Search result for

anomal

(61 entries)
(0.977 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anomal-, *anomal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anomaly[N] ความผิดปกติ, Syn. abnormality, peculiarity, oddity
anomaly[N] สิ่งที่แปลกประหลาด, See also: บุคคลที่ผิดจากปกติ
anomalous[ADJ] ที่ต่างไปจากปกติ, See also: ที่ต่างจากเกณฑ์ปกติ, Syn. abnormal, atypical, irregular

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anomalism(อะนอม' มะลิสซึม) n. = anomaly
anomalistic(อะนอม' มะลิสทิค) adj. ซึ่งผิดปกติวิปริต, ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์, ผิดหลัก, ผิดที่
anomalous(อะนอม' มะเลิส) adj. ผิดปกติ, ผิดหลัก, ผิดที่, ผิดปกติ, วิปริต, ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์. -anamalousness n., Syn. irregular, abnormal ###A. regular, normal)

English-Thai: Nontri Dictionary
anomalous(adj) วิปริต,ผิดปกติ,ผิดหลัก,ผิดที่
anomaly(n) ความวิปริต,ความผิดปกติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anomalousผิดธรรมดา, วิกล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anomalous trichromasyตาบอดจางสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anomalyวิกลภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anomalyค่าผิดปรกติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anomaliesผิดปกติตามสภาพ, ผิดปกติ [การแพทย์]
Anomalies, Congenitalความพิการแต่กำเนิด, ความผิดปกติแต่กำเนิด, ความวิปริตมาแต่กำเนิด, รูปวิปริตแต่กำเนิด, ความผิดปกติโดยกำเนิด, ความพิการที่มีมาแต่กำเนิด, ความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด, ความผิดปกติโดยกำเนิด, ความผิดปกติแต่กำเนิด, ความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด, ความพิการแต่กำเนิด, ความพิการแต่กำเนิด [การแพทย์]
Anomalies, Congenital, Multipleความพิการแต่กำเนิดของอวัยวะหลายอย่าง [การแพทย์]
Anomalies, Developmentalความผิดปกติในการเจริญเติบโต, ความพิการมาแต่กำเนิด [การแพทย์]
Anomalies, Localized Developmentความผิดปกติจากการวิวัฒนาการเฉพาะแห่ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But got into a blood vessel Through a vascular anomaly in the bowel wall,แต่มันหลุดเข้าไปในกระแสเลือด เส้นเลือดที่แปรปรวนในผนังช่องท้อง Not Cancer (2008)
The anomaly would have to be intermittent Or they all would have died within a day.ความแปรปรวนต้องเกิดขึ้นฉับพลัน ดังนั้นพวกเขาตายใน 1 วัน Not Cancer (2008)
To find the anomaly, I need to chop off the top of her head.หาสิ่งผิดปกติ ฉันต้องการผ่าหัวเธอ Not Cancer (2008)
Her doctor said it was a venous anomaly.หมอของเธอบอกว่าเธอเบี่ยงเบนทางเพศ Lucky Thirteen (2008)
Um, an anomaly in the blood work.ที่มันไม่ค่อยปรกติในผลเลือด Sex and Violence (2009)
The ventricle bowing is most likely a pre-existing anatomical anomaly, not the indication of a tumor.รูปด้านventricle bowing ดูคล้ายรูปร่างของผู้หญิงจังเลย ไม่คล้ายเนื้องอก House Divided (2009)
I'm picking up an anomaly in there.รู้สึกว่าลำนี้จะผิดปกติ Liberty on Ryloth (2009)
You detect anomalies and fight dinosaurs.คุณค้นหาประตูมิติและสู้กับไดโนเสาร์ Episode #3.1 (2009)
Stay and work out what period the anomaly's linked to.หาว่าประตูมิติเชื่อมต่อกับยุคไหน Episode #3.1 (2009)
James, a creature has escaped through the anomaly.เจมส์ วัตว์ประหลาดหนี ออกมาจากประตูมิติ Episode #3.1 (2009)
We have the anomaly site secured.เรามีประตูมิติในพื้นที่รักษาความปลอดภัย Episode #3.1 (2009)
It's an anomaly.มันคือประตูมิติ Episode #3.1 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anomalIt is reasonable to think that there exist other anomalies in this category.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อยกเว้น[n.] (khøyokwen) EN: exception ; exclusion   FR: exception [f] ; exclusion [f] ; anomalie [f]
ความผิดปกติ[n. exp.] (khwām phitpakati = khwām phitpokkati) EN: strangeness ; abnormality ; queerness ; peculiarity ; disorder   FR: anomalie [f]
ไม่ปกติ[adj.] (mai pakati = mai pokkati) EN: abnormal ; deviant ; anomal ; odd ; peculiar ; unnatural ; irregular   FR: anormal
ผิดปรกติ[adv.] (phitprokkati) EN: abnormally ; deviantly ; anomalously ; oddly; peculiarly ; unnaturally ; irregularly   

CMU English Pronouncing Dictionary
ANOMALY    AH0 N AA1 M AH0 L IY0
ANOMALIES    AH0 N AA1 M AH0 L IY0 Z
ANOMALOUS    AH0 N AA1 M AH0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anomaly    (n) (@1 n o1 m @ l ii)
anomalies    (n) (@1 n o1 m @ l i z)
anomalous    (j) (@1 n o1 m @ l @ s)
anomalously    (a) (@1 n o1 m @ l @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anomalie {f}; Unregelmäßigkeit {f}; Besonderheit {f} | Anomalien {pl}anomaly | anomalies [Add to Longdo]
Anomalie {f}aberration [Add to Longdo]
Anomalie {f}; Missbildung {f} [biol.]abnormity [Add to Longdo]
anomal; von der Regel abweichend; regelwidrig; ungewöhnlich {adj} | anomaler | am anomalstenanomalous | more anomalous | most anomalous [Add to Longdo]
anomal; aberrant {adj}; mit ungewöhnlichem Verlaufaberrant [Add to Longdo]
anomal {adv}anomalously [Add to Longdo]
anomalistischanomalistic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
異常の回復[いじょうのかいふく, ijounokaifuku] (n) fault (anomaly) recovery [Add to Longdo]
異常状態[いじょうじょうたい, ijoujoutai] (n) {comp} anomalous condition [Add to Longdo]
異常震域[いじょうしんいき, ijoushin'iki] (n) region of anomalous seismic intensity [Add to Longdo]
近点月[きんてんげつ, kintengetsu] (n) anomalistic month [Add to Longdo]
近点年[きんてんねん, kintennen] (n) anomalistic year [Add to Longdo]
近点離角[きんてんりかく, kintenrikaku] (n) (astronomical) anomaly [Add to Longdo]
三角系異常[さんかくけいいじょう, sankakukeiijou] (n) {math} triangle anomaly [Add to Longdo]
真近点離角[しんきんてんりかく, shinkintenrikaku] (n) true anomaly (astronomy) [Add to Longdo]
性的逸脱[せいてきいつだつ, seitekiitsudatsu] (n) sexual deviation; sexual anomaly [Add to Longdo]
超常[ちょうじょう, choujou] (n,adj-f) paranormality; anomalous phenomenon [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
異常状態[いじょうじょうたい, ijoujoutai] anomalous condition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Anomal \A*nom"al\, n.
     Anything anomalous. [R.]
     [1913 Webster] Anomaliped

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  anomal [anoːmaːl]
     anomalous
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top