Search result for

anthem

(48 entries)
(0.0102 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anthem-, *anthem*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anthem[N] เพลงสดุดี, See also: เพลงชาติ
anthem[N] เพลงสวดในโบสถ์, See also: เพลงสวด, Syn. song of praise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anthem(แอน' เธม) n. เพลงสดุดี, เพลงสวด, เพลงชาติ, เพลงสรรเสริญพระบารมี,เพลงสรรเสริญที่ร้องโดยคนหลายคน. -vt. สดุดีด้วยเพลงดังกล่าว, Syn. hymn, song,psalm, chant)
chrysanthemumn. ดอกเก๊กฮวย,ต้นเบญจมาศ
national anthemn. เพลงชาติ

English-Thai: Nontri Dictionary
anthem(n) เพลงสดุดี,เพลงสรรเสริญ
chrysanthemum(n) ดอกเบญจมาศ,ดอกเก็กฮวย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Along with the apartheid anthem, I know.เพลงชาติของกลุ่มแบ่งสีผิวก็ยังร้องได้อยู่.. ดิฉันทราบค่ะ Invictus (2009)
Please join us in our anthem.ขอเรียนเชิญทุกท่าน.. ร้องเพลงชาติของเราครับ Invictus (2009)
If we take away what they cherish the Springboks, their national anthem we just reinforce the cycle of fear between us.เพราะถ้าเรากำจัดสิ่งที่พวกเค้าชื่นชมทิ้งไป.. อย่างทีมสปริงบอกซ์.. หรือเพลงประจำชาติอันเก่า.. Invictus (2009)
Right, and now it's one of our anthems.ก็ใช่ แต่ตอนนี้มันคือเพลงชาติของเรา Invictus (2009)
Ladies and gentlemen, the national anthem of South Africa.สภาพสตรีและบุรุษครับ.. เพลงประจำชาติแอฟริกาใต้! Invictus (2009)
South African national anthems.เพลงชาติแอฟริกาใต้ Invictus (2009)
How about a little Celine Dion doing the Canadian national anthem?ได้ฟังซีลีน ดิออน ตัวน้อยๆ ร้องเพลงชาติแคนาดามั้ย Spider and the Fly (2010)
Anthem. Now, who can tell us what an anthem is?"Anthem" ไหนใครบอกได้ว่า มันคืออะไร Comeback (2011)
An anthem is an epic song... filled with a- a groundswell of emotion that somehow seems bigger than itself... even bigger than the person performing it.เต็มไปด้วยความรู้สึก ที่อาจจะยิ่งใหญ่กว่าตัวมัน - ใหญ่กว่าตัวคนที่ร้องมันซะอีก Comeback (2011)
And I think it qualifies as an anthem, because... it's just hugely emotional and sums up our generation.และผมว่ามีลักษณะ เป็นanthemเหมือนกัน เพราะว่ามันมีอารมณ์ที่ยิ่งใหญ่ และสรุปยุคสมัยเราได้ดี Comeback (2011)
Looks like the guys here are ready to give us their anthem.หนุ่มๆจะพร้อมสำหรับการแสดงแล้วล่ะ Comeback (2011)
We are the new and improved The Justin Bieber Experience... and we think this song is an anthem because everything Bieber does is epic.กลุ่มบีเบอร์ และเราคิดว่า เพลงนี้เป็นเพลงสรรเสริญ เพราะทุกอย่างที่บีเบอร์ทำมันคือมหากาพย์อันยิ่งใหญ่ Comeback (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anthemThe concert concluded with the National Anthem.
anthemThe fact that Britain had no national anthem before 1745 is in itself of little consequence.
anthemThe program finished with the national anthem.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพลงชาติ[N] national anthem, See also: anthem, Example: เพลงชาติที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ ย่อส่วนลงมาจากเพลงชาติที่แต่งขึ้นในครั้งแรก, Count unit: เพลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจมาศ[n.] (benjamāt) EN: Chrysanthemum morifolium ; Florist's Mun   
เก๊กฮวย [n.] (døk kekhūay) EN: Chrysanthemum   
เก๊กฮวย [n.] (kekhūay) EN: Chrysanthemum indicum   
ผื่น[n.] (pheūn) EN: rash on the skin   FR: éruption cutanée [f] ; rash [m] ; rougeur [f] ; exanthème [m]
เพลงชาติ[n. exp.] (phlēng chāt) EN: national anthem ; anthem   FR: hymne (national) [m]
เพลงชาฅิไทย[n. exp.] (phlēng chāt Thai) EN: Thai national anthem ; Thailand's national anthem   FR: hymne national thaïlandais [m]
เพลงสรรเสริญพระบารมี[n. prop.] (Phlēng Sansoēn Phra Bāramī) EN: Royal anthem (of Thailand)   
ตังโอ๋[n.] (tang-ō) EN: Garland Chrysanthemum ; Chrysanthemun coronarium   

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTHEM    AE1 N TH AH0 M
ANTHEMS    AE1 N TH AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anthem    (n) (a1 n th @ m)
anthems    (n) (a1 n th @ m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイスプラント[, aisupuranto] (n) ice plant (Mesembryanthemum crystallinum) [Add to Longdo]
アンセム[, ansemu] (n) anthem [Add to Longdo]
サバンナオオトカゲ[, sabannaootokage] (n) savanna monitor (Varanus exanthematicus, species of carnivorous monitor lizard native to sub-Saharan Africa); Bosc's monitor [Add to Longdo]
フランス菊[フランスぎく;フランスギク, furansu giku ; furansugiku] (n) (uk) oxeye daisy (Leucanthemum vulgare); marguerite [Add to Longdo]
マーガレット;マガレイト;マガレート[, ma-garetto ; magareito ; magare-to] (n) (1) marguerite (Chrysanthemum frutescens); (2) Japanese women's hairstyle comprised of a long braid tied up in a loop with a ribbon (ca. 1885) [Add to Longdo]
翁草[おきなぐさ;オキナグサ, okinagusa ; okinagusa] (n) (1) (uk) nodding anemone (Anemone cernua); (2) (arch) (See 菊) chrysanthemum; (3) (arch) (See 松・1) pine [Add to Longdo]
黄花[こうか, kouka] (n) chrysanthemum [Add to Longdo]
黄菊[きぎく, kigiku] (n) yellow chrysanthemum [Add to Longdo]
夏菊[なつぎく, natsugiku] (n) early chrysanthemums [Add to Longdo]
花簪;花かんざし[はなかんざし;ハナカンザシ, hanakanzashi ; hanakanzashi] (n) (1) (はなかんざし only) artificial hairpin with ornamental flowers; (2) (uk) chamomile sunray (Rhodanthe anthemoides) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anthem \An"them\ ([a^]n"th[e^]m), n. [OE. antym, antefne, AS.
   antefen, fr. LL. antiphona, fr. Gr. 'anti`fwna, neut. pl. of
   'anti`fwnon antiphon, or anthem, n. neut., from 'anti`fwnos
   sounding contrary, returning a sound; 'anti` over against +
   fwnh` sound, voice: the anthem being sung by the choristers
   alternately, one half-choir answering the other: cf. OF.
   anthaine, anteine, antieune, F. antienne. See {Antiphon}.]
   1. Formerly, a hymn sung in alternate parts, in present
    usage, a selection from the Psalms, or other parts of the
    Scriptures or the liturgy, set to sacred music.
    [1913 Webster]
 
   2. A song or hymn of praise or devotion; as, a national
    anthem. --Milton.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anthem \An"them\, v. t.
   To celebrate with anthems. [Poet.]
   [1913 Webster]
 
      Sweet birds antheming the morn.     --Keats.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anthem
   n 1: a song of devotion or loyalty (as to a nation or school)
   2: a song of praise (to God or to a saint or to a nation) [syn:
     {hymn}, {anthem}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top