't know about heptapods.นี่คือบางส่วนของหลายสิ่งหลาย อย่างที่เราไม่ทราบเกี่ยวกับ เฮพทะพอดs Arrival (2016)
"Seven feet." Heptapod.เจ็ดฟุต เฮพทะพอด Arrival (2016)
Trying to answer this in any meaningful way is hampered by the fact that, outside being able to see them and hear them, the heptapods leave absolutely no footprint.พยายามที่จะตอบคำถามนี้ในทาง ความหมายใด ๆ ถูกขัดขวางโดยความจริงที่ว่า นอกความสามารถในการเห็นมัน และได้ยินมัน Arrival (2016)
The first breakthrough was to discover that there's no correlation between what a heptapod says and what a heptapod writes.การพัฒนาเป็นครั้งแรกที่พบว่าไม่ มีความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งที่ เฮพทะพอด กล่าว และสิ่งที่ เฮพทะพอด เขียน Arrival (2016)
We have our friends in Pakistan to thank for their study of how heptapods write.เรามีเพื่อนของเราในประเทศ ปากีสถาน จะขอขอบคุณสำหรับการศึกษา ของมันวิธี เฮพทะพอดs เขียน Arrival (2016)
A heptapod can write a complex sentence in two seconds, effortlessly.เฮพทะพอด สามารถเขียนเป็น ประโยคที่ซับซ้อน ในสองวินาทีได้อย่างง่ายดาย Arrival (2016)
Are they using a game to converse with their heptapods?มันจะใช้เกมที่จะพูดคุยกับ เฮพ ทะพอดs ของมัน? Arrival (2016)
Heptapod's purpose.วัตถุประสงค์ เฮพทะพอด Arrival (2016)
Heptapod purpose. Earth.วัตถุประสงค์ เฮพทะพอด โลก. Arrival (2016)
We need to help them with what they've gotten from the other heptapods.เราจำเป็นที่จะช่วยให้มันมีสิ่งที่ มันเคยจาก เฮพทะพอดs อื่น ๆ Arrival (2016)
So we can learn Heptapod, if we survive.ดังนั้นเราจึงสามารถเรียนรู้ เฮพ ทะพอด ถ้าเราอยู่รอด Arrival (2016)
To beat a decapod Look it upจะสู้สิบเท้าได้หรอก รู้ไว้ซะ Moana (2016)
Genus Therapoda, from the Cartradontasaurfamily, I think.จีนัส เทราพาโด้ เป็นตระกูล คาร์ชาโรดอนโตซอรัส 100 Million BC (2008)
A Cretaceous era therapod dinosaur.นั่นมันไดโนเสาร์ยุคเทอราพ็อต Episode #2.1 (2008)
Did you hear what happened to Bobby Capodianco?Hast du das von Bobby Capodianco gehört? Fortunate Son (2001)
From the fossil records of Theropods Dinosaurs. At the late Cretaceous Age, 200 million years ago.Das sind die genannten Beweise der Existenz der Therapoda-Dinosaurier. Garuda (2004)
They lived until the Quaternary Age, or the age of Mankind when they underwent more evolution like Australopithecus or apes which are believed to be our ancestors of 2 million years ago.Sie haben bis ins Quartär überlebt, also bis in die Zeit der Primaten, unseren direkten Vorfahren. Der Therapoda machte eine ähnliche Entwicklung wie der Affenmensch, auch Austropetecus genannt durch. Garuda (2004)
It had a long and thin neck like other Dinosaur sauropods or Herbivore Dinosaur.Und ihre Nacken und Hälse waren lang und kräftig. So wie der Therapoda gehörten sie zu der friedlichen Sorte. Sie waren alle Pflanzenfresser. Garuda (2004)
- Collect call from - Will you pay for color?Airgespräch von Decapod 10. Werden sie den Anruf annehmen? Futurama: The Beast with a Billion Backs (2008)
A Cretaceous era therapod dinosaur.Ein Therapoda Dinosaurier aus der Kreidezeit. Episode #2.1 (2008)
It's like when Captain Ahab was chasing Moby Dick the whale died, all right, but the Peapod went down too.Wie bei Captain Ahab, als er Moby Dick jagte. Der Wal wurde zwar getötet, aber die Peapod ging auch unter. Flame Red (2008)
I have been granted permission by the Pope to travel to Capodimonte.Der Papst hat mir die Erlaubnis gewährt, nach Capodimonte zu reisen. Pentecost (2013)
The island of Capodimonte?Der Insel von Capodimonte? Pentecost (2013)
- I am going to Capodimonte.- Ich gehe nach Capodimonte. - Was? Pentecost (2013)
She has left, Holiness, with Alessandro Farnese for Capodimonte.Sie ist mit Alessandro Farnese nach Capodimonte abgereist. Pentecost (2013)
If you refuse to obey, I will come back, not as a messenger... but as the Captain-General, with the full force of my guard.Solltet Ihr Euch widersetzen, komme ich nicht als Bote nach Capodimonte zurück, sondern als General meiner Garde. The Blessed Trinity (2013)
While in Capodimonte, I devised a way to bolster Mother Church's finances.Als ich in Capodimonte war, habe ich überlegt, wie man die Finanzen der Kirche aufbessern könnte. The Blessed Trinity (2013)
Mama remains in Capodimonte to prepare his body for burial.Momma bleibt in Capodimonte, um den Leichnam für die Beerdigung vorzubereiten. The Blessed Trinity (2013)
Is she, like Saint Alexius, hiding under the stairs?Ist Eure Schwester zurück aus Capodimonte? A Morality Play (2013)
You could have bribed the cook or a servant.Ich habe Freunde angebettelt. Wir müssen Capodimonte veräußern. The Assumption (2013)
Mysore pak, murukku, mirchi, omapodi.Mysore Pak, Murukku, Gemischtes, Omapodi? Parents (2015)
Here are some of the many things we don't know about heptapods.Es gibt so viel, was wir nicht über die "Heptapoden" wissen. Arrival (2016)
"Seven feet." Heptapod.Fuß. Sieben Füße. Heptapode. Arrival (2016)
Trying to answer this in any meaningful way is hampered by the fact that, outside being able to see them and hear them, the heptapods leave absolutely no footprint.Eine Antwort auf diese Frage zu finden, wird von der Tatsache erschwert, dass obwohl sie zwar sichtbar und hörbar sind, die Heptapoden keinerlei Spuren hinterlassen. Arrival (2016)
The first breakthrough was to discover that there's no correlation between what a heptapod says and what a heptapod writes.Der erste Durchbruch war die Entdeckung, dass es keinen Zusammenhang gibt, zwischen dem, was ein Heptapode sagt und dem, was ein Heptapode schreibt. Arrival (2016)
We have our friends in Pakistan to thank for their study of how heptapods write.Unsere pakistanischen Freunde haben herausgefunden, wie Heptapoden schreiben. Arrival (2016)
A heptapod can write a complex sentence in two seconds, effortlessly.Ein Heptapode schreibt einen kompletten Satz in 2 Sekunden. Mühelos. Arrival (2016)
God, are they... Are they using a game to converse with their heptapods?Kann es sein, dass sie, über ein Spiel, mit den Heptapoden kommunizieren? Arrival (2016)
Heptapod's purpose.Heptapode, mit welcher Absicht seid ihr hier? Arrival (2016)
Heptapod purpose. Earth.Heptapode, warum die Erde? Arrival (2016)
So we can learn Heptapod, if we survive.Wir können Heptapod lernen, falls wir überleben. Arrival (2016)
Palm Apodaca.Palm Apodaca. Five Easy Pieces (1970)
Floor plankings for our tents, camera platforms, that sort of thing.Bodendielen für unsere Zelte, Kamerapodeste, so was. The Abdication (1975)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิ้งกือ[n.] (kingkeū) EN: millipede   FR: iule [m] ; mille-pattes [m] ; myriapode [m]
ละมุด[n.] (lamut) EN: sapodilla   FR: sapotille [f]
นกแอ่น[n.] (nok aen ) EN: Apodidae   
ตะขาบ[n.] (takhāp) EN: centipede   FR: scolopendre [f] ; mille-pattes [m] ; myriapode [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PEAPOD    P IY1 P AO2 D
APODACA    AA0 P OW0 D AA1 K AH0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aussage {f} | Aussagen {pl}; Meinungsäußerungen {pl} | unwiderlegliche Aussagestatement | statements | apodictic statement [Add to Longdo]
Hintersatz {m}; Nachsatz {m}apodosis [Add to Longdo]
Sechsbein {n}; Sechsfüßer {m}hexapod [Add to Longdo]
Vierfußgang {m}tetrapod gait [Add to Longdo]
Vierfüßer {m}tetrapod [Add to Longdo]
apodiktisch; unwiderleglich {adj}apodictic [Add to Longdo]
Napodegenflügel {m} [ornith.]Napo Sabrewing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サポジラ[, sapojira] (n) sapodilla [Add to Longdo]
テトラポッド[, tetorapoddo] (n) Tetrapod [Add to Longdo]
雨燕[あまつばめ;アマツバメ, amatsubame ; amatsubame] (n) (1) (uk) swift (any bird of family Apodidae); (2) fork-tailed swift (Apus pacificus) [Add to Longdo]
蟹瞞;蟹瞞し[かにだまし;カニダマシ, kanidamashi ; kanidamashi] (n) (uk) porcelain crab (any decapod crustacean of family Porcellanidae) [Add to Longdo]
四足動物[しそくどうぶつ, shisokudoubutsu] (n) tetrapod [Add to Longdo]
十腕類[じゅうわんるい, juuwanrui] (n) (See 八腕類) decapods [Add to Longdo]
消波ブロック[しょうはブロック, shouha burokku] (n) (obsc) breakwater designed to dissipate waves, made out of tetrapods [Add to Longdo]
赤鼠[あかねずみ;アカネズミ, akanezumi ; akanezumi] (n) (uk) large Japanese field mouse (Apodemus speciosus) [Add to Longdo]
多足類[たそくるい, tasokurui] (n) myriapod; many-legged [Add to Longdo]
塚造[つかつくり;ツカツクリ, tsukatsukuri ; tsukatsukuri] (n) (uk) megapode (any bird of family Megapodiidae, inc. brush turkeys and mallee fowl); mound builder [Add to Longdo]
背筋鼠[せすじねずみ;セスジネズミ, sesujinezumi ; sesujinezumi] (n) (uk) striped field mouse (Apodemus agrarius) [Add to Longdo]
姫鼠[ひめねずみ;ヒメネズミ, himenezumi ; himenezumi] (n) (uk) small Japanese field mouse (Apodemus argenteus) [Add to Longdo]
疣足[いぼあし, iboashi] (n) parapodium [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多足动物[duō zú dòng wù, ㄉㄨㄛ ㄗㄨˊ ㄉㄨㄥˋ ˋ, / ] myriapod; centipedes and millipedes [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, ] Protura (soil dwelling primitive hexapod); variant of 螈, salamander; newt; triton [Add to Longdo]
蚖虫[yuán chóng, ㄩㄢˊ ㄔㄨㄥˊ, / ] Protura (soil dwelling primitive hexapod) [Add to Longdo]
雨燕[yǔ yàn, ㄩˇ ㄧㄢˋ, ] swift; Apodidae (the swift family) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apod \Ap"od\, Apode \Ap"ode\, n.; pl. {Apods}or {Apodes}. [Gr.
   ?, ?, footless; 'a priv. + ?, ?, foot.] (Zool.)
   One of certain animals that have no feet or footlike organs;
   esp. one of certain fabulous birds which were said to have no
   feet.
   [1913 Webster]
 
   Note: The bird of paradise formerly had the name {Paradisea
      apoda}, being supposed to have no feet, as these were
      wanting in the specimens first obtained from the East
      Indies.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apodes \Ap"o*des\, n. pl. [NL., masc. pl. See {Apoda}.] (Zool.)
   (a) An order of fishes without ventral fins, including the
     eels.
   (b) A group of holothurians destitute of suckers. See
     {Apneumona}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top