Search result for

amie

(35 entries)
(0.0286 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amie-, *amie*
Possible hiragana form: あみえ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cockamamieadj. น่าหัวเราะ,ไร้สาระ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Yeah. Amie and Marissa are throwing us thatjoint shower, and it'd be good to have all this behind us by then.เอมี่กับมาริสสา จัดงานฉลองให้เราร่วมกัน Bride Wars (2009)
I hope you can appreciate the positions Amie and I are in. - We're not taking sides.หวังว่าคงเข้าใจจุดยืนของเอมี่กับฉัน เราจะไม่เข้าข้างใครทั้งนั้น Bride Wars (2009)
Merci, mon amie.ขอบใจมากเพื่อน Double Identity (2010)
For doing that thing that I can't talk, blog, or tweet about. Pretty Little Liars 1x16 - Je Suis Une Amieก็เรื่องที่ห้ามพูด ห้ามลงบล็อก ห้ามทวีตไง ตรวจดูเป็นครั้งที่สองแล้วหรือยัง มีใครจับเวลาไว้อีกมั้ย Je Suis Une Amie (2011)
Amiens. That's in France.เมืองอามีแย็ง ฝรั่งเศส Flying Home (2014)
Tonight, trucks will take all the birds to Amiens.คืนนี้ รถบรรทุกจะพานกเหล่านั้นไปเมืองอามีแย็ง Flying Home (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาเมียงส์[n. prop.] (Āmīeng) EN: Amiens   FR: Amiens
ชาวญวน[n. prop.] (Chāo Yūan ) EN: Vietnamese ; Annamese ; Annamite   FR: Vietnamien [m] ; Annamite [m, f]
แฟน[n.] (faēn) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau   FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m]
การสมรสซ้อน[n. exp.] (kān somrot søn) EN: bigamy   FR: bigamie [f]
มิตร[n.] (mit) EN: friend ; companion ; fellow   FR: ami [m] ; amie [f] ; copain [m] (fam.) ; copine [f] (fam.) ; camarade [m, f] ; compagnon [m] ; pote [m] (fam.)
นกกระติ๊ดขี้หมู[n. exp.] (nok kratit khī mū) EN: Scaly-breasted Munia   FR: Capucin damier [m] ; Damier commun [m] ; Muscade [m] ; Capucin ponctué [m] ; Domino ponctué [m] ; Coutil [m]
นกพิราบ[n.] (nok phirāp) EN: dove ; pigeon   FR: colombe [f] ; pigeon [m] ; ramier [m]
ป่าน[n.] (pān) EN: hemp ; ramie   FR: chanvre [m]
ภาษาเวียดนาม[n. exp.] (phāsā Wīetnām) EN: Vietnamese   FR: vietnamien [m] ; langue vietnamienne [f]
ภาษาญวน[n. exp.] (phāsā Yūan ) EN: Vietnamese ; Annamese   FR: vietnamien [m] ; annamite [m] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
AMIE    AE1 M IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Amiens    (n) (a1 m i@ n z)

French-Thai: Longdo Dictionary
mamie(n) |f| ย่า, ยาย (ภาษาที่เด็กตัวเล็กๆ ชอบใช้)
monogamie(n) la, = ความสัมพันธ์แบบผัวเดียวเมียเดียว เช่น ชายหนึ่งหญิงหนึ่ง, See also: A. la polygamie,
polygamie(n) la, = ความสัมพันธ์แบบที่ไม่ใช่แบบผัวเดียวเมียเดียว เช่น ชายหนึ่งหญิงสอง หรือ หญิงหนึ่งชายสอง (มากกว่านี้ก็รวมอยู่ด้วย), See also: A. la monogamie,
vietnamien(n) |m| คนเวียดนาม

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああ見えても[ああみえても, aamietemo] (exp) despite appearances [Add to Longdo]
アムラー[, amura-] (n) (abbr) young girls who imitate the style of singer Amuro Namie [Add to Longdo]
クテノポマ属[クテノポマぞく, kutenopoma zoku] (n) Ctenopoma (genus of freshwater climbing gouramies with terrestrial locomotion ability in the family Anabantidae) [Add to Longdo]
ラミー[, rami-] (n) (1) (See 苧) ramie (Boehmeria nivea var. candicans); (2) rummy [Add to Longdo]
山が見える[やまがみえる, yamagamieru] (exp) (id) The end is in sight [Add to Longdo]
声はすれども姿は見えず[こえはすれどもすがたはみえず, koehasuredomosugatahamiezu] (exp) (id) It's audible but invisible [Add to Longdo]
青麻;青苧[あおそ, aoso] (n) ramie fibre (fiber) [Add to Longdo]
績む[うむ, umu] (v5m,vt) (arch) to spin (e.g. ramie, hemp, etc.) [Add to Longdo]
先が見える[さきがみえる, sakigamieru] (exp,v1) to envision how things will turn out (usu. unfortunate) [Add to Longdo]
相見え[あいまみえ, aimamie] (n) face-to-face encounter [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿美恩斯[ā měi ēn sī, ㄚ ㄇㄟˇ ㄣ ㄙ, ] Amiens (French town) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  amie [ami]
     friend
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top