Search result for

anders

(54 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anders-, *anders*, ander
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glanders(แกลน'เดอร์ซ) n. โรคมองคล่อพิษ (โรคของม้าที่ติดต่อถึงคนได้), See also: glanderous adj.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Andersen's Diseaseโรคของแอนเดอร์เซน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Jack Anderson in The Washington Post,แจ็ค แอนเดอสันใน วอร์ชิงตันโพสต์ Frost/Nixon (2008)
Principles of Private Investigation, by Clovis Anderson.หลักการของนักสืบเอกชน โดยโคลวิส แอนเดอสัน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
This is what the great Mr Clovis Andersen would call a breakthrough.นั่นแหละที่คุณโควิส แอนเดอร์สัน เรียกว่าการฟันฝ่าอุปสรรค The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
That Loni Anderson.โลนิ แอนเดอร์สัน Dead Like Me: Life After Death (2009)
Hi. This is Abby Richter calling for Dr. Anderson.สวัสดีค่ะ ฉันแอบบี้ ริชเทอร์ ขอสายด๊อกเตอร์แอนเดอร์สันค่ะ The Ugly Truth (2009)
- Dr. Anderson. - Hi, Colin. This is Abby.ด๊อกเตอร์แอนเดอร์สันพูดครับ หวัดดีค่ะ คอลลิน นี่แอบบี้ค่ะ The Ugly Truth (2009)
Mr. Morgan, I have the depositions on the Anderson case for you.คุณมอร์แกน ผมมีคำให้การ ในคดีของครอบครัวแอนเดอสันสำหรับคุณครับ Did You Hear About the Morgans? (2009)
The same reason he knocked over the Andersons' water fountain, pulled down the Garcias' basketball hoop and spray-painted the Schwarzs' trash cans.-น่าจะเป็นเป็นคนที่เอาหัวไปโขก กับน้ำพุของแอนเดอร์สัน หรือคนที่ล้มแป้นบาสเก็ตบอลของ การ์เซียส Blinded by the Light (2009)
Wallace anderson... 10 y old--Almost 11--วอร์เลส แอนเดอร์สัน อายุ 10 ปี ย่าง 11 ครับ Invest in Love (2009)
I think you're gonna want to see this.It's the x-Rays on wallace anderson.ฉันคิดว่าคุณอยากจะดูนี้ ผลเอ็กซเรย์ของ วอลเลซ แอนเดอร์สัน Invest in Love (2009)
What the hell happened to the anderson boy?เกิดบ้าอะไรขึ้นกับแอนเดอร์สันบอย Invest in Love (2009)
Mr.Jennings and the chief will take care of that formality, because as far ashey're conrned and as far as the andersons will be concerned,i just killed their son.มิสเตอร์เจนนิ่งและผอ. จะจัดการมันอย่างเรียบร้อย เพราะว่าตอนนี้สิ่งที่พวกเขากกังวล และ ครอบครัวแอนเดอร์สันกังวลก็คือ ฉันพึ่งฆ่าลูกชายพวกเขาไป Invest in Love (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
andersAndersen was afraid of dogs, too.
andersEverybody except the Anderson family is going to the party next Thursday evening.
andersI'm looking for information on the Anderson antique shop in London.
andersWhy don't you look in on Mr Anderson on your way back?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฟลนเดิร์ซ[n. exp.] (Flaēndoēs) EN: Flanders   FR: Flandre [f] ; Flandres [fpl]
ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน[n. prop.] (Hans Khristīen Aēndoēsēn) EN: Hans Christian Andersen   FR: Hans Christian Andersen
นกปรอดหัวโขนก้นเหลือง[n. exp.] (nok parøt hūa khōn kon leūang) EN: Brown-breasted Bulbul   FR: Bulbul à poitrine brune [m] ; Bulbul à ventre jaune [m] ; Bulbul d’Anderson [m]
ผีเสื้อเณรแอนเดอร์สัน[n. exp.] (phīseūa nēn Aēndoēsan) EN: Anderson's Grass Yellow   

CMU English Pronouncing Dictionary
ANDERS    AE1 N D ER0 Z
ANDERSEN    AE1 N D ER0 S AH0 N
ANDERSON    AE1 N D ER0 S AH0 N
ANDERSONS    AE1 N D ER0 S AH0 N Z
ANDERSSON    AE1 N D ER0 S AH0 N
ANDERSEN'S    AE1 N D ER0 S AH0 N Z
ANDERSON'S    AE1 N D ER0 S AH0 N Z
ANDERSONVILLE    AE1 N D ER0 S AH0 N V IH2 L

German-Thai: Longdo Dictionary
anders(adv) ต่างไป, ที่แตกต่าง เช่น Ich denke anders. ฉันคิดต่างกัน
Auseinandersetzung(n) |die, pl. Auseinandersetzungen, über eine Sache| การอภิปรายถกเถียง, การโต้แย้ง, การเถียงกัน , See also: S. Diskussion, Streit

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Andersartigkeit {f}distinction; being different [Add to Longdo]
Andersdenkende {m,f}; Andersdenkenderdissenter; dissident [Add to Longdo]
anders ausdrücken | anders ausdrückend | anders ausgedrücktto rephrase | rephrasing | rephrased [Add to Longdo]
anders ausstattento reconfigurate [Add to Longdo]
anders formulieren | anders formulierend | anders formulierte | formuliert anders | formulierte andersto reword | rewording | reworded | rewords | reworded [Add to Longdo]
andersdenkend {adj}differently minded [Add to Longdo]
andersgeartet; verschieden; uneinheitlich {adj}different [Add to Longdo]
andersherum; linksrum; entgegengesetzt {adv}; in entgegengesetzter Richtungwithershins; widdershins [Sc.] [Add to Longdo]
andersherumthe other way round [Add to Longdo]
anderslautend {adj}contrary [Add to Longdo]
anderswosomewhere [Add to Longdo]
anderswo; anderweitig; sonstwoelsewhere [Add to Longdo]
anderswoherfrom elsewhere [Add to Longdo]
anderswohinto another place [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
谷地鼠;野地鼠[やちねずみ;ヤチネズミ, yachinezumi ; yachinezumi] (n) (1) (uk) Japanese red-backed vole (Myodes andersoni); (2) red-backed vole (any rodent of genus Myodes) [Add to Longdo]
島人[とうじん, toujin] (n) islanders [Add to Longdo]
島民[とうみん, toumin] (n) islanders [Add to Longdo]
馬鼻疽[ばびそ, babiso] (n) glanders (contagious disease of horses) [Add to Longdo]
聞き込み捜査;聞込み捜査[ききこみそうさ, kikikomisousa] (n) (police) legwork; house-to-house inquiry; canvassing; investigation carried out by questioning neighbours, bystanders, etc. [Add to Longdo]
傍の者達[はたのものたち, hatanomonotachi] (n) onlookers; bystanders [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 anders [ɑndərs]
   differently; else
   differently
   differently; otherwise
   in another way
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 anders [andrs]
   else
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top