หรือคุณหมายถึง antü?
Search result for

antue

(50 entries)
(0.0304 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antue-, *antue*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา antue มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *antue*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I didn't realize what I was doing to you.Ich wusste nicht, was ich dir antueThe Man with Two Brains (1983)
I'm saying I'll hurt you if you stay.Ich meine... dass ich dir etwas antue, wenn du bleibst. The Fly (1986)
He is doing this to me and I suggest you do it to him before I do it to you.Er tut mir was an und Sie sollten besser ihm was antun, bevor ich Ihnen was antueWith Love, the Claus (1987)
Quentin, if it weren't for your parents, I'd kick you out at once.-Quentin... Wüsste ich nicht, was ich lhren Eltern antue, würde ich Sie rauswerfen. Au Revoir les Enfants (1987)
- Why am I doing this to you?- Warum ich dir das antueIt's Alive III: Island of the Alive (1987)
What am I trying to do to you?- Was ich dir antuePresumed Innocent (1990)
I'll be goddamned if I croak myself if I don't.Aber wenn nicht, möge ich verdammt sein, wenn ich mir was antueSchool Ties (1992)
If you expect me to commit violence against the Federation...Wenn du erwartest, dass ich der Föderation Gewalt antue... Past Prologue (1993)
- For putting you through this.- Dass ich dir das antueHome Is Where the Hurt Is (1995)
I'm sorry to make you go through this, but we need to make sure.Tut mir Leid, wenn ich Ihnen das antue, aber wir müssen sicher sein. The Bottle Deposit (1996)
Just imagine what I'll do to you, if you try anything.Überleg nur, was ich dir antue, wenn du etwas versuchst. Ronin (1998)
Do you have any idea what I do to a man who uses that spell to summon me?Ah... Hast du eine Ahnung, was ich Männern antue,... ..die mich auf diese Weise herbeirufen? The Wish (1998)
How can I do this to you?Warum ich Ihnen das antueDudley Do-Right (1999)
I'll walk you up. I hate what I'm doing to Darcy.Ich hasse, was ich Darcy antueWhat Women Want (2000)
Since when? - No!- Ich hasse, was ich ihr ANTUEWhat Women Want (2000)
when I do harm the Philistines."Diesmal bin ich frei von Schuld, wenn ich den Philistern etwas Böses antue." Visitation (2002)
I'd rather realign every microcircuit on this shuttle than try to wade through that baby.Lieber justiere ich hier alles neu, ehe ich mir diesen Wälzer antueShuttlepod One (2002)
That it? You want me to hurt Angel?Sie wollen, dass ich Angel was antueJust Rewards (2003)
I can't believe I'm about to do this.Ich kann nicht glauben, dass ich mir das antueAnchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004)
And whatever crimes I commit against you, remember:Egal, was ich ihnen antue, bedenken Sie: The Princess Diaries 2: Royal Engagement (2004)
Do you think I frelling care what I do to you?Glaubst du etwa, es machte mir verfrellt nochmal etwas aus, was ich dir antueFarscape: The Peacekeeper Wars (2004)
It kills me that I'm putting you through this.Es bringt mich um, dass ich dir das antueCome Back to Me (2004)
I hate myself for doing this to you.Ich hass mich dafür, dass ich dir das antueLet There Be Light (2004)
If you do that to rabbits I feel bad.Wenn ich den Kaninchen so was antue, fühl ich mich schlecht. Tideland (2005)
Stop it, people will think I'm doing something to you.Höre damit auf. Die Leute denken sonst, dass ich dir was antueSalaam Namaste (2005)
Uh, I don't know how much more of this I can take.Ich weiß nicht, warum ich mir das antueLove Hurts (2005)
- It's probably all for the best. You don't want to be party to what happens when I find this guy.- Besser, wenn Sie nicht sehen, was ich dem Kerl antueMr. Monk Gets Stuck in Traffic (2005)
How dare you?Tut mir leid, dass ich Dir das antueThe Insatiable (2006)
I am so consumed with rage, it's best you stay in there, because if I let you out, I don't know what I might do to you.Ich bin so außer mir vor Zorn, dass du besser da drin bleibst, denn wenn ich dich rauslasse, weiß ich nicht, was ich dir antueNo One Is Alone (2006)
If they should do anything to him, I... Yes, all right.Wenn sie ihm etwas antuen sollten, werde ich... Tattoo? What Tattoo? (2006)
How could you do this to me?Wie konntest du mir das antuen? A.K.A The Plant (2006)
Plus, I mean it, I do think you're an amazing woman. And I,Ich kann mir selbst nicht vertrauen, dass ich dir das nicht antueLuck Be a Lady (2007)
You know who I am and you know what I'm going to do to you unless you tell me where the bombs are.Sie wissen wer ich bin und Sie wissen auch, was ich Ihnen antue wenn Sie mir nicht sagen wo die Bomben sind. Day 6: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2007)
But whatever I do to you it's nothing compared to what you do to yourself, is it?Aber was ich dir auch antue, ist nichts verglichen damit, was du dir selbst antust, nicht wahr? Born Under a Bad Sign (2007)
It won't let me hurt myself.Es lässt nicht zu, dass ich mir etwas antueInAlienable (2007)
If you wait too long to arrest him, he's gonna figure out what I'm doing.Wenn ihr mit seiner Verhaftung wartet,... dann wird er herausfinden, was ich ihm antuePossible Kill Screen (2008)
Hmm, there have been other bidders.Obwohl Sie gesehen haben, was ich sogar meinem eigenen Bruder antuePilot (2008)
I've always been in love with her.Ich fühle mich mies, weil ich Jodi das antue, aber ich will Bette zurück. Lifecycle (2008)
And you can look at me and you can say how awful I am for doing that to my child.Sie können sagen, wie schrecklich ich bin, dass ich meinem Kind so etwas antueMy Sister's Keeper (2009)
What if I do something silly?Hast du keine Angst, dass ich mir was antueThe White Ribbon (2009)
I never realized what my stealing put people through.Mir war nie klar, was ich den Leuten mit der Klauerei antueMarry Me a Little (2009)
Why are you doing this? I'm being extremely unfair to you, Vikram...Ich weiß, dass ich dir sehr Schlimmes antueLove Aaj Kal (2009)
Point is, I was so worried about watching your every move that I didn't see what it was actually doing to you.Der Punkt ist, ich war so darauf bedacht, dich zu kontrollieren, dass ich gar nicht gesehen habe, was ich dir damit antueFallen Idols (2009)
The same thing I'm going to do to you.Du wirst es gleich erfahren, wenn ich dir das Gleiche antueHolocron Heist (2009)
'Cause he thought I'd do the same thing to you.Weil er dachte, dass ich dir dasselbe antueFormal Reformed (2010)
- Yep.Du verstehst, warum ich dir das antueThe Einstein Approximation (2010)
Why I'm doing this to you?Warum ich dir das antueHow to Beat a Bad Guy (2010)
Why am I doing this to you?- Warum ich euch das antueThe Heavy (2009)
Here's what I don't do to you.Hier ist, was ich dir nicht antueThe Kids Are All Right (2010)
You have no idea the things I'm gonna do to you when this is over, Mario!Du kannst dir nicht vorstellen, was ich dir antue, wenn das hier vorbei ist, Mario! Bounty Hunters (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top