Search result for

anfangt

(50 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anfangt-, *anfangt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา anfangt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *anfangt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Repairs, that is.- Was ist? Gut, dass Ihr mit der Reparatur anfangtBomber (1982)
Among us it won't pass anything new when you begins this way, with one sensation of Déjà-vuZwischen uns wird nichts Neues passieren, wenn es schon mit so einem Gefühl von Deja-vu anfangtThe State of Things (1982)
Before you start talking better all drink some coffee.Bevor ihr anfangt zu erzählen, trinkt lieber noch einen Schluck Kaffee. The Crazy Family (1984)
Do I have time to trim the old fungus?- Ich springe schnell unter die Dusche, bevor ihr anfangt zu drehen! Und hey! Water (1985)
Well, something tells me they wanted it to be your life, too.Sie wollten, dass ihr mit diesem Land etwas anfangt und hier lebt. Out of the Woods (1986)
Now, listen, before the festival of the inbreds starts, I want everybody to know that Hondo will be coming on.Hört zu, bevor ihr Inzucht-Geschädigten anfangt, zu feiern... müsst ihr wissen, das Hondo heute im Fernsehen kommt. All in the Family (1988)
Promise to think about it before you make any big decisions about family.Versprich mir darüber nachzudenken, bevor ihr anfangt Kinder zu planen. Steel Magnolias (1989)
At the 15th date, you're already in a "relationship-y" place.Wenn ihr mit dem 15. anfangt, ist doch klar, dass ihr ziemlich festgelegt seid. The One Where Rachel Finds Out (1995)
The queen desires you to some gentle entertainment to Laertes before you fall to play.Die Königin wünscht, Ihr möchtet Laertes freundschaftlich anreden, ehe Ihr anfangt zu fechten. Hamlet (1996)
Before you start accusing us... how about outting your own houses in order?Bevor ihr anfangt, euch bei unserer Firma zu beschweren, ... solltet ihr erstmal dafür sorgen, dass um euch herum alles in Ordnung ist! Unlucky Monkey (1998)
I just want you to know that if you and he were to spend some real time together, you know, brother time--Eigentlich wollte ich dir nur sagen, wenn ihr zwei anfangt... was zusammen zu machen, was Brüder... Stuart Little (1999)
Right, if you start again, I'll get angry... and you know what I mean.Wenn ihr wieder anfangt, werde ich böse. Ihr habt doch schon von mir gehört? The New Eve (1999)
Something you should know before you start shootin' and killin'... ..and ruining' what could be the start of a beautiful friendship!Etwas solltet ihr wissen, bevor ihr anfangt zu schießen und zu töten... ..und womöglich den Anfang einer guten Freundschaft ruiniert! Into the Fire (1999)
Now once you start work, you don't go until the game breaks up and that fucking place looks like an operating room.Wenn ihr da anfangt, geht ihr nicht eher, bis die Partie vorbei ist, und der Raum anschließend aussieht, wie ein Operationssaal. The Happy Wanderer (2000)
Yeah. Just wanted to make sure... you two were done swinging those things around.Ich möchte nur sichergehen, dass ihr nicht doch anfangt, euch zu prügeln. Love, Daisies and Troubadours (2001)
Obviously you have a great thing going here, and I don't want to be in the way when you 3 start to make out.Offenbar läuft hier eine ganz tolle Sache. Ich will euch nicht die Stimmung versauen, wenn ihr mit dem Fummeln anfangtMissing Links (2002)
But be ready to finish what you start.Aber macht euch klar, dass ihr zuende bringen müsst, was ihr anfangtSentencing (2002)
You out there, listen up, learn, keep away, steer clear coz once you start taking this then youz gonna take this then that mix those togetherIhr da draußen, hört gut zu, lernt, haltet euch fern von Drogen, denn wenn ihr damit anfangt, geht es immer weiter, ihr fangt an, sie zu mischen, Politics (2003)
We are such great businesswomen. Once you start work, you can probably have this place up and running in four or five months.Wenn ihr jetzt anfangt zu renovieren, könnt ihr in 4 bis 5 Monaten aufmachen. Those Are Strings, Pinocchio (2003)
Let's see what you do about that.Lasst uns sehen, was ihr damit anfangtDate Night (2004)
At once.Und wir gehen nicht, bevor ihr anfangtFC Venus (2005)
- Ok, alright you guys, before you start.OK, Leute, bevor ihr anfangtLosing the Light (2006)
Didn't know you guys were starting this early.Hey. Wußte nicht dass ihr damit so früh anfangtSpread Your Wings (2006)
THAT'S CUTE, BABY. THAT'S CUTE.Heute ist doch der große vier null Tag, und ich weiß, dass ihr Männer wenn ihr dieses Alter erreicht, anfangt drüber nachzudenken. Emotional Rollercoaster (2006)
And you and I both know that when Dan starts talking crazy, something else is going on.Und wir beide wissen, wenn Dan anfangt komische Sachen zu erzählen, dann stimmt etwas nicht. Game Three (2007)
You guys this, when it starts, it's disgusting.Lhr 2, das ist eklig, wenn ihr so anfangtThe Brave One (2007)
Before you guys get started, I just need to use the toilet.Bevor ihr hier anfangt, muss ich noch mal aufs Klo. Redomption (2008)
The sooner you guys get the fuck going, the sooner you'll find her.Je eher ihr Typen mit dem Scheiß anfangt, desto schneller findet ihr sie! Ta-ta. Toxic (2008)
I don't know when everyone comes up.Ich weiß nicht auswendig, wann ihr mit eurer Arbeit anfangtLunar Cycle (2008)
You start off, I'll harmonize.Wenn Ihr anfangt, werde ich dazu einstimmen. Lost in Translation (2009)
Okay, seriously, if you start talking about mike thompson, i'm getting out of the car.Ok, im Ernst,... Wenn ihr anfangt über Mike Thompson zu reden,... steige ich aus dem Auto aus. Desert Cantos (2009)
Listen, make sure that you feisty gals start boozing early.Hört zu, sorgt dafür, dass ihr munteren Mädels früh anfangt euch volllaufen zu lassen. Amongst Friends (2009)
I want you to start hanging more, Spend more time together, which is why, Starting next week I am adding extra practiceIch will, dass ihr anfangt miteinander rumzuhängen, mehr Zeit miteinander verbringt, deswegen werde ich ein Extra-Training hinzufügen. Mash-Up (2009)
The sooner you start, the sooner we finish.Und je schneller ihr anfangt, desto schneller seid ihr fertig. Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
If you guys are gonna talk about bandwidth, we need shots.Wir brauchen Schnaps, wenn ihr von Bandbreiten anfangtThe Social Network (2010)
You'd better go and ask if this room was photographed before you start moving things around.Ihr geht besser und fragt, ob dieser Raum fotografiert wurde, bevor ihr anfangt, Sachen rumzuschieben. God Bless the Child (2010)
If you're going to smoke, don't do it facedown in a pillow.Falls ihr anfangt zu rauchen, macht es nie auf einem Kissen mit dem Gesicht nach unten. Thanksgiving II (2010)
I want you to partner up and start plotting the supernovae redshift data.Ich will das ihr euch zu zweit zusammentut, und damit anfangt die Supernova Rotverschiebungsdaten zu zeichnen- Confessions (2010)
Well, tonight we are just hoping that, instead of not looking at it you´ll start looking into it.Also, heute Abend hoffen wir, dass ihr, anstatt nicht darauf zu achten, anfangt euch das anzusehen. What in the World Are They Spraying? (2010)
It's time to get out of your doggone house and start to make a difference, each one, everyone.Es wird an der Zeit, dass ihr euer gottverdammtes Haus verlasst und anfangt, etwas zu bewirken, jeder Einzelne, alle von euch. Slip Away (2011)
Now that you people have a secure operating base, I want you to start collecting war material.Jetzt wo ihr eine sichere Operationszentrale habt, will ich, dass ihr anfangt Kriegsmaterial zu sammeln. Prisoner of War (2011)
Try to bind me again, you'll die before you start.Versucht ihr, mich noch mal zu fesseln, seid ihr tot, bevor ihr anfangtMeet the New Boss (2011)
Unless you start working on an actual plan, you're dead in a month.Wenn ihr nicht anfangt, einen richtigen Plan auszuarbeiten, seid ihr in einem Monat tot. Ron & Tammys (2011)
You start gunning people down, no one is going to trust us.Wenn ihr anfangt Leute abzuknallen, wird uns niemand mehr vertrauen. Kiss (2011)
I've told you before not to start until the hand drops!Ich habe euch doch gesagt, dass ihr erst anfangt, wenn der Arm unten ist! Nótt til beggja handa (2011)
Before you start on that, I have a little surprise for you, Paige.Bevor ihr damit anfangt, habe ich eine kleine Überraschung für dich, Paige. The Vow (2012)
On a second thought. I'll go to the village and grab some munchies while you guys get to work.Oder vielleicht gehe ich ins Dorf und besorge ein paar Knabbereien, während Ihr schon anfangt zu arbeiten. Tad, the Lost Explorer (2012)
Well, before you two start bonding and having spa weekends together, maybe you should see this.Nun, bevor ihr zwei anfangt, euch zu binden und Spa-Wochenende zusammen zu verbringen, solltest du vielleicht das hier sehen. Despicable B (2012)
Be careful not to shout too early or too late.Passt gut auf, damit ihr nicht zu früh anfangt oder zu spät! Back to 1942 (2012)
Howard, when I think about you and Bernadette starting this wonderful life together, I can't help but get a little choked up. I mean... look at you.Howard, wenn ich an dich und Bernadette denke,... wie ihr dieses wunderbare Leben zusammen anfangt,... kann ich nicht anders, als etwas gerührt zu sein. The Stag Convergence (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top