Search result for

aircraft

(88 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aircraft-, *aircraft*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aircraft[N] สิ่งต่างๆ ที่สร้างสำหรับการบิน
aircraft carrier[N] เรือบรรทุกเครื่องบิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aircraft(แอร์' คราฟทฺ) n., (pl. -craft) เครื่องบิน, Syn. airplane, aeroplane, plane)
aircraft carrierเรือบรรทุกเครื่องบิน
antiaircraft(แอนทีแอร์' คราฟทฺ) adj.,n. ต่อต้านอากาศยาน,ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน

English-Thai: Nontri Dictionary
aircraft(n) เครื่องบิน,อากาศยาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aircraft devicesภัยเนื่องจากเครื่องบิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aircraft hull insuranceการประกันภัยตัวเครื่องบิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aircraft passenger insuranceการประกันภัยผู้โดยสารเครื่องบิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aircraftเครื่องบิน [เศรษฐศาสตร์]
Aircraftอากาศยาน [เศรษฐศาสตร์]
Aircraftอากาศยาน [การแพทย์]
Aircraft accidentsอุบัติเหตุทางอากาศ [TU Subject Heading]
Aircraft carriersเรือบรรทุกเครื่องบิน [TU Subject Heading]
Aircraft ice accretion - Aircraft icingน้ำแข็งจับพอก หรือจับเกาะเครื่องบิน [อุตุนิยมวิทยา]
Aircraft industryอุตสาหกรรมเครื่องบิน [เศรษฐศาสตร์]
Aircraft industryอุตสาหกรรมเครื่องบิน [TU Subject Heading]
Aircraft mortgagesการจำนองอากาศยาน [TU Subject Heading]
Aircraft, Supersonicเครื่องบินที่บินเร็วกว่าเสียง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Roger that, I'll reposition the aircraft.-ทราบ จะตรวจสอบตำแหน่งทางอากาศ Body of Lies (2008)
Not with all his aircraft, all his people, all his money and joie de vivre.ไม่ว่าด้วยเครื่องบิน ด้วยคนหรือเงินของเขา หรืออะไรก็ตาม Body of Lies (2008)
Use every surveillance satellite, every drone aircraft, every freeway camera.ใช้ดาวเทียมสังเกตการณ์ทุกดวง และเครื่องบินสำรวจทุกลำ The Day the Earth Stood Still (2008)
Who's in control of the aircraft, then?แล้วใครควบคุมเครื่องบินกันล่ะ The Day the Earth Stood Still (2008)
Authorities are still not confirming reports that an aircraft came down last night in rural Arkansas...ดิ่งลงอย่างรวดเร็วจากท้องฟ้า... โทรหาตำรวจ Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
The aircraft carrier, USS Roosevelt, goes down off the East Coast all hands lost.เรือบรรทุกเครื่องบิน, USS ล่ม, อับปราง ณ.ชายฝั่งตะวันออก ไร้ผู้รอดชีวิต. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Wilder, Captain of the USS John C. Stennis Aircraft Carrier.ไวล์เดอร์ ผู้บังคับการ เรือบรรทุกเครื่องบิน ยูเอสเอส จอฮ์น ซิ สเตนนิส Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Let it be noted that I'm taking control of the aircraft.บันทึกไว้เลยนะ.. ว่าผมเป็นคนคุมเครื่องบินลำนี้เอง Invictus (2009)
Once the passengers have deplaned and the maintenance crew is given a chance to clean up the aircraft, we should be able to begin boarding.เมื่อผู้โดยสารทั้งหมดลงจากเครื่อง และลูกเรือซ่อมบำรุง ได้เข้าไปทำความสะอาดเครื่องแล้ว Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
and commercial aircraft since FAgrounded.as st privateแล้วเครื่องบินพาณิช จากนั้นก็เลยเป็นของเอกชน Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
MAN 6 Okay We had an aircraft at 35,000 feet westboundเอ้อ เรามีเครื่องบินอยู่ที่ 35,000ฟุตทางตะวันตก The Fourth Kind (2009)
MAN 13 We had an aircraft that sighted a UFOเรามีเครื่องบินที่ได้เห็นยูเอฟโอ The Fourth Kind (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aircraftAn aircraft's landing gear.
aircraftOne of the aircraft's engines cut out.
aircraftShips can't rival aircraft for speed.
aircraftThanks to the development of aircraft, the world has become much smaller.
aircraftThat aircraft company deals in freight only.
aircraftThe newspaper company has ten aircraft.
aircraftThis aircraft company deals with freight only.
aircraftWhen the flight crew has their aircraft under control, everything is working normally and yet it still crashes into the ground, that's CFIT.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรือบิน[N] plane, See also: aircraft, aeroplane, airplane, airship, Syn. เครื่องบิน, Example: เรือบินทิ้งระเบิดที่สะพานรถไฟตรงแม่น้ำปราณบุรี, Count unit: ลำ, Thai definition: อากาศยานชนิดหนึ่งซึ่งหนักกว่าอากาศ ลอยตัวอยู่ได้ด้วยการให้พลังงานกลแก่อากาศโดยรอบ ก่อให้เกิดแรงพยุงขึ้นโต้ตอบกับความถ่วงของโลก และใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อน, Notes: (ปาก)
อากาศนาวา[N] plane, See also: aircraft, aeroplane, airplane, airship, Syn. เรือบิน, เครื่องบิน, Thai definition: อากาศยานชนิดหนึ่งซึ่งหนักกว่าอากาศ ลอยตัวอยู่ได้ด้วยการให้พลังงานกลแก่อากาศโดยรอบ ก่อให้เกิดแรงพยุงขึ้นโต้ตอบกับความถ่วงของโลก และใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อน
เครื่องบิน[N] plane, See also: aircraft, aeroplane, airplane, airship, Syn. เรือบิน, อากาศนาวา, Example: ระยะทางระหว่างญี่ปุ่นกับเมืองไทยใกล้กันมากใช้เวลาเดินทางโดยเครื่องบินเพียงแค่ 6 ชั่วโมงเท่านั้น, Count unit: ลำ, Thai definition: อากาศยานชนิดหนึ่งซึ่งหนักกว่าอากาศ ลอยตัวอยู่ได้ด้วยการให้พลังงานกลแก่อากาศโดยรอบ ก่อให้เกิดแรงพยุงขึ้นโต้ตอบกับความถ่วงของโลก และใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อน
อากาศยาน[N] aircraft, See also: airplane, airship, Syn. อากาศนาวา, Example: เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับการบิน การจัดซ่อมอากาศยาน และร้านอาหารในต่างประเทศ, Count unit: ลำ, Thai definition: ยานที่แล่นไปในอากาศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศยาน[n.] (ākātsayān) EN: aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship   FR: avion [m]
แบบเครื่องบิน[n. exp.] (baēp khreūangbin) EN: aircraft type   FR: type d'avion [m] ; type d'appareil [m] ; appareil [m]
ช่างอากาศ[n. exp.] (chang ākāt) EN: aircraft mechanic ; aeronautical engineer   FR: technicien en aéronautique [m]
หุ่นเครื่องบิน[n. exp.] (hun khreūangbin) EN: model aircraft   FR: maquette d'avion [f] ; modèle d'avion [m]
เครื่องบิน[n.] (khreūangbin) EN: airplane ; plane ; aircraft ; aeroplane ; airship   FR: avion [m] ; aéronef [m] ; aéroplane [m] ; appareil [m]
ลานจอดอากาศยาน[n. exp.] (lān jøt ākātsayān) EN: aircraft parking bay   
ปืนต่อสู้อากาศยาน[n. exp.] (peūn tøsū ākātsayān) EN: anti-aircraft gun ; anti-aircraft gun ; anti-aircraft fire ; flak   FR: canon antiaérien [m]
พิสัยบิน[n. exp.] (phisai bin) EN: aircraft's range   FR: rayon d'action [m] ; distance de vol [m]
ผู้ผลิตเครื่องบิน[n. exp.] (phūphalit khreūangbin) EN: aircraft manufacturer   FR: avionneur [m] ; constructeur d'avions [m]
เรือบรรทุกอากาศยาน[n. exp.] (reūa banthuk ākātsayān) EN: aircraft carrier   

CMU English Pronouncing Dictionary
AIRCRAFT    EH1 R K R AE2 F T
AIRCRAFTS    EH1 R K R AE2 F T S
AIRCRAFTS    EH1 R K R AE2 F S
AIRCRAFT'S    EH1 R K R AE2 F T S
AIRCRAFT'S    EH1 R K R AE2 F S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aircraft    (n) (e@1 k r aa f t)
aircraftman    (n) (e@1 k r a f t m @ n)
aircraftmen    (n) (e@1 k r a f t m @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fliegerbombe {f} [mil.]aircraft bomb [Add to Longdo]
Fluggerätemarkt {m}aircraft market [Add to Longdo]
Flugkapitän {m}aircraft captain [Add to Longdo]
Fluglärm {m}aircraft noise [Add to Longdo]
Flugzeug {n}; Flieger {m}; Luftfahrzeug {n}; Fluggerät {n}; Flugsystem {n} | Flugzeuge {pl}aircraft | aircraft [Add to Longdo]
Flugzeugbau {m}aircraft construction [Add to Longdo]
Flugzeugflotte {f}aircraft fleet [Add to Longdo]
Flugzeughersteller {m}aircraft manufacturer [Add to Longdo]
Flugzeugnavigation {f}aircraft navigation [Add to Longdo]
Flugzeugträger {m} [mil.]aircraft carrier [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
F16[エフじゅうろく, efu juuroku] (n) F-16 Fighting Falcon (fighter aircraft) [Add to Longdo]
P3C[ピーさんシー, pi-san shi-] (n) Lockheed P-3 Orion (anti-submarine and maritime surveillance aircraft); P3C [Add to Longdo]
アクロバットチーム[, akurobattochi-mu] (n) (always refers to aircraft, not human acrobats) aerobatic team; acrobatic team [Add to Longdo]
エアクラフト[, eakurafuto] (n) aircraft [Add to Longdo]
ストール[, suto-ru] (n) (1) stole (scarf); (2) stall (of an engine or aircraft); (P) [Add to Longdo]
チャーター機[チャーターき, cha-ta-ki] (n) chartered aircraft (airplane, jet, etc.) [Add to Longdo]
ハンガー[, hanga-] (n) (1) (aircraft) hangar; (2) (coat) hanger; (3) hunger; (P) [Add to Longdo]
プロペラ機[プロペラき, puropera ki] (n) propeller-driven aircraft; prop plane [Add to Longdo]
ホールディング[, ho-rudeingu] (n) (1) holding (i.e. holding something); (2) holding-pattern (e.g. aircraft) [Add to Longdo]
一機[いっき, ikki] (n) (1) one machine; (2) an aircraft (airplane); one aircraft; (3) one player (in video games) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
停机坪[tíng jī píng, ㄊㄧㄥˊ ㄐㄧ ㄆㄧㄥˊ, / ] aircraft parking ground; apron; tarmac (at airport) [Add to Longdo]
航母[háng mǔ, ㄏㄤˊ ㄇㄨˇ, ] aircraft carrier; abbr. for 航空母艦|航空母舰 [Add to Longdo]
航空器[háng kōng qì, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ, ] aircraft [Add to Longdo]
航空母舰[háng kōng mǔ jiàn, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄇㄨˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] aircraft carrier [Add to Longdo]
起落装置[qǐ luò zhuāng zhì, ㄑㄧˇ ㄌㄨㄛˋ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, / ] aircraft take-off and landing gear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aircraft \Air"craft`\, n. sing. & pl.
   Any vehicle, such as an airplane, helicopter, balloon, etc.,
   for floating in, or flying through, the air.
   [Webster 1913 Suppl. +PJC] aircraftman

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aircraft
   n 1: a vehicle that can fly

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top