Search result for

apocalyptic

(19 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apocalyptic-, *apocalyptic*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
apocalyptic literatureวรรณกรรมพยากรณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We almost made an apocalyptic mistake. This rock and roll idea of yours is old hat.ไอเดียร็อค แอน โรล ของเธอมันเก่ามากๆ Bedtime Stories (2008)
While some have responded with hope and measured optimism, most religious communities have considered recent events as apocalyptic.ขณะที่บางกลุ่มมีการตอบสนอง ด้วยความคาดหวัง และมองในทางดี แต่ส่วนใหญ่ทุกศาสนา และทุกสังคมมีการ The Day the Earth Stood Still (2008)
Apocalyptic.ทำลายล้าง Digging the Dirt (2010)
Me, Cece, and Carol all in the same room... the night was doomed to be apocalyptic.ฉัน เซซี กับแครอล ทั้งหมดอยู่ในห้องเดียวกัน คืนนี้ถูกทำลาย The Kids Stay in the Picture (2011)
More apocalyptic bullshit.ยังมีอะไรเลวร้ายกว่านี้ได้อีก The Angel of Death (2011)
You're not a believer in apocalyptic prophecies.คูณไม่ได้มีความเชื่อ ในเรื่องวันสิ้นโลก Just Let Go (2011)
I can make it an apocalyptic showcase of just how ugly things have become and how much worse they can get.ฉันสามารถทำได้ การเปิดเผยล่วงหน้า จะน่ากลัวขนาดไหน สิ่งที่กำลังจะเกิด และจะแย่แค่ไหน หากพวกเค้าได้รู้มัน Perception (2012)
It's the ninth book in the Left Behind series of the apocalyptic Christian novels about the end times and the rise of the Antichrist, who name is Nicolae Carpathia, or Barack Obama, depending on who you ask.ซีรีย์เล่มเก้าที่ถูกทิ้งเอาไว้ ของบันทึกทางศาสนาคริสต์ หนังสือเกี่ยวกับจุดจบ และการก่อกบฏของพวกต่อต้านศาสนาคริสต์ ที่ชื่อ Nicolae Carpathia The Break-Up (2012)
If Thomas does indeed carry a plague... and one from half a millennium ago... the effects could be apocalyptic.ถ้าหากโธมัสเป็นพาหะโรคระบาดจริงๆ และหนึ่งในครึ่งสหัสวรรษที่ผ่านมา ผลกระทบน่าจะเป็นวันโลกาวินาศ John Doe (2013)
Not to mention the occasional upheavals that erupted from within our planet and the apocalyptic bolts that come from the blue.ไม่ต้องพูดถึงความวุ่นวายโอกาสที่ พวยพุ่งออกมาจากภายในดาว เคราะห์และกลอนสันทรายของเรา The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
I read in Newsweek how economically depressed places... are like breeding grounds for all kinds of apocalyptic visionaries.ผมอ่านในนิวส์ว่าเศรษฐกิจสถานที่ที่มีความสุข ... เป็นเหมือนผสมพันธุ์พื้นที่สำหรับทุกชนิดของวิสัยทัศน์สันทราย Wrong Turn (2003)
I'd love to stand around, discuss your apocalyptic fantasies all day, Professor... but unfortunately...ฉันก็อยากจะร่วมฟัง, โต้แย้งเกี่ยวกับ บทเรียนที่นำเสนออยุ่หรอกนะ ศาสตรจารย์ แต่น่าเสียดาย Episode #2.7 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
apocalypticOutside the mainstream of orthodox Judaism the apocalyptic books were more successful with certain movements.

CMU English Pronouncing Dictionary
APOCALYPTIC    AH0 P AA2 K AH0 L IH1 P T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apocalyptic    (j) (@1 p o2 k @ l i1 p t i k)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apocalyptic \A*poc`a*lyp"tic\ ([.a]*p[o^]k`[.a]*l[i^]p"t[i^]k),
 Apocalyptist \A*poc`a*lyp"tist\, n.
   The writer of the Apocalypse.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apocalyptic \A*poc`a*lyp"tic\, Apocalyptical
 \A*poc`a*lyp"tic*al\, a. [Gr. ?.]
   1. Of or pertaining to a revelation, or, specifically, to the
    Revelation of St. John; containing, or of the nature of, a
    prophetic revelation.
    [1913 Webster]
 
   2. pertaining to, characteristic of, or resembling an
    apocalypse, in senses 3 or 4.
    [1913 Webster]
 
   {Apocalyptic number}, the number 666, mentioned in --Rev.
    xiii. 18., in which it is described as the number of the
    "beast of the earth". It has been variously interpreted.
    Some fundamentalist Christians consider it to be the
    number of the Devil, and avoid or fear objects containing
    that number.
    [1913 Webster +PJC] Apocalyptic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apocalyptic
   adj 1: prophetic of devastation or ultimate doom [syn:
       {apocalyptic}, {apocalyptical}, {revelatory}]
   2: of or relating to an apocalypse

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top