Search result for

anomalies

(21 entries)
(0.0104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anomalies-, *anomalies*, anomalie , anomaly
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anomaliesผิดปกติตามสภาพ, ผิดปกติ [การแพทย์]
Anomalies, Congenitalความพิการแต่กำเนิด, ความผิดปกติแต่กำเนิด, ความวิปริตมาแต่กำเนิด, รูปวิปริตแต่กำเนิด, ความผิดปกติโดยกำเนิด, ความพิการที่มีมาแต่กำเนิด, ความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด, ความผิดปกติโดยกำเนิด, ความผิดปกติแต่กำเนิด, ความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด, ความพิการแต่กำเนิด, ความพิการแต่กำเนิด [การแพทย์]
Anomalies, Congenital, Multipleความพิการแต่กำเนิดของอวัยวะหลายอย่าง [การแพทย์]
Anomalies, Developmentalความผิดปกติในการเจริญเติบโต, ความพิการมาแต่กำเนิด [การแพทย์]
Anomalies, Localized Developmentความผิดปกติจากการวิวัฒนาการเฉพาะแห่ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I agree that we need more information, so that we may solve the anomalies.ฉันยอมรับว่าเราต้องการข้อมูล เพิ่มเติม เพื่อที่เราจะแก้ปัญหาความ ผิดปกติ 2010: The Year We Make Contact (1984)
A good bet. Other anomalies:เป็นการเดิมพันที่ดี สิ่งประหลาดที่น่าสนใจอื่น ๆ : Pi (1998)
Okay, do you have any disabilities, past injuries, physical anomalies?โอเค คุณมีภาวะพิการ หรือ อาการบาดเจ็บในอดีต หรือความผิดปกติทางร่างกายไหมครับ? Death Has a Shadow (1999)
Are you suggesting these weather anomalies are gonna continue?คุณว่ามหันตภัยนี้จะมีตอนต่อไปอีกเหรอ The Day After Tomorrow (2004)
I've discovered cellular anomalies in his blood that I've been unable to categorize.ฉันพบเซลส์ที่ต่างออกไปในเลือดเขา ซึ่งยังไม่สามารถจำแนกประเภทได้ V for Vendetta (2005)
We pulled his background and ran a cross-check on any known anomalies.เช็คดูคดีเก่าของเขา The Bourne Ultimatum (2007)
Bizarre anomalies are occurring all over the world, defying every law of physics and all the media care about is what china pattern we picked.สิ่งประหลาดได้เกิดขึ้นทั่วโลก แหกกฎทางฟิสิกส์ทุกข้อ และทุกๆสื่อให้ความสนใจ เราเลือกแบบจีน Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
Officially, we've downplayed their significance, but we're concerned these anomalies might pose a credible threat to our national security.อย่างเป็นทางการ เราจะลด ความสำคัญ แต่เรายังคงกังวล สิ่งประหลาดนำความน่ากลัวมาสู่เรา Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
So it caused the anomalies?มันคือต้นเหตุของเหตุการประหลาด Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
Allows you to locate anomalies or hollow spaces.มันจะบอกได้ว่าที่แถวนั้นมีวัตถุอะไรอยู่ไหม Return to House on Haunted Hill (2007)
I discovered she had stepped into the past through ruptures in time called anomalies.ผมได้ค้นพบว่าเธอได้เดินทางเข้าไปในอดีต โดยผ่านประตูมิติ Episode #2.1 (2008)
Maybe the strain of going through the anomalies has got to you.บางทีอาจจมีบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงคุณ Episode #2.1 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anomaliesIt is reasonable to think that there exist other anomalies in this category.

CMU English Pronouncing Dictionary
ANOMALIES    AH0 N AA1 M AH0 L IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anomalies    (n) (@1 n o1 m @ l i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anomaly \A*nom"a*ly\, n.; pl. {Anomalies}. [L. anomalia, Gr. ?.
   See {Anomalous}.]
   1. Deviation from the common rule; an irregularity; anything
    anomalous.
    [1913 Webster]
 
       We are enabled to unite into a consistent whole the
       various anomalies and contending principles that are
       found in the minds and affairs of men. --Burke.
    [1913 Webster]
 
       As Professor Owen has remarked, there is no greater
       anomaly in nature than a bird that can not fly.
                          --Darwin.
    [1913 Webster]
 
   2. (Astron.)
    (a) The angular distance of a planet from its perihelion,
      as seen from the sun. This is the true anomaly. The
      eccentric anomaly is a corresponding angle at the
      center of the elliptic orbit of the planet. The mean
      anomaly is what the anomaly would be if the planet's
      angular motion were uniform.
    (b) The angle measuring apparent irregularities in the
      motion of a planet.
      [1913 Webster]
 
   3. (Nat. Hist.) Any deviation from the essential
    characteristics of a specific type.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top