Search result for

analytic

(75 entries)
(0.0074 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -analytic-, *analytic*
English-Thai: Longdo Dictionary
data analytics(n ) วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล, ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การจำแนกกลุ่ม การดำเนินการทางสถิติ การวิเคราะห์แนวโน้ม การค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประจำของข้อมูล ซึ่งอาจจะไม่ปรากฏชัดเจนนัก [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
analytic[ADJ] เกี่ยวกับการวิเคราะห์, See also: ซึ่งใช้การวิเคราะห์, Syn. analytical, systematic
analytics[N] วิเคราะห์วิทยา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analytic(แอนนะลิท' ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับการวิเคราะห์, เกี่ยวกับการแยกธาตุ, เกี่ยวกับการจำแนกแยกแยะ., Syn. logical)
analytical geometryวิชาเรขาคณิตที่นำเอาวิธีการทางพีชคณิตมาใช้ ว่าด้วยการจำแนกจุด เส้นและเนื้อที่ (a branch of mathematics)
analytics(แอนนะลิท' ทิคซฺ') n. วิเคราะห์วิทยา

English-Thai: Nontri Dictionary
analytic(adj) เกี่ยวกับการวิเคราะห์
analytical(adj) เกี่ยวกับการวิเคราะห์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
analytic-วิเคราะห์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
analytic continuationการต่อเนื่องวิเคราะห์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
analytic functionฟังก์ชันวิเคราะห์ [มีความหมายเหมือนกับ regular function] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
analytic geometry; coordinate geometryเรขาคณิตวิเคราะห์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
analytic groupกลุ่มหินวิเคราะห์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
analytic methodวิธีวิเคราะห์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
analytic statementข้อความวิเคราะห์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
analytical cubismบาศกนิยมแบบวิเคราะห์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
analytical studiesการศึกษาเชิงวิเคราะห์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
analyticity, point ofจุดวิเคราะห์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Analytic cardบัตรจำแนก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Analytic functionsฟังก์ชันวิเคราะห์ [TU Subject Heading]
Analyticalเชิงวิเคราะห์, แบบวิเคราะห์ [การแพทย์]
Analytical Component, Postขั้นตอนหลังการตรวจวิเคราะห์ [การแพทย์]
Analytical entryรายการจำแนก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Analytical geochemistryธรณีเคมีวิเคราะัห์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Analytical Gradeชนิดที่บริสุทธิ์ [การแพทย์]
Analytical Proceduresกระบวนการวิเคราะห์ [การแพทย์]
Analytical reviewการตรวจสอบโดยการวิเคราะห์ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bernadette, you are the analytical, scientific left hemisphere.เธอรู้ไหมว่า อเล็กซานเดอร์ เกร แฮมเบล ประดิษฐ์โทรศัพท์ The Isolation Permutation (2011)
Good analytical ability comes from experience and that comes from poor judgment.การตัดสินใจที่ดีมาจากประสบการณ์นะ ทั้งหมดนั่นมาจากการตัดสินใจที่แย่ The Mechanic (2011)
I'll pull our analytical brief on the Estonians.ชั้นจะลองดึงข้อมูล เกี่ยวกับมาเฟียกลุ่มนี้ C.O.D. (2012)
I would apologize for my analytical ambush, but I know I will soon be apologizing again and you'll tire of that eventually,ผมอยากจะขอโทษ สำหรับการวิเคราะห์ที่ไม่ทันคาดคิดของผม แต่ผมมั่นใจว่าเดี๋ยวผมก็ต้องมาขอโทษคุณอีกแน่นอน และเดี๋ยวคุณก็คงจะเบื่อ Apéritif (2013)
I've looked at all the information you provided, including the company profile, growth rate, consumer analytic statistics, and data points per target--ผมดูข้อมูลที่คุณเตรียมมา บวกกับประวัติของบริษัท อัตราการเติบโต สถิติในการวิเคราะห์ลูกค้า และข้อมูลต่อเป้าหมาย Nothing to Hide (2013)
He started four months ago as V.P. of customer analytics, a position that allowed him to get close enough to Kruger so that he could both witness and participate in the dismantling of his life.เขาเริ่มงานเมื่อสี่เดือนก่อน เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ลูกค้า ตำแหน่งที่ทำให้เขาได้อยู่ใกล้ครูเกอร์ ดังนั้นเขาอาจเป็นทั้งพยานและเข้าร่วม Nothing to Hide (2013)
His analytical problem-solving skills allowed him... (BABY LAUGHING) - ...to ascertain crucial information.ทักษะของเขาวิเคราะห์การแก้ปัญหา อนุญาตให้เขา ... เด็กทารกหัวเราะ) ข้อมูลที่สำคัญตรวจสอบให้แน่ใจ. Scary Movie 5 (2013)
We don't have a single person, in this entire building, that can handle Analytic Geometry?พระเยซู! เราไม่มีคนเพียงคนเดียว ในอาคารทั้งหมดนี้ ที่สามารถจัดการกับเรขาคณิต วิเคราะห์? Hidden Figures (2016)
Someone with a handle on Analytic Geometry.คนที่มีการจัดการเกี่ยวกับการ วิเคราะห์เรขาคณิต Hidden Figures (2016)
Does she handle Analytic Geometry?เธอจะจัดการกับวิธีเรขาคณิต วิเคราะห์คืออะไร? Hidden Figures (2016)
And compute over 10,000 calculations by cosine, square root and lately Analytic Geometry.และคำนวณมากกว่า 10,000 คำนวณโดยโคไซน์ รากที่สองและเมื่อเร็ว ๆ นี้ เรขาคณิตวิเคราะห์ Hidden Figures (2016)
You could do analytic deconstruction, Neo-Geo, hard-edge.คุณอาจทำด้านวิเคราะห์โครงสร้าง ภูมิศาสตร์แบบใหม่ แบบล้ำยุค *batteries not included (1987)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรขาคณิตวิเคราะห์[N] analytic geometry, Thai definition: เรขาคณิตที่ใช้สมการมาควบคุมเซตของจุดที่เรียงกันเป็นรูปทรงต่างๆ แล้วอนุมานผลลัพธ์จากการแก้สมการนั้นๆ รวมทั้งการแปลความหมายด้วย, Notes: (คณิต)
ธรรมปฏิสัมภิทา[N] discrimination of ideas, See also: analytic insight of origin, Thai definition: ความเข้าใจสาวหาเหตุในหนหลัง, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคิดเชิงวิเคราะห์[n. exp.] (kān khit choēng wikhrǿ) EN: analytical thinking   
เคมีวิเคราะห์[n. exp.] (khēmīsāt wikhrǿ) EN: analytical chemestry   
เกี่ยวกับการวิเคราะห์[adj.] (kīokap kān wikhrǿ) EN: analytical   FR: analytique
เรขาคณิตวิเคราะห์[n. exp.] (rēkhākhanit wikhrǿ) EN: analytic geometry   FR: géométrie analytique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANALYTIC    AE2 N AH0 L IH1 T IH0 K
ANALYTICS    AE2 N AH0 L IH1 T IH0 K S
ANALYTICAL    AE2 N AH0 L IH1 T IH0 K AH0 L
ANALYTICITY    AE2 N AH0 L AH0 T IH1 S AH0 T IY0
ANALYTICALLY    AE2 N AH0 L IH1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
analytic    (j) (a2 n @ l i1 t i k)
analytical    (j) (a2 n @ l i1 t i k l)
analytically    (a) (a2 n @ l i1 t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
analytische Arbeitsbewertunganalytic job evaluation [Add to Longdo]
analytische Funktionanalytic function [Add to Longdo]
analytischer Beweisanalytic proof [Add to Longdo]
analytischer Satzanalytic proposition [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オックスフォード学派[オックスフォードがくは, okkusufo-do gakuha] (n) (obsc) (See 日常言語学派) Oxford school (of analytic philosophy) [Add to Longdo]
オンライン分析処理[オンラインぶんせきしょり, onrain bunsekishori] (n) {comp} On-Line Analytical Processing; OLAP [Add to Longdo]
解析(P);解折(iK)[かいせき, kaiseki] (n,vs) (1) analysis; analytical study; (2) parsing; parse; (P) [Add to Longdo]
解析幾何学[かいせききかがく, kaisekikikagaku] (n) analytical geometry [Add to Longdo]
解析性[かいせきせい, kaisekisei] (n) analyticity (physics) [Add to Longdo]
解析力学[かいせきりきがく, kaisekirikigaku] (n) analytical dynamics; analytical mechanics [Add to Longdo]
検量線[けんりょうせん, kenryousen] (n) calibration curve; standard curve; analytical curve [Add to Longdo]
直示天秤;直示天びん[ちょくじてんびん, chokujitenbin] (n) analytical balance; direct reading balance [Add to Longdo]
日常言語学派[にちじょうげんごがくは, nichijougengogakuha] (n) ordinary language school (of analytic philosophy) [Add to Longdo]
分解的[ぶんかいてき, bunkaiteki] (adj-na) analytical [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分析化学[fēn xī huà xué, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] analytical chemistry [Add to Longdo]
解析几何[jiě xī jǐ hé, ㄐㄧㄝˇ ㄒㄧ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, / ] analytic geometry; coordinate geometry [Add to Longdo]
解析几何学[jiě xī jǐ hé xué, ㄐㄧㄝˇ ㄒㄧ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] analytic geometry; coordinate geometry [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
分析形分類体系[ぶんせきがたぶんるいたいけい, bunsekigatabunruitaikei] analytical classification system [Add to Longdo]
分析合成形分類体系[ぶんせきごうせいがたぶんるいたいけい, bunsekigouseigatabunruitaikei] analytico-synthetic classification system [Add to Longdo]
分析手法[ぶんせきしゅほう, bunsekishuhou] analytical method [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Analytic \An`a*lyt"ic\, Analytical \An`a*lyt"ic*al\, a. [Gr. ?:
   cf. F. analytique. See {Analysis}.]
   Of or pertaining to analysis; resolving into elements or
   constituent parts; as, an analytical experiment; -- opposed
   to {synthetic}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 analytic
   adj 1: using or subjected to a methodology using algebra and
       calculus; "analytic statics"
   2: using or skilled in using analysis (i.e., separating a whole
     --intellectual or substantial--into its elemental parts or
     basic principles); "an analytic experiment"; "an analytic
     approach"; "a keenly analytic man"; "analytical reasoning";
     "an analytical mind" [syn: {analytic}, {analytical}] [ant:
     {synthetic}, {synthetical}]
   3: expressing a grammatical category by using two or more words
     rather than inflection [syn: {analytic}, {uninflected}] [ant:
     {synthetic}]
   4: of a proposition that is necessarily true independent of fact
     or experience; "`all spinsters are unmarried' is an analytic
     proposition" [syn: {analytic}, {analytical}] [ant:
     {synthetic}, {synthetical}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top