Search result for

apices

(119 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apices-, *apices*, apice
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา apices มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *apices*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apical[ADJ] ยอด, See also: ปลาย
lapicide[N] ช่างสลักหิน, See also: ช่างเจียระไน
apiculture[N] การเลี้ยงผึ้ง, Syn. beekeeping
xylograpic[ADJ] ซึ่งเกี่ยวกับการแกะสลักไม้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apical(แอพ'พิคัล) adj. ยอด, ปลาย,สุด, ใช้ปลายลิ้นเปล่งเสียงออกมา (of, the apex)
apices(แอพ'พิซีซ) n. พหูพจน์ของ apex
apiculture(เอ'พิคัลเชอะ) n. การเลี้ยงผึ้ง
lapicide(แลพ'พิไซดฺ) n. ช่างสลักหิน,ช่างเจียระไน, Syn. stonecutter

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subapicalใต้ส่วนยอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apicolysisการยุบยอดปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apiculaติ่งแหลมอ่อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
apiculateเป็นติ่งแหลมอ่อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
apiculusติ่งสปอร์ [เฉพาะในเบซิดิโอสปอร์] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
apical; terminal-ยอด, -ปลาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
apical; apical soundเสียงใช้ปลายสุดลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
apical bud; terminal budตายอด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
apical dominanceการข่มของตายอด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
apical foramenรูปลายรากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
apical meristemเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
apical placentaพลาเซนตาที่ยอด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
apical sound; apicalเสียงใช้ปลายสุดลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
apically repositioned flap operationการผ่าตัดร่นแผ่นเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
apico-alveolar; apico-alveolar soundเสียงจากปุ่มเหงือกกับปลายสุดลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
apico-alveolar sound; apico-alveolarเสียงจากปุ่มเหงือกกับปลายสุดลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
apico-dental; apico-dental soundเสียงจากฟันกับปลายสุดลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
apico-dental sound; apico-dentalเสียงจากฟันกับปลายสุดลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
flap operation, apically repositionedการผ่าตัดร่นแผ่นเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
terminal; apical-ยอด, -ปลาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
terminal bud; apical budตายอด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rhizophora apiculataโกงกางใบเล็ก [TU Subject Heading]
Apicalที่ยอด [การแพทย์]
Apical Heaveบริเวณกว้างกว่าปกติ [การแพทย์]
Apical Lordotic Viewท่าการถ่ายภาพรังสีเพื่อดูยอดปอดและกระดูกไหปลาร้า [การแพทย์]
Apical Surfaceทางด้านบนของเซลล์ [การแพทย์]
Apical Thirdส่วนรากฟัน [การแพทย์]
Apicis Cordisยอดของหัวใจ [การแพทย์]
Apicoectomyรากฟัน, การตัด [การแพทย์]
Lung Apicesบริเวณยอดของปอด, ยอดของปอด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sit tight. It's gonna be a happy ending, okay? Capiche?นั่งนิ่ง ๆ มันจบลงด้วยดีแน่ เข้าใจนะ โอเค The Lazarus Project (2008)
I was told At a very early age I was the best thing Since sliced capicola.คือ ผมคิดว่า ตอนหนุ่มๆ อะไร อะไร ก็ดีไปหมด Iwo Jima (2010)
Capiche?เข้าใจ๊? Danse Macabre (2011)
Capiche?เข้าใจไหม Out with the Old (2012)
For your own good. Capiche?มันดีกับตัวคุณเองนะ เข้าใจมั้ย? There Will Be Blood (2012)
None of this zapping around crap. Capiche?ไมมีการวุ่นวายเรื่องบ้านี่ เข้าใจมั้ย ? Hunteri Heroici (2012)
Yeah, I capiche.อืม ฉันเข้าใจ Hunteri Heroici (2012)
None of you follow it directly. Capice?ไม่มีใครร้องถูกเลย เข้าใจมั๊ย Raise Your Voice (2004)
Out on the street, capiche?ออกไปข้างนอกเลย เข้าใจมั้ย Alvin and the Chipmunks (2007)
Excuse me, will you?- Capiche? Fight Back (1989)
- Capiche?Capiche? A Pinch for a Pinch (1990)
- Capiche.Capiche. A Pinch for a Pinch (1990)
FROM NOW ON, YOU RESPECT PEOPLE AND THEIR PROPERTY. CAPISCE?Aber von jetzt an respektierst du Leute und ihre Besitztümer, capiche? Terror in Tanner Town (1990)
CAPISCE.Capiche. Terror in Tanner Town (1990)
Michelle, if you get one of these toys, you're gonna have to act like a big girl because these are big-girl toys, capiche?Michelle, wenn du eins davon willst, musst du dich wie ein großes Mädchen benehmen, Capiche? Three Men and Another Baby (1990)
Capiche.Capiche. Three Men and Another Baby (1990)
We're stopping all payments to you guys, capiche?Wir stoppen alle Zahlungen an euch, capiche? The Lacquered Box (1993)
Note the upturned apiculus on the dorsal sepal.Beachten Sie den aufrechten Apiculus auf dem hinteren Kelchblatt. The Avengers (1998)
- And Sapic?Und SapicAll About My Mother (1999)
Sapic!SapicAll About My Mother (1999)
hello, Sapic.Hallo, SapicAll About My Mother (1999)
Haven't you taken Sapic out yet?- Hast du Sapic noch nicht rausgelassen? All About My Mother (1999)
Capice?Capice? 2001: A Space Travesty (2000)
You capisce?Capice? Mayham (2006)
Krivokapici!Krivokapics! Promise Me This (2007)
Krivokapici.Wir sind die Krivokapics. Promise Me This (2007)
I want them dead tonight.Die Krivokapics sterben noch heute Nacht. Promise Me This (2007)
Capeesh?Capice? Single Spaced (2007)
No Cocoa Krispies!- Sie haben kein Chocapics mehr? De l'autre côté du lit (2008)
There's no more Cocoa Krispies.- Es gibt keine Chocapic mehr. - Es gibt keine ChocapicDe l'autre côté du lit (2008)
It's not Cocoa Krispies.- Jedenfalls keine ChocapicDe l'autre côté du lit (2008)
Are you sure?- Keine ChocapicDe l'autre côté du lit (2008)
And they all see 20:20, capiche?Und die sehen gestochen scharf. Capiche? City Island (2009)
So maybe you oughta cut me some slack if you want my cooperation, capisce?Also sollten Sie mir nicht ans Bein pissen, wenn ich Ihnen helfen soll. - Capiche? Horsemen (2009)
You see, keith, if I ask them To drag you back to rhode island behind their harleys, They would, just so that I would owe them a favor, capiche?Verstehst du, Keith, wenn ich sie bitten würde, dich hinter ihren Harleys nach Rhode Island zu schleifen, dann würden sie das tun, nur damit ich ihnen einen Gefallen schulde, capiche? Devil You Know (2010)
Well... I was told At a very early age I was the best thingAlso... mir wurde gesagt, schon ganz von Anfang an, dass ich das Beste sei, seit es geschnittene Capicolawurst gibt. Iwo Jima (2010)
Does Berta know?Capiche? A Good Time in Central Africa (2010)
I dislike you, capisce?Ich kann dich nicht leiden, capiche? Scott Pilgrim vs. the World (2010)
A poet?Capice? Cougars Inc. (2011)
There's no more Cocoa Krispies, Mom.Wir haben keine Chocapic mehr! Mama! - Ja? Elles (2011)
What'll I eat for breakfast?- Wir haben keine Chocapics mehr! Elles (2011)
The Cocoa Krispies are for Stéphane.Und die Chocapic sind für Stéphane! Elles (2011)
Get it?Alles capiche? Woman in Love (2011)
Capiche?Capiche? Vehement vs. Vigorous (2011)
Capiche.Capiche. Vehement vs. Vigorous (2011)
Capiche?Capiche? Danse Macabre (2011)
- Capiche?- Capiche? Out with the Old (2012)
I even have a mission for you, soldier.Nichtschwimmerzone, capiche? A Turtle's Tale 2: Sammy's Escape from Paradise (2012)
What a strange little creature ...Capiche? A Turtle's Tale 2: Sammy's Escape from Paradise (2012)
- Sf? Came'?Capiche? Begin Again (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลาย[adj.] (plāi) EN: apical   FR: apical

CMU English Pronouncing Dictionary
DAPICE    D AA1 P IH2 S
APICELLA    AE2 P AH0 S EH1 L AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apices    (n) (ei1 p i s ii z)
apiculture    (n) (ei1 p i k uh l ch @ r)
apicultures    (n) (ei1 p i k uh l ch @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぽちゃぽちゃ;ちゃぽちゃぽ;ぼちゃぼちゃ;ぴちゃぴちゃ;ピチャピチャ[, pochapocha ; chapochapo ; bochabocha ; pichapicha ; pichapicha] (adv,n,vs) (1) splash water; dabble in water; splashing sound; (adj-f) (2) (ぽちゃぽちゃ only) plump; chubby [Add to Longdo]
アイスズメダイ[, aisuzumedai] (n) Australian gregory (Stegastes apicalis) [Add to Longdo]
アピックネット[, apikkunetto] (n) {comp} APICNET [Add to Longdo]
カピチュレーション[, kapichure-shon] (n) capitulation [Add to Longdo]
ハイブツール[, haibutsu-ru] (n) hive tool (beekeeping, apiculture) [Add to Longdo]
ワピチ[, wapichi] (n) wapiti; elk (Cervus canadensis) [Add to Longdo]
鋭先形[えいせんけい, eisenkei] (adj-no) acuminate (i.e. sharp shape of leaf); apiculate [Add to Longdo]
汁吸啄木鳥[しるすいきつつき;シルスイキツツキ, shirusuikitsutsuki ; shirusuikitsutsuki] (n) (uk) yellow-bellied sapsucker (Sphyrapicus varius) [Add to Longdo]
尖角[せんかく, senkaku] (n) apical angle; point angle [Add to Longdo]
頂芽[ちょうが, chouga] (n) terminal bud; apical bud [Add to Longdo]
頂端細胞[ちょうたんさいぼう, choutansaibou] (n) apical cell [Add to Longdo]
頂端分裂組織[ちょうたんぶんれつそしき, choutanbunretsusoshiki] (n) apical meristem [Add to Longdo]
肺尖カタル[はいせんカタル, haisen kataru] (n) pulmonary apicitis [Add to Longdo]
蜜蓋[みつがい, mitsugai] (n) cappings (type of bees wax, beekeeping, apiculture) [Add to Longdo]
蜜蓋掻き器[みつがいかきき, mitsugaikakiki] (n) capping scaper (beekeeping, apiculture) [Add to Longdo]
面布[めんぷ, menpu] (n) veil (beekeeping, apiculture) [Add to Longdo]
養蜂[ようほう, youhou] (n,adj-no) beekeeping; apiculture [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舌尖[shé jiān, ㄕㄜˊ ㄐㄧㄢ, ] tip of tongue; apical [Add to Longdo]
舌尖音[shé jiān yīn, ㄕㄜˊ ㄐㄧㄢ , ] apical consonant (produced with the tip of the tongue, i.e. d or t) [Add to Longdo]
养蜂[yǎng fēng, ㄧㄤˇ ㄈㄥ, / ] bee-keeping; apiculture [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アピックネット[あぴっくねっと, apikkunetto] APICNET [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apex \A"pex\, n.; pl. E. {Apexes}; L. {Apices}. [L.]
   1. The tip, top, point, or angular summit of anything; as,
    the apex of a mountain, spire, or cone; the apex, or tip,
    of a leaf.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mining) The end or edge of a vein nearest the surface.
    [U.S.]
    [1913 Webster]
 
   {Apex of the earth's motion} (Astron.), that point of the
    heavens toward which the earth is moving in its orbit.
    [1913 Webster] aphaeresis

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apices \Ap"i*ces\, n. pl.
   See {Apex}.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top