Search result for

antrat

(50 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antrat-, *antrat*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา antrat มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *antrat*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I mean, how do you consantrate?ทำไม มีแขกมากันเยอะไปหมด The Eye (2008)
Castel developed a great restlessness at every change in the weather and on autumn nights accompanied migrating birds far out to sea, always turning back with the greatest reluctance.Castel wurde bei jedem Wetterumschwung unruhig und begleitete in Herbstnächten Wandervögel bis weit hinaus aufs Meer, wobei er den Rückflug stets schweren Herzens antratThe Falls (1980)
Although not dressed for the Lancashire climate Mr. Gandhi received a warm welcome from mill workers before heading back south for a final meeting with Mr. MacDonald.Obwohl er für das Klima nicht richtig gekleidet war wurde Mr. Gandhi herzlich von den Spinnereiarbeitern empfangen bevor er die Rückreise antrat zu einem letzten Gespräch mit Mr. MacDonald. Gandhi (1982)
Katya says farewell to Petr, who's about to travel to Star City with his freshly-earned journalism degree, unsuspecting that he'll never see the girl again.Aber ehrlich, wer will das wissen? Katja verabschiedete sich von Peter, der eine Dienstreise antratNávrat do budoucnosti (1983)
Remember where Bruno meets the Invisible Man?WeiBt du noch, als Bruno gegen den Unsichtbaren antratStill Smokin (1983)
By May 1919, when I received my appointment, China was in turmoil."Im Mai 1919, als ich mein Amt antrat, war China in Aufruhr." The Last Emperor (1987)
Thirty years a Sheriff and all I've had to contend with are vicious animals. But now...Dreißig Jahre als Sheriff, und das Einzige, wogegen ich antrat, waren bösartige Viecher. The Reflecting Skin (1990)
[HUMS]Nicht, weil sie schlecht war... aber es war eine der frühen Folgen, die gegen The Cosby Show antratSimpson and Delilah (1990)
- Well, because he came up and asked me who you were. - Mm.Nun, weil er an mich herantrat und mich fragte, wer Sie seien. Death in the Clouds (1992)
I assure you I had no idea any of this was going on when I joined the Firm.Ich versichere Ihnen, dass ich von all dem nichts wusste, als ich die Stelle antratThe Firm (1993)
Keith Rocha was obnoxious from the minute he reported to duty.Keith Rocha war unausstehlich, seit er zum Dienst antratAquiel (1993)
It's possible that something happened to him before he reported for duty.Vielleicht stieß ihm etwas zu, bevor er seinen Dienst antratAquiel (1993)
This is his last entry, made before going on duty this morning.Die letzte Eintragung, bevor er heute den Dienst antratEye of the Beholder (1994)
I can give you something for the pain but I'll need a surgical unit to replace this joint. He'll have to stay off this leg until you can get him to a medical facility. If I cannot stand, I am useless."Was nach dem Tode zurückbleibt, ist nur eine Hülle, ein Zeichen, dass das pagh seine letzte Reise zu den Propheten antrat." Hippocratic Oath (1995)
'If you were gonna fight the man 'you didn't want to see him hitting that heavy bag.'Bevor man gegen ihn antrat, wollte man ihn nicht am Sandsack arbeiten sehen. When We Were Kings (1996)
Lon Suder was the only one in Engineering when Frank Darwin came on duty.Nur Lon Suder war im Maschinenraum, als Darwin seinen Dienst antratMeld (1996)
You're absolutely right about ISN which is why most of us quit as soon as Clark took over.Sie haben Recht, was ISN betrifft, deshalb haben viele kollegen gekündigt, aIs Präsident CIark sein Amt antratThe Illusion of Truth (1997)
The last time I fought with that alien she-bitch... I almost got myself killed.Als ich damals gegen dieses ausserirdische Weibsbild antrat, wäre ich beinahe umgekommen. Species II (1998)
However, all who have used force on these witches before have failed.Aber alle, die bisher mit Gewalt gegen diese Hexen antraten, haben versagt. Be Careful What You Witch For (2000)
When you took the job, it was unlikely you'd ever become a partner, wasn't it?Als Sie die Stelle antraten, war eine Partnerschaft unwahrscheinlich, oder? The New Day (2002)
I made up my mind about this case before I stepped through that door.Ich bildete mir meine Meinung schon bevor ich antratRunaway Jury (2003)
He got massacred because he took a battalion against 2000 angry lndians.Er wurde niedergemetzelt, weil er mit 1 Bataillon gegen 2.000 Indianer antratThe Last Samurai (2003)
When they finally did race him, he did just what they had trained him to do. He lost.Als er dann im Rennen antrat tat er das, was man ihm beigebracht hatte er verlor Seabiscuit (2003)
When I got this job... commanding the first Warp 5 ship was as big a responsibility... as I could have imagined.Als ich diese Stelle antrat, war das die größte vorstellbare Verantwortung, das 1. Warp-5-Schiff zu kommandieren. The Expanse (2003)
The legend says...Man erzählt, dass Himiko eine Tochter bekam, die das Erbe ihrer Mutter antratKamikaze Girls (2004)
And Miranda missed Lagerfeld just before he boarded a 17-hour flight to Australia.Und Miranda hat Lagerfeld verpasst... kurz bevor er einen17-Stunden-Flug nach Australien antratThe Devil Wears Prada (2006)
When they started the Village of the Year contest, she worked round the clock. I've never seen such dedication.Als wir für die Wahl zum "Dorf des Jahres' antraten, arbeitete sie rund um die Uhr, so einzigartig war ihr Einsatz. Hot Fuzz (2007)
There was another Beowulf I heard tell of who challenged Brecca the Mighty to a swimming race out on the open sea.Es gab noch einen Beowulf, so erzählt man sich, der gegen Brecca, den Mächtigen, auf offner See in einem Wettschwimmen antratBeowulf (2007)
So in 1976, against everyone's advice, I really pissed off the political power houses in the Democratic party by running against their man, Art Agnos, who was part of their political machine.Dann, 1976, und obwohl mir alle davon abrieten, brachte ich die Demokratische Partei gegen mich auf, weil ich gegen ihren Kandidaten Art Agnos antrat, der ihre Maschinerie durchlief. Milk (2008)
The same was once at 4 in the morning in Kinshasa, Zaire -- when Muhammad Ali met George Foreman championship match.Die Stimmung hier ist einfach atemberaubend. , So was hab ich nicht mehr erlebt seit einer gewissen Nacht, als wir in Kinshasa in Zaire waren und Muhammad Ali gegen George Foreman zur Weltmeisterschaft antratTyson (2008)
"There was nothing unusual in the way they lined up"Es war nichts Ungewöhnliches daran, wie sie zum Appell antraten Stalags (2008)
He was some kind of famous cop Before i got on the force.Er war eine Art berühmter Cop, bevor ich den Dienst antratShelf Life (2009)
I went outside and there were some dudes who were competing against me.Dann ging ich nach draußen und da standen ein paar Typen, die gegen mich antraten. Undercurrent (2010)
By the time George W. Bush took office in 2001... the US financial sector was vastly more profitable, concentrated and powerfull then ever before.20. Januar 2001 Als George W. Bush 2001 sein Amt antrat... war der U.S.-Finanzsektor um einiges gewinnbringender... konzentrierter und mächtiger als je zuvor. Inside Job (2010)
Instead, I wanna switch gears to Gotham's new fleet of automated surveillance blimps which took flight earlier this week.Stattdessen reden wir doch lieber über Gothams neueste fliegende Überwachungsflotte, die Anfang der Woche ihren Dienst antratSuperman/Batman: Apocalypse (2010)
I sometimes think of when we first ran togetherIch denke manchmal daran, wie wir zum ersten Mal gegeneinander antraten. My Way (2011)
I sometimes think of when we first ran togetherIch denke manchmal daran, wie wir zum ersten Mal gegeneinander antraten. My Way (2011)
I started this mission ready to die.Als ich diese Mission antrat, war ich bereit, zu sterben. Betrayals (2011)
Is Lady Mary aware that you have approached me?Weiß Lady Mary, dass Sie an mich herantraten? Episode #2.6 (2011)
Oh. But I will tell you, the women I competed against--Aber ich sage dir, die Frauen gegen die ich antrat... Pretty Dead (2011)
The people of Ecuador protested. The crisis seemed momentarily in control, when Lucio Gutierrez took over, promising social benefits.Das ecuatorianische Volk lehnte sich auf. als Lucio Gutierrez das Amt antratDebtocracy (2011)
I'm gonna tell you a story about a little girl who entered a beauty pageant...Ich erzähle dir mal eine Geschichte über ein kleines Mädchen, die zu einem Schönheitswettbewerb antratHit and Run (2011)
Before you came, he was the top choice for governor.Bevor Sie dann antraten, war er Spitzenkandidat für die Stellung des Gouverneurs. Back to 1942 (2012)
The flags of Liechtenstein and Haiti were identical by coincidence, a fact that wasn't discovered until they competed against each other at the 1936 Olympics.Die Flaggen von Liechtenstein und Haiti waren zufällig identisch,... ein Fakt, der nicht bekannt war,... bis sie bei den Olympischen Spielen 1936 gegeneinander antraten. The Beta Test Initiation (2012)
Your grandfather didn't even try to protect me, so as soon as the nightmares started, he wanted me to know exactly what I was gonna be up against.Dein Großvater hat nicht einmal versucht, mich zu schützen, so bald die Alpträume begannen, wollte er das ich genau wusste, gegen was ich antratBad Teeth (2012)
Where were you the day they let a snail race in the Indy 500.7Wo waren Sie an dem Tag, an dem eine Schnecke beim Indy 500 antratTurbo (2013)
Quite some time before you entered your chambers, of course.Selbstredend einige Zeit, bevor du dein Amt antratest. Belle (2013)
You said it to me once - you're my friend, and I want you to be happy.Daran habe ich gedacht, als ich meinen Wehrdienst antratEpisode #2.8 (2013)
Yet your men falling to retreat does not so easily slip from concern.Doch dass deine Männer den Rückzug antraten, ist nicht so leicht von der Hand zu weisen. Decimation (2013)
It used to be mine, when I started out in service many years ago. Thank you, Mr Butler.Es ist der, mit dem ich vor vielen Jahren meinen Dienst antratDead Man's Chest (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top