Search result for

anormal

(23 entries)
(0.019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anormal-, *anormal*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paranormal(แพระนอร์'มัล) adj. ไม่ปกติ,เหนือธรรมชาต,ปาฏิหาริย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีอะไรผิดปกติ[xp] (mai mī arai phitpakati = mai mī arai phitpokkati) FR: il n'y a rien d'anormal
ไม่ปกติ[adj.] (mai pakati = mai pokkati) EN: abnormal ; deviant ; anomal ; odd ; peculiar ; unnatural ; irregular   FR: anormal
ผิดปกติ[adj.] (phitpakati = phitpokkati) EN: abnormal ; unusual ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous   FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier
ผิดธรรมชาติ[adj.] (phitthammachāt) EN: unnatural ; irregular ; abnormal ; unusual ; uncommon ; offbeat   FR: anormal ; inhabituel ; bizarre ; exceptionnel ; extraordinaire ; inusité ; singulier
ผิดธรรมดา[adj.] (phitthammadā) EN: unusual ; exceptional ; abnormal ; extraordinary ; out of the ordinary ; strange ; offbeat ; uncommon ; irregular ; preposterous   FR: inhabituel ; exceptionnel ; unique ; hors du commun ; peu commun ; anormal
พฤติกรรมอปกติ[n. exp.] (phreuttikam apakati = apokkati) EN: abnormal behaviour   FR: comportement anormal [m]
วิตถาร[adj.] (wittathān) EN: excessive ; superfluous ; strange ; queer ; fantastic ; eccentric ; oddball ; weird ; odd ; abnormal ; peculiar   FR: excessif ; excentrique ; anormal

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anormalanomalous [Add to Longdo]
anormale Häufigkeitskurve {f}abnormal curve [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
超常[ちょうじょう, choujou] (n,adj-f) paranormality; anomalous phenomenon [Add to Longdo]
超常現象[ちょうじょうげんしょう, choujougenshou] (n) supernatural phenomenon; paranormal phenomenon; anomalous phenomenon [Add to Longdo]
超常的[ちょうじょうてき, choujouteki] (adj-na) supernatural (e.g. psychic phenomena and such); paranormal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anormal \A*nor"mal\, a. [F. anormal. See {Abnormal}, {Normal}.]
   Not according to rule; abnormal. [Obs.]
   [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 anormal [aːnɔrmaːl]
   anomalous
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 abnormal
 
 1. anormal, usule veya âdete uygun olmayan
 2. tabii olmayan abnormal'ity anormallik, usule veya âdete uygunsuzluk
 3. bu halde olan kimse veya şey.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 out
 
 1. (edat), (ünlem), dışarı dışarıda
 2. dışarıya
 3. dışında
 4. arasından
 5. meydana, ortaya
 6. sız (kalmış)
 7. bütün bütün, tamamen: sonuna kadar
 8. yüksek sesle
 9. (edat) dışarıya, dışarıda
 10. işinden çıkarılmış yenik parti üyesi
 11. bahane, çözüm yolu
 12. (beysbol) vurucunun sırasının bitmesi
 13. muhalif kimse
 14. (matb.) mürettip tarafından atlanmış kelime
 15. (ünlem) Dışarı! Defol!
 16. dışarıdaki, dış
 17. top oyun larında vurucu olmayan
 18. anormal
 19. kullanılmaz
 20. zararda olan
 21. yanılmış
 22. (eski) kovmak. kapı dışarı etmek
 23. (argo.) vurup düşürmek, nakavt etmek
 24. meydana çıkmak, aşikâr olmak. out and away pek çok, fersah fersah. out and out bütün bütün, tamamen, her yönüyle. out of breath nefesi kesilmiş, soluk soluğa. out of commission bozuk. out of countenance utanmış. out of danger tehlikeyi atlatmış. out for a good time eğlence peşinde. out of order bozuk
 25. düzensiz veya sırasız. out of patience sabrı tükenmiş. out of pocket sarfedilmiş, cepten çıkmış. out of print mevcudu bitmiş (kitap) out of reach el erişmez, uzak. out of season mevsimsiz, vakitsiz. out of sorts rahatsız, keyifsiz
 26. dargın. out of spirits canı sıkkın, neşesiz. out of things uzaklaşmış, uzaklaştırılmış. out of time (müz.) vuruşa uygun olmayan. Out with it! Haydi söyle! Anlat! cry out yüksek sesle bağırmak, haykırmak. die out sönmek: nesli tükenmek. pass out dağıtmak
 27. bayılmak
 28. toplantıdan sıra ile çıkmak (öğrenciler) pour out boşaltmak. time out of mind öteden beri, eskiden beri. tired out çok yorgun, bitkin. at outs (with) dargın. far out, way out (argo.) şahane, harika. He is out to lunch. Yemek için dışarı çıktı. Latin has gone out as a spoken language. Latince konuşma dili olmaktan çıktı. The fire is out. Yangın söndü. The stars are out. Yıldızlar görün- mekte.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 monstrous
 
 1. canavar gibi
 2. anormal
 3. iri, cisim
 4. müthiş, korkunç, çok gaddar. monstrously canavarca.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 off
 
 1. (edat) uzağa
 2. ileriye, ileride
 3. öteye, ötede
 4. yanda
 5. tamamen
 6. uzakta
 7. uzak
 8. yanlış
 9. uygun olmayan, anormal
 10. bitmiş
 11. görev dışındaki
 12. sağdaki
 13. (den.) denize doğru açılan
 14. (edat) dan
 15. dan uzak off and on ara sıra. off chance zayıf bir ihtimal. It iş off my hands. Benim elimden çıkmıştır. Artık sorumlu değilim. Off with you! Defol ! an off street sapa sokak. a week off bir haftalık izin
 16. bir hafta sonra. be off ayrılmak, terketmek
 17. yanılmak
 18. (k.dili) deli olmak. be off in one' calculations hesabında yanılmış olmak. beat off the attack hücumu tamamen püskürtmek. be off strawberries çilek yemekten mahrum olmak. call the game off oyunu iptal etmek. fall off düşmek
 19. azalmak
 20. bırakmak. far off çok uzak. He is well off. Hali vakti yerinde. Zengindir. kill off all enemies düşmanların hepsini öIdürmek. my off day izin günüm
 21. fena günüm. put off an appointment bir randevuyu ertelemek. put (a per son) off canını sıkmak, soğutmak
 22. (zorla) indirmek. show off gösteriş yapmak. take off alıp götürmek
 23. öIdürmek
 24. indirmek, çıkarmak
 25. (k.dili) taklidini yapmak
 26. kalkmak, havalanmak. The cheese is a bit off. Peynir biraz bozulmuş. The deal is off. Anlaşma iptal edildi. The electricity is off. Elektrik kesildi. We are off now. Nihayet yola çıkıyoruz.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 anomalous
 
 1. kural dışı, kaidelere uymayan, istisna teşkil eden
 2. tabiR olmayan, anormal.
 
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 anormal
   abnormal
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 anormal
   abnormal
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 anormal [anɔrmal]
   abnormal
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top