Search result for

antenna

(59 entries)
(0.0103 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antenna-, *antenna*
Possible hiragana form: あんてんな
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antenna[N] ความอยากรู้อยากเห็น(ไม่เป็นทางการ)
antenna[N] สายอากาศ, See also: เสาอากาศ, Syn. aerial, receiving wire
antenna[N] หนวดของสัตว์ที่ใช้สัมผัสอากาศ, Syn. feeler

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antenna(แอนเทน' นะ) n., (pl. -nas,-nae) สายอากาศ, หนวดบนหัวแมลงที่เกี่ยวกับการรับของประสาทสัมผัส. -an- tennal adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antennaสายอากาศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
antenna patternแบบรูปกระจายคลื่นของสายอากาศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antennaหนวด [การแพทย์]
Antenna radiation patternsรูปแบบการกระจายคลื่นของสายอากาศ [TU Subject Heading]
Antennaeหนวด [การแพทย์]
Antennasสายอากาศ [TU Subject Heading]
Antennas (Electronics)สายอากาศ (อิเล็กทรอนิกส์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And the reason why Marley looks like he's biting her head... is because the antennas on it- he went ballistic.แล้วที่มาร์ลีย์ดูเหมือน จะไปงับที่หัวเธอก็เพราะ.. มันเห็นหนวดอยู่ตรงหัว มันแทบคลั่งแน่ะ Marley & Me (2008)
We got an antenna.We got an antennaDid You Hear About the Morgans? (2009)
Could be the antenna.น่าจะเป็นที่เสา Gasp (2009)
A military-grade antenna module.เสาสัญญาณเคลื่อนที่ของกองทัพน่ะ Summer Wars (2009)
And snap off her antenna.และหักเสาอากาศออกซะ Introduction to Statistics (2009)
- why is urkel ripping the antennaทำไม Urkel ถึงกำลังหักเสาอากาศรถ Introduction to Statistics (2009)
Lose the antenna, get some plastic surgery she's a hottie.Lose the antenna, get some plastic surgery... ...she's a hottie. Planet 51 (2009)
I can still hear his waging little antenna.I can still hear his waging little antennaPlanet 51 (2009)
That's a funny place for his antenna!That's a funny place for his antennaPlanet 51 (2009)
Feel the wind on your antennas Isn't this wonderful?ได้ใช้หนวดสัมผัสกับลม\ วิเศษไปเลยว่ามั้ย Monsters vs. Aliens (2009)
What about a- a big antenna?คล้ายกับเสาอากาศอันใหญ่ๆ Johari Window (2010)
Pterois antennata.ปลาสิงโต The Predator in the Pool (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
antennaThe man tried to install his own antenna.
antennaThe TV antenna broke away in last night's storm.
antennaYou'll get a clear picture with this antenna on the roof.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายอากาศ[N] antenna, See also: aerial, Syn. เสาอากาศ, Example: เมื่อสายอากาศตั้งฉากขนานกับทิศทางของคลื่นวิทยุจะได้รับสัญญาณเบาที่สุด, Count unit: เส้น, สาย, Thai definition: สายลวดที่ขึงไว้เพื่อส่งหรือรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
เสาอากาศ[N] antenna, See also: aerial, Example: หมู่บ้านในชนบทต่างมีไฟฟ้าใช้กันทั่ว โดยจะเห็นเสาอากาศที่ตั้งอยู่ตามบ้าน, Count unit: ต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สายอากาศ[n.] (sāi-ākāt) EN: aerial ; antenna   FR: antenne [f]
เสาอากาศ[n.] (sao ākāt) EN: aerial ; antenna   FR: antenne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTENNA    AE0 N T EH1 N AH0
ANTENNAE    AE0 N T EH1 N IY0
ANTENNAS    AE0 N T EH1 N AH0 Z
ANTENNA'S    AE0 N T EH1 N AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
antenna    (n) (a1 n t e1 n @)
antennae    (n) (a1 n t e1 n ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antenne {f} | Antennen {pl}antenna | antennae; antennas [Add to Longdo]
Antennennachführsystem {n}antenna tracking system [Add to Longdo]
Antennenschwert {n}antenna sword [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CATV[シーエーティービー;シーエーティーブイ, shi-e-tei-bi-; shi-e-tei-bui] (n) community antenna television; CATV [Add to Longdo]
アホ毛[アホげ, aho ge] (n) (1) (m-sl) (See 寝癖) long spike (or 'antenna') of hair, may do tricks (seen in anime and manga); (2) frizz; short tufts springing up from hair surface here and there [Add to Longdo]
アンテナ[, antena] (n) (1) antenna; (2) person who collects information or opinions; (P) [Add to Longdo]
アンテナ利得率[アンテナりとくりつ, antena ritokuritsu] (n) {comp} antenna gain factor [Add to Longdo]
カーテンアンテナ[, ka-ten'antena] (n) curtain antenna [Add to Longdo]
セクタアンテナ[, sekutaantena] (n) {comp} sectored antenna [Add to Longdo]
ダイポールアンテナ[, daipo-ruantena] (n) dipole antenna [Add to Longdo]
テレビアンテナ[, terebiantena] (n) television aerial; television antenna [Add to Longdo]
パラボラアンテナ[, paraboraantena] (n) parabolic antenna (wasei [Add to Longdo]
ビームアンテナ[, bi-muantena] (n) beam antenna [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天线[tiān xiàn, ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] antenna; mast [Add to Longdo]
触角[chù jiǎo, ㄔㄨˋ ㄐㄧㄠˇ, / ] antenna; feeler [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
受信アンテナ[じゅしんアンテナ, jushin antena] receiver antenna [Add to Longdo]
アンテナ[あんてな, antena] antenna [Add to Longdo]
アンテナ利得率[あんてなりとくりつ, antenaritokuritsu] antenna gain factor [Add to Longdo]
セクタアンテナ[せくたあんてな, sekutaantena] sectored antenna [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Antenna \An*ten"na\, n.; pl. {Antenn[ae]}. [L. antenna
   sail-yard; NL., a feeler, horn of an insect.]
   1. (Zool.) A movable, articulated organ of sensation,
    attached to the heads of insects and Crustacea. There are
    two in the former, and usually four in the latter. They
    are used as organs of touch, and in some species of
    Crustacea the cavity of the ear is situated near the basal
    joint. In insects, they are popularly called horns, and
    also feelers. The term in also applied to similar organs
    on the heads of other arthropods and of annelids.
    [1913 Webster]
 
   2. (Electronics) A metallic device, variously shaped,
    designed for the purpose of either transmitting or
    receiving radio waves, as for radio or television
    broadcasting, or for transmitting communication signals.
    Some types are: {whip antenna}, {antenna tower}, {horn
    antenna}, {dish antenna}, {directional antenna} and
    {rabbit ears}. See {transmitter}, {receiver}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antenna
   n 1: an electrical device that sends or receives radio or
      television signals [syn: {antenna}, {aerial}, {transmitting
      aerial}]
   2: sensitivity similar to that of a receptor organ; "he had a
     special antenna for public relations" [syn: {antenna},
     {feeler}]
   3: one of a pair of mobile appendages on the head of e.g.
     insects and crustaceans; typically sensitive to touch and
     taste [syn: {antenna}, {feeler}]

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 antenna
   yard
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 antenna
    aerial, antenna
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top