Search result for

anal

(173 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anal-, *anal*
English-Thai: Longdo Dictionary
data analytics(n ) วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล, ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การจำแนกกลุ่ม การดำเนินการทางสถิติ การวิเคราะห์แนวโน้ม การค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประจำของข้อมูล ซึ่งอาจจะไม่ปรากฏชัดเจนนัก [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anal[ADJ] เกี่ยวกับทวารหนัก
analogy[N] ความคล้ายคลึงกัน, Syn. likeness
analyse[VT] วิเคราะห์, See also: ศึกษา, ตรวจสอบ, พิจารณา, นำมาแยกเป็นส่วนๆ เพื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ, Syn. analyze, resolve into elements
analyst[N] นักวิเคราะห์, Syn. examiner, investigator, interpreter
analyst[N] นักวิเคราะห์ทางจิต, Syn. psychoanalyst, psychiatrist
analyze[VT] วิเคราะห์, See also: ศึกษา, ตรวจสอบ, พิจารณา, Syn. analyse, examine, resolve into elements
analects[N] งานกวีนิพนธ์สั้น ๆ, Syn. analecta
analogue[N] สิ่งที่คล้ายกัน, See also: ของที่คล้ายหรือเหมือนกัน, Syn. counterpart, complement
analysis[N] การวิเคราะห์, See also: การพิเคราะห์, การนำมาแยกเป็นส่วนๆ เพื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ, Syn. separation, breakdown
analysis[N] จิตวิเคราะห์, See also: การวิเคราะห์ทางจิตใจ, Syn. psychotherapy, depth psychiatry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anal(เอ' เนิล) adj. เกี่ยวกับทวารหนัก
analeptic(แอนนะเลพ' ทิค) adj.,n. บำรุงกำลัง, เสริมกำลัง, ยาบำรุงกำลัง, Syn. restoring)
analgesia(แอนนะจี' เซีย) n. การไร้ความรู้สึกปวด, อาการชา
analgesic(แอนนะจี' ซิค) n. ยาบรรเทาปวด.
analog(แอน' นะลอก) n. = analogue อะนาล็อก เชิงอุปมานหมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดในลักษณะต่อเนื่อง เช่น วัดความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของวงล้อ ตรงข้ามกับ ดิจิตอล (digital) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข นาฬิกามีใช้ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกต่างระหว่างอะนาล็อกและดิจิตอลได้ชัดเจน กล่าวคือ แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเป็นตัวเลข ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้เข็มสั้นและเข็มยาวเป็นตัวบอกเวลา เรียกว่าแบบอะนาล็อก คอมพิวเตอร์นั้นมีสองชนิด คือชนิดอะนาล็อกและชนิดดิจิตอล แต่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนั้นจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นดิจิตอล "เสียง" เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอะนาล็อก เมื่อจะนำเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อน โดยให้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า "โมเด็ม" ดู digital เปรียบเทียบ
analog computer(แอน' นะลอกคอมพิวเตอร์) n. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่คำนวณด้วยสิ่งที่แทนตัวเลขได้ และมีการแสดงผลลัพธ์โดยทางภาพที่ปรากฏบนจอภาพ หน้าปัด หรืออ่านค่าได้จากเครื่องวัด ค่าต่าง ๆ ที่นำมาใช้กับการคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ เป็นค่าที่ต่อเนื่อง เช่น อุณหภูมิ ความดัน อย่างไรก็ตาม การใช้คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จำเป็นต้องใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ช่วย เพื่อจะนำมาเปรียบเทียบแทนค่าได้ ตัวอย่างที่เห็นง่าย ๆ ได้แก่ สไลด์รูล (slide rule) เทอร์โมแสตท (thermostat) เครื่องวัดความเร็วรถยนต์ เป็นต้น ความละเอียดถูกต้องในการคำนวณด้วยอะนาล็อกคอมพิวเตอร์มีน้อยกว่าดิจิตอลคอมพิวเตอร์มากดู digital computer เปรียบเทียบ
analogic(al) (แอนนะลอจ' จิค, -เคิล) adj. คล้ายกัน,เหมือนกัน,อุปมา,เปรียบเหมือน analogism (อะแนล' โลจิสซึม) n. อนุมานหรือการอ้างอิงจากการเปรียบเทียบ -analogist n.,-analogistic adj. (reasoning, analogy)
analogize(อะแนล'โชไจซ) vt.,vt. ใช้วิธีการอุปมาเปรียบเทียบในการอธิบายหรือโต้เถียง, ทำการอุปมาในลักษณะเหมือนกัน
analogous(อะแนล' โลเกิส) adj. เหมือนกัน,คล้ายคลึงกัน, อุปมาเหมือน. -analogousness n., Syn. akin ###A. unlike
analogue(แอน' นะลอก) n. ของที่คล้ายกัน, ค่าที่มีความต่อเนื่องกันโดยตลอด, เชิงอุปมาน หมายถึง การแทนปริมาณแดสงจำนวนโดยการวัดในลักษณะต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ความเร็วของรถยนต์ ซึ่งวัดได้จากความเร็วของการหมุนของวงล้ออาจจะแทนได้ด้วยจำนวนเลข ดู digital เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
anal(adj) เกี่ยวกับทวาร
analogous(adj) คล้ายคลึง,เหมือนกัน,อุปมาเหมือน
analogy(n) ความคล้ายคลึง,การอุปมา,การเปรียบเทียบ
analyse(vt) วิเคราะห์,จำแนก,วิภาค,แยกแยะ
analysis(n) วิภาค,การแยกแยะ,การวิเคราะห์
analytic(adj) เกี่ยวกับการวิเคราะห์
analytical(adj) เกี่ยวกับการวิเคราะห์
analyze(vt) วิเคราะห์,จำแนก,วิภาค,แยกแยะ
banal(adj) มีทั่วไป,สามัญ,ดาษดื่น
canal(n) คลอง,คู,ร่อง,ทางน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anal-ทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anal atresia; atresia ani; proctatresiaทวารหนักไร้รูเปิดแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anal fistula; fistula in anoฝีคัณฑสูตร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anal reflexรีเฟล็กซ์ทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anal sphincter; sphincter aniหูรูดทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
analcimeอะนาลไซม์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
analciteอะนาลไซต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
analectsปกิณกคดี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
analemmaแอนาเล็มมา [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
analepticยาปลุกสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Analเอนัล [การแพทย์]
Anal Canalท่อทวารหนัก, รูทวารหนัก [การแพทย์]
Anal Fissureขอบทวารหนักปริ, แผลที่ก้น, ทวารหนักแตกเป็นรอย [การแพทย์]
Anal Fistulaฝีคัณฑสูตร [การแพทย์]
Anal Glandต่อมใกล้ทวารหนัก [การแพทย์]
Anal Gland Neoplasmsต่อมทวารหนัก, เนื้องอก; ต่อมเอนั่ล, เนื้องอก [การแพทย์]
Anal Membranesเยื่อทวารหนัก [การแพทย์]
Anal Periodระยะทวารหนัก [การแพทย์]
Anal Segmentปล้องสุดท้ายของท้อง [การแพทย์]
Anal Sphincterกล้ามเนื้อหูรูดทวาร, หูรูดของทวารหนัก, กล้ามเนื้อหูรูดรอบทวารหนัก, หูรูดทวารหนัก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
analyzed (vt) กระบวนการวิเคราะห์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Once Kyne has studied the Marker, you can have your team run a full analysis.พอ ไคน์ศึกษาสัญลักษณ์เสร็จเรียบร้อย\\\ คุณตั้งทีมวิเคราะห์เต็มทีมได้เลย Dead Space: Downfall (2008)
My last analysis of the Marker suggests a psychosomatic energy field unlike anything I've ever seen.จากการวิเคราะห์สัญลักษณ์ล่าสุด บอกว่ามีรูปแบบพลังจิต ที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลย Dead Space: Downfall (2008)
I don't want to miss the anal cavity search.ฉันไม่ต้องการตรวจรูทวารพลาด Birthmarks (2008)
- Can I get the fingerprint analysis?ผมขอผลวิเคราะห์รอยนิ้วมือไปได้ไหม? The Dark Knight (2008)
Analysis.วิเคราะห์ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
We have done a complete forensic analysis of every note and its traceable history.ขอโทษครับมาดาม เราวิเคราะห์ธนบัตรทุกใบและร่องรอยที่พบได้แล้วครับ Quantum of Solace (2008)
We're back on. Analyzing compound.- กลับมาแล้ว ** วิเคราะห์ส่วนผสม ** WarGames: The Dead Code (2008)
She's analyzing the chemical compounds that were seized from the Farmer home.เธอวิเคราะห์สารเคมี ที่เก็บอยู่ในบ้านของพวกฟามเมอร์ WarGames: The Dead Code (2008)
Ozzie. I'm a great fucking analyst.- เพราะผมเป็นนักวิเคราะห์ชั้นเซียน Burn After Reading (2008)
Shot your analyst?ยิงนักวิเคราะห์คุณเหรอ Burn After Reading (2008)
And this analyst, ex-analyst...แล้วนักวิเคราะห์เก่านี่ Burn After Reading (2008)
Well, this analyst, Cox, was attacking the gym guy.คือค็อกซ์ที่เป็นนักวิเคราะห์ ไปทำร้ายคนจากยิม Burn After Reading (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
analThe following descriptive analysis was derived from over 1500 closely-monitored questionnaires.
analShe persists in saying that her analysis is correct.
analHow would you analyze the situation?
analI am quite in agreement with your analysis.
analThe other day a water quality inspection was carried out at our house. We had it down by a certain famous company's Environment Analysis Centre or some such name.
analWe tried to project our analysis into the future.
analThe human heart is analogous to a pump.
analEvery situation requires individual analysis.
analTektronix's new software perfectly responds to the needs of customers using logic analysers.
analIn the last analysis, methods don't educate children; people do.
analI see no analogy between your problem and mine.
analThis e-zine is for those who, unswayed by the cajolery of the modern language industry, firmly trust that the traditional learning method of grammatical analysis is the way to go.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปมาอุปไมย[N] analogy, See also: comparison, simile, Example: ผู้ที่ได้อ่านหนังสือโบราณจะพบความเปรียบมากมาย ทั้งที่เป็นอุปมาอุปไมย อุปลักษณ์ สาธก, Thai definition: การเปรียบเทียบกัน
อุปมัย[N] simile, See also: analogue, comparison, analogy, metaphor, Syn. อุปไมย, อุปมาอุปไมย, Thai definition: สิ่งหรือข้อความที่พึงเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นเพื่อให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
ความเหมือน[N] similarity, See also: analogy, resemblance, likeness, similitude, Ant. ความต่าง, Example: การเปรียบเทียบให้เห็นถึงความเหมือนและความต่างของนิกายนั้นจะทำให้คนเข้าใจแต่ละนิกายมากขึ้น
คัณฑสูตร[N] anal abscess, Example: เขาเป็นฝีคัณฑสูตร, Thai definition: ชื่อฝีชนิดหนึ่ง มักเป็นที่บริเวณขอบทวารหนัก
พิเคราะห์[V] consider, See also: analyze, ponder, deliberate, cogitate, reflect, Syn. วิเคราะห์, พินิจ, พิจารณา, Example: เขาพิเคราะห์ดูเอกสารทุกหน้าอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะลงชื่อ, Thai definition: ใคร่ครวญหรือพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ
ผลการวิเคราะห์[N] analysis result, Syn. ผลวิจัย, Example: จากผลการวิเคราะห์ พบว่าการโคจรของดาวเทียมทำให้เรามีสื่อสารที่ก้าวหน้ามากขึ้น, Thai definition: ผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นคว้า ศึกษาข้อมูลอย่างมีระบบ
เรขาคณิตวิเคราะห์[N] analytic geometry, Thai definition: เรขาคณิตที่ใช้สมการมาควบคุมเซตของจุดที่เรียงกันเป็นรูปทรงต่างๆ แล้วอนุมานผลลัพธ์จากการแก้สมการนั้นๆ รวมทั้งการแปลความหมายด้วย, Notes: (คณิต)
อุปมาน[N] comparison, See also: analogy, Thai definition: การเปรียบเทียบสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อุปไมย[N] analogy, See also: metaphor, simile, Syn. อุปมัย, เปรียบเทียบ, เปรียบเปรย, Thai definition: สิ่ง หรือข้อความที่พึงเปรียบเทียบกับสิ่งอื่น เพื่อให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
สัญญาณอนาล็อก[N] analog signal, Example: เครื่องพีซีไม่สามารถรับสัญญาณอนาล็อก โดยที่ไม่มีบอร์ดสำหรับแปลงสัญญาณ, Count unit: สัญญาณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาล็อก[n.] (anālǿk) EN: analogue = analog (Am.)   FR: analogue [m]
ใบสำคัญแสดงการวิเคราะห์[n. exp.] (baisamkhan sadaēng kān wikhrǿ) EN: certificate of analysis   
บทวิเคราะห์[n.] (botwikhrǿ) EN: review ; analysis   FR: revue [f]
ชำแหละ[v.] (chamlae) EN: cut open ; eviscerate ; disembowel ; slice ; dissect ; analyse   FR: éviscérer ; éventrer ; disséquer ; dépecer ; analyser
ช่อง[n.] (chǿng) EN: channel ; frequency channel   FR: chaîne [f] ; canal [m]
ช่องหู[n. exp.] (chǿng hū) EN: auditory canal   FR: conduit auditif [m]
ช่องทาง[n.] (chǿngthāng) EN: opportunity ; method ; means ; chance ; way ; opening ; channel   FR: moyen [m] ; chemin [m] ; méthode [f] ; canal [m]
ช่องทางการจำหน่าย[n. exp.] (chǿngthāng kān jamnāi) EN: channel de distribution   FR: canal de distribution [m] ; circuit de commercialisation [m]
โดยอนุโลม[X] (dōi anulōm) EN: by analogy ; mutatis mutandis   
โดยปริยาย[adv.] (dōi pariyāi) EN: implicitly ; indirectly ; figuratively ; by implication ; by analogy ; tacitly ; in a sense   FR: implicitement

CMU English Pronouncing Dictionary
ANAL    EY1 N AH0 L
ANALOG    AE1 N AH0 L AO2 G
ANALYST    AE1 N AH0 L AH0 S T
ANALOGY    AH0 N AE1 L AH0 JH IY0
ANALYZE    AE1 N AH0 L AY2 Z
ANALYSES    AH0 N AE1 L AH0 S IY2 Z
ANALOGUE    AE1 N AH0 L AO2 G
ANALYSTS    AE1 N AH0 L AH0 S S
ANALYSTS    AE1 N AH0 L AH0 S T S
ANALYSIS    AH0 N AE1 L AH0 S AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anal    (j) (ei1 n l)
analog    (n) (a1 n @ l o g)
analogs    (n) (a1 n @ l o g z)
analogy    (n) (@1 n a1 l @ jh ii)
analyse    (v) (a1 n @ l ai z)
analyst    (n) (a1 n @ l i s t)
analyze    (v) (a1 n @ l ai z)
analecta    (n) (a2 n @ l e1 k t @)
analects    (n) (a1 n @ l e k t s)
analogue    (n) (a1 n @ l o g)

German-Thai: Longdo Dictionary
analysieren(vt) |analysierte, hat analysiert| วิเคราะห์, ศึกษาหรือตรวจสอบคุณสมบัติหรือโครงสร้าง เช่น ein Problem analysieren วิเคราะห์ปัญหา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Afterflosse {f}anal fin [Add to Longdo]
Analog-Digitalwandler {m}analog (to) digital converter (ADC) [Add to Longdo]
Analog-Ausgabeeinheit {f}analog output unit [Add to Longdo]
Analog-Digital-Umsetzer {m}analog-digital converter; A/D converter [Add to Longdo]
Analog-Eingabeeinheit {f}analog input unit [Add to Longdo]
Analoganzeige {f}analog display; analogue display [Add to Longdo]
Analogausfall {m}analog failure [Add to Longdo]
Analogdarstellung {f}analog representation [Add to Longdo]
Analogdatenverarbeitung {f}analogue data processing [Add to Longdo]
Analog- und Digitaltechnik {f}analog and digital technology [Add to Longdo]
Analog- und Digital-Oszilloskop {n}analog and digital oscilloscopes [Add to Longdo]
Analog- und Digitalelektronik {f}analog and digital electronics [Add to Longdo]
Analoggröße {f}analog quantity [Add to Longdo]
Analoghilfseingang {m}auxiliary analog input [Add to Longdo]
Analogie {f} | Analogien {pl}analogy | analogies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NAPS[ナプス, napusu] (n) Numerical Analysis and Prediction System; NAPS [Add to Longdo]
お釜を掘る;御釜を掘る[おかまをほる, okamawohoru] (exp,v5r) (1) (See 釜を掘る・1) to perform anal sex; to bugger; to sodomize; to sodomise; (2) to crash a car into the back of another (usu. used in the passive voice); to rear-end [Add to Longdo]
アームウォマー[, a-muuoma-] (n) arm warmer; knitted sleeve, analogous to a leg warmer [Add to Longdo]
アナコン[, anakon] (n) (abbr) {comp} analog computer [Add to Longdo]
アナデジ[, anadeji] (n) (abbr) analog digital [Add to Longdo]
アナライザ;アナライザー[, anaraiza ; anaraiza-] (n) analyzer [Add to Longdo]
アナライズ[, anaraizu] (n) analysis [Add to Longdo]
アナリシス[, anarishisu] (n) analysis [Add to Longdo]
アナリスト[, anarisuto] (n) analyst; (P) [Add to Longdo]
アナリストミーティング[, anarisutomi-teingu] (n) analyst meeting [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分析人士[fēn xī rén shì, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄖㄣˊ ㄕˋ, ] analyst; expert [Add to Longdo]
分析化学[fēn xī huà xué, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] analytical chemistry [Add to Longdo]
分析员[fēn xī yuán, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄩㄢˊ, / ] analyst (e.g. of news) [Add to Longdo]
分析器[fēn xī qì, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄑㄧˋ, ] analyzer [Add to Longdo]
分析师[fēn xī shī, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄕ, / ] analyst; commentator [Add to Longdo]
安乃近[ān nǎi jìn, ㄢ ㄋㄞˇ ㄐㄧㄣˋ, ] analgin [Add to Longdo]
模拟信号[mó nǐ xìn hào, ㄇㄛˊ ㄋㄧˇ ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] analog signal [Add to Longdo]
模拟放大器[mó nǐ fàng dà qì, ㄇㄛˊ ㄋㄧˇ ㄈㄤˋ ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ, / ] analog amplifier [Add to Longdo]
止痛剂[zhǐ tòng jì, ㄓˇ ㄊㄨㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] analgesic [Add to Longdo]
比方[bǐ fang, ㄅㄧˇ ㄈㄤ˙, ] analogy; instance [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナコン[あなこん, anakon] analog computer (abbr) [Add to Longdo]
アナログ[あなろぐ, anarogu] analog [Add to Longdo]
アナログコンピューター[あなろぐこんぴゅーたー, anarogukonpyu-ta-] analog computer [Add to Longdo]
アナログスイッチ[あなろぐすいっち, anarogusuicchi] analog switch [Add to Longdo]
アナログデータ[あなろぐでーた, anarogude-ta] analog data [Add to Longdo]
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] analog-to-digital converter, A, D converter, ADC (abbr.) [Add to Longdo]
アナログディスプレイ[あなろぐでいすぷれい, anarogudeisupurei] analog display [Add to Longdo]
アナログデジタル変換器[アナログデジタルへんかんき, anarogudejitaru henkanki] AD converter, analog digital converter [Add to Longdo]
アナログポート[あなろぐぽーと, anarogupo-to] analog port [Add to Longdo]
アナログ加算器[アナログかさんき, anarogu kasanki] summer, analog adder [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
分析[ぶんせき, bunseki] Analyse [Add to Longdo]
分析化学[ぶんせきかがく, bunsekikagaku] analytische_Chemie [Add to Longdo]
文盲[もんもう, monmou] Analphabetentum [Add to Longdo]
解析[かいせき, kaiseki] Analyse [Add to Longdo]
類推[るいすい, ruisui] Analogie, Analogieschluss [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anal \A"nal\, a. [From {Anus}.] (Anat.)
   Pertaining to, or situated near, the anus; as, the anal fin
   or glands.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anal
   adj 1: of or related to the anus; "anal thermometer"
   2: a stage in psychosexual development when the child's interest
     is concentrated on the anal region; fixation at this stage is
     said to result in orderliness, meanness, stubbornness,
     compulsiveness, etc. [syn: {anal}, {anal retentive}] [ant:
     {oral}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 anal [anal]
   anal
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 anal
   anal
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 anal
 
 1. (anat.) anusa ait, anal, makatla ilgili.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 anal [anaːl]
   anal
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top