Search result for

altern

(156 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -altern-, *altern*
English-Thai: Longdo Dictionary
alternative energy(n) พลังงานทดแทน, พลังงานทางเลือก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alternate[ADJ] ซึ่งสลับกัน, See also: สลับ, Syn. every other, every second
alternate[N] ตัวสำรอง, See also: ตัวเผื่อเลือก
alternate[N] ทางเลือก
alternate[VT] ทำให้สลับกัน, See also: ผลัดกัน, Syn. rotate, follow in turn
alternate[ADJ] ที่เป็นตัวเลือก, Syn. alternative
alternate[VI] ผลัด, See also: ผลัดกัน, สลับกัน, สลับ
alternate[VI] ผันผวน, See also: เปลี่ยนแปลง
alternate[VI] สำรอง, See also: เป็นตัวสำรอง
alternate[ADJ] หนึ่งเว้นหนึ่ง
alternator[N] ตัวกำเนิดไฟฟ้าสลับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alternate(ออล' เทอเนท) vt.,vi.,n.,adj. สลับกัน, ผลัดกัน, หมุนเวียนกัน, หนึ่งเว้นหนึ่ง, คนละครั้ง, ตัวแทน, แผนเปรียบเทียบ. -alternateness n., Syn. interchange,)
alternate keyเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ (มีคำ ALT อยู่บนแป้น) แป้นนี้ต้องใช้พร้อมกับแป้นอื่น ๆ จึงจะเป็นคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่าง เช่น เมื่อ กดแป้น ALT+P (กดแป้น ALT และแป้นตัวอักษร P พร้อมกัน) จะเท่ากับเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์แฟ้มข้อมูล
alternately(ออล'เทอเนทลี) adj. ซึ่งสลับกัน,ในตำแหน่งที่สลับกัน
alternating currentกระแสไฟฟ้าสลับ, AC
alternating currentac(เอซี) กระแสไฟฟ้าชนิดสลับซึ่งตรงข้ามกับกระแสตรงที่เรียกว่า DC หรือ direct current
alternation(ออลเทอเน' เชิน) n. การสลับ, ภาวะที่ถูกสลับ, การต่อเนื่องที่สลับกัน, ครึ่งหนึ่งของวงจรสลับ, Syn. interchange, variation
alternation of generationการสลับของวงจรชีวิตของรูปแบบต่าง ๆ ของชีวิต เช่น แบบที่ใช้เพศกับแบบที่ไม่ใช้เพศ
alternative(ออลเทอ' นะทิฟว) n. ทางเลือก, ของที่จะเลือก, วิธีการที่พอจะเลือกได้, อีกทางหนึ่ง, อีกวิธีการหนึ่ง. -adj. ซึ่งให้เลือกได้ระหว่างสอง (สิ่ง,วิธีการ) . -alternativeness, alternativity n., Syn. preference, alternate)
alternator(ออล' เทอะเนเทอะ, แอล-) n. ตัวกำเนิดไฟฟ้าสลับ (of alternating current)

English-Thai: Nontri Dictionary
alternate(adj) หมุนเวียนกัน,ผลัดกัน,สลับกัน,เปลี่ยนกัน
alternation(n) การหมุนเวียน,การสลับกัน,การผลัดกัน
alternative(adj) ซึ่งเลือกได้,เผื่อเลือก
alternative(n) ทางเลือก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alternandoกฎการไขว้เศษส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
alternateตัวสำรอง, ผู้แทนสำรอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alternateสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
alternateผู้แทนสำรอง, ตัวสำรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alternate anglesมุมแย้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
alternate exterior anglesมุมแย้งภายนอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
alternate hemiplegia; paralysis, crossed; paralysis, cruciateอัมพาตทแยงซีก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alternate hypothesis; alternative hypothesisสมมุติฐานทางเลือก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
alternate interior anglesมุมแย้งภายใน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
alternate keyกุญแจสำรอง [ใช้กับแฟ้ม] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alternateกระแสสลับ [การแพทย์]
Alternate Dayวันเว้นวัน [การแพทย์]
Alternate fuelsเชื้อเพลิงทางเลือก [TU Subject Heading]
alternate furrow irrigationalternate furrow irrigation, ชลประทานแบบร่องสลับร่อง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Alternate Indentationวัดความดันลูกตาโดยกดสลับกัน [การแพทย์]
alternate-interior anglesมุมแย้ง, มุมที่เกิดจากเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงใด ๆ ตั้งแต่ 2 เส้นขึ้นไป ดังรูป      เป็นมุมแย้งของ    หรือกลับกัน    เป็นมุมแย้งของ    หรือกลับกัน   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alternating currentกระแสสลับ [TU Subject Heading]
Alternating Currentไฟฟ้ากระแสสลับ, กระแสไฟฟ้าสลับ [การแพทย์]
alternating current (AC)กระแสสลับ (เอซี), กระแสไฟฟ้าซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเป็นคาบทั้งในทิศและขนาดของกระแส ใช้อักษรย่อ AC [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alternationสลับกัน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
alternatively (adv ) อีกทางเลือกหนึ่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, well, Nate did. I'm now an alternate.ใช่ เอ่อ เนทชวนหน่ะ ตอนนี้ฉันเป็นเนทที่เปลี่ยนแปลงแล้ว Chuck in Real Life (2008)
We tried alternating between you and the archibaldsเราเหนื่อยกับการเปลี่ยนไประหว่างเธอกับคุณอาร์ชิบอล Chuck in Real Life (2008)
- and faire's faire, we should alternate it - no- Faire ของ faire และเราควรจะสลับ \ n การ-ไม่มี Gas Pills (2008)
We can't fight against Kanen, he has too many men. What's the alternative?เราสู้พวกมันไม่ได้ มันมีกำลังมากเกิน แล้วทางเลือกอื่นละ? The Moment of Truth (2008)
While the Viceroy is unavailable for capture, allow me to offer you an alternative prize.เมื่อตอนนี้อุปราชก็ไม่อยู่ให้จับกุมแล้ว งั้นให้ข้าเสนอรางวัลสำรองให้ท่านนะ Lair of Grievous (2008)
I've organised alternative transport.ฉันเตรียมการขนย้ายทางอื่นไว้แล้ว The Bank Job (2008)
What alternative is there?ยังมีทางเลือกอีกอยู่หรือ? The Other Boleyn Girl (2008)
But the alternative is leaving England without a male heir and risking civil war.แต่อีกทางเลือก คือการปล่อยให้อังกฤษไร้รัชทายาท ...และเสี่ยงกับสงครามกลางเมือง The Other Boleyn Girl (2008)
His only other alternative is to abandon his path.อีกทางเลือกคือการยกเลิกการเดินทาง Breaking and Entering (2008)
I guess there's no alternative.คิดว่าคงไม่มีทางเลือกอื่นแล้วละ Death Note: L Change the World (2008)
Picture deadline is Thursday and finals study groups alternate with all of the above. Questions?ส่วนกลุ่มเด็กเรียนก็สลับกันมา มีคำถามอีกมั้ย? High School Musical 3: Senior Year (2008)
There must be alternatives.มันต้องมีทางเลือกอื่นสิ The Day the Earth Stood Still (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alternA week of alternate snow and rain.
alternBear in mind that, under such circumstances, we have no alternative but to find another buyer.
alternCould you suggest an alternative date?
alternDay alternates with night.
alternDay and night come alternately.
alternDo you have any alternatives to the plan?
alternDuring the trip John and I alternated driving the car.
alternFrom the standpoint of architectural design, there can be more alternatives to this approach.
alternGood luck alternates with misfortune.
alternGood times alternate with bad.
alternHe argues that the administration must look for alternative sources of revenue.
alternHe considered two alternative courses.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วันเว้นวัน[ADV] every other day, See also: alternate day, Example: เขาต้องไปธนาคารวันเว้นวัน
ไฟฟ้ากระแสสลับ[N] alternating current, See also: AC, Syn. ไฟกระแสสลับ, Example: สนามแม่เหล็กที่กำเนิดจากไฟฟ้ากระแสสลับ อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้, Thai definition: กระแสไฟฟ้าซึ่งเคลื่อนที่โดยสลับแนวทิศอยู่ตลอดเวลา
เป็ด[N] kind of vegetable, See also: Alternanthera amoena, Example: ผักเป็ดแดงเป็นไม้ประดับชนิดหนึ่ง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุก 2 ชนิดในสกุล Alternanthera วงศ์ Amaranthaceae เรียกว่า ผักเป็ด คือ ผักเป็ดขาว (A. sessilis DC.) ใบสีเขียว กินได้และใช้ทำยาได้, ผักเป็ดแดง (A. ficoides R. Br.) ใบสีแดง ปลูกเป็นไม้ประดับ
มุมแย้ง[N] alternate angle, See also: opposite angle, Count unit: มุม, Thai definition: มุมที่เกิดจากเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นขนานคู่หนึ่ง อยู่เยื้องกันคนละข้างของเส้นตัดภายในเส้นขนานคู่นั้น รวมกันแล้วได้ 180 องศา หรือ 2 มุมฉาก
ผลัด[V] alternate, See also: take turns, Syn. เปลี่ยน, สับเปลี่ยน, หมุนเวียน, สับ, Example: เราต้องผลัดเวรกันเฝ้าตู้เก็บเงิน, Thai definition: เปลี่ยนกันประจำหน้าที่
ผลัดกัน[V] alternate, See also: take turns, Syn. เปลี่ยนกัน, สลับกัน, Example: ตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมผลัดกันออกมาพูดโจมตีบริษัท, Thai definition: เปลี่ยนแทนที่กัน
ผลัดเปลี่ยน[V] alternate, See also: take turns, Syn. สับเปลี่ยน, หมุนเวียน, Example: เครื่องบินจำนวน 20 ลำผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนออกลาดตระเวนในเขตน่านน้ำไทย, Thai definition: ผลัดกันประจําหน้าที่
สลับสี[V] alternate the colors, Syn. คั่นสี, Example: สร้อยคอของเขาสลับสีระหว่างสีแดงและสีขาว, Thai definition: มีสีคั่นเป็นตอนๆ ไป, คั่นสีเป็นตอนๆ
ทางเลือก[N] choice, See also: alternatives, option, Syn. ช่องทาง, โอกาส, หนทาง, ลู่ทาง, วิธีเลือก, วิถีทาง, Example: การเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ดูเหมือนจะเป็นทางเลือกเดียวที่เขาพอจะทำได้, Count unit: ทาง, วิธี, Thai definition: วิถีทางที่จะเลือกตัดสินใจ
กระแสสลับ[N] alternating current, See also: A.C., a.c., AC, ac, Syn. ไฟฟ้ากระแสสลับ, Ant. ไฟฟ้ากระแสตรง, กระแสไฟตรง, Example: การศึกษาในวงการแพทย์หลายเรื่องที่ชี้ให้เห็นว่าสนามแม่เหล็กที่กำเนิดจาก กระแสสลับ 60 เฮิร์ตซ์อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้, Count unit: โวลต์, Thai definition: กระแสไฟฟ้าซึ่งเคลื่อนที่โดยสลับแนวทิศอยู่ตลอดเวลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่าว[n.] (bāo) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge   FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; soufre-douleur [m]
ไดนาโม[n.] (daināmō) EN: dynamo   FR: dynamo [f] ; alternateur [m]
ไฟฟ้ากระแสสลับ[n. exp.] (faifā krasaē salap) EN: alternating current ; A.C.   FR: courant alternatif [m]
ไฟสลับ[n. exp.] (fai salap) EN: alternating current   FR: courant alternatif [m]
อีกทางหนึ่ง[adj.] (īk thāng neung) EN: alternative   FR: alternatif
คำตอบที่ดีที่สุด[n. exp.] (khamtøp thī dī thīsut) EN: best alternative   
ข้าราชการชั้นกระจอก[n. exp.] (khārātchakān chan krajøk) EN: petty official   FR: fonctionnaire subalterne [m]
ไขว้[v.] (khwai) EN: cross ; intersect ; crisscross ; alternate   FR: croiser ; entrelacer
กระแสสลับ[n. exp.] (krasaēsalap) EN: alternating current ; A.C.   
มุมแย้ง[n. exp.] (mum yaēng) EN: alternate angle   

CMU English Pronouncing Dictionary
ALTERNATE    AO1 L T ER0 N AH0 T
ALTERNATE    AO1 L T ER0 N EY2 T
ALTERNATES    AO1 L T ER0 N EY2 T S
ALTERNATED    AO1 L T ER0 N EY2 T AH0 D
ALTERNATOR    AO1 L T ER0 N EY2 T ER0
ALTERNATIVE    AO0 L T ER1 N AH0 T IH0 V
ALTERNATION    AO1 L T ER0 N EY2 SH AH0 N
ALTERNATING    AO1 L T ER0 N EY2 T IH0 NG
ALTERNACARE    AO0 L T ER1 N AH0 K EH2 R
ALTERNATELY    AO1 L T ER0 N AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alternate    (v) (oo1 l t @ n ei t)
alternate    (j) (oo1 l t @@1 n @ t)
alternated    (v) (oo1 l t @ n ei t i d)
alternates    (v) (oo1 l t @ n ei t s)
alternately    (a) (oo1 l t @@1 n @ t l ii)
alternating    (v) (oo1 l t @ n ei t i ng)
alternation    (n) (oo2 l t @ n ei1 sh @ n)
alternative    (n) (oo1 l t @@1 n @ t i v)
alternations    (n) (oo2 l t @ n ei1 sh @ n z)
alternatives    (n) (oo1 l t @@1 n @ t i v z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altern {n}aging [Add to Longdo]
Alternantensatz {m} [math.]alternation theorem [Add to Longdo]
Alternativfrage {f}alternative question [Add to Longdo]
Alternativangebot {n}alternative offer [Add to Longdo]
Alternative {f} | Alternativen {pl}alternative; alternative choice; option | alternatives [Add to Longdo]
Alternativhypothese {f}alternative hypothesis [Add to Longdo]
Alternativlösung {f}alternative solution [Add to Longdo]
Alternativmodus {m}alternative mode [Add to Longdo]
Alternativpfad {m}alternative path [Add to Longdo]
Alternativplan {m}alternative plan [Add to Longdo]
Alternativplanung {f}alternative planning [Add to Longdo]
Alternativprognose {f}alternative forecast [Add to Longdo]
Alternativsprache {f}alternative language [Add to Longdo]
Alternativvorschlag {m}alternative proposal [Add to Longdo]
Alternativvorschlag {m}alternative suggestion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ICタグ[アイシータグ, aishi-tagu] (n) IC tag (integrated circuit tag, used as an alternative to bar codes) [Add to Longdo]
ちゃんぽんに[, chanponni] (adv) (1) alternately; by turns; (2) all together [Add to Longdo]
[, de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P) [Add to Longdo]
[, mi] (suf) (1) (also written with the ateji 味) (See 甘み) -ness (nominalizing suffix, esp. of sensory or subjective adjectives); (2) (See 深み) nominalizing suffix indicating location; (3) (See 降りみ降らずみ) (as ...mi ...mi) alternating between ... and ... [Add to Longdo]
エコステーション[, ekosute-shon] (n) a service station for cars that run on alternative fuels [Add to Longdo]
オールターナティブ[, o-ruta-nateibu] (adj-na) alternative [Add to Longdo]
オールターナティブスクール[, o-ruta-nateibusuku-ru] (n) alternative school [Add to Longdo]
オールターナティブスペース[, o-ruta-nateibusupe-su] (n) alternative space [Add to Longdo]
オールタナティブ[, o-rutanateibu] (n) alternative [Add to Longdo]
オクトパス[, okutopasu] (n) (1) (abbr) octopus; (2) octopus regulator; alternate 2nd stage air pressure regulator used as an alternate air source in an emergency [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世代交替[shì dài jiāo tì, ㄕˋ ㄉㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄊㄧˋ, ] alternation of generations [Add to Longdo]
互生[hù shēng, ㄏㄨˋ ㄕㄥ, ] alternate phyllotaxy (leaf pattern) [Add to Longdo]
互生叶[hù shēng yè, ㄏㄨˋ ㄕㄥ ㄧㄝˋ, / ] alternate phyllotaxy (leaf pattern) [Add to Longdo]
交流电[jiāo liú diàn, ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄧㄢˋ, / ] alternating current [Add to Longdo]
交变电流[jiāo biàn diàn liú, ㄐㄧㄠ ㄅㄧㄢˋ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] alternating current (elec.); also written 交流 [Add to Longdo]
[shù, ㄕㄨˋ, ] alternate form of 倏; sudden; abrupt [Add to Longdo]
另类医疗[lìng lèi yī liáo, ㄌㄧㄥˋ ㄌㄟˋ ㄧ ㄌㄧㄠˊ, / ] alternative medicine [Add to Longdo]
对口[duì kǒu, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄡˇ, / ] alternate dialog (comic, musical etc); repartee [Add to Longdo]
更番[gēng fān, ㄍㄥ ㄈㄢ, ] alternately; by turns [Add to Longdo]
轩辕氏[Xuān yuán shì, ㄒㄩㄢ ㄩㄢˊ ㄕˋ, / ] alternative name for the Yellow Emperor 黄帝 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
迂回ルーティング[うがいルーティング, ugai ru-teingu] alternate, detour routing [Add to Longdo]
交替装置[こうたいそうち, koutaisouchi] alternate device [Add to Longdo]
交代トラック[こうたいトラック, koutai torakku] alternate track, alternative track [Add to Longdo]
交代パス[こうたいパス, koutai pasu] alternate path [Add to Longdo]
交流[こうりゅう, kouryuu] alternating current (AC) [Add to Longdo]
代行受信者[だいこうじゅしんしゃ, daikoujushinsha] alternate recipient [Add to Longdo]
代行受信者許可[だいこうじゅしんしゃきょか, daikoujushinshakyoka] alternate recipient allowed [Add to Longdo]
代行受信者登録[だいこうじゅしんしゃとうろく, daikoujushinshatouroku] alternate recipient assignment [Add to Longdo]
代替[だいがい, daigai] switchover, alternate [Add to Longdo]
代替クラス[だいがえクラス, daigae kurasu] alternative class [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Altern \Al"tern\, a. [L. alternus, fr. alter another: cf. F.
   alterne.]
   Acting by turns; alternate. --Milton.
   [1913 Webster]
 
   {Altern base} (Trig.), a second side made base, in
    distinction from a side previously regarded as base.
    [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 altern [altrn]
   olden; to grow old
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top