Search result for

anormale

(53 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anormale-, *anormale*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา anormale มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *anormale*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The water temperature's down five degrees and even the barometer's giving improper readings.Die Wassertemperatur ist 5° gesunken. Das Barometer gibt anormale Werte an. The Final Countdown (1980)
It may come as a surprise to you that a physicist could even contemplate the existence of paranormal phenomena.Es mag Sie sicher überraschen, dass ein Physiker sogar die Existenz von paranormalen Phänomenen in Betracht zieht. The Nesting (1981)
You guys have been meeting every schizo in the five boroughs who says he has a paranormal experience. What have you seen?Du warst bei jedem Schizophrenen, der Paranormales erlebt haben will. Ghostbusters (1984)
Professional paranormal investigations and eliminations.Paranormale Untersuchungen und Eliminierungen. Ghostbusters (1984)
Morning, I'm Roger Grimsby. Today, the entire Eastern seaboard is alive with talk of incidents of paranormal activity.An der Ostküste spricht man nur noch von paranormalen Aktivitäten. Ghostbusters (1984)
Scientists are at a loss to explain...Oie Wissenschaftler haben keine Erklärung für diesen anormalen Hagel. Repo Man (1984)
I was talking in the sense of total, cumulative loading taken globally, rather than in respect of certain individual and essentially anomalous responsibilities which are not, logically speaking, consonant or harmonious with the broad spectrum of intermeshing functionsEs war nicht im Hinblick auf gewissen individuelle, im Grunde anormale, Pflichten gemeint, die logisch gesehen nicht im Einklang stehen oder harmonieren mit dem breiten Spektrum übergreifend und untrennbarer The Key (1986)
This film was smuggled out of the Petroskia Institute for Paranormal Studies in Moscow.Der Film wurde aus dem Petroskia Institut für paranormale Studien in Moskau rausgeschmuggelt. GX-1 (1987)
After my stint with the Living Theater I was one of New York's leading paranormal researchers until the bottom dropped out in '72.Nach meiner Zeit beim Lebendigen Theater... war ich in der paranormalen Forschung, bis sie '72 aufflog. Beetlejuice (1988)
We all experienced a super-powerful paranormal experience and it was real.Wir hatten ein echtes, enorm starkes paranormales Erlebnis. Beetlejuice (1988)
We've got Ed Cornwell to head the wax museum dedicated to 50 great moments of the paranormal in Thanksgiving Park.Ed Cornwell wird dem Wachsmuseum vorstehen, das 50 grossen paranormalen Momenten im Erntedank-Park gewidmet ist. Beetlejuice (1988)
I know there's a strong bond between you and Ella, but... paranormal contact?Ich weiß, ihr seid euch sehr vertraut, aber... paranormaler Kontakt? Monkey Shines (1988)
I've had a great deal of experience with paranormal phenomena like this.Ich habe Erfahrung mit paranormalen Phänomenen. The Prophecies (1989)
His aberrant chromosomes are not dormant. Now that he's reached full maturity, they're growing changing, becoming more defined.Seine anormalen Chromosome ruhen nicht mehr. The Fly II (1989)
Not any more than flunking a visual acuity test and then passing a retest is abnormal.Nicht anormaler als beim Sehtest durchzufallen und ihn dann doch zu bestehen. Yes, No, or Maybe? (1991)
A human baby of abnormal proportions is approaching the city.Ein Baby mit anormalen Proportionen nähert sich. Honey, I Blew Up the Kid (1992)
The dilithium chamber shows no anomalous readings.Keine anormalen Anzeigen in der Diliziumkammer. Cost of Living (1992)
I read everything about paranormal phenomena, about the occult and...Ich las alles über paranormale Phänomene, über Okkultismus und... Pilot (1993)
I'm fascinated by the paranormal.- Das Paranormale fasziniert mich. I'm Looking Through You (1993)
Anyone on your staff study paranormal experiences?Erforscht bei Ihnen jemand paranormale Phänomene? Knight of Shadows (1993)
In many legends children are immune to the effects of the paranormal.In vielen Legenden sind Kinder immun gegen paranormale Effekte. - Ich bin kein Kind. Knight of Shadows (1993)
As you know... Mulder's preoccupation with fringe matters has been a source of friction in the Bureau.Sie wissen ja, Mulders Neigung zum Paranormalen führt im FBI immer wieder zu Missklängen. Conduit (1993)
I thought you only liked those paranormal-type cases.Ich dachte, Sie mögen nur diese so genannten paranormalen Fälle. Deep Throat (1993)
A certain... paranormal bouquet.Ein gewisses... ..paranormales Aroma. Deep Throat (1993)
Its aberrant movement was due to instrument malfunction.Seine anormale Bewegung lag am Versagen der Instrumente. Fallen Angel (1993)
And when they do, they give birth to abnormal babies.Oder die anormale Babys gebären. On Deadly Ground (1994)
If you think that's interesting, wait till the chapter on aberrant female sexuality.Wenn du denkst, das ist interessant, warte bis zum Kapitel über anormale weibliche Sexualität. Let's Go to the Videotape (1994)
Pursue my work in the paranormal, somehow.Irgendwie weiterhin paranormale Phänomene untersuchen. The Host (1994)
- This an abnormal human creature. - Agent Mulder!- Das ist ein anormales menschliches Wesen. Tooms (1994)
Many people report enhanced paranormal abilities others, bizarre behavior.Manche Leute erzählen von paranormalen Fähigkeiten, andere von seltsamen Verhalten. Contact (1995)
- Believing in the paranormal?- ..wie paranormale Phänomene? Aubrey (1995)
Several aspects of this case remain unexplained,"... "suggesting the possibility of paranormal phenomena.Viele Aspekte dieses Falls bleiben ungeklärt... ..und deuten auf paranormale Phänomene hin. End Game (1995)
But it's the neuropeptides that are interesting. The saturations have risen to quite an abnormal level.Die Sättigung der Neuropeptide ist auf einem anormalem Niveau. Sacred Ground (1996)
Do you believe in paranormal phenomena, Agent Scully?Glauben Sie an paranormale Phänomene, Agent Scully? Avatar (1996)
Agent Mulder, Agent Scully you were assigned to this operation to investigate Ephesian's paranormal abilities:Agent Mulder, Agent Scully,... ..Sie sollten Ephesians paranormale Fähigkeiten untersuchen: The Field Where I Died (1996)
It looks quite normal to me.Dein Glas. Du siehst nichts Anormales? Love, Math and Sex (1997)
Not much paranormal activity lately.Zu wenig paranormale Aktivität. Reptile Boy (1997)
Just because the paranormal is more "normal" and less... "para" of late,... ..is no excuse for tardiness or letting your guard down.Nur weil zurzeit eine paranormale Flaute herrscht,... ..darfst du nicht nachlässig werden. Reptile Boy (1997)
What else? - Paranormal.- Paranormales. The Harvest (1997)
Catastrophic Earth changes on alignment day, preceded by abnormal weather patterns now as stresses build.Den katastrophalen Erdveränderungen am Tag der Konstellation gehen anormale Wetterphänomene voraus. Force Majeure (1997)
Catastrophic changes on that day preceded by abnormal weather conditions now.Den katastrophalen Veränderungen gehen anormale Wetterphänomene voraus. Force Majeure (1997)
All traces of the aberrant personality are gone.Alle Spuren der anormalen Persönlichkeit sind getilgt. Darkling (1997)
I may have an explanation. There's an anomalous temporal reading 20 light-years from here.Ich empfange anormale temporale Werte aus einer Entfernung von 20 Lichtjahren. Year of Hell (1997)
You're an anomalous component-- alone, disconnected, impossible to predict.Sie sind eine anormale Komponente - alleine, abgeschnitten, unberechenbar. Year of Hell: Part II (1997)
According to eyewitnesses, the death was preceded by a fortean event:Augenzeugen berichten, dem Tod sei ein paranormales Ereignis vorausgegangen. El Mundo Gira (1997)
Your fortean event turned out to be nothing more than the oldest story in the world.Ihr paranormales Ereignis hat sich als die alte Geschichte entpuppt. El Mundo Gira (1997)
These fortean transients - what the women described - they could have been caused by an object falling at a high speed creating a sonic boom and a flash of light, what astronomers call a bolide.Die paranormalen Erscheinungen könnten... ..durch ein schnell fallendes Objekt entstanden sein,... ..das die Schallmauer durchbrach und einen Blitz erzeugte. Ein Bolid. El Mundo Gira (1997)
As I am a medical doctor with a background in hard science my job was to provide an analytical perspective on the work of Special Agent Fox Mulder whose investigations into the paranormal were fuelled by a personal belief that his sister had been abducted by aliens when he was 12.Mit meinem Doktor in Medizin und meiner wissenschaftlichen Sichtweise... ..sollte ich gegenüber der Arbeit von Sonderagent Mulder... ..einen sachlichen Standpunkt vertreten,... ..denn seine Erforschung des Paranormalen war getrieben von... ..der Überzeugung, dass seine Schwester... ..von Außerirdischen entführt wurde, als er 12 Jahre alt war. Gethsemane (1997)
As I am a medical doctor, with a background in hard science, my job was to provide an analytical perspective on the work of Special Agent Fox Mulder, whose investigations into the paranormal were fuelled by a personal beliefDa ich medizinische Wissenschaftlerin bin, war es meine Aufgabe, eine analytische Perspektive der Arbeit von Spezialagent Fox Mulder zu schaffen. Seine Untersuchungen paranormaler Ereignisse waren durch seine Überzeugung beeinflusst, seine Schwester sei von Außerirdischen entführt worden. Redux (1997)
Four years ago, while working on an assignment outside the FBI mainstream, I was paired with Special Agent Dana Scully, who I believed was sent to spy on me, to debunk my investigations into the paranormal.Ich arbeitete außerhalb des normalen Arbeitsbereichs des FBIs, als man mir Agent Dana Scully zuwies, um mich, wie ich glaube, zu überwachen, um die Untersuchungen des Paranormalen bloßzustellen. Redux II (1997)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anormale Häufigkeitskurve {f}abnormal curve [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

  anormale
       abnormal
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top