Search result for

ain

(107 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ain-, *ain*
Possible hiragana form: あいん
English-Thai: Longdo Dictionary
training(n) การฝึกอบรม
to make a mountain out of a molehillสร้างเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่
domain(n) (คณิต.) ขอบเขตกำเนิด
supply chain(jargon) โซ่อุปทาน, สายโซ่อาหาร
sustainable(adj) ยั่งยืน, ถาวร เช่น sustainable agriculture
grainy(adj) หยาบ, (ภาพ)มัว, ที่เป็นเม็ดๆหยาบๆ
retained earnings(n) กำไรสะสม, S. accumulated earnings, accumulated income, accumulated profit,
main outcome measure(n phrase) ตัววัดผลหลัก เช่น The main outcome measure was the Health Assessment Questionnaire (HAQ).
in vain(adv.) อย่างสูญเปล่า เช่น I don't want to wait in vain.
plantain(n) กล้วยกล้าย, กล้าย พบและใช้รับประทานมากในทวีปแอฟริกา เช่น How to cook plantain is a matter of choice. You can cook plantain fried, boiled or baked.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ain't(เอนทฺ) am not, is not, are not, has not, have not, ไม่ใช่
abstain(แอบสเทน') vt. ละเว้น, ไม่ลงคะแนนเสียง, ไม่ฟุ่มเฟือยในการกินและดื่ม,อดเหล้า, สละสิทธิ์ -abstainer n., Syn. forbear, desist)
acquaint(อะเควนทฺ') vt. ทำให้คุ้นเคย, ปรับตัว, คุ้นเคย, แนะนำ -acquaintance n.
acquainted(อะเควน' ทิด) adj. คุ้นเคย, รู้จัดก่อน -acquaintedness n.
addle-brainedadj. ซึ่งมีจิตที่สับสน hare-Ant. simple-minded
afterpains(อาฟ' เทอะเพนซฺ' แอฟ-) ความปวดหลังคลอด (pains following childbirth)
again(อะเกน') adv. อีก,ใหม่, อีกที, อนึ่ง, Syn. anew, once more)
again and againครั้งแล้วครั้งเล่า, Syn. often)
against(อะเกนสฺทฺ') prep. ต่อต้าน, ต้าน, สู้, ทวนน้ำ, ย้อน, ผิดกฎหมาย, แนบเนื้อ,ประชิดกับ, อยู่ข้างหน้า, เทียบกับ, ป้องกัน, ไม่เห็นด้วย, ตรงกันข้าม, Syn. counter or contrary to)
air curtainม่านลมจากอากาศที่อัด เพื่อกันแมลงหรืออื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
abstain(vi) เว้น,ละเว้น,อด
acquaint(vt) รู้จัก,คุ้นเคย,เป็นกันเอง
acquaintance(n) การวิสาสะ,ความสนิทสนม,ความเป็นกันเอง,ความคุ้นเคย
again(adv) ใหม่,อีกครั้ง,นอกจากนั้น,อนึ่ง
against(pre) ต่อ,เพื่อ,กับ,ติดกับ,ทวน,ย้อน,เทียบกับ,ตรงกันข้าม
amain(adv) เต็มที่,เต็มกำลัง,รุนแรง,ดุเดือด,ทันที,ฉับพลัน
appertain(vi) เกี่ยวกับ,พาดพิงถึง,เป็นของ
ascertain(vt) ค้นคว้า,สืบหา,สอบถาม
attain(vt) ถึง,บรรลุ,สำเร็จ,นิพพาน
attainable(adj) ถึงได้,บรรลุได้,สำเร็จได้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ainhum Diseaseโรคนิ้วเท้าที่ 5 หลุดหายไปเอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And you ain't gonna be able to give me one, either,และคุนก็ไม่เคยแม้แต่จะพยายามทำให้ผมเชื่อ Chuck in Real Life (2008)
You telling me that the thing ain't creeping the shit out of you?นายไม่กลัวเรื่องพวกนี้เลยหรือ Dead Space: Downfall (2008)
If someone was piloting this bird, they ain't here.คนที่ขับยานมาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้ว Dead Space: Downfall (2008)
These guys ain't that tough. Shen!ไอ้พวกนี่ไม่เท่าไรหรอก เชน! Dead Space: Downfall (2008)
Ain't nothing over.ไม่หรอกมันยังไม่จบ Dead Space: Downfall (2008)
It wasn't until all this shit went down that I realized it ain't like my old man says.ผมพึงรู้ก็คราวนี่นี้เอง พ่อผมพูดผิด Dead Space: Downfall (2008)
if it ain't broke--ถ้ามันพัง Adverse Events (2008)
You obviously think it ain't.คุณจะแจ่มแจ้งว่ามันไม่ Adverse Events (2008)
- It ain't easy being king. - Yeah.-มันไม่ง่ายที่จะเป็นราชา Pilot (2008)
Jesus Christ. That guy shits more than a grizzly, man. It ain't human.ให้ตายสิ ชายคนนั้นขี้มากกว่าหมีกรีซลี่\ มันไม่ใช่มนุษย์ Pilot (2008)
That ain't gonna happen.นั่นมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นแน่ Pilot (2008)
You know, we ain't the only cook shop in town.นายก็รู้ เราไม่ได้ ผลิตเฉพาะร้านค้าในเมือง Pilot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ainDoors ain't as bad as you think.
ainIt ain't like before, you know.
ainThe opera ain't over 'till the fat lady sings.
ainYou know there ain't no woman like a woman in love.
ainI studied the structure of Ainu families.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: easily trained   
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
อาหารจานหลัก[n. exp.] (āhān jān lak) EN: main courses   
อาหารมนุษย์[n. exp.] (āhān manut) FR: alimentation humaine [f]
อาหารมื้อหน้า[n. exp.] (āhān meū nā) EN: next meal   FR: le prochain repas
อาการเคล็ด[v.] (ākān khlet) EN: be sprained   FR: se faire une entorse
อากัปกิริยา[n.] (ākapkiriyā) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing   FR: tenue [f] ; maintien [m] ; manière [f]
อากาศบริสุทธิ์[n. exp.] (ākāt børisut) FR: air sain [m]
อากาศไม่บริสุทธิ์[n. exp.] (ākāt mai børisut) FR: air malsain [m] ; air vicié [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AINE    EY1 N
AIN'T    EY1 N T
AINGE    EY1 NG
AINGE    EY1 N JH
AINLEY    EY1 N L IY0
AINSLIE    EY1 N Z L IY0
AINSLEY    EY1 N S L IY0
AINSBERG    EY1 N Z B ER0 G
AINSWORTH    EY1 N S W ER0 TH
AINSWORTH'S    EY1 N Z W ER0 TH S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ain't    (v) (ei n t)

German-Thai: Longdo Dictionary
Trainer(n) |der, pl. Trainer| ผู้ฝึกอบรม, โค้ช

French-Thai: Longdo Dictionary
américain(adj) |-aine| เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเมริกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเมริกัน 2. รูปพหูพจนห์ให้เติม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สังเกตความแตกต่างของการผัน adj.)
Américain(n) |m, f.-aine| ชาวอเมริกัน เช่น Deux Americains sont dans ma classe. ชาวอเมริกันสองคนอยู่ในชั้นเรียนของผม
à demain!(phrase) แล้วพบกันพรุ่งนี้
à la semaine prochaine!(phrase) แล้วพบกันอาทิตย์หน้า
parking souterrain(n) |m| โรงจอดรถใต้ดิน
aller en trainเดินทางด้วยรถไฟ, See also: aller
copain(n) |m, f copine| แฟน, คู่รัก
changer de train(phrase) เปลี่ยนรถไฟ, ต่อรถไฟ
demain(adv) พรุ่งนี้
en train de (+ verbe)(phrase) กำลังกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ เช่น Otto est en train de regarder une jolie fille. = อ๊อตโต้กำลังมองสาวสวยคนหนึ่งอยู่

Japanese-English: EDICT Dictionary
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
苾蒭;苾芻[ひっしゅ;ひっすう, hisshu ; hissuu] (n) (obsc) {Buddh} (See 比丘) bhikkhu (fully ordained Buddhist monk) [Add to Longdo]
Bスプライン関数[ビースプラインかんすう, bi-supurain kansuu] (n) {comp} B-spline [Add to Longdo]
CFIT[シーフィット, shi-fitto] (n) Controlled Flight Into Terrain; CFIT [Add to Longdo]
DNS[ディーエヌエス, dei-enuesu] (n) {comp} DNS; Domain Name System [Add to Longdo]
INAH[アイナ, aina] (n) (See イソニコチン酸ヒドラジド) isonicotinic acid hydrazide; INAH [Add to Longdo]
Iノード[アイノード, aino-do] (n) {comp} i-node (Unix) [Add to Longdo]
NEET[ニート, ni-to] (n) NEET (young people not in education, employment or training) [Add to Longdo]
PCR法[ピーシーアールほう, pi-shi-a-ru hou] (n) (See ポリメラーゼ連鎖反応法) polymerase chain reaction (method) (PCR) [Add to Longdo]
TEU[ティーイーユー, tei-i-yu-] (n) twenty foot equivalent unit (container); TEU [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱奴[Ài nú, ㄞˋ ㄋㄨˊ, / ] Ainu, ethnic minority in Japan, esp. in north [Add to Longdo]
爱奴人[Ài nú rén, ㄞˋ ㄋㄨˊ ㄖㄣˊ, / ] Ainu, ethnic minority in Japan, esp. in north [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
B−スプライン関数[B−スプラインかんすう, B- supurain kansuu] B-spline [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
アウトラインフォント[あうとらいんふぉんと, autorainfonto] outline font [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アウトラインユーティリティ[あうとらいにゅーていりてい, autorainyu-teiritei] outline utility [Add to Longdo]
アメリカオンライン[あめりかおんらいん, amerikaonrain] America On Line (AOL) [Add to Longdo]
インライン[いんらいん, inrain] in-line (a-no) [Add to Longdo]
インライン画像[インラインがぞう, inrain gazou] inline graphic [Add to Longdo]
オフライン[おふらいん, ofurain] offline, off-line [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
愛の結晶[あいのけっしょう, ainokesshou] Frucht_der_Liebe, -Kind [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ain \ain\ adj.
   1. belonging to or on behalf of a specified person especially
    one's self; preceded by a possessive. `my ain' is Scottish
 
   Syn: own(prenominal).
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ain
   adj 1: belonging to or on behalf of a specified person
       (especially yourself); preceded by a possessive; "for
       your own use"; "do your own thing"; "she makes her own
       clothes"; "`ain' is Scottish" [syn: {own(a)}, {ain}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 AIN
     Advanced Intelligent Network (IN)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 AIN
     Auto Insert Notification (CD-R)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top